NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD ZEELAND Een oud-eilandbewoner weet te vertellen Zeeland Magazine? Evenementen-kalender HELPT NERAL No. 4182 Donderdag 8 augustus 1985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ UARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post f 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Hij was een neef van dokter L. G. Gelderman te Kortgene. Abraham Pen- nings was zijn naam. Zijn ouders ver toefden permanent in het Midden-Oos ten, waar zijn vader zendeling was. Kinderen waren voor schoolopleiding in Nederland achtergebleven. De oud ste, Piet Jan, verbleef tijdens zijn lagere schooltijd bij oom en tante te Kortgene in huis. Sprak ook plat „Kurtjeens" en verleerde dit in zijn latere studenten tijd nimmer. Ook tekende en schilderde hij. Studeerde af voor dominee. Werd predikant te Wamel en later te Axel. Andere kinderen Pennings genoten hun schoolopleiding te Utrecht. Was het nu vakantietij d, dan kwam ook Abraham naar oom en tante op Noord-Beveland. Uit die tijd herinneren wij over hem het volgende. Om te spelen zocht Abra ham kontakt met jongens uit de buurt. Daar hoorden broer Kees en mijn per soontje ook bij. Zo hadden wij eens een ontneusde houten klomp tot zeilscheep je opgetuigd. In één van de twee „vae- ten in de weie van Kallewaard" werd hiermede „gezeild". Daar deze drink putten voor dieren zo goed als rond wa ren, bereikte „het schip" na oversteek altijd „een overkant". Met de hand werd dan ons speelgoed gekeerd en zo waren wij uren zoet. Blijkbaar werd Abraham al op jeug dige leeftijd gegrepen door het wonder van navigatie met zeil en wind. Dit maakte zo'n indruk op hem, dat hij bij de dokter in huis hierover niet uitver teld raakte. Met als gevolg, dat mevr. Gelderman - Schouten bij moeder aan huis aanklopte om eens met Kees en Piet „te praten". Braaf beloofden wij haar voor Abraham ook zo'n scheepje te maken. Zo moeder dan weer de zei len „op 't mesien" wilde naaien? On danks haar nog steeds uitbreidend ge zin kon dit bij haar „er altijd nog wel af". Doch wij troffen het toen zo, dat er in de naaste omgeving geen neus- gespleten klomp te vinden was. Hier wist broer Kees, als steeds, wel raad op. Met het bijltje voor het kachelhout werd een gave klomp voor het goede doel „geslachtofferd" en wel zo, dat smid Kesteloo nimmer kans zou zien de klomp met een blikje „van een dub beltje" nog te repareren. Na de „proef vaart" werd Abraham dolgelukkig „re der". Netjes ingepakt door dokter Gel derman trok hii met zijn scheepje per veerboot, bus en trein, terug naar de Domstad. Maar zijn briefje over goede aankomst bleek tevens een alarm. Tij dens de treinreis was het roer stuk ge gaan. Een duplo was gauw gemaakt en werd op de stoep bij de dokter afgele verd. Wat later arriveerde uit Utrecht een opgetogen bedankbriefje. Een andere keer at Abraham bij ons thuis ,,'n vierponder tèrve-sneetje" mee aan tafel. Besmeerd metstroopvet. Dit vond hij schijnbaar bar lekker. Doch later, bij oom en tante aan tafel, bleek bij hem eetlust afwezig. Dit had, na tuurlijk, de volle aandacht van de arts. Zo moest Abrahham wel vertellen dat hij al gegeten had. Ook de andere dag vroeg hij aan moeder of hij nog eens zo'n boterham kreeg „met dat bruine". Het leven gaat altijd verder en klei ne kinderen worden daarbij groot. Tij dens zijn HBS-periode stond in vakan- tietijd Abraham ineens naast mij aan boord van de „Mon-Désir". Inmiddels was daar motorvermogen aangebracht. Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met aktualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor dien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,— per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE Maar hulpzeil bleef voorlopig aanwe zig. Op zijn verzoek hebben wij toen van voor tot achter dat scheepje beke ken. Wat opviel was zijn belangstelling voor detail. Vond het zeilschip van voor heen nu maar verminkt. Gelijk had hij! Direkt na zijn HBS eindexamen ging Abraham „met vakantie". Liften en zo, dat toen de kinderschoenen aantrok. Zijn bestemming bleek vaag. Na een periode van absolute stilte ontving het doktershuis te Kortgene het volgende bericht. Abraham was naar het Mid den-Oosten „gewandeld". Kwam als een onherkenbare vagebond bij vader en moeder aan. Werd op het eerste gezicht niet herkend. Des te blijer was het weer zien! Nu bleek dat hij een studievriend van zijn voornemen op de hoogte had ge steld. Mocht over een afgesproken pe riode van hem geen ansicht verschijnen, dan moest deze tam-tam slaan. Zo han delde Abraham niet onverantwoord. Maar men moet ook aan de toekomst denken. Wat begint men met een HBS- diploma midden in een wereldcrisis? Zelfs meesters in de rechten werden in de hoofdsteden tramkondukteurs! Wel nu, de volgende oplossing wachtte. Een relatie van zijn ouders, employé bij de B.P.M. en tijdelijk over uit het voorma lig Nederlands-Indië, vond de onderne mingsgeest van deze zoon zo merk waardig, dat hij Abraham een betrek king aanbood bij zijn maatschappij. Doch dan moest hij wel mee naar „De Gordel van Smaragd". Zo werd het Ne- derlands-Indië. Maar het geheugen van de Staat her innerde ook daar deze jonge man aan zijn militaire dienstplicht. Hiermede kwam een lang gekoesterde wens tot realiteit: vliegenier worden! Want zijn belangstelling voor „navigatie" aan de rand van „de vaete" in de „weitjes" was gegroeid tot passie voor vliegerij. Hier lag zijn kans! Wij weten dit. In die tijd ontvingen wij enkele brieven van hem. Hij was Kortgene niet vergeten. Op een bijgesloten foto zien wij hem, met en kele kollega's, staande bij een militair lesvliegtuig. Wij herinneren de inhoud van de brief nog vaag. Want de door moeder bewaarde brieven, met foto's, zijn ook verdwenen door de watersnood ramp van 1953. Hij gaf daarin kollege over vliegtuigkonstruktie. De jongste verbetering in die tijd was, dat na een start, het landingsgestel van het vlieg tuig werd „ingetrokken" en zo de romp nog meer werd gestroomlijnd. Schreef hij: een vogel trekt na de start toch ook „de poten" in. Welnu, eindelijk hebben wij als mensen de bedoeling hiervan begrepen en toegepast in de vliegtuig bouw. De tweede wereldoorlog dezer eeuw liet ook het voormalig Ned.-Indië niet onberoerd. Japan walste ter land, ter zee en in de lucht plat wat voor de wielen of boeg kwam. Wij wisten dat Abraham als jachtvlieger naar Europa is gekomen. In 1940 sprak Winston Churchill, we gens de grote verdiensten der jacht- vliegers in „De slag om Engeland" (Battle of Britain) de historische woor den: „Nimmer hebben, in de strijd^ van mensen tegen mensen, zóvelen zóveel aan zó weinigen te danken gehad". (Churchill's Memoires, deel 4, blz. 941). Maar bleef dit niet geldend tijdens het verdere verloop der bittere strijd? Een jachtvlieger vloog vaak eenzaam en alleen in zijn toen toch afschuwe lijk strijdwapen. Altijd ten prooi aan het wisselvallig lot. Moest van de een op de andere sekonde vreselijk beslis sen over leven of dood in de broeder moord. In gewaagde aanval boven vij andelijk gebied. Wat ook zijn geboorte grond bleef Verslagen kwam dokter Gelderman bij moeder aan de deur. Het Rode Kruis had gemeld dat Abraham voor de kust van Walcheren met zijn vliegtuig in zee was gestort. Als een der velen die voor onze vrij heid zijn gevallen P. C. Noordhoek, Zierikzee. INTERNATIONALE TOERISTEN- KOERS IN KAMPERLAND Op zaterdag 10 augustus worden bij Camping „Anna Friso" te Kamperland de 12e traditionele trimkoers voor trim mers en toeristen verreden. De dames en junioren B (toeristen), waaronder enkele koppels tandems, starten om 09.40 uur voor de omloop van 13,5 km langs Hotel „Kamperduin", De Schotsman en door het dorp Kam perland terug naar de camping. De dames en junioren A (28 km), senioren C (42 km), senioren B (56 km) en senioren A (78 km) worden om 10 uur „weggeschoten" door burgemeester P. Wisse van de gemeente Wissenkerke. 