NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOC-SCHEPEN HERLEVEN ZEELAND Geslaagde Braderie Kortgene GALERIJ de HORN HELPT NEPAL No. 4183 Donderdag 15 augustus 1985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107 -13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per Jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Veel werd ontdekt, méér moet nog ontdekt worden. Het college der Heren Zeventien van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) heeft niet kunnen bevroeden dat de voor zijn Zeeuwse Kamer gebouw de Oostindiëvaarder „Prins Willem" (16491662) ooit nog eens op ware groot te zou worden nagebouwd aan de hand van een museummodel en wel om te dienen als toeristische trekpleister van een in Japan nagebouwd Hollands dorp, ingericht naar het voorbeeld van het buitenmuseum in Enkhuizen. De „Prins Willem", een 57 meter lange reolica van een zeventiende eeuws VOC schip, gebouwd bij de werf Amels BV in Makkum, is eind mei compleet met masten, ra's, staand en lopend want maar zonder zeilen naar Amsterdam versleept en vandaar per speciaal dok schip vertrokken naar Japan, waar het in een baai bij Nagasaki aan eigen an kergerei zal worden afgemeerd bij O- randa Mura (Hollands Dorp). Het projekt is een initiatief van een succesvolle hotelmagnaat die er zo'n 70 miljoen gulden in heeft gestoken. Het museumdorp trok vorig jaar al stond er slechts een molen, een stolp boerderij, een diamantslijperij en een kopie van Madurodam zo'n 800.000 bezoekers en de verwachting is dat na voltooiing met een kopie van het stad huis van Balk, wat Markerhuisjes en de zeventiende-eeuwse Oostindiëvaar der, het bezoekersaantal zal oplopen tot drie miljoen, wat gepaard zal gaan met een fikse afzet van Nederlandse kaas, chocolade, bier, klompen en andere souveniers. „Terwijl vrijwel geen Westers land een kans krijgt in Japan promotie te bedrijven, krijgen wij alles op een pre senteerblaadje aangeboden", aldus di recteur Vroom van het Enkhuizer Bui tenmuseum, die als coördinator is in geschakeld. De grote attractie van het Hollands dorp wordt de kopie van het in Middel burg in 1649 op stapel gezette VOC- schip. De „Prins Willem" deed dienst in de Eerste Engelse oorlog, maakte zes reizen naar Indië waarna het in 1662, thuis varend, bij Mauritius in een storm ver ging. Scheepsmodel. Bij de voorgeschiedenis van dit re plica van de „Prins Willem" speelt een scheepsmodel, in het bezit van het Rijks Museum, een belangrijke rol. Het scheepsmodel gehavend en niet meer compleet was te teer om nog te worden uitgeleend en restaurateur Herman Ketting kreeg opdracht het te restaureren en te conserveren en het vervolgens in zijn oorspronkelijke staat na te bouwen (schaal 1 50). Na veel studie van de 17de eeuwse Nederlandse scheepsbouw en met gege vens die het originele model opleverde, maakte hij een nieuw model. Dat ging o.a. aan de hand van een uit 1650 daterend manuscript „Evenredige toerusting van schepen ten oorlog bij der see", een rapport aan de Heren Ze ventien over hoe (oorlogs)schepen moes ten worden gebouwd. Hij berekende op nieuw constructie en tuigage van de „Prins Willem" en het resultaat was een nieuw, model dat enkele maanden te zien is geweest in Oranda Mura". De Japanners waren enthousiast en wilden het schip op ware grootte heb ben al is het schip zelf destijds nooit in Japan geweest. Een replica zou echter herinneren aan de handelsrelaties die er vroeger waren via Dejima, het eilandje in de baai van Nagasaki waar de VOC eens een factorij had. De replica is nu gebouwd aan de hand van Kettings detail-tekeningen van de constructie van romp en tuigage, al eer der gebundeld in een boek Prins Wil lem", een zeventiende-eeuwse Oostin diëvaarder), het resultaat van jaren studie en opmetingen. Deze tekeningen werden gebruikt door het Bureau voor Scheepsbouw ir. P. H. de Groot (Bloemendaal) en aange past aan de Japanse opdracht: „een zo goed mogelijk gelijkende replica van een VOC-schip"; zo geconstrueerd dat het onderhoud financieel haalbaar zou zijn. Vandaar dat het schip niet hele maal van hout is. De romp is tot even boven de waterlijn van staal: wat heel wat onderhoud uitspaart. Spanten en dekbalken zijn eveneens van metaal, evenwel keurig afgeplakt met iroko hardhout. Het museumschip moest afgestemd worden op massaal bezoek. Zo wordt de kapiteinskamer ingericht met zo au- thenthiek mogelijk lijkende onderdelen maar er komt een tussenwand van glas zodat de bezoekers op afstand worden gehouden. De tussendekken en de kampagne worden verrijkt met eertijds gebruike lijke ornamenten en „De Spiegel" (de achterkant van het schip) wordt fraai versierd. Ook het houtsnijwerk is overal nauw keurig nagemaakt en het schiderwerk is buitengewoon mooi. Tweede replica. Ook in Nederland heeft de belang stelling voor het verleden tot een „nieuw" VOC-schip geleid: Aan de Zouthaven in Amsterdam werd op 1 mei de kiel gelegd voor nog een replica, dit keer