NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD 87.50 SURFERS SWATCH jansen juweliers Zeskamp op De Schotsman was een waterballet 100% WATERPROOF Adriaanstraat II, 4461JC GOES Prinses Irene jarig Evenementen-kalender GALERIJ de HORN Ho. 4181 Donderdag 1 augustus 1985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107 -13 08 - GIRO 20688? Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per Jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Vele honderden toeschouwers hadden zich op donderdag 18 juli om het ter rein nabij De Schotsman geschaard, om de eerste Noord-Bevelandse Zes kamp mee te maken. Natuurlijk zijn er ergens op Noord- Beveland wel eens meer zeskampen gehouden, maar dit was dan altijd een plaatselijke aangelegenheid. Nu echter waren alle dorpen en campings op Noord-Beveland uitgenodigd aan dit spel-spektakel mee te werken. Maar liefst 11 ploegen verschenen er die don derdag aan de start. Camping De Paar dekreek en de dorpen Colijnsplaat en Kamperland waren de enigen die schit terden door afwezigheid. Zoals gezegd, was er volop publiek, wat dan goed van zich liet horen toen de eerste deelnemers aan de paraplu hingen. Spektakel kwam er al bij het volgende onderdeel. Behalve twee men sen stond de hele ploeg op een groot vloerkleed, wat al wippend en sprin gend naar de 25 meter verderop gele gen finish getrokken moest worden. Ondertussen gitig het zachtjes re genen, wat voor de deelnemers nog geen beletsel was om verder te gaan, want nat zouden ze toch wel worden. Dacht de organisatie eerst nog aan een buitje, dan kon dat na ongeveer een half uur niet meer worden gezegd. Ge staag neerdalende watermassa's deed de organisatie besluiten alles voorlopig stop te zetten. Toen na ongeveer anderhalf uur de regenplensbui over was gegaan in een mottig motregentje, werd besloten tot verdergaan. Wat iedereen ook graag wilde. Via boomstammen werpen, surfplank peddelen, strijdwagenrace en nog en kele spelonderdelen, bleef alleen nog het touwtrekken over. Te nat en te glibberig buiten, zo konstateerde de wedstrijdleiding. Dit spektakulaire krachtmeten werd daarom binnen in de grote schuur gehouden. Luidruchtige aanmoedigingen schal den over De Schotsman, toen ieder zijn ploeg tot nog meer inzet aanmoedigde. Maar die inzet was er toch wel, van iedereen. Dit bleek ook uit de lovende woorden van campingdirekteur Mulder 's avonds bij de prijsuitreiking. Het was ondanks de nattigheid een sportieve en vooral gezellige dag geweest, zo vond hij. De eerste prijs, een wisselbeker, ging naar Geersdijk. Ook de andere ploegen had den hun kunnen en inzet getoond, maar met onderling kleine puntenverschillen was het toch de ploeg van Geersdijk die de beker voor een jaar mag houden. Volgend jaar beslist weer een zes kamp, zo werd alom gehoord. Wie deze spelmiddag dan gaat organiseren, zal zo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt, zo liet men ons weten. P.V. "DE BLAUWE DOFFER" K0RTGENE Uitslag wedvlucht Compiegne op 27-7 1 P. J. Wilderom 10.01.08 1651.199 129 2 J. J. Verwei 04.52 1611.743 128 3 J. J. Verwei 05.54 1601.060 127 4 J. van Belzen 08.57 1590.759 126 5 L. de Fouw en zn 07.28 1571.447 125 6 J. Brouwer en zn 10.03 1565.291 124 7 M. van Belzen 08.52 1555.429 123 Uitslag wedvlucht Compiegne op 27-7 1 Gebr. Kesteloo 10.00.21 1646.295 35 2 L. de Fouw en zn 00.32 1643.773 34 3 M. C. Clement 01.25 1634.647 33 4 W. C. Leenpoel 02.33 1623.598 32 5 J. J. Verwei 03.49 1622.745 31 6 M. C. Clement 03.21 1614.030 30 7 T. Soeteman 05.53 1605.578 29 TEIMNISERS, ZEILERS, DUIKERS, ZWEMMERS, LET OP!! H.K.H. Prinses Irene wordt maan dag 5 augustus 46 jaar. ENQUETE BEHOEFTEPEILING "TAFELTJE DEKJE" TE KAMPERLAND Door de Stichting Welzijn voor Ou deren wordt in overleg met de ge meente Wissenkerke een enquête ge houden onder de inwoners vanaf 55 jaar in verband met de belangstelling voor „Tafeltje Dekje" in Kamperland. Vanuit het Bejaardentehuis „Vrede- stein" te Wissenkerke bestaat de mo gelijkheid dagelijks warme maaltijden te gebruiken, óók voor de inwoners te Kamperland. Er wordt nu onderzocht of hier nog meer belangstellenden voor zijn en of er vrijwilligers zijn, die deze maaltijden tegen een redelijke benzinekostenver goeding willen rondbrengen vanuit Wissenkerke naar Kamperland. De enquête wordt gehouden van 1 augustus tot 15 september 1985. Inlichtingen: Stichting Welzijn voor Ouderen te Goes en Noord-Beveland, Ostendestraat 1, Goes, Telefoon 01100 - 23723 (i.v.m. vakanties: telefonisch be reikbaar vanaf 20 augustus). BESCHERMING VOOR DE ZEELANDBRUG De Zeelandbrug sinds eind 1965 in gebruik is niet aangetast door betonrot, zoals een landelijk dagblad heeft gemeld. Wel is er, zoals al bij de bouw werd voorzien, invloed van het