NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Hoe nat het was en hoe vals... SPORTAGENDA Evenementen-kalender Heropening van het verbouwde Pensiontehuis Noord-Beveland Bo. 4186 Donderdag 5 september 1985 89e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,per jaar. Franko per post ƒ35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. "MET EEN KNIPOOG". VAKANTIEHERINNERING Aan de lichtboei in de bocht, trekt de stroom waar men niet zocht Rust. Ons pensionnetje lag in een rustige achterafstraat in een even rustig dorp je, pittoresk neergevleid tegen een heu vel. De witte kerk en de burchtruïne staken boven de huizen uit, alles a- demde rust en stilte. Een waar eldo rado voor de recreant. En recreanten waren wij, daar in dat pension, ergens in Duitsland, warm aanbevolen door bekenden. Het zonneterras gaf uitzicht op nog niet door zure regen aangetaste „Kerstbomen", afgewisseld door wei landen vol rood-bonte koeien. De ka mers waren ruim, het eten was over vloedig. Kortom; een mens kon. er echt op adem komen. Helaas hadden we juist dit jaar voor dat plekje gekozen. Het jaar 1985, dat de geschiedenis in zal gaan als het jaar van de drie jaargetijden: winter-lente- herfstDe temperatuur op het zon neterras wilde maar niet boven de 15 graden komen en de zon was er even sporadisch als water in de woestijn. Helaas ook werd de rust veelvuldig verstoord door monotoon regengedruis. En even jammer was het, dat ons uitzicht vaak werd belemmerd door een grauwsluier, waartegen nog geen was middel was uitgevonden. Het was een schrale troost te weten, dat het aan de kust nog slechter was. Regenpakken. Maar, staan wij, Hollanders, niet be kend als echte waterlanders? *En ken nen we zelf al jaren niet het beeld van „de badgast in regenpak", schijnbaar doelloos onze eigen wind en regen trot serend? Wij, van „zomer in Zeeland", wij konden ons toch niet uit het veld laten slaan door de natuurelementen? We trokken er dus toch op uit. De rugzakken voerden weliswaar geen koffie en broodjes mee, want zo'n lange tocht was niet aan te raden, maar een rugzak met regenpakken is ook snel vol. De paraplu diende als wandelstok en zo hadden we materiaal genoeg bij ons om ons tegen het hemelwater te beschermen. We liepen wandelroutes, die altijd veel langer of korter bleken dan stond aangegeven en zorgden niet te ver van huis te raken, met vlucht routes! En zo genoten we toch, vaak „onder moeders paraplu", van de prachtige natuur, nu geheel stofvrij en dat is ook fijn! Alleen de vele rustbankjes waren te nat, maar een kniesoor, die daarop lette. Bejaarden. Toch heeft zo'n regenvakantie z'n eigen charmes. We kwamen nu wat vaker in kontakt met onze medegasten. Ik moet eerlijk zeggen, we moesten even wennen. Het leek wel of we in een vakantiekamp van een bejaarden tehuis waren beland. De jongste gast buiten onze groep bleek de zeventig al te zijn gepasseerd, de oudste was net negentig geworden! U begrijpt, het wa ren rustige gasten, echt geen nacht brakers, al liepen ze 's nachts nogal eens over de gang Ze lieten zich de hele dag verwennen en hun levensritme bestond hoofdza kelijk uit eten-rusten-wandelen-rusten 's Avonds, na het acht-uur journaal ging iedereen naar bed, behalve op de avond dat „Tatort" verscheen op T.V. Nu de renovatie van het Pensionte huis „Noord-Beveland" te Kortgene is voltooid, is het D.B. van mening dat daar op gepaste wijze aandacht aan geschonken moet worden. De romp slomp ten gevolge van de verbouwing behoort tot het verleden en de ver beteringen zullen in niet geringe mate de bewoning van het huis veraange namen. Ook het personeel zal het bij zonder op prijs stellen, dat aan 2 jaar aanpassen een eind is gekomen. Het D.B. heeft dan ook besloten hier een feestelijk tintje aan te geven. Het pro gramma ziet er als volgt uit. De officiële