NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Lopen ZEELAND HELPT NEPAL GALERIJ de HORN V—J No. 4194 Donderdag 31 oktober 1985 89e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. "MET EEN KNIPOOG" Niet elke toren staat in Pisa onnnx AOriin A zondag 3 november: SMUK I fllir Nil A Renesse 1 Cortgene 1 (2.30 uur) IJl Uil I nULIlUn Cortgene 2 Robur 3 (2.30 uur) VOETBAL VOLLEYBAL De trimmer. U bent het verschijnsel van de „open bare loper" toch ook al gewend? Hij is niet meer weg te denken uit ons hui dige straatbeeld. Laat in de middag of 's avonds, en voor wie het wil zien ook 's morgens vroeg, kun je ze zien. Over wegen, door bossen, langs stranden en door grasbermen reppen ze zich voort. Mannen (en ook vrouwen), die na werk- of zittijd nog de nodige energie om zetten in zweetdruppels. Die tevens ho pen de nodige calorieën, na weer een dag van koffie met gebak, kwijt te raken. U kent ze best, die mensen van allerlei leeftijden, die afhankelijk daar van en van het aantal kilo's wat ze moeten sjouwen, in diverse tempo's langssnellen. De ogen staan vaak op oneindig, met name het shirt vertoont donkere plek ken en de zweetdruppels zorgen voor een spoor achter de loper aan. Het is de trimmer, de jogger ten voeten uit! Kwelling. Wat bezielt die mensen eigenlijk zich op een wijze uit te sloven, waar zijn of haar chef overdag jaloers op zou zijn? Velen kunnen het niet begrijpen, het denken alleen aan zo'n kwelling maakt hen al moe! Ze zien in zo'n persoon eerder een figuur, die op de lachspieren werkt. Hij geeft de indruk op de vlucht te zijn voor een onzichtbaar wezen. Of hij moet een brand gaan melden. De vergelijking met hazewind-honden ach ter een kunsthaas dringt zich op. En menig trimmer heeft onderweg de vergelijking met oom-agent moeten aanhoren. „Ze hebben hem al," is de spottende opmerking, die de langsren- nende trimmer vaak hoort. Een enkele trimmer reageert ad rem met: „Dat weet ik, maar ik moet die andere heb ben." De anderen houden zich vaak doof. Velen ook kijken met een mengeling van bewondering en verwondering het „hijgend hert" na en een bepaalde groep mensen wordt zelfs gegrepen door het idee, deze zelfkastijding ook eens te ondergaan. En zij vergrijpen zich ook aan een trimuitrusting Onderscheid. Toch is er echt onderscheid te maken tussen de lopers, de trimmers en de joggers. De oudste verschijning is die van de loper, de persoon die het ple zierig vindt zich af te matten, zijn grenzen te leren kennen, die seconden- winst op vele kilometers al belangrijk vindt. Het bezig zijn aan de grenzen van zijn kunnen geeft hem een kick. Voor velen een onbegrijpelijke kwel ling, maar je moet het gedaan hebben om ervan te kunnen genieten. De trimmer heeft lang naar de hard loper gekeken en is tot de konklusie gekomen, dat ook zijn of haar lichaam wel vaart bij beweging. Niet sekonden zijn van belang, maar het vergroten van het incasseringsvermogen speelt de belangrijkste rol. Niet de prestatie maar de recreatie is het belangrijkst. De jogger is de man of vrouw, die op zich helemaal geen behoefte heeft zich bovenmate moe te maken. Dat domme gedraaf geeft zoveel naweeën, dat slechts bijzondere omstandigheden GIRO 7475 MIDOELBURG Op 24 oktober is de totaalstand van de aktie „Zeeland helpt Nepal" ruim de kwart miljoen gepasseerd. Op deze dag droeg de firma Louwerse en De Priester te Middelburg de opbrengst van hun jubileumaktie ten bate van Nepal, groot 11.000,—, over aan de Commissaris der Koningin, dr. C. Boer- tien. De heer Boertien ontving in ma- quettevorm een Nepalees schooltje. Van deze persoon tot een zekere galop kun nen verleiden. De gevolgen van een paar keer achter elkaar trappen