's Middags worden na afloop van de koers sprintwedstrijden voor kinderen gehouden voor het terrein van de cam ping. De ploegentijdrit is het derde onder deel van deze wielerdag. De rit over 7,4 km tegen het horloge begint om streeks 13.35 uur. De trimclub „Huis- soon Sport" uit Goes, winnaar in 1984, deed over deze afstand 9' 50". ZATERDAG 10 AUGUSTUS CROSS-COUNTRY BIJ "DE SCHOTSMAN" In samenwerking met het Zomertrio- comité, Zeelandsport en De Schotsman, wordt ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het recreatiepark „De Schotsman" een cross-country georga niseerd. De deelname voor dit sportieve eve nement staat open voor teams, bestaan de uit één dame en twee heren en indi viduele deelnemers. Het parcours is ca. één kilometer lang en de teamleden leggen in estafette- verband elk één ronde af. De start volgorde van de deelnemende teams is man-vrouw-man. De individuele deel nemers lopen één ronde. In het parcours zijn een aantal (kunst matige) hindernissen opgenomen zoals steeplebalken, klim- en klauterstellage, waterdoorschrijdingen enz. Er worden maximaal 5 series van 8 tot 10 teams afgewerkt. Aanvang series 13.00 uur, 13.20 uur, 13.40 uur, 14.00 uur en 14.20 uur. Aansluitend gaan de indi viduele deelnemers van start. Voor de finale plaatsen zich de eerste twee van iedere serie, eventueel aangevuld met de tijds-snelsten tot maximaal 10 teams. Secretariaat. ,Het secretariaat is gevestigd in het restaurant en is open vanaf 11.30 uur. Alle deelnemers moeten zich hier voor 12.30 uur melden. Kleedgelegenheid en douches zijn volop aanwezig. De reglementen die voor deze cross country van kracht zijn, worden gehan teerd welke zijn samengesteld door de KNAU, die van toepassing zijn voor at- letiekcross en steepleloop. 9 augustus: Disco te Kamperland. 20.00 uur 10 augustus: Braderie te Kortgene 10 augustus: Mosselen eten te Kortgene. 10 augustus: Cross-country bij „De Schotsman" aanvang 13.00 uur. 10 augustus: Trim-toeristencours bij camping Anna Friso. 14 augustus: Zomeravond-wandeltocht Kortgene vanaf Granada Bar. 14 augustus: Disco Play Back Show in Dorpshuis Wissenkerke. 20,00 uur. 1418 augustus: Jeugd Tennis Tournooi voor jon gens en meisjes van 1012 jaar op de tennisparken te Colijnsplaat en Kortgene. 1617 augustus: Braderie aan de Voorstraat te Co lijnsplaat. ZEELAND MUZIEKFESTIVAL 1985 op muziektent bij Zwemparadijs Zee land. 15 augustus: Oosterland Fanfare (19.00 uur). 16 augustus: Deltaband uit Vlisingen (19.00 uur). Geluidloosheid der stilte dringt overal door ZATERDAG 10 AUGUSTUS BRADERIE TE KORTGENE Zaterdag 10 augustus wordt in de Hoofdstraat te Kortgene weer de jaar lijkse braderie gehouden, wat elk jaar weer de nodige gezellige drukte met zich meebrengt. Een groot aantal marktkramen zal dan de straat een geheel ander aanzien geven. De meest uiteenlopende artike len zullen deze dag aan het publiek worden aangeboden. Ook enkele vereni gingen zullen dit jaar aktief aan de bra derie meewerken, o.a. de plaatselijke voetbalvereniging en de muziekvereni ging E.M.M. Deze laatste vereniging zal een rommelmarkt houden ten bate van het instrumentenfonds. 