NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Overgang De veerpont SPORTAGENDA GALERIJ de HORN GESLOTEN t/m 5 oktober Ho. 4190 Donderdag 3 oktober 1985 89a jaargang □HUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ UARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107 -13 08 - GIRO 206882 Abonnement*prij« 20,— per jaar. Franko per post f 35,— per jaar. Advertenties 38 ct per mm, excL BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. "MET EEN KNIPOOG". Hallo, mensen, ik ben Hans Haver- mans en ik ben één van de meer dan één miljoen Nederlandse kinderen, die de basisschool zijn ingestapt. Ik ben zo maar van klas 4 naar groep 7 gegaan. Maar ik moet het eerlijk zeggen, het is allemaal best meegevallen. De grote mensen hebben er zoveel over gezanikt, dat ik echt wel een beetje opzag tegen die verandering. Ten eerste wist haast iedereen ervan. Alleen mijn heel oude oma wilde me voor mijn rapport een gulden extra geven, omdat ze dacht, dat ik echt een paar klassen mocht overslaan. Die gulden mocht ik van mijn vader niet aannemen. En oma ging toch eigenlijk ook al twijfelen, toen ze mijn cijfers eens goed bekeek. En verder is Alex een toffe bink, die je best wil helpen als het nodig is. Wie Alex is? Nou, dat is onze leraar. Vroeger zeiden ze „meester" tegen hem, maar dat vond hij maar niks. We mochten kiezen tussen „meneer" en „Alex". Om eerlijk te zijn, bij een meneer horen wel een beetje andere kleren dan die vale spijkerpakken van Alex. Zelf had ik liever „Lex" of „Lexi" gezegd, maar de meiden kozen allemaal voor „Alex" en dus noemen we hem zo! Alex is de eerste weken rustig be gonnen. Alles was net als vroeger. Alex heeft gezegd, dat er nu nieuwe namen gekomen zijn voor vakken, die we al lang doen. Als we iets voor ons zelf mogen doen, heet dat nu „vrije keus" en voor de verkeersles hebben ze een heel moeilijke naam bedacht: sociale redzaamheid. En dan is er nog iets heel onduidelijks: bevordering so ciaal gedrag. Alex heeft gezegd, dat we daar geen repetities van krijgen en dat hij de resultaten wel zal zien op het schoolplein En als we wat mogen kletsen, noe men ze dat tegenwoordig taalexpressie. Nou, we hebben nogal eens taalexpres sie hoor Die minister Deetman moet vroeger wel liever moeilijke woorden geleerd hebben dan ik, want anders had hij nooit zoiets kunnen bedenken. Bij Alex maak je bijna nooit fouten. Die begrijpt je altijd als je de „d" en de „t" niet goed zet. „Onzin van ge leerde mensen," zegt hij dan. Pas zei iemand, dat Den Haag de hoofdstad van Nederland is. Nou, dat vond-ie goed. „In Den Haag wordt al les toch geregeld," zei hij, „en als je maar niet vergeet, dat Ajax uit Am sterdam komt, dan kun je Amsterdam verder wel vergeten." Alex is ook eerlijk. Als hij 's mor gens nog niet helemaal uitgeslapen is, doen we het allemaal rustig aan. Hij mompelt wat over „doorzakken" en „stappen". Nee, Alex heeft het ons de de eerste weken niet moeilijk gemaakt. Er is wel wat veranderd. Meneer Sorgedrager, die nu direkteur is, loopt nog deftiger rond dan vroeger. Hij heeft nu altijd een stropdas aan en kijkt zo ernstig. Hij heet, geloof ik, Gert met z'n voornaam, maar iedereen zegt „meneer" tegen hem. En als ik voor Alex eens wat naar hem toe moet