NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD 25 JAAR Vaste Oeververbinding SPORTAGENDA Heropening gerenoveerd Pensiontehuis „Noord-Beveland" Evenementen-kalender GALERIJ de HORN GESLOTEN t/m 5 oktober Nó. 4189 Donderdag 26 september T985 89e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ UARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107 -13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,— per jaar. Franko per poit 35,— per Jaar. Advertenties 38 et per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Een goed huwelijk geeft gouden rente. In het kader van de festiviteiten op vrijdag 27 en zaterdag 28 september a.s. nog enkele aanvullende berichten. Feestavond op vrijdag 27 september. In de grote evenemententent, die op het havenplateau van Kortgene staat, wordt een feestavond voor iedereen ge houden. Alle belangstellenden van Nrd.- en Zuid-Beveland, maar ook an dere belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom. De muzikale omlijs ting zal verzorgd worden door „Die Neu- lander Muzikanten". Zaterdag 28 september. Trimlopen en Steigertocht. Om 15.00 uur zaterdagmiddag gaat er een trimloop van start over 3 en 6 km. De inschrijving en de start vindt plaats aan de veersteigerdam te Wolphaarts- dijk. Al vanaf 14.00 uur kan er worden ingeschreven. Steigertocht. Ook om 15.00 uur gaat er vanaf de silo te Kortgene (begin Veerdam) een zogenaamde Steigertocht van start. Dit is een trimloop over 12 km die begint bij de steigerdam Kortgene en gaat via de Zandki'eekdam naar de steigerdam te Wolphaartsdijk. De inschrijving voor deze steigertocht is om 14.00 uur bij de startplaats, graansilo te Kortgene. Er zal zowel bij de trimlopen als de steigertocht voldoende begeleiding zijn. Voor alle deelnemers aan deze trim- tochten is er een leuke herinnerings tegel beschikbaar. De technische medewerking en leiding wordt verzorgd door de Goese Atletiek vereniging AV '56. Muziek op zaterdag. Niet alleen het „bootje" staat cen traal tijdens de festiviteiten, ook de mu ziekcorpsen uit beide gemeenten zijn de hele dag actief, 's Morgens om 09.00 uur zullen de muziekcorpsen van Kort gene en Wolphaartsdijk aanwezig zijn on de steigers om de roeiwedstrijd van beide burgemeesters luister bij te zet ten. Tijdens de officiële gebeurtenissen op de Zandkreekdam zal de Echo uit Op dinsdag 24 september had de of ficiële heropening plaats van het gere noveerde pensiontehuis „Noord-Beve land" te Kortgene. Hierbij waren o.a. de beide Noord-Bevelandse gemeente besturen, vertegenwoordigers van de Provincie Zeeland op het gebied van bejaardenoorden en volkshuisvesting, oud-bestuursleden die de oprichting hebben meegemaakt, oud-directieleden en vertegenwoordigers van bejaarden oorden en de stichting Welzijn voor Ou deren. In een feesteliik versierde re creatiezaal heette de voorzitter, de heer C. A. P. Schippers, de bewoners en ge nodigden welkom. In de eerste plaats mevr. Bom - van Oeveren, die het ini tiatief heeft genomen voor de bouw van het huis. Hij schetste de moeilijk heden tijdens de verbouw voor de be woners, maar het resultaat is dat het woongenot is verhoogd. Ook memoreer de hij de voorgeschiedenis en de voor bereidingen voor de verbouw. Op 21 mei 1983 kwam de machtiging, maar op voorwaarde dat men van 55 op 37 bed den moest terugvallen. Er was dus geen keus. Enige tijd later had de inschrijving plaats en bouwbedrijf Van de Linde uit Kloetinge was de laagste inschrijver. De kosten waren begroot op f 1.527.500, maar uiteindelijk werd het f 1.540.000. De heer Schippers was vol lof over de wijze waarop de verbouw is geschied. Onder supervisie van het Architecten bureau Rothuizen en 't Hooft heeft de aannemer, schilder Boot en Tamse-sa- nitair prima werk geleverd. Hij had vooral bewondering voor de bewoners en het personeel, die