heropening is op dinsdag 24 september van 10.00 tot 12.00 uur. Het geluid ging toen cresendo en ieder bleef geboeid kijken. En verder wilden ze graag praten, hun geschiedenis vertellen! En., spel letjes spelen met onze kinderen. Van wege de taalbarrière bleek scrabble geen succes, maar „mens erger je niet" kun je internationaal doen. Een reeds 86-jarige man liet duidelijk blijken dat „zich ergeren" niet aan land of leeftijd gebonden is. Terwijl de dames wat keuvelden, deed hij uiterste pogingen om de dobbelstenen op „zes" te „leg gen", terwijl hij, ondanks zijn niet op timale gezichtsvermogen, toch best de pionnen een zetje extra wilde geven als het eigen belang ermee gediend was. Hij zal het waarschijnlijk niet meer leren om tegen z'n verlies te kunnen. En onze kinderen? Ze zagen de vals speleren zwegen! Verboden liefde. Heel indrukwekkend was ook het op bloeien van een (verboden) liefde tij dens ons verblijf, al was de aard ervan, mede door de leeftijd, tamelijk on schuldig. Hij was een rentenier, een fraaie Mercedes „onder de broek" en een buikomvang, die een hoogzwangere vrouw niet zou misstaan. Zij was een eenzame weduwe, wat nors van uiter lijk, op het eerste gezicht niet onbe middeld, zeer zelfstandig. Hem noemden we vanwege z'n stop woord „Genau", haar, om begrijpelijke redenen „Kenau". De eerste dag zocht hij nog voort durend kontakt met ons. Tijdens het jokeren riep hij steeds „Er spielt falsch" steeds in mijn richting kijkend. Later eiste zij al z'n aandacht op. Pas veel later hoorden we, dat hij z'n eigen vrouw eerst voor een paar weken naar een zuster had gebracht Genau en Kenau gingen vaak samen uit. Helaas liep ze, tijdens zo'n wande ling een flinke verkoudheid op, mocht hij haar naar een dokter brengen. Re sultaat: drie dagen achter elkaar kreeg ze een spuit, terwijl ze grote voorraden papieren zakdoekjes verslond. Maar ze werd wel vertroeteldDe andere gasten waren allemaal niet onder de indruk. „Een jager, die een ree heeft ge schoten," glimlachte een grootmoeder. Ik heb het hem niet verteld, maar ik heb het wel gedacht: „Er spielt falsch". Einde. De laatste morgen was het natuurlijk stralend weer. Het was al vroeg warm op ons terras, waar we ons verzamel den voor de slot-foto. „Genau" had een zeer fraai apparaat met statief en in- stelknop, waardoor hij zelf ook mede het beeld kon vullen. Hij zou ons allen een foto sturen! We verlieten het zonovergoten oord, nagewuifd door iedereen. „De zon schijnt „falsch", riep ik nog naar Ke nau, die weer naar buiten mocht. En jawel, vóór we thuis waren, kregen we „Gewitter Wat rest zijn nog de herinneringen, dia's en foto's. We hebben ze uitgebreid bekeken, terwijl buiten de Hollandse regen neerviel, als passende achter grondmuziek H. Hierbij zullen vertegenwoordigers van volkshuisvesting, bejaardenoorden, de gemeentebesturen van de beide Noord- Bevelandse gemeenten en bestuursleden ten tijde van de oprichting in 1962 wor den uitgenodigd. Zaterdag 5 oktober is het Open Dag voor familieleden en kontaktpersonen van de bewoners van 13.0017.00 uur. Vrijdag 11 oktober zal het bestuur samen met de bewoners een broodmaal- tiid gebruiken in de recreatiezaal om 17.00 uur. Ook aan het personeel zal in een onderonsje blijk worden gegeven van waardering voor het werk in een moei lijke periode. VOORLICHTINGSMIDDAGEN VOOR OUDEREN VANAF PLM. 55 JAAR TE NOORD-BEVELAND Vanaf eind september '85 tot maart '86 worden er weer voorlichtingsmidda gen georganiseerd voor belangstellen den vanaf plm. 55 jaar, door de Stich ting Welzijn voor Ouderen in samen werking met de plaatselijke Bonden en Sozen op 4 dorpen te Noord-Beveland. (Wissenkerke, Kamperland, Colijnsplaat en Kortgene). De onderwerpen voor deze middagen zijn: voorlichting over sociale verze keringen; demonstratie handvaardig heid; voorlichting/demonstratie alarm systeem voor ouderen; lezing over fy siotherapie. De middagen zijn gratis te bezoeken en vinden plaats in de recreatieruim ten van de plaatselijke bejaardente huizen en in het De Casembroothuis te Kamperland. Aankondigingen met het onderwerp, plaats en datum volgen regelmatig in deze krant. Inlichtingen: Stichting Welzijn voor Ouderen, Ostendestraat 1, Goes, Telef. 