lopen, door de regen naar de auto rennen of een flinke tegenwind op de fiets, geven echter te denken. Angstbeelden ver schijnen op zo'n moment, want hart en longen lijken alle medewerking na zo'n inspanning te weigeren. En danja, dan groeit toch langzaam het besef, dat het eigenlijk wel eens goed zou zijn dat Hobbezakken. Dat onderscheid kunt u ook zien als ze zich op de openbare weg of het fietspad bevinden! De hardloper heeft een gelijkmatige tred, de blik op „nul", zichzelf voortdurend kontrolerend of het juiste ritme er nog is. De tussen tijden zijn belangrijk, haast onontbeer lijk. De kledij doet altijd wat hobbezak achtig aan. Verkleurd na de vele was beurten en als belangrijkste eigenschap slechts het „gemakkelijk zitten". De schoenen, kleurloos, zijn honderden ki lometers oud, maar de pasvorm is wat-ie wezen moet. De trimmer heeft meer oog voor de omgeving, lijkt meer te genieten, min* der af te zien. Seconden, zelfs minuten spelen geen rol, maar wel is er aan dacht voor de regelmaat, in afstand en tijd. De weegschaal is de kontroleur en de weldadige rust na afloop de drijf veer voor de volgende loop. De jogger ziet men haast altijd op windstille en zomerse avonden. Het tenue is vaak opvallend modieus. Die kleren zijn best leuk om te dragen, je zou er alleen niet zo moe in moeten wordenHet te lopen parcours is niet te lang en tijden spelen geheel geen rol. Het is eigenlijk net als bij mensen die willen stoppen met roken: het is zo goed voor je, maar het gaat niet echt van harte De jogger verwenst wind en regen en heeft in die gevallen geen zin om de gezondheid op het spel te zetten.. Verkoudheden loop je nu eenmaal vlot op, als je zweet! Na afloop is het goed rusten, maar de lust om nog iets te ondernemen is met de zweetdruppels verloren gegaan. Ook het gewichtsverlies is te tijdelijk, want de „witte motor" of ander vocht neutraliseren het verlies nog dezelfde dag. Thuis. En terwijl de loper met de regelmaat van de stopwatch bij u langs draaft en de trimmer u vriendelijk lachend voorbij snelt, mist u de jogger en de reclamezuil van Nike, Puma en Kappa waarin hij verpakt zat. Voor hem is het weer te onaantrekkelijk en het nuttig effekt te gering om al die ontberingen te blijven lijden. Het brooddieet wordt als alternatief gevonden en de advertenties worden bekeken op aanbiedingen van home trainers. En het jogging-pak zit ook best goed als je 's avonds lekker thuis kunt relaxen, met je krantje. Totdat men weer leest over al die hart- en vaatziekten! Of men leest dit artikeltje H. de elfduizend gulden kan niet alleen een schooltje worden gebouwd, maar ook ingericht en er kan lesmateriaal worden gekocht. Samen met* het pro vinciaal kwartje is de totaalstand van de aktie 258.000,— Op vrijdag 25 oktober is de kinder krant „De Krullebak" met een speciaal Nepalnummer uitgekomen. Behalve de vaste abonnees partikulieren en scholen hebben vele niet-geabon- neerde scholen in Zeeland deze extra, acht pagina's tellende krant, besteld. De aktie „Zeeland helpt Nepal" ont vangt veel extra exemplaren om bij verschillende evenementen als tentoon stelling, voorlichtingsbijeenkomsten de krant uit te kunnen delen. De redaktie heeft onderwerpen als „Kind zijn in Nepal, scholen voor schooltjes, leven om te overleven" in vele vormen uit gewerkt. De tentoonstelling „Nepal, waar de goden onder de mensen leven" is vanaf 2 november te bezichtigen in de Open bare Bibliotheek te Oostburg. Het ge meentebestuur van Oostburg heeft alle scholen in West Zeeuws-Vlaanderen uitgenodigd de tentoonstelling op maan dag of donderdag te bezoeken. De of ficiële opening verricht de wethouder van onderwijs, de heer J. P. S. A. Tho- maes, op