onder moeilijke omstandigheden zich prima hebben aan gepast. Hierna sprak de burgemeester van Kortgene, mevr. E. J. Hoogendijk - van Duijn, haar vreugde uit over de verbe teringen die zijn aangebracht die het woongenot zullen verhogen. Ze schetste de voorgeschiedenis, waarbij ze wees op de gift van f 250.000.van Nieuw- Zeeland na de februari-ramp in 1953. Door de ramp ontstond echter stagna- Wilhelminadorp aanwezig zijn. Verder zijn er 's middags in de dorpskernen Colijnsplaat, Kortgene en Kats optre dens van diverse muziekcorpsen. In Wolphaartsdijk zijn deze optredens op het steiger, waar een muziektent is op gesteld. Het schema van optredens ziet er als volgt uit: 13.30 uur te Colijnsplaat Ad- vendo uit Wolphaartsdijk; te Kats treedt on Wilhelmina uit Colijnsplaat; te Kort gene Oefening en Uitspanning uit Kat- tendijke en te Wolphaartsdijk E.M.M. uit Kortgene. Alle dus om 13.30 uur. Dan om 16.00 uur te Colijnsplaat O. en U., te Kats E.M.M., te Kortgene Ad- vendo en te Wolphaartsdijk Wilhelmina Parachutisten en pryzen-dropping. 's Zaterdagsmiddags zal er een para chutistenlanding zijn op Wolphaartsdijk op een terrein bij camping de Veer- hoeve en op Kortgene zullen zij landen op een terrein naast de Veerdam. Deze landingen zullen om ongeveer 15.30 uur plaatsvinden. Om dezelfde tijd zal er een vliegtuig rondvliegen die boven de kernen Wol phaartsdijk, Kortgene, Colijnsplaat en Kats prijzen in de vorm van waarde bonnen zal uitstrooien. Deze prijzen zijn beschikbaar gesteld door de onderne mers uit bovengenoemde dorpen. Heel dit vlieggebeuren wordt gesponsord door de Rabobank Noord-Beveland en Goes. Rondvaarten. Niet alleen met de veerboot kan wor den gevaren. De luxe rondvaartboot „De stad Zierikzee" zal vanaf 13.00 uur rondvaarten van één uur op het Veerse Meer maken. Opstapplaats is het veer- steiger te Kortgene. Vuurwerk. Om 21.00 uur is er een groot vuur werk. Om dit kleurrijke spektakel aan zoveel mogelijk toeschouwers te kun nen laten zien, zal dit plaats vinden midden op het Veerse Meer, tussen de beide veersteigers. De combinatie Oos- terscheldewerken heeft hier een grote ponton-dekbak beschikbaar gesteld. tie, omdat er enorm veel in het ramp gebied aan de orde was. Ze was er trots op dat op de uitnodigingskaarten het wapen van Kortgene stond. Ze had lie ver het wapen van Noord-Beveland ge zien, maar dat is er niet. Als cadeau schonk ze aan iedere be woner een plantje. Hierna sprak de heer H. D. Sul, in specteur bejaardenoorden in Zeeland. Hii schetste hoe in vroeger tijden de verzorgingshuizen ontstonden, die alleen voor de gegoeden waren. Armenhuizen werden bevolkt door de armen. Geluk kig is het opnamebeleid ingrijpend ge wijzigd. Hij vond het positief dat er een indicatiecommissie oordeelt over de op name, maar protesteerde tegen de be zuinigingsmaatregelen van minister Brinkman, die tot gevolg zullen hebben dat duizenden hun werk kwijt zullen raken. Namens de Vrouwen Advies Com missie feliciteerde mevr. C. Bremmer - Barendrecht het bestuur met de tot standkoming van de renovatie. Ze prees het bestuur, dat altijd bereid is om naar de V.A.C. te luisteren. Na de rij van sprekers waren er ca- deau's van mevr. Stevense, in de vorm van een schilderij, een puzzel van een bewoner, de heer Holierhoek en van het architectenburea een markering in de toegangsdeur, voorstellend Noord-Beve land, met in het centrum het pensionte huis. Tenslotte sprak de vorige directrice, mevr. Stevense, haar blijdschap uit o- ver de totstandkoming van de vernieu wing. Nadat de voorzitter alle sprekers had bedankt voor hun bijdrage aan de her opening en een dronk was uitgebracht on dit heugelijke gebeuren, knipte de 90-jarige inwoonster, mevr. S. Wiskerke- de Kam, het lint door, waardoor men officieel toegang verkreeg tot het huis. Daarna werden de vernieuwingen