NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD SPORTAGENDA ZEELAND Kinderatelier R.E.C. in september voor de 2e maal in De Pompweie Na jaren weer een schoenmaker op Noord-Beveland De Psoriasis Patiëntenvereniging Brabant/Zeeland HELPT NERAL Evenementen-kalender Zeeland Magazine? GALERIJ de HORN Md. 4185 Donderdag 29 augustus f985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ UARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107 -13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per Jaar. Franko per post 35,per Jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten ln advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Het Regionaal Educatief Centrum „De Bevelanden-Tholen" prolongeert het Kinderatelier in september. Wegens het succesvolle verloop van het Kinder atelier in het vorig cursusjaar heeft de gemeente Kortgene besloten een extra subsidie toe te kennen aan het R.E.C. voor een tweede Kinderatelier op Noord Beveland. Kinderen leven in een omgeving die veelal door volwassenen is bedacht en vormgegeven. De straat en het huis waarin zij wonen, de kamer, het bed, het schoollokaal, het plein enz. Behalve „het plaatje" aan de muur wordt de ruimte in de meeste gevallen bepaald door anderen. Kinderen heb ben zich daarin aan te passen, ongeacht hun persoonlijke voorkeur of behoefte. Zelf bedenken, zelf kiezen en vormge ven is voor hun van levensgroot be lang om tot ontwikkeling te kunnen komen. Maar waar kunnen zij dat uit proberen? ,Op dinsdagmiddag om 16.00 uur in „De Pompweie"! Eerste les op 3 sep tember. Het kinderatelier duurt veertien we ken, dus tot december 1985. De kinde ren kunnen 1,5 uur per jveek experi menteren met tekenen, schilderen, boet seren en ruimtelijk vormen. Het atelier staat open voor kinderen van 9 tot 13 jaar. Aan het eind van het jaar wordt het atelier afgesloten met een expositie om de ouders de gelegenheid te geven ken nis te maken met de werkstukken en de werkwijze van de begeleider Jaap Heuvingh. U kunt uw kind opgeven bij het REC, Zusterstraat 11 te Goes. Telefonisch: 01100 - 31170. De eerste week van september is ook voor het R.E.C. de vakantie afgelopen en begint een nieuw cursusseizoen. Na zo'n 12 13 jaar is het weer mogelijk om op Noord-Beveland uw schoenen te laten repareren. Het is niet zo dat er in één van de dorpen een schoenmaker gevestigd is, maar een schoenmaker uit Goes is sinds kort be gonnen om via diverse winkels op de dorpen Kortgene, Wissenkerke, Kam perland en Colijnsplaat schoenrepara tie aan te nemen. Deze schoenmaker, „Schoenservice De Munnik", is op Noord-Beveland niet helemaal een onbekende. Volgens De Munnik komen er al heel veel mensen van het eiland in zijn zaak in Goes hun schoenen laten repareren. Ook via Verburg uit Kortgene werden al schoe nen gerepareerd voor diverse mensen uit de regio. En enkele jaren geleden werden er ook op Wissenkerke schoen reparaties voor hem aangenomen. Schoenservice De Munnik is een schoenreparatie-bedrijf, waar met de modernste machines wordt gewerkt. En is beslist geen hakkenbar, zoals je in de grote steden en sinds kort ook in Middelburg, Vlissingen en ook in Goes wel ziet, stelt De