NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD GeefM V geld. Geef lucht SPORTAGENDA Binnensportakkommodatie van Slagvast nadert voltooiïng Zeeland Magazine? Steun het Astma fonds. Postgiro 55055. GRATIS PUZZELPLEZIER VAN HET RODE KRUIS No. 4193 Donderdag 24 oktober 1985 89a jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. OPENING VRIJDAG 1 NOVEMBER Met man en macht wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de afwer king van de nieuwe sporthal. Een hal waar men zeker in Kamperland, maar eigenlijk in de gehele gemeente trots op mag zijn. Want hoewel de hal eigen dom van de s.v. Slagvast is, zal ook de Badmintonvereniging Wissenkerke van deze hal gebruik gaan maken. Ver der kunnen er, doordat een multifunk- tionele vloer is aangebracht, ook andere sporten beoefend worden. In de eerste plaats is deze hal echter bedoeld voor badminton, tafeltennis en tennis. De vloer meet 18 x 36 meter. Hierop kunnen een tennisbaan of vier badminton-banen worden uitgezet. Ter wijl er voor tafeltennis, zonodig, twin tig tafels geplaatst kunnen worden. De hal, welke aan het bestaande club gebouw aan de Nieuwstraat is aange bouwd, zal op vrijdagavond 1 novem ber om 19.30 uur door burgemeester P. Wisse worden geopend. Na de of ficiële opening wordt een receptie in het clubhuis gehouden. Zaterdag 2 november houdt Slagvast OPEN DAG tussen 13.30 en 17.30 uur. Iedereen is dan van harte welkom om ons prachtig sportkomplex te komen bezichtigen. Tevens zullen er deze mid dag demonstraties worden gegeven van tennis, tafeltennis en badminton. Voor tennis zullen de heren D. Waas dorp en R. Appels met enkele jeugd leden e.e.a. verzorgen tussen 14.00 en 16.00 uur. Voor tafeltennis zijn Sandra Tahapary en Henk Meulmeester bereid gevonden om samen met jeugdleden een demonstratie te geven tussen 16.00- 17.30 uur. Voor badminton, ook van 16.0017.30 uur, zal de ,b-v. Wissen kerke zorgdragen. MINDER PARKDIEREN EN MEER BOERDERIJDIEREN IN DE KINDERBOERDERIJ Er zijn in ons land meer dan 250 kin derboerderijen en ze mogen zich in een grote belangstelling van het publiek jong én oud verheugen. Vaak begon nen als een 'stoffering' in het groen van de gemeente, zijn ze uitgegroeid tot heuse boerderijtjes. In de doelstelling van kinderboerderijen komt men be grippen tegen als actieve recreatie, voorlichting, educatie en sociale bete kenis. Het is opvallend dat de zoge naamde parkdieren meer en meer van de kinderboerderijen verdwijnen om plaats te maken voor boerderijdieren en kleine huisdieren die sinds lang in ons land voorkomen. Niet alleen „beestjes küken". In de jaren zeventig komt de kinder boerderij in ons land in opmars. Tal van gemeenten stichtten een boerderij als tegenhanger van de voortschrijden de verstedelijking. Bij voorkeur werd de kinderboerderij ondergebracht in een bestaande boerderij of in ieder geval in een boerderij ach tig gebouw. De bedoe ling is dat het publiek niet alléén „beestjes komt kijken", maar zoveel als mogelijk is actief bij het gebeuren be trokken wordt. Dit kan variëren van het helpen bij het voeren tot het op vrijwillige basis dagelijks helpen op de boerderij. Verschillende typen kinderboerderijen. De kinderboerderijen