01100-23723. ENQUETE BEHOEFTEPEILING "TAFELTJE DEKJE" TE KAMPERLAND Door de Stichting Welzijn voor Ou deren wordt in overleg met de ge meente Wissenkerke een enquête ge houden onder de inwoners vanaf 55 jaar in verband met de belangstelling voor „Tafeltje Dek je" in Kamperland. Vanuit het bejaardentehuis „Vrede- stein" te Wissenkerke bestaat de mo gelijkheid dagelijks warme maaltijden te gebruiken, óók voor de inwoners te Kamperland. Er wordt nu onderzocht of hier nog meer belangstellenden voor zijn en of er vrijwilligers zijn, die deze maaltijden tegen een redelijke benzinekostenver goeding willen rondbrengen vanuit Wissenkerke naar Kamperland. De enquête wordt gehouden van 1 augustus tot 15 september 1985. Inlichtingen: Stichting Welzijn voor Ouderen te Goes en Noord-Beveland, Ostendestraat 1, Goes, Telefoon 01100- 23723 (i.v.m. vakanties: telefonisch be reikbaar vanaf 20 augustus). VERKOOP VAN DE UNICEF- WENSKAARTEN GAAT VAN START Vanaf 9 september gaan alle 17 vrij willigers in de regio De Bevelanden weer enthousiast van start met de ver koop van de bekende Unicef-wenskaar- ten. De nieuwe kollektie is samenge steld uit werk van kunstschilders en tekenaars uit de hele wereld, dat zij gratis aan Unicef, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, beschikbaar heb ben gesteld. „In Nederland wordt elk jaar voor zo'n 100 miljoen gulden aan Kerst kaarten verzondenWanneer we dit jaar nu eens met z'n allen Unicef- kaarten verzenden, dan wensen we echt iedereen het allerbeste!" menen de Be- velandse comité-leden. Leden van het Bevelandse comité zullen in de komende maanden dikwijls present zijn op fancy-fairs, verenigings bijeenkomsten, shows. En in november en december op diverse dagen in de hal van het Lunchcafé onder het Goese Stadhuis. Op onderstaande adressen kunt u al tijd terecht: mevr. D. M. Burger- Paardekooper, Ganshoekweg 1, Kapelle, Tel. 01102- 1242; mevr. L. van Riet, Rimmelandplein 1, Goes, Tel. 01100 - 16880 en mevr. J. Nieuwenhuise - Vo gelaar, Hoofdstraat 18A, Kruiningen, Tel. 01130- 1236. De verkoopaktie in onze provincie zal feestelijk worden ingeluid met de eerste aankoop op maandag 9 september door onze Kommissaris der Koningin, dr. C. Boertien, in de Jacob Catsschool te Terneuzen om 15.00 uur. VOETBAL Zaterdag 7 september: ZSC 1 Colpl. Boys 1 (2.30 uur) Colpl. Boys 2 Rillandia 2 (2.30 uur) Heinkenszand 3 Colpl. Boys 3 (2.30 uur) Dames: Brouwershaven Colpl. Boys (11.00 uur) Colpl. Boys Al Mevo Al (12.45 uur) Colpl. Boys Cl Mevo Cl (11.00 uur) Colpl. Boys Dl Robur Dl (11 uur) Colpl. Boys F Wissenkerke F (10 u) Bevelanders 1 's-H. Arendskerke 1 (2.30 uur) SKNWK 2 Bevelanders 2 (2.30 uur) Bevelanders 3 SSV 3 (2.30 uur) Dames: Serooskerke Bevelanders (11.00 uur) Bevelanders BI Veere BI (12.45 uur) Bevelanders Dl Veere Dl (10.00 uur) Bevelanders El Domburg El (10 uur) Noormannen F Bevelanders F (10 u) Wissenkerke 1 Spui 1 (2.30 uur) Wemeldinge 2 Wissenkerke 2 (2.30 u) DFS 3 Wissenkerke 3 (2.30 uur) Wissenkerke 4 Bevelanders 4 (2.30 u) Jong Ambon BI Wissenkerke BI (12.45 uur) Wissenkerke Cl Bevelanders Cl (11.00 uur) Wissenkerke Dl Meeuwen Dl (10 u) Kats 1 Dauwendaele 1 (2.30 uur) Cortgene BI Kapelle B2 (2.30 uur) Cortgene Cl Oostkapelle Cl (12.45 u) Goes D2 Cortgene Dl (11.00 uur) Cortgene El Colpl. Boys El (11 uur) Cortgene F Oostkapelle F (10.00 uur) Kruiswoordpuzzel no. 944 Horizontaal: 1. gemalen graan - 4. fa milielid - 7. werkelijk - 