vrijdag 1 november om 20.00 uur. De tentoonstelling is ingericht door Unicef-Nederland en sluit goed aan bij de Nepalscholenmap die begin oktober aan alle Zeeuwse scholen is aangebo den in het kader van de aktie „Zeeland helpt Nepal". De tentoonstelling zal in de komende periode ook in andere delen van Zeeland te zien zijn. De Christelijke Basisschool „De To- renberg" te Zaamslag heeft onder het motto „Je voelt je veel dichter bij een aktie betrokken als je er elke week iets voor doet" besloten de wekelijkse kollekte van dit schooljaar te bestem men voor Nepal. In de maanden au gustus en september is al 190,25 bijeen gebracht. Daarnaast is er voor Nepal op 24 september een rommelmarkt ge houden die ruim 2.000,heeft opge bracht! Het Regionale Unicef Comité Zeeuws- Vlaanderen heeft op 7 september in het kader van de Nepalaktie de „Loop voor Unicef" georganiseerd. De loop werd voor de tweede keer in Zeeuws-Vlaan deren georganiseerd. De opbrengst be droeg 1.236,15. De Stichting „het Doetsfonds" te Mid delburg stortte een gift, groot 750, op giro 7475 ter gelegenheid van het vijf tig-jarig jubileum. De Gereformeerde Jeugdcentrale te Arnemuiden droeg 100,bij aan de aktie. De Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen te 's-Heer Abtskerke maakte een bedrag groot 600,over ten bate van de aktie „Zeeland helpt Nepal". HENGELWEDSTRIJD VAN DE N00RD-BEVELANDSE HENGELSPORTVERENIGING Zaterdag j.l. hield de Noord-Beve- landse hengelsportvereniging haar 6de kompetitiewedstrijd voor het kam pioenschap 1985 in de Oosterschelde bij Colijnsplaat. Aan deze wedstrijd werd door 67 le den deelgenomen, welke onder prach tige weersomstandigheden een zeer ma tige vangst hadden. In totaal werden door de deelnemers 164 vissen gevan gen met een totale lengte van 13,70 m. Van de gevangen vissen waren er even als bij de vorige wedstrijd weer ca 120 botervisjes van ca 7 cm. Na afloop van de wedstrijd werden de prijzen uitgereikt door voorzitter Biondina in café „Juliana" te Colijns plaat. De uitslag was: 1. H. de Waard, Colijnsplaat 205 cm 2. P. de Waal jr., Colijnsplaat 141 cm 3. J. Tazelaar, Goes 139 cm 4. Ph. Leendertse, Kamperland 132 cm 5. G. de Waard, Goes 93 cm 6. J. J. de Haze, Kamperland 59 cm 7. A. G. de Waard, Colijnsplaat 57 cm 8. A. J. de Waard, Goes 47 cm 9. Th. de Looff, Kortgene 45 cm 10. L. Geene, Goes 42 cm 11. M. C. de Regt, Kamperland 39 cm 12. H. de Looff, Wissenkerke 36. cm 13. A. v/d Kreeke, Kamperland 35 cm 14. G. de Haan, Kortgene 31 cm De volgende wedstrijd wordt gehou den op 9 november 1985 van 11.00 13.30 uur te Colijnsplaat. Inschrijven van 10.0010.30 uur in café „Juliana" te Colijnsplaat. OPEN DAG BIJ SLAGVAST TE KAMPERLAND Nogmaals willen wij u er op wijzen dat er a.s. zaterdag 2 november OPEN DAG is bij Slagvast. U kunt dan onze prachtige akkommodatie komen bezich tigen van 13.30 17.30 uur. Tevens zullen er deze middag demonstraties gegeven worden van tennis, tafeltennis en badminton. De demonstraties worden resp. ver zorgd door: D. Waasdorp en R. Appels voor tennis; H. Meulmeester en S. Ta- pahary voor tafeltennis; en K. Valcke- nier, M. Lammers, R. Hofland en M. Titaley voor badminton. Bovengenoemde spelers behoren min of meer tot de Zeeuwse top. Verder zullen zij medewerking krijgen van de jeugdleden van Slagvast en leden van de B.V. Wissenkerke. Zaterdag 2 november: Colpl. Boys 1 Middelburg 1 (2.30 u) 's-H. Arendskerke 3 Colpl. Boys 2 (14.00 uur) Mevo 2 Colpl. Boys 3 (2.30 uur) Colpl. Boys Al Bruse Boys Al (12.45 uur) Colpl. Boys Cl Zierikzee C2 (11 uur) Comburg El Colpl. Boys El (10 uur) Colpl. Boys F Oostkapelle F (10 uur) Heinkenszand 1 Bevelanders 1 (2.30 uur) Bevelanders 2 Bruse