Munnik. Wij repa reren de schoenen met gebruikmaking van diverse moderne machines, maar het vakamanschap staat voorop. Alleen de beste materialen worden in ons be drijf verwerkt. Ook is De Munnik wel trots op het feit, dat zijn reparatie-prijzen sinds september 1983 niet zijn verhoogd. Een goede reparatie voor een redelijke prijs dat is ons devies. Met daarbij het ge mak om op Noord-Beveland uw schoen reparatie snel verzorgd te krijgen. Uw schoenen zijn n.l. maandag gebracht - woensdag klaar; woensdag gebracht - vrijdag klaar; vrijdag gebracht - maan dag klaar. De winkels, waar u uw schoenrepa ratie kunt afgeven zijn herkenbaar aan 'het schoenmakers vakwerk embleem ("een laars met hamer en els). •Het proberen waard. Deze vereniging houdt op 3 septem ber aanstaande in het Verpleeghuis Ter Valcke, Valckeslotlaan 200 te Goes, 's avonds om 8 uur een uitgebreide in formatie-avond over de algemene as- pekten van Psoriasis. Het bestuur van de vereniging is aanwezig om alle vra gen die u over deze kwaal hebt te beantwoorden. Er zullen ook dia's wor den vertoond en aan de hand hiervan zal men een beter beeld kunnen vormen over deze huidaandoening. Psoriasis Vulgaris is een veel voor komende huidaandoening waaraan in Nederland naar schatting 300.000 men sen lijden. Veel mensen zijn nog altijd in de veronderstelling dat Psoriasis Vulgaris besmettelijk is. Dat is een groot misverstand. Psoriasis is niet be smettelijk en tast vaak de algemene gezondheidstoestand niet aan. Wel komt de aandoening erfelijk voor en kan ja renlang niet zichtbaar zijn. Plotseling kan het naar buiten treden b.v. door met koorts gepaard gaande ziekten, zonverbranding, enz. Het is een hardnekkige huidaandoe ning, die onder meer wordt gekenmerkt door een te snelle groei van huidcellen, waardoor schilferende witte plekken ontstaan, vaak on knieën en de elle bogen, maar ook op andere plaatsen van het lichaam. De feitelijke oorzaak van deze huid aandoening is nog steeds niet bekend. Psoriasis kan zó uitgebreid zijn, dat liiders eraan zich daardoor als het ware afsluiten van hun omgeving. Zij kun nen hierdoor ernstig gehinderd worden in de uitoefening van hun beroep en het leggen van sociale kontakten. Het ergste van alles is de schaamte. De huid is ons grootste orgaan en speelt een zeer belangrijke rol in ons leven. Een ieder krijgt op deze informatie avond ruimschoots de gelegenheid tot het stellen van vragen over dit onder werp. Het Verpleeghuis Ter Valcke te Goes (Valckeslotlaan 200) is goed be reikbaar met het openbaar vervoer. Meer informatie over Psoriasis kunt u verkrijgen bij de kontaktpersoon in uw regio: Orionstraat 42, 4356 BR Oost- kapelle, Telefoon 01188-2503. GIRO 7475 MIDOELBURG 30 augustus: Apollo, Wissenkerke (19.30 uur). Op muziektent bij Zwemparadijs. 