NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Sprekershoek SPORTAGENDA Zeeland Magazine? GALERIJ de HORN GRATIS PUZZELPLEZIER VAN HET RODE KRUIS No. 4192 Donderdag 17 oktober 1985 89 jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107 13 GIRO 20R88? Abonnementsprijs ƒ20,per Jaar. Franko per post ƒ35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen "MET EEN KNIPOOG". Druk. Dit keer vragen we uw aandacht voor een onderdrukte groep in onze samen leving: de honden. Namens de stichting „Beter Hondeleven" geven we Hektor, de herdershond, de gelegenheid zijn twee-voetige mededieren te wijzen op de grote druk waaronder de hond anno 1985 moet leven. Wanneer we de STER- reklame mogen geloven, is het leven van de hond zeer aangenaam, maar zoals vele reklame geeft ook deze re- klame een vertekend beeld. Voor een betere en eerlijke kijk op het huidige hondeleven ruimen we graag een plekje in in dit blad. We laten Hektor ongestoord aan het woord. Hondepoep. De Stichting „Beter Hondeleven" stelt zich reeds jaren ten doel het leven van de hond in de maatschappij van de twee-voeters te veraangenamen. U kent de uitdrukking een „hondeleven" allen, en zo'n leven hebben velen van ons. Jaren hebben we ons beijverd om b.v. de uitdrukking „stomme hond", die we als zeer discriminerend beschouwen, uit te bannen. Jaren hebben we ge tracht het gezegde „hondstrouw" meer te laten inburgeren in uw maatschappij. Maar de laatste jaren hebben we als stichting heel grote problemen aan onze kop. Naast het te vondeling leggen van tientallen honden tijdens de vakantie, is onze grootste zorg: de hondepoep. Mensen, wij leven in grote druk. Dui delijker gezegd, wij drukken onder gro te druk. En zoiets kun je zelfs een hond niet aandoen. Nu de zomer weer voorbij is en de avonden donkerder en langer worden, terwijl de T.V.-programma's weer spannend zijn en de open haard ge zellig is, breekt er voor ons honden een zeer moeilijke tijd aan. De trottoirs in uw dorp of stad wa ren schoon deze zomer. Nog even en het gemopper zal weer beginnen. Vuile schoenen en vieze trottoirs en gemop per op onsde honden. Er wordt gescholden op ons, maar wij wijzen iedere beschuldiging direkt van de hand. We weten ook wel, dat we velen last bezorgen, maar het is de schuld van onze bazen en van hen alleen! Kinderrijmpje. We moeten namelijk, binnen enkele minuten, en dan nog onder de druk van de drukte van onze baas. We moe ten, op uw gazon, bij u op de stoep of in de tuin. Want we hebben geen keus. Geen hondentoilet, geen ommetjes bui ten het dorp of stad. En dat alleen omdat vele bazen en bazinnen het te koud, te nat, te donker of te leuk op T.V. vinden. Het is onbeschaamd. We worden niet meer uitgelaten, we wor den even gelucht. En dat, mensen-kinderen, is de oor zaak van al die ergernis, die scheld partijen op ons. Zelfs de verkeersvei ligheid is in het geding, want het wa ren kinderen, die het volgende een voudige rijmpje bedachten: Wij lopen niet meer op de stoep, want die ligt vol met hondepoep. Ombudshond. Bij onze ombudshond, Bas Bor, zijn al veel klachten binnengekomen. Een hond kreeg alleen gelegenheid tijdens de STER-reklame, omdat zijn baas geen T.V.