10. voorzien van één oog - 14. uitroep van pijn - 15. wolpluisje - 16. vruchtennat - 18. lid woord - 19. geografische aanduiding 20. gezet - 22. per omgaande - 24. plaats in België - 26. wapen - 30. groet 32. meisjesnaam - 33. geografische aan duiding - 34. deel van een Franse ont kenning - 35. selenium - 36. voorzetsel 37. persoonlijk voornaamwoord - 38. boos - 40. technische hogeschool - 42. zangnoot - 44. zonnescherm - 45. ramp zalige toestand - 46. als volgt - 47. ter plaatse - 48. woonschip - 50. reeds - 51. vreemde munt - 52. Frans voegwoord 54. tandarm zoogdier - 56. de onbekende 57. bevestiging - 58. bar - 59. hoog bejaard - 62. oosterse titel - 64. Frans persoonlijk voornaamwoord - 66. Eu ropeaan - 67. de lezer heil (Lat afk.) 68. zangnoot - 69. elektrisch geladen deeltje - 72. Europeaan - 74. of derge lijke - 76. handel - 80. koeienmaag 81. grote bijl - 82. gewas. Horizontaal: 1. kaas - 4. zegel - 7. grot 11. ons - 12. ino - 13. sela - 15. ge 16. rn - 18. atol - 19. ander - 21. eelde 23. ion - 24. eer - 26. smeer - 28. greep 31. kolom - 32. aas - 34. psalm - 35. eland - 39. tgt - 41. scene - 44. roest 46. lelie - 48. oei - 49. rad - 51. arlon 53. teken - 56. gard - 58. no - 59. on 60. raat - 62. est - 63. ala - 64. rest 65. agent - 66. oder. Zondag 8 september: Cortgene 1 Kwadendamme 2 (2.30 u) Hansw. Boys 4 Cortgene 2 (12.30 uur) Dreischor 3 Cortgene 3 (12.30 uur) Zaterdag 7 september: Muziekvereniging Oefening en Uit spanning uit Kattendijke om 14.00 uur op de muziektent bij het Zwem paradijs Zeeland. Brassband „Excelsior" uit Kloetinge om 19.00 uur op de muziektent bij het Zwemparadijs. Bij minder gunstig weer vindt het concert plaats in een lokatie bij de muziektent. KURSUS ENGELS VOOR OUDEREN TE WISSENKERKE De kursus Engels voor Ouderen 55+, georganiseerd door de Z.V.U. in samen werking met de Stichting Welzijn voor Ouderen, houdt op vrijdag 27 september om kwart over twee de kennismakings middag voor alle groepen (beginners en gevorderden) in het noodlokaal van de Chr. MAVO te Wissenkerke. Docent is de heer H. Verheul uit Vlissingen. De kursus voor beginners en gevorderden bestaat uit 15 lesmid dagen van l1/2 uur. Kosten met Pas-65: 75,zonder Pas-65: ƒ100, Opgave en inlichtingen o.a. mogelijk via de Stichting Welzijn voor Ouderen, Ostendestraat 1, Goes, Tel. 01100 - 23723. Verticaal: 2. vogelprodukt - 3. jongens naam - 4. voorvoegsel - 5. soort T.V.- ontvanger - 6. N.V. (Duits) - 7. edel- grootachtbaaV - 8. vlaktemaat - 9. wa pen - 11. in persoon - 12. bestaat - 13. verstand - 15. namelijk - 17. per per soon - 19. soort mand - 20. titel - 21. jongensnaam - 23. Franse ondergrondse strijdkrachten - 25. bloem - 26. drukte 27. Frans persoonlijk voornaamwoord 28. niet door twee deelbaar - 29. land in Europa - 31. overeenkomst - 36. familielid - 37. ruim voldoende - 38. op de wijze van - 39. schoorsteenkap 41. schel - 43. water in Utrecht - 49. gymnastiektoestel - 53. te gelegener tijd 55. hetzelfde - 56. bijwoord - 57. kle dingstuk - 58. zeevis - 60. dubbelklank 61. jongensnaam - 63. opera - 65. bol gewas - 67. militair - 70. gewicht - 71. internationale aanduiding van een windrichting - 72. Chinese maat - 73. Europese economische gemeenschap 75. aartsbisschop - 77. bevel - 78. toets alleen - 79. water in Brabant. Verticaal: 1. kost - 2. ane - 3. asla 5. ever - 6. etre - 8. rite - 9. ono - 10. tolk - 14. animo - 15. gene - 17 neer 18. adres - 20. doem - 22. leep - 25. oksel - 26. sl - 27. ra - 28. gs - 29. pa 30. smoes - 33. arg - 36. ar - 37. noord I 38. deel - 39. tt - 40. tl - 41. slak - 42. I cider - 43. ee - 45. sion - 47. eren 50. eger - 51. arts - 52. norg - 53. toon I 54. naad - 55. star - 57. ase - 61. ale. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 943

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1