31 augustus: ONDA, Middelburg (19.00 uur). Op muziektent bij Zwemparadijs. FOTO-WEDSTRIJD 25 jaar vaste oeververbinding Noord-Beveland Zuid-Beveland. In het kader van de festiviteiten rond het 25-jarig bestaan van de Zandkreek- dam is er een foto-wedstrijd uitge schreven. De thema's zijn: Afsluiting, Veersteigers, Veerse Meer. De ingezonden foto's worden op de feestdag 28 september in het Dorpshuis te Wolfaartsdijk geëxposeerd. De prijs winnaars zullen daar ook bekend wor den gemaakt. Een deskundige jury, be staande uit enkele Zeeuwse fotografen, zullen de prijswinnaars uit de inzen dingen uitzoeken. Hoe kunt u meedoen? U kunt één of meerdere foto's in sturen met het bovenstaande thema. Het formaat van de foto moet mini maal 10 x 15 cm zijn. Collage's van foto's zijn toegestaan. Eventueel voor komende personen op uw foto('s) heb ben toestemming gegeven voor publi- katie. Foto's moeten ingestuurd worden vóór 15 september, voorzien van naam en adres, naar: WV Noord-Beveland, Voorstraat 36, 4491 EW Wissenkerke. Ingezonden foto's worden eigendom van de kommissie. Er zijn natuurlijk prachtige prijzen te winnen. EERSTE TOERTOCHT VAN T.C. "DE KROON" Op zaterdag 7 september a.s. organi seert de nog jonge toerclub „De Kroon" uit Wissenkerke haar eerste grote toer tocht. Deze toer-tocht, waar iedereen aan mee kan doen, is in drie afstanden te rijden. Er is een tocht uitgezet over 35, 50 en 100 km. Alle routes zijn voor zien van een duidelijke beschrijving en bovendien met pijlen op de route aangegeven. Men hoeft beslist niet in het bezit te zijn van een racefiets om aan deze tocht mee te doen. Het hele gezin kan hier gewoon aan meedoen, aldus de organisatie. De deelnemers kunnen tussen 09.00 uur en 14.00 uur inschrijven in Hotel „De Kroon" te Wissenkerke en er kan aan de tocht worden begonnen wanneer men dat zelf wil. Onderweg moet er een kaart worden afgestempeld, dit ter kontrole voor het aantal gereden kilo meters. Overigens kunnen die gereden kilometers in een zelf te bepalen tempo worden afgelegd. Verdere inlichtingen nodig, bel dan: 01107 - 1324. Bent u reeds geabonneerd op zen 2-maandelijks tijdschrift met aktualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE Ouderdomservaring wordt door de jeugd niet altyd gewaardeerd. VOETBAL Zaterdag 31 augustus: Bekerkompetitie Bruse Boys 4 Wissenkerke 4 (12.45 u) Wissenkerke BI Brouwershaven BI (12.45 uur) Wissenkerke Cl 's-H. Arendsk. Cl (11.00 uur) Bevelanders 4 Meeuwen 6 (2.30 uur) Dames: Bevelanders Meeuwen 2 (11.00 uur) Ouwerkerk BI Bevelanders BI (11.00 uur) Bevelanders Cl Serooskerke Cl (11.00 uur) Dames: Colpl. Boys Domburg (11 u) Lewed. Boys Al Colpl. Boys Al (2.30 uur) Robur Cl Colpl. Boys Cl (11.00 uur) Cortgene BI Wolfaartsdijk BI (12.45 uur) Cortgene Cl Wemeldinge Cl (11 uur) Kompetitie Meeuwen Dl Arnemuiden El snelle inlgstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel, schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. P.V. "DE BLAUWE DOFFER" KORTGENE Bevelanders F - Oostkapelle Dl Wissenkerke El Wissenkerke F Cortgene Dl Domburg El Bevelanders Dl (10 u) Bevelanders El (10.00 uur) Colpl. Boys F (10 uur) Wissenkerke Dl (10.00 uur) Goes El (10.00 uur) Cortgene F (10.00 u) Colpl. Boys Dl (10 uur) Cortgene El (10.00 uur) Uitslag wedvlucht St. 1 Mevr. Priester 9 2 W. M. Bouwense 3 Gebr. v/d Maas 4 Mevr. Priester 5 J. M. Goulooze 6 L. de Fouw en zn 7 J. Minneboo 8 A. J. Bouterse 9 W. Bouwense 10 Gebr. Kesteloo Ghislain op 248. .26.43 1747.784 146 29.40 1724.759 145 29.14 1719.131 144 28.53 1696.531 143 29.05 1676.046 142 29.24 1665.162 141 32.45 1655.054 140 33.24 1645.042 139 33.40 1637.057 138 30.54 1634.674 137 Zondag 1 september: Bekerkompetitie Cortgene 2 Domburg 3 (2.30 uur) Cortgene 3 Middelburg 8 (12.30 uur) Uitslag wedvlucht Compiegne op 248. 