be zichtigd door de vele aanwezigen, die tot de conclusie kwamen dat er een enorme verbetering tot stand is geko men met deze renovatie. Zaterdag 28 september: Vosmeers Blaaskapel uit Oud-Vosse- meer om 14.00 uur op de muziektent bij het Zwemparadijs Zeeland. Muziekvereniging „De Echo" uit Wil helminadorp om 19.00 uur op de mu ziektent bij het Zwemparadijs Zeeland. Bij minder gunstig weer vindt het concert plaats in een lokatie bij de muziektent. TAFELTENNIS: Slagvast struikelt. Zowel de senioren als de jeugdteams die de afgelopen week hebben gespeeld, moesten een nederlaag incasseren. En of deze alle nodig waren geweest valt te betwijfelen. Natuurlijk, de beide eer ste teams hadden de pech met een in valler te moeten spelen. Vooral bij het eerste jeugdteam werd de geblesseerde Stefan Nagelhout erg gemist. Monique v.d. Heijde en Herbert Keizer wisten nu slechts een partij te winnen en sa men de dubbel, maar beiden hebben in de overige partijen genoeg kansen ge had om de uitslag een ander aanzien te geven. Bert Sandee had als invaller aan de 73 nederlaag geen enkele schuld. Het klasseverschil was voor hem te groot om het de tegenstanders moei lijk te maken. Het tweede jeugdteam was door ziek te van de tegenstanders vrij. Het derde jeugdteam, dat nu tegen MZ 9 moest spelen, kwam net iets te kort om een punt in de wacht te sle pen. Zij konden ondanks een 64 ne derlaag met opgeheven hoofd het „ter rein" verlaten. Aangetekend dient te worden dat Arnold Keizer weer al zijn partijen wist te winnen en Marleen Bar- dolf voor het vierde punt zorgde. Di- mitri v.d. Weele wist wel tot tweemaal toe een derde game af te dwingen, maar kwam toch niet tot een overwinning. Ook van de senior-teams dus geen geweldige resultaten, hoewel het eerste toch erg dicht bij een puntenverdeling was gekomen. Jaap Jongh Visscher (2x) en Hans v.d. Kraan (lx) konden niet voorkomen, ondanks de winst, op de dubbel, dat Big Smash met de volle buit ging strijken (64). Het tweede seniorenteam had ronduit een slechte start tegen het toch niet zo'n sterk Kapelle. Invalster Monique v.d. Heijde kon met haar twee overwinnin gen best tevreden zijn, maar de rest bleef toch met een kater van 37 zitten Programma: Zaterdag 28 sept. (jeugd): Aloy 1 - Slagvast 1 Kapelle 1 - Slagvast 2 Kapelle 2 - Slagvast 3. Dinsdag 1 oktober, aanvang 19.30 uur: Slagvast 1 - Westzicht 3 Slagvast 2 - Arnemuiden 8 BADMINTON - NIEUWS Zaterdag 21 september: Rillandia Smashers 6 - Wsk. 4. In de „eerste klasse, meisjes" heeft Wsk. dit jaar voor de eerste maal ook een vertegenwoordiger. Mar ja Dees, Co- rien Geelhoed, Sandra de Haze en Jac queline van Doorn vormen tesamen Wsk. 4. Zaterdag j.l. debuteerden zij in Kruiningen tegen Rillandia 6 en be haalden direct al den maximale over winning van 80. De volgende wedstrijd voor het vier de team is zaterdag 28 sept. a.s. Ze spelen dan thuis (in Kamperland) tegen Kolibri 10 uit Goes. Dinsdag 24 september: Wsk. 1 - Pluumpje 3. Het eerste team had dinsdag j.l. een behoorlijke tegenvaller: in eigen huis werd verloren met 08 tegen het meer er var-en Pluumpje 3. In de heren dub bel hadden misschien nog enkele kan sen gezeten, getuige een verlenging in de tweede en laatste set. 5 oktober zal het eerste team aantre den voor de derde competitie-wedstrijd in het S.S.G. te Middelburg, tegen het tweede van Smash. HENGELSPORT Zaterdag 28 september: 5de kompetitie-wedstrijd, inschrijven: 13.0013.30 uur, vissen: 14.0016.30 u. VOETBAL Zaterdag 28 september: Colpl. Boys 1 Heinkenszand 1 (2.30 u) Yerseke 6 Colpl. Boys 2 (12.45 uur) Colpl. Boys 3 Wissenkerke 3 (12.45 u) Renesse Al Colpl. Boys Al (12.45 u) Bruse Boys Cl Colpl. Boys Cl (11 u) Goes D2 Colpl. Boys Dl (11.00 uur) Colpl. Boys F Cortgene F (10.00 uur) Rillandia 1 Bevelanders 1 (2.30 uur) Bevelanders 2 DFS 2 (2.30 uur) Kruiningen 