-programma wilde missen en een andere hond werd met een auto uit gelaten. Dit nu zijn zaken, waar wij, van „Beter Hondeleven" ons mee bezig houden. Er zijn gelukkig veel mensen, die ons begrijpen en echt met ons naar „buiten" gaan. Er schijnt ook een hon- depoep-ophaalmachine te zijn gefabri ceerd, maar dat vinden we zonde van het geld. We blijven pleiten voor meer aan dacht voor het uitlaten. We willen snuffelen in het gras, maar niet in het gras van het gazon van de buurman. We willen ons merkteken aan paaltjes aanbrengen, maar niet aan het hekje bij u in de straat. Blafbevel. Nu de winter weer voor de deur staat, hopen we, dat onze wensen in vervulling zullen gaan. Want we zijn het zat. En zo niet, dan kunt u er zeker van zijn, dat er akties zullen volgen. Welke, zult u vragen? Ik kan natuurlijk niet het achterste van mijn bek laten zien, maar een blafbevel van 's avonds tien uur tot 's morgens zes uur lijkt ons als begin een duidelijk protest. We zullen onze blaf laten horen. Zeker ook als de kontröle-ambtenaar van de honde-be- lasting langs komt. En we weten zeker, dat vele baasjes dat helemaal niet leuk vinden, want er leven heel wat „zwar te" honden in stad en land. We hopen op een schone winter....! H. FIOM NIEUWS CYCLUS OVER ROUW EN NABESTAAN De werkgroep „Recht op nabestaan" organiseert binnenkort drie bijeenkom sten in de Aula van de Zeeuwse Bi bliotheek te Middelburg over rouw en nabestaan. Op dinsdag 22 oktober om 14.00 uur zal ds. E. de Boer - Hessel, hervormd predikant en zelf weduwe, vertellen vanuit haar eigen ervaringen over de opgave om na het overlijden van de partner een nieuwe toekomst op te bouwen. Er is gelegenheid voor het stellen van vragen en voor nader ge sprek. Op dinsdag 5 november zal de schrij ver van het boek „Wennen om het ver loren ik", drs. A. Polspoel, een inlei ding houden over de noodzaak van rouwen en over de plaats van rouw- rituelen in onze samenleving. Op dinsdag 19 november zal om 20.00 uur de film „De plotselinge eenzaam heid van Konrad Steiner" vertoond worden. In deze film gaat het over de strijd van een man, die door het overlijden van zijn vrouw plotseling alleen komt te staan. Met deze cyclus voor direkt maar ook indirekt bij sterven en rouw be trokkenen, wil de werkgroep bevorde ren, dat mensen beter leren omgaan met rouw en nabestaan in onze samen leving. De toegangsprijs voor de bijeenkom sten bedraagt 5,per bijeenkomst of 12,50 voor de hele cyclus, te voldoen aan de ingang van de zaal. Vanwege het beperkte aantal plaat sen in de aula van de Zeeuwse Biblio theek kan men zich schriftelijk voor deelname aanmelden bij FIOM, Var- kensmarkt 1, 4331 LA Middelburg. De werkgroep „Recht op nabestaan", die deze cyclus organiseert, wordt ge vormd door enkele weduwen, vertegen woordigers van enkele welzij nsinstel- lingen, van de kruisverenigingen en de kerken. Omdat de leden van de werkgroep ervaren, hoe sterven en rouwen geen plaats meer hebben in onze samenle ving, willen ze met deze cyclus, die voor iedereen toegankelijk is, ruimte scheppen voor het recht op nabestaan. Voor nadere informatie kan men te recht bij FIOM-Zeeland, telef. 