NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Geefj-W geld. Geef lucht. EEN SEECCKJE ZEELAND Zeeland Magazine? U KUNT NIET ALLES WETEN Evenementen-blender Steun het Astma fbnds. Postgiro55055. HELPT NEPAL Mo. 4184 Donderdag 22 augustus 1985 88e Jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107 -13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Moeizaam. Koning Voetbal bestijgt zijn troon weer voor een nieuwe regeringsperiode. Even heeft prinses Tennis op Wimble don het voor het zeggen gehad en een poosje mocht kroonprins Wielrennen vanuit Frankrijk de scepter zwaaien, maar nu komt de oude koning weer aan de beurt. En hij wordt oud! Moeizaam en som ber begint hij dit nieuwe seizoen, in de wetenschap, dat na de meest dramati sche periode uit zijn bestaan, andere sporten hem naar de kroon willen ste ken. Een zwarte bladzijde heeft hij omgeslagen. Zijn hoop is gevestigd op dit jaar, een nog haast onbeschreven blad. Alleen staan zonnig gekleurde letters onder aan de bladzijde: Mexico, land van wereldkampioenschappen voet bal. Zal het zijn koninkrijk sterker ma ken of brokkelt het nog verder af? Competitie. Maar ook de voetballers in stad en land ontwaken. Teleurstelling en triomf hebben plaats gemaakt voor een gevoel van spanning, van afwachting, van ver wachting. De overtollige kilo's zijn ver dwenen via uitputtende trainingen op zwoele zomeravonden. Spelers gaar weer tot op de bodem in de hoop het zo ge wenste plaatsje in het eerste elftal te kunnen bemachtigen. Trainers zijn nog optimistisch en bestuurders zitten weer vol goede moed achter hun tafel, want het grote gebeuren komt eraan: de competitie. Misdeeld. Maar het wordt ook de tijd van de misdeelde voetballer, het miskend talent. Want spelers zullen op de vervelendste rustbank komen die er is, de reserve bank. Zij zullen worden gepasseerd of niet worden gewaardeerd. Hun ontbe ringen op de training worden niet vol doende gehonoreerd en zo ontstaat de ongenietbare, ontevreden voetballer. Sprookjes. Maar voor ieder, die zich deze weken zo voelt, heb ik een sprookje, een ver haal met een moraal. Denk er maar eens aan als de onvrede groot wordt. Het is een oud verhaal in een nieuw jasje ge stoken! Er was eenseen voetballer, die het erg slecht naar zijn zin had. Hij speelde in het derde elftal en had zwak ke medespelers, die hem niet begrepen. Kortom: hij vond, dat hij daar ten on rechte speelde, dat zijn capaciteiten niet op de juiste waarde werden geschat. En omdat men hem niet opstelde in een hoger elftal was hij ontevreden! Maar omdat in sprookjes bijzondere dingen gebeuren, gingen bij deze man zijn wensen van de ene dag op de an dere in vervulling (we zullen maar zeg gen via een toverfee). Op een dag stond hij in hét eerste elftal, ineens, en hij speelde de sterren van de hemel, scoor de aan de lopende band en was een gevierde held. Maar toen hij hoorde, dat er zoveel jongens met zijn capaciteiten werden betaald, was hij toch ontevreden en hij wenste beroeps voetballer te zijn met een flink salaris. Berg op. En zie, hij werd beroepsvoetballer. Hij verdiende meer dan genoeg, kon zich heel wat veroorloven en werd een po- Bent u reeds geabonneerd op aen 2-maandelijlcs