's Middags is er voor de jeugd een ballonwedstrijd. Muziek is er ook volop deze dag. Om 19.00 uur maakt muziek vereniging „Jonge Kracht" uit Kapelle een mars door het dorp en om 20.00 uur geeft E.M.M. uit Kortgene een concert op de muziektent, die opgezet is voor de kerk. Traditiegetrouw is er weer de massale samenzang tot slot van dit optreden, met als voorzanger en animator de heer C. van Damrne. Mosselen eten tijdens de braderie. Een buitenterras, lange tafels, de geur van vers gekookte mosselen en veel liefhebbers van deze Zeeuwse speciali teit. Dit zijn de ingrediënten van een smulfeest wat elk jaar weer terugkeert in Kortgene. Centraal punt van dit mos sel-festijn is de „Granada-Bar" in de Hoofdstraat. De mosselen die u er tegen een zeer billijke prijs kunt kopen, worden ter plaatse, buiten gekookt in grote ketels. Alle smaakmakers voor in de mosselen zowel als voor het smakelijk consume ren zijn volop aanwezig. Gezelligheid met de braderie er omheen staan ga rant voor het welslagen van dit buiten evenement. Mocht u hier als tijdelijk gast vertoe ven, dan raden wij u zeker aan dit mos seleten eens te proberen. Mosselkook- specialisten garanderen u een smake- liike Zeeuwse mosselhap. GIRO 7475 MIDDELBURG Kruiswoordpuzzel no 940 Horizontaal: 1. eenheid van kracht - 3. vogel - 10. dwaas, nar - 13. rivier (Spaans) - 15. metaal - 16. geografische aanduiding - 18. dierengeluid - 19. moes- plant - 21. niet (Engels) - 22. kwaad - 24. zeevogel - 26. vreemde munt - 28. germaanse godheid - 30. in opdracht - 31. reinigingsplaats - 33. mannelijk dier 35. soort cobra - 36. water in Friesland 37. voegwoord - 38. waagstuk - 40. wa ter in Bi'abant - 41. waterplant - 43. deel van de dag - 44. deel van een breuk - 47. de onbekende - 48. namelijk - 49. lichaamsvocht - 50. ons inziens 51. wet telijke aansprakelijkheid - 52. soort kof fer - 54. eenheid van kracht - 55. aan zien - 56. reeds - 57. water in Utrecht - 58. het Romeinse rijk - 59. vlug - 60. soort modder - 62. wiel - 64. deel van de mond - 66. vertegenwoordiger - 68. horizon - 70. Nederlands Indië - 71. voorzetsel - 72. aanspreektitel - 73. ge vuld - 75. bekende motorraces - 77. jongensnaam - 79. dubbelklank - 80. lijst - 82. voorzetsel - 84. haarkrul - 85. jongensnaam - 86. grondtoon. Verticaal: 1. dominee - 2. vogel - 4. in orde - 5. elektrisch geladen deeltje - 6. heldendicht - 7. rijgsnoer - 8. winter- voertuig - 9. kleur - 11. rivier in Si berië - 12. reinigingsmiddel - 14. familie lid - 17. beloning - 20. rivier in Duits land - 23. deel van een muziekinstru ment - 25. vogel - 27. spijker - 29. oos terse titel - 32. onverstandig - 34. graaf- diertje - 36. landbouwwerktuig - 39. uurwerk - 42. laatste nieuws - 43. ge heel - 44. stapel - 45. vogelprodukt. - 46. volksvertegenwoordiging - 48. voor zetsel - 49. rust en kalmte - 51. pijn - 52. dun vel - 53. Europeaan - 54. kern 55. nauw - 56. waterplantje - 59. coupe 60. wapen - 61. deel van het been - 63. soort bank - 65. voorvoegsel - 67. han digheidje - 69. gebruik in kleding - 74. deel van het oor - 76. kindergroet - 78. zangnoot - 80. vreemde munt - 81. Ro meinse rijk - 83. uitroep van pijn. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 939 Horizontaal: 1. esp - 3. IJmuiden - 8. gom - 11. Ie - 13. ok - 14. ut - 16. ia - 17. scherp - 21. Sahara - 24. lid - 25. gat - 27. til - 28. ev - 30. kapel - 32. pd 33. elk - 35. gal - 36. lus - 38. eea - 39. toegang - 40. gissing - 41. toeloop - 45. statief - 49. rol - 50. nol - 51. nep - 52. tra - 53. ei - 55. reder - 58. gn - 59. opa - 61. kil - 62. pro - 64. anders - 67. blanda - 69. au - 70. op - 72. si - 73. as 1 74. nto - 65. asperge - 76. ptt. Verticaal: 1. Elspeet - 2. sec - 4. mop 5. uk - 6. du - 7. ets - 9. oir - 10. maan dag - 12. feit - 15. Ohio - 18. hl - 19. rd 20. hap - 22. at - 23. al - 25. galg - 26. telg - 29. vlo - 30. kantoor - 31. luister 32. pen - 34. ketel - 35. ga - 37. ss - 38. eiwit - 41. trepaan - 42. ooi - 43. on - 44. plek - 45. snel - 46. ap - 47. erg - 48. fantast - 54. spel - 56. dik - 57. kras 59. od - 60. ar - 62. pl - 63. on - 65. nut 66. sos - 67. big - 68. dat - 71. pp - 72.sr.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1