moeten deskun dig worden beheerd. Daarom bestaat er al sinds vele jaren een opleiding Die- renverzorging Kinderboerderijen aan de agrarische Praktijkschool te Barne- veld, waarvoor veel belangstelling be staat. In ons land kennen we verschil lende typen kinderboerderijen, zoals „gewone" kinderboerderijen, therapeu tische kinderboerderijen en de mees te boerderijen die voor het publiek geopend zijn en meestal door de ge meente worden beheerd. Meer informatie. Bij de Landelijke Commissie Kinder boerderijen van het Instituut voor Na tuurbeschermingseducatie (IVN), Plan tage Middenlaan 41, 1018 DC Amster dam, kan men terecht voor meer infor matie. Men heeft daar o.a. een adres senlijst van alle kinderboerderijen. AARBEIENZOVEEL SOORTEN ZOVEEL SMAKEN Net als bij appels, peren of pruimen zal de consument vanaf volgend jaar bij de groenteman kunnen vragen naar de aardbeien die het best bevallen. Voortaan niet meer: „een bakje aard beien, alstublieft", maar bijvoorbeeld „een bakje Bogota, of een bakje Gorella, alstublieft". Want ook bij aardbeien geldt zoveel soorten, zoveel smaken. Tot dusverre werd daarvan niets op de verpakking vermeld, maar daarin gaat verandering komen, aldus het Centraal Bureau voor de Tuinbouwveilingen. Nu al wordt op een aantal veilingen de ras naam van aardbeien op de verpakking vermeld, maar volgend jaar zal aan alle veilingen worden geadviseerd dit una niem te doen. Aardbeien, al lang geen zomerkoninkjes meer. De aardbeiteelt is ruwweg te verde len in drie stukken. Van begin maart tot begin juni worden ze onder glas ge teeld, met als voornaamste rassen Pri- mella en Gorella. De glasteelt gaat van zwaar gestookt naar niet gestookt. Daar na heeft men te maken met de volle- grondsteelt vanaf begin juni. Eerst nog onder plastic, daarna zonder enige be scherming. De voornaamste soorten zijn dan Gorella, Bogota, Elvira en Elsanta, waarvan de laatste soort veelbelovend is omdat die erg goed van smaak is en goed houdbaar. Tot slot is er ook nog de „gekoelde" plantenteelt, waarbij na de hoofdteelt tot tegen de kerst onderkoel de planten uit de cel worden gehaald en worden uitgeplant. De voornaamste soorten zijn dan Gorella en Elsanta. Aardbeien zouden theoretisch zelfs jaar- rond geteeld kunnen worden, maar on voldoende licht in de eerste maanden van het jaar maakt dit moeilijk. Aard beien zijn dus al lang geen zomerko ninkjes meer. Ook grote aardbeien zyn lekker. Het is een misverstand om te denken dat die kleine aardbeitjes lekkerder zijn dan de grote soorten, hoewel dit na tuurlijk altijd een kwestie van smaak is. Maar ook de grote exemplaren kun nen heel lekker zijn en hoeven niet waterig of flauw van smaak te zijn. Het ligt gewoon aan de soort en het is dus praktisch om vanaf volgend jaar precies te kunnen zeggen welke soort aardbeien men het lekkerst vindt. Of ze nu groot of klein zijn. BADMINTON NIEUWS Zaterdag 19 oktober: Wings 10 Wissenkerke 4: 53. Het vierde team heeft dus zijn eerste nederlaag moeten incasseren, nipt, want er werd met minimaal verschil verlo ren. Hoofdrolspelers voor Wissenkerke waren Sandra de Haze en Jacqueline van Doorn. Zij wonnen beiden hun en kel en zegevierden samen in hun