tijdschrift met aktualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 4490 AA WISSENKERKE pulaire speler, die in een fraaie sport wagen reed. Hij maakte zowel op als buiten het veld grote indruk. Maar toch voelde hij zich niet gelukkig, want hij had te maken met een beroepstrainer, die erg veel van hem eiste en die uit eindelijk zo zeer z'n stempel drukte op de elftalprestaties, dat de speler graag zo belangrijk zou willen zijn als de trai ner, dat hem ook zoveel eer te beurt zou vallen. Enhij werd trainer van een topteam. Hij bereikte grote succes sen met z'n elftal, hij wilde z'n team naar een steeds hoger nivo stuwen. Toen er echter wat tegenslag kwam, bemerkte hij, dat veel mensen negatief en kritisch waren tegenover zijn werk. Men jouwde hem uit en wilde hem ontslaan. De man voelde zich hoogst ongelukkig. Bergaf. Hij verzuchtte, dat hij toch maar lie ver een klein, onbenullig clubje zou wil len trainen, zonder verwende spelers en boze bestuursleden. En zo werd hij op zijn wens trainer van een klein clubje in een dorp, waar „het leven nog goed is". Hij trainde twee keer per week in alle rust, maar hij voelde zich niet te vreden want het kostte hem zoveel moei te de eerste-elftalspelers te motiveren. De verhouding tussen spel en prestatie lag bij ieder anders Nu, hij was er niet gelukkig mee. Op een middag zag hij bij toeval het derde elftal van die vereniging spelen. Verrukt bleef hij staan. Hij vergat zijn voorbereidingen voor het eerste elftal. Hier zag hij ongecompliceerd voetbal, lachende spelers, met of zonder buikje, met of zonder veel conditie, maar allen met plezier in het spel. En hij wenste, dat hij weer kon voetballen in zo'n elf tal. En zo kwam hij weer in het elftal terecht, waar hij was begonnen. Hij mopperde niet meer en speelde nog lang en gelukkig H. INSPRAAKPROCEDURE ROND DE PLAATSING KERNCENTRALES Op verzoek van het bestuur van het provinciaal opbouworgaan Stichting Zeeland heeft het provinciaal inspraak- punt, ondergebracht bij het bureau voorlichting van de provincie, de or ganisatie van de inspraakprocedure rond de planologische kernbeslissing „Vestigingsplaatsen kerncentrales" op zich genomen. Praktische overwegin gen vormden de reden van het verzoek. Het bestuur van het opbouworgaan blijft verantwoordelijk voor de in de komende maanden te ontplooien aktivi- teiten. De raad van advies voor de ruimte lijke ordening had het opbouworgaan gevraagd in Zeeland te functioneren als z.g. regionaal steunpunt voor de be volkingsinspraak bij de pbk. Ook vroe ger heeft het opbouworgaan als zodanig gefunctioneerd, o.a. bij de ASEV-nota. In het kader van de inspraakproce dure wordt individuele insprekers de gelegenheid geboden zich aan te mel den voor gespreksgroepen. In deze groepen kan het beleidsvoornemen van de regering over de vraag welke plaat sen voor vestiging van een kerncen trale in aanmerking komen, gezamen lijk worden besproken. Aanmeldingen voor deelname wor den tot 6 september bij het provinciaal inspraakpunt ingewacht. Ook organisaties, werkgroepen e.d. kunnen een beroep doen op het in spraakpunt, b.v. voor nadere informatie over de pkb en beperkte administra tieve ondersteuning. Verder kunnen bij het inspraakpunt