brengen, dan zegt hij altijd: „Hans, ga jij dat eens naar de direkteur bren gen." Dan lijkt het net of hij daar een beetje om moet lachen. Meneer Sorgedrager is één dag in de week niet op school. Pas zei Alex tegen een andere leraar, Piet Bult: „Nou, dat is dan een zorge minder, Piet." Ik vond dat wel grappig. Het is me opgevallen, dat Alex meestal de dag dat meneer Sorgedrager niet op school is, wat duf is. Dan heeft hij z'n „stapavond" gehad. Meneer Sorgedrager mag niet zo lang meer werken van de minister hebben ze gezegd. Maar ik denk, dat hij de hele dag schriften zit na te kijken, want na schooltijd staat hij al direkt met een zware tas weer op school. Ik denk, dat ik me niet zo zou uitsloven. Dan krijgen we nu ook Engels op school. Hoe dat allemaal moet, terwijl we nog zoveel moeite hebben met Ne derlandse Taal, weet ik niet. Maar voorlopig kunnen we alleen nog maar zingen in het Engels. Alex heeft ons „We are the world" geleerd. Ik zing Bruce Springsteen en dat valt niet mee hoor! Nu schijnt het nog moeilijker te wor den later. Maar omdat de minister dat weet, hebben we allemaal een kof fertje gekregen met spullen voor thuis. Dan kunnen de vaders en moeders be ter helpen bij ons huiswerk. En dan krijgen de leraren het weer wat rus tiger. Dan kan Alex nog meer gaan „stappen" en dan hebben wij het ook rustiger. Nog even en we krijgen weer va kantie. We gaan namelijk alleen maar naar school als het geen vakantie is Ik ga nu stoppen. Misschien mag ik nog wel eens een opstel schrijven over ons schoolleven. Doei H. Naar aanleiding van het feit dat het vorige week 25 jaar geleden was dat de veerpont voer, een verhaal van een oud-gediende van „het bootje", Jan de Looff, beter bekend als „Ome Jan" of „Jan van Sien". We laten hem zelf aan het woord. Het is 1 april 1932. Vanaf die datum ben ik dienstbaar geworden op de veerpont Kortgene- Wolf aarts dijk. We waren toen met vier man en één reserve, die dienst verricht ten. Aan elke zijde van het veer was een veerschipper, die de dienst hadden gepacht van de Provinciale Stoomboot diensten. De veerpont, waarmee wij de dienst onderhielden, was „De Zand- kreek". Er konden toen plm. negen au to's mee vervoerd worden, 's Zaterdags- morgens werden in de maanden decem ber, januari en februari, wanneer er geen ijsgang was, alle beesten vervoerd die de boeren tegen die tijd hadden vet gemest. Alle beesten van ons eiland moesten toen met onze pont worden vervoerd. Aan de Wolfaartsdijkse kant werden ze opgehaald en met auto of lopend naar Goes gebracht. De koop lieden en commissionnairs kwamen met de boot mee om de beesten op te halen. Er werden in die tijd ongeveer 100 tot 150 stuks vee overgezet, van 's morgens half acht tot half elf, met daar tussen door nog de auto's. Soms bracht dit bijzondere sensatie met zich mee. Op een keer hebben we het meegemaakt, dat er een beest dol werd. De mensen aan boord vluchtten allemaal de kajuit binnen. Zelf was ik toen aflosser-stuurman en een bejaarde reserve was die dag conducteur. Hij kwam met zijn kaartjesblok en geld kistje juist uit de conducteurshut, toen die doÜe os recht op hem af kwam. Hij ging gestrekt ouderuit en al het geld uit zijn kistje vloog over het dek. Hij krabbelde overeind en vluchtte