derde dubbel. Zierikzee 6 Wissenkerke 3: 35. Het derde team deed het tegenover gestelde van het vierde en won juist met minimaal verschil. Edwin de Moor en Monique Vos waren degenen die wat punten lieten liggen, zo verloren ze beiden hun enkels in drie sets. Het derde punt voor Zierikzee kwam voort uit de eerste gemengd-dubbel, waarin beide zelfde personen het onderspit moesten delven. Zondag 20 oktober: Zeeland 3 Wissenkerke 2: 08. Voor het tweede team werd het een zeer eenvoudige zondag. In Goes werd alles in twee sets gewonnen. TENTOONSTELLING VAN SCHILDER JACQUE BENSCHOP Van 26 oktober tot en met 21 novem ber wordt in het Zeeuws Kunstenaars centrum werk van de Zeeuwse schilder Jacque Benschop getoond. De tentoon stelling zal worden geopend op zaterdag 26 oktober a.s. om 16.00 uur in de Klo veniersdoelen. Benschop (56), lid van de B.B.K., heeft van 1946 tot 1951 de academie in Rotterdam gevolgd. Zijn werk is o.a. tentoongesteld geweest in: de Art gal lery in Lymington (Engeland), in Breda in Hotel De Kroon, in Goes: Stadhuis café, en, in groepsverband in de Kunst kring te Rotterdam. Zijn werk bestaat uit schilderijen (olieverf, acryl, aquarel), die hij be stempelt als „lyrische abstracties, met soms nog herkenbare vormen." De ideeën voor zijn schilderijen doet hij op door allerlei ervaringen in het leven vast te leggen in kleine kleur- schetsen en notities, die hij daarna met olieverf, soms in vele transparante la gen op het doek aanbrengt. Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met aktualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE Een snijbloem is nog even mooi in de vaas, maar verloor hierdoor wel de wortel VOETBAL Zaterdag 26 oktober: SKNWK 1 Colpl. Boys 1 (2.30 uur) Colpl. Boys 2 Kapelle 4 (2.30 uur) Col. Boys 3 Wolfaartsdijk 3 (12.45 u) i Kloetinge A2 Colpl. Boys Al (12.45 u) Duiveland Cl Colpl. Boys Cl (10 u) Colpl. Boys Dl Bruse Boys D2 (11 u) Colpl. Boys El Arnemuiden El (10 u) Bevelanders 1 SSV 1 (2.30 uur) Arnemuiden 4 Bevelanders 2 (12.45 u) Heinkenszand 3 Bevelanders 3 (2.30 uur) Dames: Bevelanders Serooskerke (11.00 uur) Walcheren BI Bevelanders BI (12.45 uur) Bevelanders Cl Domburg Cl (11 uur) Bevelanders Dl Wissenkerke Dl (10.00 uur) Wissenkerke 2 Tern. Boys 3 (2.30 uur) Wissenkerke 3 Mevo 2 (2.30 uur) Serooskerke 6 Wissenkerke 4 (12.30 u) Zeeland Sport BI Wissenkerke BI (12 45 uur) Wissenkerke Cl Nieuwland Cl (11 u) Wissenkerke F Oostkapelle F (10 u) Kats 1 Wissenkerke 1 (2 30 uur) SSV B2 Cortgene BI (11.00 uur) Cortgene Cl Middelburg C3 (11 uur) Cortgene Dl Robur Dl (10.00 uur) Cortgene El Bevelanders El (11 uur) Cortgene F Bevelanders F (10 uur) Zondag 27 oktober: Cortgene 1 Zierikzee 3 (2.30 uur) Ouwerkerk 2 Cortgene 2 (12.30 uur) VOLLEYBAL Zaterdag 26 oktober: Dames: De Sterre Wiska (14.00 uur) Heren: Dynamo '70 2 Wiska (17 uur) Heren: Mytilus 4 Wiska 4 (19 00 uur) Dames: Wiska 2 Sgravo 3 (13.30 uur) Recreatie: 's-Gravo Wiska (09.20 uur) HENGELSPORT Zaterdag 26 oktober: 6e kompetitiewedstrijd, inschrijven van 11.3012.00 uur, vissen 12.3015.00 uur BILJARTEN Vrijdag 25 oktober: B.V. Concordia B.V. Revanche (20 u) Kruiswoordpuzzel no. 951 Horizontaal: 1. ingedijkt land - 5. trek