informatiepakketten worden aange vraagd. In het pakket zit een samen vatting van pkb, een inspraakwijzer, de brochure „Electriciteitsvoorziening in de jaren negentig" en een gewijzig de versie van „Kernenergie in kern woorden". Maandag 2 september zal het minis terie van economische zaken in de Stenge te Heinkenszand een voorlich tingsbijeenkomst organiseren over de planologische kernbeslissing. .Aanvang 20.00 uur. De inspraakprocedure loopt tot 1 no vember a.s. Glazen stoppen, iets vet gemaakt met olie, gaan niet meer vastzitten. Oude witte gordijnen, die niet meer goed wit te krijgen zijn, wast men in lindebloesemthee. Ze krijgen dan een mooie crême-kleur. Emaille pannen of emmers, die van binnen beschadigd zijn, kunnen we op knappen met emaillelak. U voorkomt doorroesten. Wanneer u. aardappelen met wat meel bestuift, worden ze mooi bruin bij het bakken. Aardappelen kunt u goed in de kelder bewaren in speciale aardappelkisten. Deze kisten staan op poten en hebben een hellende bodem. Noten kraken met de kiezen is nooit aan te bevelen, zelfs niet voor iemand met een sterk gebit. U kunt het kauw- vlak beschadigen, waardoor bacteriën vrij spel krijgen. P.V. "DE BLAUWE DOFFER" K0RTGENE Wedvlucht vanuit Rouen op 17-8-85. 1 Gebr. Kesteloo 13.29.14 1272.392 240 2 J. Brouwer Zn. 33.14 1271.323 238 3 J. Brouwer Zn. 33.16 1271.150 236 4 M. C. Clement 27.28 1270.011 234 5 H. Verburg Zn. 29.55 1268.092 232 6 L. de Fouw Zn. 32.45 1254.323 230 7 Gebr. Kesteloo 32.52 1253.358 228 8 J. M. Goulooze 33.37 1250.397 226 9 W. C. Versluys 35.32 1239.282 224 10 Mevr. Priester 39.39 1238.358 222 Burgerlijke stand WISSENKERKE Geboren: Stevina Anna Jozina, d.v. S. W. Rie- mens en van A. J. Kastelein. Ondertrouw: Geen. Huwelijk: Geen. Overleden: Prins, Cornells J., 64 jaar, e.v. P. J. Janse. Breure, Maria P., 83 jaar, e.v. J. Leen- dertse. Verburg, Marinus C, 43 jaar, e.v. M. Verburg. JEUGDTENNISTOURNOO! NOORD-BEVELAND Het jeugdtennistournooi dat van 14 tot en met 17 augustus op de banen van Colijnsplaat en Kortgene is gehouden, geeft de volgende resultaten te zien: Hoofdronde meisjes t.e.m. 10 jaar: 1. Femke Clerkx, 2 Annemiek Ouwehand Jongens t.e.m. 10 jaar: 1. Patrick v.d. Saus, 2. Hans Huibregtse. Meisjes t.e.m. 12 jaar: 1. Ericka Ouwe hand, 2. Mirella van Rooyen. Jongens t.e.m. 12 jaar: 1. Erik Evers- dijk, 2. Sander Jobse. Verliezersronde: meisjes t.e.m. 10 jaar: 1. Linda Meeuwissen, 2. Joke Janse. Jongens t.e.m. 10 jaar: 1. Roderique v. d. Weele, 2. Pascal van Driel. Meisjes t.e.m. 12 jaar: 1. Gwen Melis, 2. Sandra Spelier. Jongens t.e.m. 12 jaar: 1. Eugène de Kok, 2. Armand Tournois. Deze ontvingen ieder een bekertje. De heer C. J. van Damme, secretaris van de L.T.C. dankte allen die hadden meegewerkt aan het vlotte verloop van dit tournooi, terwijl de heer L. Breure, bondsgedelegeerde, er zijn genoegen over uitsprak dat na tien jaar weer een dergelijk tournooi op Noord-Beveland is gehouden. Het is zalig om jong te zijn, doch dit beseft men pas zo men hiervoor te oud wordt! 24 augustus: Urbanus toernooi, Sportcomplex „Col. Boys". 2425 augustus: Handicap Zeilwedstrijden op het Veerse Meer. 25 augustus: Breskens Groede, Breskens (14.00 uur). ZEELAND MUZIEKFESTIVAL 1985 op muziektent bij Zwemparadijs Zee land. 24 augustus: Wilhelmina, Colijnsplaat (14.00 uur). 