01180 - 2 73 11. Bent u reeds geabonneerd op ien 2-maandelijks tijdsch; jft met aktualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor- rien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE EINDSTANDEN CLUBCOMPETITIE TENNISVERENIGING SLAGVAST De tennisvereniging Slagvast heeft inmiddels zijn clubcompetitie afgeslo ten met de volgende eindstanden: DEDl: le. Anita Balkenende; 2e. Dientje Ha- rinck; 3e. Sophie Visser. DE—D2: le. Adrienne van Liere; 2e. Anja de Regt; 3e. Betsy Heeringa. HE—E: le. Jan Jansen; 2e. Rinus Kouwer; 3e. Walter KL Piening. HE—D2: le. Frans v. d. Heyde; 2e. Flip Leen- dertse; 3e. Sander Schell. HE—Dl: le. Leen Sandee; 2e. Aart de Looff; 3e. Adrie Schrier. GD—E: le. Rinus en Nelly Kouwer; 2e. Frans en Betsy v. d. Heyde; 3e. Leen en Joan v. Weye. GD—D: le. Aart de Looff en Anita Balkenende; 2e. Adrie Schrier en Sophie Visser; 3e. Gerard Visser en Cora de Kam. HD: le. Adrie Schrier en Leen Sandee; 2e. Albert Pierik en Eef Rechtenschot; 3e. Arie Harinck en Gerard Visser. DD: le. Dientje Harinck en Sophie Visser; 2e. Anita Balkenende en Cora de Kam; 3e. Joan v. Weye en Tonia Wisse. DE—E: le. Maddie Schrier; 2e. Tannie Bou- terse; 3e. Betsy v. d. Heyde. Bij de streekcompetitie 1985 waren de uitslagen als volgt: Poule A: le. Kamperland; 2e. Dauwendaele; 3e. Vrouwenpolder; 4e. Serooskerke; 5e. Mariekerke. Poule B: le. Kamperland; 2e. Dauwedaele; 3e. Vrouwenpolder; 4e. Veere; 5e Seroos kerke. De barometer van geluk, breekt bij menig paartje stuk. V 0 F T B fl I Zaterdag 19 oktober: Colpl. Boys 1 's-Heer Arendskerke 1 (2.30 uur) Wemeldinge 3 Colpl. Boys 2 (12.45 u) SSV 3 Colpl. Boys 3 (2.30 uur) Colpl. Boys Cl DFS C2 (11.00 uur) Apollo 1 Bevelanders 1 (2.30 uur) Bevelanders 2 Wolfaartsdijk 2 (2.30 uux") Bevelanders 3 Yerseke 5 (2.30 uur) Ritthem 2 Bevelanders 4 (12.45 uur) Dames: Veere Bevelanders (11 uur) Bevelanders BI VCK BI (12.45 uur) Middelburg C3 Bevelanders Cl (11.00 uur) Wissenkerke 1 Waarde 1 (2.30 uur) Yerseke 3 Wissenkerke 2 (2.30 uur) Wolfaartsdijk 3 Wissenkerke 3 (12 45 uur) Wissenkerke 4 Veere 4 (2.30 uur) Wissenkerke BI GPC BI (11.00 uur) GPC 1 Kats 1 (2.30 uur) Cortgene BI Kloetinge B3 (12.45 uur) Cortgene Cl Wissenkerke Cl (12.45 u) Arnemuiden El Cortgene El Zondag 20 oktober: Jong Ambon 4 Cortgene 1 (12.30 uur) Cortgene 2 Hansw. Boys 3 (2.30 uur) VOLLEYBAL Zaterdag 19 oktober: Dames: Wiska 1 Athanatos 2 (2.30 u) Heren: Wiska 1 De Sterre 2 (16 uur) Heren: Wiska 2 Ardito 2 (13.00 uur) Dames: Wiska 2 Ardito 3 (17.30 uur) TENNIS Zaterdag 19 oktober: S.V. Slagvast Kamperland Herfstafsluitingstournooi voor de ju nioren (10 0017.00 uur). BADMINTON Zaterdag 19 oktober: Jeugd: Zierikzee 6 Wissenkerke 3. Jeugd: Wings 10 Wissenkerke 4 Zondag 20 oktober: Senioren: Zeeland 3 Wissenkerke 2 Dinsdag 22 oktober: Senioren: Netwerk 1 Wissenkerke 1 BILJARTEN Vrijdag 18 oktober: B.V. Concordia B.V. 't Anker ((20.00 uur in Concordia, Wissenkerke). snelle inljjstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel- schilderüen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. Kruiswoordpuzzel no 950 BADMINTON - NIEUWS Dinsdag 8 oktober: Wissenkerke 1 Astroïden 6: 35. Het eerste team kwam dus net iets te kort tegen dit team uit Souburg. Jolanda van Gilst en Johan Cevaal wisten beiden hun enkel te winnen en met laatstgenoemde won Jacco Paar- dekoper de heren-dubbel. Vrijdag 11 oktober: Wissenkerke 2 Schepnet 2: 53. Opnieuw een overwinning met mini maal verschil voor het tweede team, dat moest aantreden tegen het tweede team van Schepnet uit Sluis. De tweede dames-enkel en de dames-dubbel zijn wel het vermelden waard, ook al wer den ze beiden verloren. Zowel alleen als samen met Lineke Schippers gaf Toby Cino haar partijen niet eerder prijs, voordat er drie sets waren ge speeld. Zaterdag 12 oktober: Stenge 9 Wis senkerke 4: 17. Ons damesteam gaat voorlopig rus- lig door met winnen. In Heinkenszand werd tegen Stenge 9 slechts één punt verloren. Het was nl. Corien Geelhoed die haar dames-enkel prijs moest geven. PuzHlu RU.