Boys 3 (2.30 u) Bevelanders 3 DFS 3 (2.30 uur) Middelburg 6 Bevelanders 4 (12.45 u) Dames: Bevelanders Veere (11 uur) Bevelanders BI GPC BI (12.45 uur) Bevelanders Dl Oostkapelle Dl (10 u) Bevelanders F Wissenkerke F (10 u) Wissenkerke 1 Cadzand 1 (2.30 uur) Zaamslag 2 Wissenkerke 2 (2.30 uur) Kruiningen 3 Wissenkerke 3 (2.30 u) Wissenkerke 4 Dauwendaele 4 (2.30 uur) Wissenkerke BI Veere BI (11 uur) Veere Cl Wissenkerke Cl (11.00 uur) Wissenkerke Dl Serooskerke Dl (10.00 uur) Hoedekenskerke El Wissenkerke El (10.00 uur) SVD 1 Kats 1 (2.30 uur) Cortgene BI Middelburg B4 (12.45 u) Cortgene Cl Bevelanders Cl (12.45 u) Bi-use Boys D2 Cortgene Dl (10 uur) Cortgene El Arnemuiden El (11 uur) Cortgene F Zierikzee F (10.00 uur) Horizontaal: 1. reeds - 3. schouderholte 8. meisjesnaam - 10. klopje - 12. finan cieel deskundige - 14. cilinder - 15. vogel 16. heilig boek - 17. troefkaart 19. gevuld - 21. drinkgerei - 23. elas ticiteit - 25. broeiplaats - 26. wig - 28. bitter vocht - 29. 'verbinding - 31. zangnoot - 32. grondvesten - 34. linnen huisje - 35. onbepaald voornaamwoord 37. afgelegen - 38. deel van het jaar 39. plaats in Brabant - 40. zuiveren 42. water in Friesland - 43. soort pad 44. hevig - 45. meisjesnaam - 46. erfe- lijkheidsfaktor - 47. moed - 48. voor zetsel - 50. bron - 52. dwaas - 55. op tisch instrument - 57. gezouten kuit 60. soort zeil - 61. zeilterm - 63. speel goed - 65. maanstand - 66. moeder overste - 67. ten laatste. Zaterdag 2 november: Dames: Wiska Marathon 2 (2.30 uur) Heren: Wiska Voorwaarts (16.30 uur) Heren: Wiska 2 Dynamo '70 3 (13 u) Recreatie: Mytilus 2 Wiska (8.30 uur) Recreatie: PTT 2 Wiska (10.10 uur) BADMINTON Donderdag 7 november: Senioren: Groot Sas 1 Wissenkerke 1 BILJARTEN Vrijdag 1 november: B.V. Revanche B.V. Micha (20 uur) snelle inljjstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel- schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. Verticaal: 1. Engels voorzetsel - 2. die- renliefkozing - 3. oktaaf (afk.) - 4. deel van het hoofd - 5. plaats in Friesland 6. en omgekeerd - 7. bosje haar - 8. inhoudsmaat - 9. geografische aandui ding - 11. voertuig - 12. gelofte - 13. grap - 14. klepperen - 18. tijdelijk ver blijven - 19. banier - 20. snijwerktuig 22. keukengerei - 24. borstwering - 25. deel van een poot - 26. vervoermiddel 27. bedreigingen - 30. bouwmateriaal 32. mandje - 33. deel van een kippen hok - 34. voorzetsel - 36. grondig - 38. deel van het oor - 40. vruchtennat 41. opstootje - 46. adrem - 49. projek- tiel - 51. sekonde - 53. vreemde - 54. deel van een vis - 55. etenbereider 56. schaap - 58. afgelegen - 59. bedor ven - 60. oude munt - 62. familielid 64. laatstleden (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel Horizontaal: 1. polder - 5. lusten - 9. so 10. liaan - 12. ik - 14. toe - 16. meermin 17. neo - 18. asla - 20. hart - 21. kater 24. akker - 26. rr - 28. sr - 29. ot - 30. pe 31. ter - 33. ans - 35. ode - 37. nar 38. nappa - 39. oksel - 40. atm - 41. ptt 43. uno - 44. bes - 46. te - 47. me - 48. eo - 50. ti - 51. lente - 53. lakse - 56. eist - 59. slap - 61. nok - 62. knorrig I 65. pre - 66. eo - 68. tokke - 70. el 71. donker - 72. olijven. no. 951 Verticaal: 1. poos - 2. Is - 3. eleve 4. rie - 5. lam - 6. uniek - 7. tt - 8. nier 9. staart - 11. ark - 13. kotter - 15. elk 17. nar - 19. aas - 20. het - 22. trappen 23. rus - 24. ato - 25. koekoek - 27. rente - 30. palet - 32. ram - 34. nat 36. don - 37. neb - 40. athene - 42. the 43. uil 45. simpel - 47. met - 49. oss 51. lsk - 52. tante - 54. asiel - 55. elp 57. lood - 58. ork - 60. aren - 63. oor 64. rko - 67. on - 69. nv.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1