de w.c. binnen. In Wolf aartsdijk legde ik aan en tot onze grote verbazing sprong die dolle os over de poort direct op het lage aanlegsteiger en verdween met een vaart de polder in. Ook heb ik het meegemaakt dat er een hele rij auto's stond te wachten aan de Wolfaartsdijkse kant. Zelf was ik toen ladingmeester (dat werd zo ge noemd). De eerste auto was van een vertegenwoordiger van een grote firma, in een grote nieuwe Ford. Nu was het zo, om alles zoveel mogelijk mee te kunnen nemen, werd eerst bekeken welke wagen eerst en welke laatst op de boot kon rijden. Toen ik aanwijzin gen gaf om de pont op te rijden, kwam die meneer de auto uit en zei: ik sta eerst, dus heb ik het recht ook als eer ste aan boord te rijden, want ik heb er voor betaald. U krijgt uw beurt wel, vertelde ik hem. Dat stond hem niet aan en reed zijn auto voor de brug om de pont op te rijden. Gooi de poort dicht! riep is naar de brug beneden. Hij kwam weer zijn auto uit en riep: ik moet mee. Als het kan gaat u mee, heb ik hem uitgelegd. Terwijl die man nog stond op te pijpen, ben ik naar zijn auto gelopen en heb die toen achteruit gezet. Zelf kon ik autorijden, dus had ik daar geen moeite mee. Als allerlaatste liet ik hem de pont oprijden en aan de Kortgeense kant kon hij er zodoende als eerste afrijden. Tot mijn verbazing kwam die meneer naar me toe. Hij kon niet begrijpen dat het zo ging op de ponten in Zeeland en bood zijn veront schuldiging aan. Dat was niet nodig, zei ik hem, maar dat hij in het vervolg zijn tijd maar moest afwachten. Later heb ik met die meneer geen last meer gehad. In de winter kon het wel gebeuren, dat er ijs in de Zandkreek kwam. Dan kon de pont niet varen. Wanneer het ijs sterk genoeg was, liepen we naar de overkant, want de post en het vracht goed van de bodes moest van en naar Noord-Beveland. Er waren ook veel particulieren die dan meehielpen. Op een keer was er ook een bejaard mannetje bij, die mee hielp de vruchten over te brengen. Nu was er aan weerszijden van de pont een café-bedrijf en de bodes gingen daar wel eens binnen om een „pierever- sterkertje" te gebruiken. Ook dat be jaarde mannetje namen ze dan mee. Na enkele overtochten moest hij een bos stokvis van zo'n 25 stuks overdragen. Na enkele malen onderweg over een ijs schots te zijn gestruikeld, kwam hij aan de vaste wal. Er stonden heel wat men sen te kijken en die zagen de stokvis bloeden, wat natuurlijk nog nooit was voorgevallen. De oorzaak was uiteraard het regelmatige cafébezoek. Door het vallen was hij aan zijn handen gewond gei*aakt. In de winter van 1942 op 1943 was de Zandkreek ook dichtgevroren. Het was in de bezettingstijd en er waren Duit sers, die ook over wilden lopen omdat ze naar Goes moesten. Nu ging dat stuk ijs, dat tussen de steigers vast zat, bij hoogwater van de steiger af en bij eb kwam het weer terug. Toen die Duit sers terugkwamen, ging net dat stuk ijs aan het drijven. Ze werden toen zó bang, dat ze van de ene op de andere iisschots sprongen met de fiets aan de hand. Dat konden ze natuurlijk niet vol houden en hun fietsen kwamen zodoen de onder de ijsschotsen terecht. Alles ,wat aan de kant stond, heeft toen staan schateren van het lachen. Het was kort na de bevrijding, toen verschillende