«ï' Dan is hier p.oed nieuws voor u I.iast lx-lanpi|l.e mlor IliiliC st.IJt hel beker ide Roile Kruis piicrlblid de Marxhon telken-, wrw vol Ifie ptiwcls Wanneer li regelmatig ol meer oplossingen inzendt. kri|Rt u dit bUdOelemaalgratis Kosten slechtst 1.50per oplos:mg En hoe méér oplossingen u opstuurt, hoe mWr kjns op ten prachtigepri|s natuur luk £lke.maandri|nerpri|rcritwv ruim f10000,-Inwinnen Pi-sclRerel lip mee en help het Rode Kruis helpen Schrijf snel naar het Nederlandse Rode Kruis, Postbus 28120,2502 KC DenHaaft Ot bel 070-846602 '03 Bedankt1 Horizontaal: 1. vrucht - 6. insekt - 12. gezet - 13. onder voorbehoud (Lat. afk.) 15. of eerder (afk.) - 16. voor - 17. bij woord - 19. geverniste - 23. Engels voorzetsel - 24. hoog bouwwerk - 25. bevel - 26. koraaleiland - 28. draaiend deel - 30. goud (Frans) - 31. godin - 33. wiel - 34. diktongige hagedis - 36. bal dadig jongmens - 38. draagvat - 40. de somma van - 41. plaats der oudheid i 42. en andere - 43. zangnoot - 45. wan genrood - 48. Indo-Europese jongen 50. huidblaas - 52. lichaamsvocht - 54. ik (Latijns) - 56. verlaagde toon - 57. losse draad - 59. godheid - 60. stremsel 62. rangtelwoord - 63. hetzelfde - 65. opschrijven - 68. deel van de bijbel 69. teleurgesteld - 71. lidwoord - 72. voorzetsel - 74. meisjesnaam - 75. burcht - 76. raam. Verticaal: 1. vogel - 2. houding - 3. godsdienst - 4. broeder (afk.) - 5. he viger - 7. haarkrul - 8. klein beetje 9. displaced person - 10. tijdperk - 11. ronddraaien - 14. oude stofmaat - 18. gevuld - 20. geweldig - 21. elektrische pool - 22. verdieping - 24. open vlakte met mos - 27. bekende motorraces - 29. kindergroet - 30. voorzetsel - 32. he melsblauw - 34. geliefde (Frans) - 35. behoeftigheid - 37. bar - 39. deel van het jaar - 44. gedenknaald - 46. vrucht bare plaatsen - 47. gladde - 48. winter- voertuig - 49. gedrocht - 51. briefaan hef - 53. klaar - 55. Amerikaans soldaat 58. deel van het jaar - 59. lofdicht 61. berichtbrenger - 64. projektieplaatje 66. Trans-Europa expres (afk.) - 67. rondhout - 68. vreemde munt 70. na schrift - 73. voegwoord - 74. Green- wichtijd (afk.). Oplossing kruiswoordpuzzel no 949 Horizontaal: 1. ddt - 4. behalve - 9. amp - 11. oud - 13. eb - 14. ie - 15. spa 16. ao - 17. aanstaren - 21. re - 23. bretel - 25. woelen - 27. du - 28. il 30. sa - 31. re - 32. administratie - 37. ina - 38. rg - 39. dd - 40. sla - 42. eg 43. de - 44. oma - 45. dm - 46. el 47. lsk - 49. ns - 51. me - 52. svp 53. torenkamertje - 59. oa - 60. or 61. on - 62. we - 64. menner - 68. toekan - 71. ag - 72. jeremiade - 75. no 76. eva - 78. en - 79. ca - 80. dit 82. els - 83. ontveld - 84. kip. Verticaal: 2. door - 3. tu - 5. eenling 6. hbs - 7. lia - 8. verward - 9. ap 10. mare - 12. datum - 15. snert - 16. abt - 18. ae - 19. tt - 20. eo - 22. eng 24. edda - 26. leis - 29. li - 30. st - 32. angst - 33. irene - 34. samba - 35. adder 36. eleve - 37. iel - 41. alp - 48. koon 50. snorren - 51. mentaal - 52. sjek 54. ranja - 55. kr - 56. mo - 57. tweed 58. kma - 63. tno - 65. egel - 66. ee 67. om - 69. od - 70. anti - 73. ent 74. ice - 77. vs. - 81. ik.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1