3 Bevelanders 3 (2.30 u) Bevelanders 4 VCK 4 (2.30 uur) Bevelanders BI Noormannen BI (12.45 uur) Oostkapelle Cl Bevelanders Cl (11 u) Bevelanders Dl Serooskerke Dl (10 u) Bevelanders El Colpl. Boys El (10 u) Bevelanders F Oostkapelle F (10 u) Wissenkerke 1 Borssele 1 (2.30 uur) Apollo 2 Wissenkerke 2 (2.30 uur) Middelburg 6 Wissenkerke 4 (12.45 u) Wissenkerke BI VCK BI (11 uur) Middelburg C3 Wissenkerke Cl (11 u) Wissenkerke Dl Veere Dl (10 uur) SSV El Wissenkerke El (10 uur) Noormannen F Wissenkerke F (10 u) Spui 1 Kats 1 (2.30 uur) Cortgene BI Kwadendamme BI (12.45 uur) Cortgene Cl Veere Cl (12.45 uur) Kruiswoordpuzzel no. 947 Horizontaal: 1. geografische aanduiding 3. hoofddeksel - 6. voor - 8. spil - 10. muziekteken - 11. keurtroep - 14. droom (Frans) - 15. gedroogde halmen - 17. verstand - 19. naar aanleiding van - 21. plaats in Overijssel - 23. inhoudsmaat 25. in orde - 27. deel van een boom 28. deel van het hoofd - 30. deel van een cirkel - 33. onderstel van een kanon 35. Europeaan - 36. schouderholte - 39. Europeaan - 40. de oudere - 41. me nigte - 42. voertuig - 43. duur van eb en vloed - 44. krantenjongen - 46. heil wens - 48. herkauwer - 50. vorm van knoeien - 52. hekeldicht - 55. Euro peaan - 56. snavel - 58. sociaal eco nomische raad - 59. bosje haar - 61. uitstalkast - 64. schortje - 66. vlek 67. plaats in Italië - 69. vogel - 70. reisplan - 72. bëgrip - 74. persoonlijk voornaamwoord - 75. speelgoed - 76. noodsein - 77. deel van de bijbel. Horizontaal: 1. tij - 2. cao - 5. den 8. of - 10. la - 11. Hilversum - 14. ik 16. anno - 18. genet - 19. oder - 21. gift 23. rai - 24. smet - 25. roe - 26. aga 27. nok - 28. esp - 30. tol - 32. lot 34. iel - 36. last - 40. isar - 42. Ter- neuzen - 43. olie - 45. drie - 48. dra 50. hap - 52. beo - 53. rio - 55. die 56. ali - 57. bos - 59. vore - 61. ral 63. grijs - 65. solo - 66. kalme - 68. enak - 70. ro - 71. breukelen - 74. kg 75. rk - 76. pit - 77. nis - 78. ja. Zondag 29 september: Cortgene 2 Goes 4 (2.30 uur) BADMINTON Vrijdag 27 september: Senioren: Wissenkerke 2 Pluumpje 5 (20.00 uur in gymzaal te Wissenkerke). Zaterdag 28 september: Jeugd: Wissenkerke 3 Backhand 7 (10.00 uur in gymzaal te Wissenkerke). Jeugd: Wissenkerke 4 Kolibrie 10 (13.00 uur in gymzaal te Kamperland). snelle inlöstservice v.a. 25 et/em. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel schilder U en (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. Verticaal: 1. zoogdier - 2. meisjesnaam 3. schrede - 4. breekbare - 5. onmeet baar getal - 6. deel van Brabant - 7. vreemde munt - 8. omroepvereniging 9. selenium - 12. brandbaar koord - 13. lust - 16. meisjesnaam - 18. slecht horend - 19. plaats op Ameland - 20. nloegsnede - 22. vogel - 23. kledingstuk 24. voordeel - 26. soort hond - 29. aan bieding - 31. dwingeland - 32. vorm van lozen - 33. niets uitgezonderd - 34. tussen - 37. militaire opleidings school 38. Europeaan - 45. lekkernij - 47 meisjesnaam - 49. land in Europa - 50. koud - 51. hetzelfde - 53. levenslucht 54. tijdperk - 56. verdedigingsorgani satie - 57. jongensnaam - 60. vloeistof 62. heuvel - 63. plaats in Zeeland - 65. grondsoort - 66. beteuterd - 68. ver langen - 69. gewicht - 71. stad der oudheid - 73. Frans voegwoord. Verticaal: 1. tango - 2. ci - 3. alg - 4. overal - 5. dreint - 6. est - 7. nu - 9. fiets - 10. la - 11. hof - 12. ena - 13. mom - 15. kr - 17. niets - 20. deels 22. tal - 24. ski - 25. rel - 29. por 31. otter - 33. opera - 35. einde - 37. aal 38. arg - 39. tzt - 41. aai - 43. oir 44. idool - 46. robijn - 47. eis - 49. ade 50. heraut - 51. palmen - 52. big - 54. ivoor - 58. osaka - 60. rob - 62. alk 64. ren - 65. sr - 66. kei - 67. eli 69. kg - 72. rp - 73. es. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 946

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1