van een VOC-schip uit de 18de eeuw, dat wordt nagebouwd aan de hand van een bewaard gebleven model van de „Amsterdam". De bouwtijd van dit schip, dat een lengte krijgt van 38 meter, zal meer dc.n twee jaar zijn (ooit werd het origi nele schip in drie maanden voltooid!). Als het klaar is, wordt het ingericht met vondsten afkomstig van het bij Hastings teruggevonden wrak van de „Amsterdam" die daar is vergaan. ,Het projekt van de Stichting „Am sterdam bouwt Oostindiëvaarder" vergt f 5,6 miljoen, waarvan Rijk en Gemeen te Amsterdam samen f 4,5 miljoen bij dragen. Voor de rest hoopt men op par ticuliere bijdragen, maar met dit start bedrag wordt de financiering van het projekt in ieder geval zo goed als ze ker geacht. Groot was de belangstelling van de zijde van de neringdoenden voor de braderie, die in het kader van Zomer- evenementen door de Kortgeense mid denstandsvereniging op zaterdag 10 augustus in de Hoofdstraat te Kort gene is gehouden. De steeds grotere deelname aan dit gebeuren is een be wijs dat een dergelijke manifestatie op prijs wordt gesteld. Jammer was het dat de minder goede weersomstandig heden spelbreker was, waardoor de publieke belangstelling wat minder was dan in vorige jaren. De dag werd besloten met een mars door het dorp door de muziekvereni ging „Jonge Kracht" uit Kapelle, waar na de Kon. muziekvereniging „E.M.M." uit Kortgene, o.l.v. de heer F. Meyer, in samenwerking met de „E.M.M." drumband o.l.v. de heer B. de Looff, een programma presenteerden dat bij het talrijke publiek zeer in de smaak viel. Zoals gewoonlijk werd de traditionele volkszang weer een succes. Met bege leiding van „E.M.M." zongen de vele belangstellenden de liederen uit volle borst mee. De dag werd besloten met fakkel optocht, ook weer m.m.v. „E.M.M." met drumband. snelle inljjstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel- schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. GIRO 7475 MIDDELBURG Kruiswoordpuzzel no. 941 Horizontaal: 1. moeilijkheid - 6. hand langer - 11. verlangen - 12. wiel - 13. uitroep van pijn - 15. tip - 16. bloedvat 17. persoonlijk voornaamwoord - 18. netto - 20. Gode zij lof (Lat. afk.) - 21. voorzetsel - 22. Engelse titel - 23. laatst leden - 25. landbouwwerktuig - 27. ri vier in Italië - 28. ongeveer - 29. soort wapen - 32. dunne - 34. zeer veel - 36. gesloten - 37. zoals de akten getuigen (Lat. afk.) - 39. zangnoot - 40. lidwoord 41. aantal schepen - 42. berg - 45. als eerder - 46. jongensnaam - 48. dochter van Cadmus - 51. suf - 53. deel van Amerika - 55. rivier in Nederland - 57. de oudere - 58. prijs - 59. persoonlijk voornaamwoord - 61. rondhout - 62. honger - 64. in oprichting - 65. ambts halve (Lat. afk.) - 67. kledingstuk - 69. godsdienst - 70. deel van een trap - 72. vogel - 73. voorzetsel - 75. soort onder wijs - 76. aanhaling - 78. bijwoord - 79. onbepaald voornaamwoord. Verticaal: 1. musicus - 2. eerwaarde va der (Lat. afk.) - 3. deel van de hals - 4. slot - 5. luchtstrijdkrachten - 6. baan voor balspel - 7. communicatiemiddel - 8. plaats in Azië - 9. de somma van - 10. ouderwetse feestverlichting - 14. grond toon - 17. zangnoot - 19. vette vloeistof 22. soort verhaal - 24. Frans lidwoord 26. persoonlijk voornaamwoord - 27. per expresse - 28. cerium - 30. per omgaan de - 31. heilige - 33. beroep - 34. Chinese maat - 35. dat is - 38. groet - 39. bevel 42. groente - 43. laatst leden - 44. de te bezorgen brieven - 45. deel van de dag - 47. insekt - 48. zijrivier van de Donau - 49. deel van een Franse ont kenning - 50. guit 52. goud (Frans) - 53. stad der oudheid - 54. tandarm zoogdier 56. de oudere - 58. streek - 60. vogel - 63. maanstand - 64. meisjesnaam - 66. smeermiddel - 68. deel van de Bijbel - 71. Europeaan - 72. voorzetsel -74. verenigde naties - 77. bevestiging. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 940 Horizontaal: 1. pk - 3. ooievaar - 10. zot - 13. rio - 15. koper - 16. ol - 18. be 19. eppe - 21. not - 22. boos - 24. alk - 26. sen - 28. donar - 30. io - 31. bad - 33. ram - 35. naga - 36. ee - 37. of - 38. gok - 40. aa - 41. alg - 43. am - 44. teller 47. nn - 48. nl - 49. gal - 50. oi - 51. wa 52. valies - 54. pk - 55. eer - 56. al - 57. eem - 58. ri - 59. snel - 60. slik - 62. rad - 64. tong - 66. agent - 68. kim - 70. ni - 71. om - 72. sire - 73. vol - 75. tt - 77. ed - 79. ou - 80. kader - 82. aan - 84. lok - 85. Cornelis - 86. ut. Verticaal: 1. predikant - 2. kip - 4. ok - 5. ion - 6. epos - 7. veter - 8. ar - 9. rood 11. ob - 12. tetra - 14. opa - 17. loon - 20. elbe - 23. snaar - 25. ka - 27. nagel 29. aga - 32. dom - 34. mol - 36. eg - 39. klok - 42. In - 43. alle - 44. tas - 45. ei - 46. parlement - 48. na - 49. gemak - 51. wee - 52. vlies - 53. ier - 54. pit - 55. eng - 56. alg - 59. snit - 60. sabel - 61. knie - 63. divan - 65. on - 67. truc 69. mode - 74. lel - 76. ta - 78. do - 80. kr - 81. ri - 83. au.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1