hebben in - 9. dus (Engels) - 10. slinger plant - 12. persoonlijk voornaamwoord 14. gesloten - 16. mythologisch wezen 17. nieuw (Latijns) - 18. deel van de kachel - 20. inwendig orgaan - 21. huisdier - 24. bouwland - 26. het Ro meinse rijk (afk.) - 28. de oudere - 29. deel van de bijbel - 30. per expresse 31. voorzetsel - 33. meisjesnaam - 35. lofdicht - 37. dwaas, clown - 38. soort leder - 39. lichaamsholte - 40. eenheid van druk (afk.) - 41. overheidsbedrijf 43. volkerenox-ganisatie - 44. vrucht 46. voorzetsel - 47. persoonlijk vnw. 48. en omgekeerd - 50. ter inzage (afk.) 51. jaargetijde 53. trage - 56. plaats in de Betuwe - 59. buigzaam - 61.'bo venste deel - 62. brommerig - 65. voor 66. en omgekeerd - 68. Indonesisch gekko - 70. stofmaat - 71. duister - 72. olierijke zuidvruchten. Verticaal: 1. tijdsduur - 2. briefaanhef 3. leerling (Frans) - 4. meisjesnaam 5. jong dier - 6. enig - 7. bekende mo torraces - 8. inwendig orgaan - 9. deel van een dier - 11. soort vaartuig - 13. vissersschip - 15 ieder - 17. dwaas, clown - 19. lokspijs - 20. lidwoord - 22. met de voeten duwen - 23. Europeaan 24. transportbedrijf - 25. vogel - 27. in terest - 30. schildersgerei - 32. manne lijk zoogdier 34. vochtig - 36. Spaanse titel - 37. snavel - 40. plaats in Grie kenland - 42. Engels lidwoord - 43. vogel - 45. eenvoudig - 47. voorzetsel 49. plaats in Brabant - 51. luchtstrijd krachten - 52. familielid - 54. toe vluchtsoord - 55. ivoor - 57. metaal 58. soort walvis - 60. soort palm - 63. deel van het hoofd - 64. filmmaat schappij - 67. Frans onbepaald vnw. 69. bedrijfsvorm. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 950 Horizontaal: 1. aardbei - 6. vlinder 12. dik - 13. rr - 15. oe - 16. pro - 17. er - 19. gelakte - 23. at - 24. toren 25. sta - 26. atol - 28. rotor - 30. or 31. ate - 33. rad - 35. agame - 36. nozem 38. emmer - 40. ad - 41. ur - 42. ea 43. mi - 45. rouge - 48. sinjo - 50. blaar 52. gal - 54. ego - 56. es - 57. rafel 59. odin - 60. leb - 62. derde - 63. id 65. noteren - 68. ot - 69. sip - 71. de 72. te - 74. gre 75. kasteel - 76. venster Verticaal: 1. adelaar - 2. air - 3. rk 4. br - 5. erger - 7. lok - 8. iets - 9. dp - 10. era - 11. roteren - 14. el 18. vol - 20. enorm - 21. anode - 22. etage - 24. toendra 27. tt - 29. ta 30. om - 32. azuur - 34. amant - 35. armoede - 37. erg - 39. mei - 44. obelisk 46. oasen - 47. egale - 48. slede - 49. monster - 51. Is - 53. af - 55. gi - 58. lente - 59. ode - 61. bode - 64 dia 66. tee - 67. ra - 68. ore - 70. ps - 73. en 74. gt. Puzzelt u graag' Dan is h>er goed nieuws voor u Naast belangrijke mtor inaticsta.it liet bekende Rode Kruis punelblad de"Marathon" telkens weer vol ti|ne puzzels Wanneer u regelmatig een ol meer oplossingen inzendt. kri|gt u dit blad helemaal gratis Kosten slechts 11.50 per oplossing En hoe meer oplossingen u opstuurt, hoe meer kans op een prachtige pri|S natuur li|k Elke maand zi|n er prijzen twv ruimt 10000.- te winnen Puzzctgezel lig mee en help het Rode Kruis helpen Schrift snel naar het Nederlandse Rode Kruis. Postbus 28120,2502 KC DenHaafc Ot bel 070-846602/03 Bedankt! pfVi 'rltiiJ 1 r rU-W

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1