autoriteiten van het pro vinciaal bestuur een bezoek brachten aan ons eiland. Nu hadden die heren meestal een vrij biljet, wat. ze natuur- liik moesten tonen als ze de pont op kwamen. Eén van die heren had geen bewijs. De kaartverkoop was toen al aan de wal. U móet ook betalen, zei ik tegen die meneer, want ik ken u niet. Hij kocht netjes een kaartje, maar toen ze de pont afgingen, zei er één tegen mij: Ken je die niet? Het bleek Jonk heer De Casembroot te zijn. Die was toen geloof ik burgemeester van Oost- of Westkapelle. ,Ook kort na de bevrijding heb ik met dezelfde persoon nog iets meege maakt. Op een keer kwam hij met een flinke gang in een jeep de steiger op rijden. We waren op dat moment al ge laden en compleet vol. Ik kan zeker niet meer mee, Jan?! riep Jonkheer De Ca sembroot. Dat ziet u zelf wel, riep ik hem terug. Hii moest voor dringende besprekingen op Noord-Beveland zijn. Nu stond er dwars op het dek een En gelse vrachtwagen en die was helemaal leeg. Ik dacht bij mezelf: als ik nu iets achteruit vaar naar die andere brug, dan kan die jeep precies in die vracht wagen rijden. Vraag maar aan die chauffeur of hij het goed vindt, dan kunt u mee. Zodoende is hij in die vrachtwagen naar de overkant gevaren, wat nog nooit was voorgekomen. Dit waren enkele belevenissen op de veerpont Kortgene-Wolfaartsdijk, ver teld door Jan de Looff en opgeschreven door Kees van Boven. NIEUWE NOTARIS TE KORTGENE BENOEMD Bij Koninklijk Besluit d.d. 16 sep tember 1985 is tot Notaris te Kortgene benoemd de heer mr. J. P. Muys, als opvolger van de eervol ontslagen nota ris C. J. Goedhals. De heer Muys is 12Va jaar werkzaam geweest als kandidaat-notaris, waarvan de laatste 8 jaar te Rijssen. Naast zijn notariële studie heeft hij de opleiding tot belastingconsulent ge volgd. Zijn speciale belangstelling gaat uit naar het ondernemingsrecht en het fiscale recht, in het bijzonder de opvol- gingsproblematiek in de agrarische be drijven. De heer Muys is gehuwd en heeft drie kinderen. Zijn gezin, dat thans nog in Rijssen woont, zal zich op korte termijn in Kortgene bij hem voegen. Met de krant in de hand, is de leugen niet gestrand. VOETBAL Zaterdag 5 oktober: Kruiningen 1 Colpl. Boys 1 (2.30 uur) Colpl. Boys 2 Serooskerke 5 (2.30 u) Yerseke 5 Colpl. Boys 3 (12.45 uur) Colpl. Boys Al SSV Al (12.45 uur) Colpl. Boys Cl Renesse Cl (11 uur) Colpl. Boys Dl Cortgene Dl (11 uur) Colpl. Boys F Bevelanders F (10 uur) Bevelanders 1 Middelburg 1 (2.30 u) ZSC 2 Bevelanders 2 (2.30 uur) Veere 4 Bevelanders 4 (2.30 uur) Dames: Domburg Bevelanders (11 u) Ritthem BI Bevelanders BI (11 uur) Bevelanders Cl Oostkapelle Cl (11 u) Bevelanders Dl Meeuwen Dl (10 u) Bevelanders El Arnemuiden El (10.00 uur) SVD 1 Wissenkerke 1 (2.30 uur) Wissenkerke 2 Heinkenszand 2 (2.30 uur) Wissenkerke 3 SSV 3 (2.30 uur) Wissenkerke 4 Zeelandia 1 (12.45 u) Walcheren BI Wissenkerke BI (12.45 uur) Wissenkerke Cl Domburg Cl (11 u) Wissenkerke Dl Oostkapelle Dl (10 u) Goes El Wissenkerke El (10.00 uur) Kats 1 Brouwershaven 1 (2.30 uur) Kruiningen B2 Cortgene BI (11 uur) Nieuwland Cl Cortgene Cl (11 uur) Cortgene El Domburg El (11 uur) Cortgene F Wissenkerke F (10 uur) Zondag 6 oktober: Cortgene 1 Zeelandia 4 (2.30 uur) Dreischor 4 Cortgene 2 (12.30 uur) BADMINTON Zaterdag 5 oktober: Senioren: Smash 2 Wissenkerke 1 Jeugd: Rillandia 5 Wissenkerke 3 Jeugd: Smash 5 Wissenkerke 4 Zondag 6 oktober: Senioren: Kolibrie 6 Wissenkerke 2. Dinsdag 8 oktober: Senioren: Wissenkerke 1 Astroiden 6 (19.30 uur in gymzaal te Wissenkerke). snelle iniystservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie. en aquarel, schilderyen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. Kruiswoordpuzzel no. 948 Horizontaal: 2. zoogdier - 5. buiten staander - 8. mannelijk dier - 10. oud noors prozawerk - 12. verharde huid 14. verbond - 16. uitroep - 17. oever gewas - 19. vruchtbare plaats - 21. ambtshalve (Lat. afk.) - 23. land in Azië - 25. vogel - 27. werkelijk (Engels) 29. militaire opleidings school - 30. vrucht - 32. vogel - 34. tegen - 36. titel 38. afgemat - 40. plaatje - 42. verdriet 44. truc - 46. Frans pers. vnw. - 47. plaats in Rusland - 49. iedere - 51. meisjesnaam - 53. kostbare - 55. vis 57. metaal - 59. vrucht - 60. meisjes naam - 62. deel van de dag - 64. voer tuig - 66. meisjesnaam 68. lust - 70. vreemde munt - 72. bergruimte - 74. lekkernij - 76. gewicht - 77. voorzetsel 79. rit - 81. voorzetsel - 83. nevel - 85. meisjesnaam - 87. land langs de zee 89. open plek in het ijs - 90. meisjes naam - 91. hoofd van een moskee. Verticaal: 1. bijbelse naam - 2. jongens naam - 3. omroepvereniging - 4. her kauwer - 5. laatst leden - 6. plaats in Engeland - 7. liefkozing - 8. het Ro meinse Rijk (Lat. afk.) - 9. tijdperk 11. deel van de hand - 13. gast - 15. Romeins keizer - 18. vloeistof - 20. bloedvat - 22. vette vloeistof - 24. deel van een bijenkorf - 26. het zijn - 28. rivier in Duitsland - 29. omslag - 31. haast (Duits) - 33. drank - 35. Euro peaan - 37. begrip - 39. jongensnaam 41. bejaarde - 43. rivier in Duitsland 45. dunne - 48. hennepbraak - 50. smalle strook - 52. godheid - 54. Sow jet Unie - 5C stuk grond - 58. bezittelijk vnw. - 59. Europeaan - 61. uitroep - 63. vruchtbare plaats - 65. deel van het oog - 67. beetje - 69. Egyptische godin 71. meisjesnaam - 73. jongensnaam 75. zwaardwalvis - 78. éénheid van druk 80. uitroep - 82. netto - 84. pers. vnw. 86. de lezer heil (Lat. afk.) - 88. Duits voorzetsel. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 947 Horizontaal: 1. ol - 3. pet - 6. pro - 8. as - 10. sela - 11. elite - 14. reve - 15. stro - 17. rede - 19. nav - 21. Hengelo 23. ton - 25. oke - 27. tak - 28. oor 30. straal - 33. affuit - 35. ier - 36. oksel - 39. fin - 40. sr - 41. drom - 42. slee - 43. tij - 44. ako - 46. santé - 48. ree - 50. knoeit - 52. satire - 55. est 56. neb - 58. ser - 59. lok - 61. etalage 64. eva - 66. smet - 67. rome - 69. kiwi 70. route - 72. idee - 74. ge - 75. pop 76. sos - 77. nt. Verticaal: 1. os - 2. lena - 3. pas - 4. tere - 5. pi - 6. peel - 7. ore - 8. avro 9. se - 12. lont - 13. trek - 16. thea 18. doof - 19. nes - 20. vore - 22. gans 23. trui - 24. nut - 26. kardoes - 29. offerte - 31. tiran - 32. loost - 33. alles 34. inter - 37. kma - 38. est - 45. koek 47. neel - 49. eire - 50. kil 51. item 53. asem - 54. era - 56. nato - 57. bart 60. olie - 62. terp - 63. goes - 65. veen 66. sip - 68. eis - 69. kg - 71. ur - 73. et.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1