1 W. Bouwense 10.37.46 1836.780 100 2 W. Leenpoel 37.02 1807.367 99 3 S. Branderhorst 38.23 1789.339 98 4 W. Filius 40.25 1783.430 97 5 W. Leenpoel 39.00 1781.808 96 6 L. de Fouw en zn 39.29 1774.020 95 7 L. de Fouw en zn 39.40 1771.691 94 8 Comb. Filius 41.02 1766.788 93 9 H. Verburg en zn 41.20 1763.725 92 10 M. van Belzen 40.17 1761.399 91 Kruiswoordpuzzel no. 943 Horizontaal: 1. zuivelprodukt - 4. stem- I pelmerk - 7. rotswoning - 11. gewicht 12. dochter van Cadmus - 13. muziek- teken - 15. persoonlijk voornaamwoord 16. radon - 18. koraaleiland - 19. niet dezelfde - 21. Nederlands vliegveld - 23. elektrisch geladen deeltje - 24. aan zien - 26. vette substantie - 28. handvat 31. zuil - 32. lokspijs - 34. soort lied - 35. herkauwer - 39. te gelegener tijd - 41. deel van een toneelstuk - 44. oxyde 46. plant - 48. uitroep - 49. wiel - 51. plaats in België - 53. sein - 56. straf werktuig - 58. Engelse ontkenning - 59. voorvoegsel - 60. deel van een bij enkorf - 62. Europeaan - 63. op de wijze van - 64. overschot - 65. vertegenwoor diger - 66. rivier in Duitsland. Verticaal: 1. levensonderhoud - 2. plaats in Overijssel - 3. deel van een kachel - 5. hoefdier - 6. naarling - 8. kerkge bruik - 9. windrichting - 10. vertaler - 14. lust - 15. gindse - 17. naar beneden 18. verzoekschrift - 20. vloek - 22. uit geslapen - 25. schouderholte - 26. te zijner plaatse (Lat. afk.) - 27. rondhout 28. gedeputeerde staten - 29. familielid 30. uitvlucht - 33. boos - 36. slede - 37. kende motorraces - 40. ten laatste - 41. windrichting - 38. dorsvloer - 39. be- weekdier - 42. drank - 43. water in Friesland - 45. de stad Jeruzalem - 47. in aanzien houden - 50. plaats in Hon garije - 51. geneesheer - 52. plaats in Drente - 53. klank - 54. voeg - 55. on beweeglijk - 57. Noorse god - 61. En gels bier. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 942 Horizontaal: 1. slang - 5. zanger - 10. Ede - 12. Lea - 13. or - 14. Rie - 15. genoeg - 17. Azië - 19. gek - 21. ok - 22. elf - 24. enge - 25. Cairo - 27. lsk - 28. eik - 30. stand - 32. lol - 34. Eelde 36. tak - 37. of - 39. vlo - 40. ar - 41. eg - 43. armee - 44. st - 46. bl - 48. alt 50. ns - 52. ulo - 55. rente - 57. ons - 59. kolom - 61. Eli - 62. ivm - 64. ruine 66. ende - 67. pil - 68. sr - 69. kat - 71. asla - 73. aperte - 76. gil - 78. tij - 79. aai - 80. aak - 81. ageren - 82. Anton. Verticaal: 1. sen - 2. ale - 3. neger - 4. ga - 5. zoz - 6. aries - 7. gr - 8. eigeel - 9. ree - 10. egoist - 11. dek - 16. Oran - 17. af - 18. enkel - 20. koker - 23. lol - 25. cake - 26. ido - 27. 11 - 29. Ida - 31. ta - 33. Ommen - 35. eos - 38. fat - 39. ven - 42. gat - 45. tule - 46. breuk - 47. lel - 49. Leida - 51. ski - 53. lo - 54. omtrek - 56. nietig - 57. om - 58. sri - 60. ónze - 63. veste - 65. ulaan - 67. pa 68. sta - 70. aga - 72. lijn - 74. pit - 75. ran - 77. Ie - 79. aa.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1