24 augustus: Blaaskapel Die Neulander Musi- kanten, Nieuw- en St. Joosland (19.00 uur). 30 augustus: Apollo, Wissenkerke (19.30 uur). 31 augustus: ONDA, Middelburg (19.00 uur). WEEKPROGRAMMA CAMPING „DE MOLENHOEK" 23 augustus: Bingo (20.00 Uur). 24 augustus: Disco (20.00 uur). GIRO 7475 MIDDELBURG Kruiswoordpuzzel no. 942 Horizontaal: 1. reptiel - 5. beroep - 10. plaats in Gelderland - 12. bijbelse naam 13. goud (frans) - 14. meisjesnaam - 15. voldoende - 17. werelddeel - 19. dwaas 21. in orde - 22. telwoord - 24. nauwe 25. pl. in Egypte - 27. luchtstrijdkrachten 28. boom - 30. houding - 32. plezier - 34. nederlands vliegveld - 36. deel van een boom - 37. voegwoord - 39. ongedierte 40. slede - 41. landbouwwerktuig - 43. leger - 44. heilige - 46. welwillende lezer (lat. afk.) - 48. zangstem - 50. vervoerbe drijf - 52. voormalig soort onderwijs - 55. interest - 57. gewicht - 59. zuil - 61. bij belse naam - 62. in verband met - 64. bouwval - 66. s.lot - 67. geneesmiddel 68. de oudere - 69. huisdier - 71. deel van de kachel - 73. duidelijke - 76. kreet - 78. duur van eb en vloed - 79. liefkozing 80. vaartuig - 81. optreden - 82. jongens naam. Verticaal: 1. vreemde munt - 2. drank 3. kleurling - 4. bevel - 5. zie ommezijde 6. teken van de dierenriem - 7. gewicht 8. kleur - 9. herkauwer - 10. zelfzuchtige 11. deel van een schip - 16. plaats in A- frika - 17. klaar - 18. deel van het been 20. etui - 23. pret - 25. lekkernij - 26. nieuwe wereldtaal - 27. laatst leden - 29. meisjesnaam 31. zoals de akten getuigen (lat. afk.) - 33 plaats in Overijssel - 35. godin - 38. modegek - 39. heidemeertje 42. opening - 45. soort stof - 46. reken kundige term - 47. deel van het oor - 49. meisjesnaam - 51. sportartikel 53. soort onderwijs - 54. omgeving 56. klein - 57. voorzetsel - 58. van het heilige roomse rijk (lat. afk.) - 60. bezittelijk voornaam woord - 63. versterking - 65. gewapende ruiter. - 67. familielid - 68. bevel - 70. oosterse titel - 72. streep - 74. kern - 75. vrouw van Aegir - 77. frans lidwoord 79. water in Brabant. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 941 Horizontaal: 1. perikel - 6. trawant - 11 eis - 12. rad - 13. au - 15. wenk - 16. ader - 17. me - 18. nto - 20. ld - 21. in 22. sir - 23. 11 - 25. eg - 27. po - 28. ca 29. spies - 32. ijle - 34. legio - 36. toe 37. ta - 39. si - 40. een - 41. vloot - 42. alp - 45. ae - 46. ab - 48. ino - 51. sloom - 53. usa - 55. ijssel - 57. sr - 58. pr - 59. ik - 61. ra - 62. eet - 64. io - 65. ro - 67. rok - 60. rk 70. tree - 72. valk 73. te - 75. mts - 76. aai - 78. ernaast 79. niemand. Verticaal: 1. pianist - 2. rp - 3. keel - 4. einde - 5. lsk - 6. tra - 7. radio - 8. aden - 9. ad - teerton - 14. ut - 17. mi 19. olie - 22. sage - 24. Ie - 26. gij - 27. pe - 28. ce - 30. po - 31. st - 33. loods 34. li - 35. ie - 38. ave - 39. sta - 42. asperge - 43. 11 - 44. post - 45. am - 47. bij - 48. isar - 49. ne - 50. olijkerd - 52 or - 53. ur - 54. ai - 56 sr - 58. poets 60. kraai - 63. ek - 64. irma - 66. olie 68. ot - 71. est - 72. van 74. vn - 77. ja.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1