zoute water ot> het beton en om de gevolgen daar van te weren, wordt jaarlijks voor rond de zes ton aan herstelwerkzaamheden uitgevoerd. Op deze manier wordt voor komen, dat de bewapeningskonstruktie wordt aangetast. Betonrot is het gevolg van het ge bruik van ondeugdelijke cement, waar door de bewapeningskonstruktie met de buitenlucht in aanraking kan komen en gaat oxideren. Bij de bouw van de Zeelandbrug is hoogwaardig beton ge bruikt; aantasting van de bewapening is dan ook niet te verwachten. De nv Provinciale Zeeuwse Brug- maatschappij heeft een beschermings programma ontwikkeld, waardoor het zoute Oosterscheldewater niet meer van invloed is op de betonkonstruktie van de brug. Op het ogenblik wordt onder zocht welke coating hiervoor het ge schiktst is. Het programma moet in zes zeven jaar worden uitgevoerd en kost tussen de vijf en zes miljoen gul den. Op de begroting voor 1985 is voor dit doel 925.000,opgenomen. Een belangrijk deel van deze post (zes ton) is nodig voor de konstruktie van een steiger. Voor 1986 is 1,1 miljoen gulden voor het beschermingsprogramma be groot. De normale onderhoudskosten aan de Zeelandbrug belopen 2 miljoen gulden per jaar. Als men de vriendschap op een laag pitje zet, kan het vlammetje wel eens gaan flakkeren. TWEE DUIKVERGUNNINGEN INGETROKKEN Het dagelijks bestuur van de provin cie Zeeland heeft de duikvergunningen van twee duikers tot het eind dit jaar ingetrokken. Eén van hen had op 15 juni in de Oosterschelde, ter hoogte van Tholen, een zaadkreeft gevangen en de ander had op een later tijdstip de kreeft op gehaald. Dit laatste werd gekonstateerd door agenten van de rijkspolitie te wa ter, groep Wemeldinge, waarna proces verbaal werd opgemaakt. Volgens de duiksportverordening Zee land mogen bij het duiken geen plan ten, wieren of dieren worden verstoord of meegenomen. Voor enkele dieren en planten kan een ontheffing van dit verbod worden gevraagd, maar voor kreeften geldt die uitzondering niet. Gedeputeerde Staten hebben daarom de duikvergunning van de twee duikers ingetrokken. BRANDWEEREXAMENS In het afgelopen seizoen behaalden de heren A. J. de Haze en C. A. Filius een verklaring van voldoende resultaat centralist- verbindings- commandowa gen. Verder slaagde de heer C. M. Gel dof voor de cursus Brandwacht 1ste klasse en certificaat vuistregels EHBO. Voor de cursus Hoofdbrandwacht slaagde de heer L. J. A. Versluis. Allen zijn lid van het korps van Wissenkerke. 2 augustus: Disco te Colijnsplaat, organisatie: 2 en 3 augustus: Visserij dagen te Colijnsplaat. Krabben vissen voor de jeugd te Colijnsplaat, organisatie: jeugdsoos. ■N snelle iniystservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel, schilderU en (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. WELFARE-WERK Op de Braderie te Kamperland op 26 en 27 juli j.l. is in de stand van het Welfare-werk afd. Noord-Beveland voor 1343,verkocht. Kruiswoordpuzzel no. 939 Horizontaal: 1. boom - 3. plaats in Noord-Holland - 8. plakmiddel - 11. Frans lidwoord - 13. in orde - 14. grond toon - 16. dierengeluid - 17. makkelijk snijdend - 21. woestijn - 24. deel van de vinger - 25. opening - 27. duiven- verblijf - 28. eerst volgend - 30. bede huisje - 32. pro deo - 33. ieder - 35. lichaamsvocht - 36. strik - 38. een en ander - 39. entree - 40. veronderstelling 41. het van alle zijden naar iets toe komen - 45. driepoot - 49. cilinder - 50. zandheuvel - 51. bedrog - 52. baan voor balspel - 53. vogelprodukt - 55. houder van schepen - 58. gelukkig nieuwjaar 59. familielid - 61. koud, vochtig - 62. voor - 64. op een andere wijze - 67. blanke (Indonesisch) - 69. uitroep van pijn - 70. voorzetsel - 72. zangnoot 73. spil - 74. netto - 75. groente - 76. posterijen. Verticaal: 1. plaats op de Veluwe - 2. droog van wijnen - 4. grap - 5. klein persoon - 6. Duits persoonlijk vnw. - 7. wandversiering - 9. nakomelingschap 10. deel van de week - 12. vaststaand iets - 15. deel van de Verenigde Staten 18. inhoudsmaat - 19. eerwaarde vader (Lat. afk.) - 20. beet - 22. Engels voor zetsel - 23. reeds - 25. strafwerktuig 26. nakomeling - 29. insekt - 30. ad ministratieruimte - 31. glans - 32. schrijfgerei - 34. keukengerei - 35. bevel 37. soort schip - 38. deel van een ei 41. schedelboor - 42. vrouwelijk dier 43. Frans onbepaald vnw. - 44. plaats 45. spoedig - 46. waterhoogte - 47. bar 48. iemand die fantaseert - 54. het spelen - 56. gevuld, vet - 57. soort beschadiging - 59. of dergelijke - 60. wintervoertuig - 62. pluralis - 63. voor voegsel - 65. opbrengst - 66. noodsein 67. jong varken - 68. aanwijzend vnw. 71. muziekterm - 72. de oudere. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 938 Horizontaal: 1. grotesk - 7. addenda 13. rit - 14. parodie - 16. ara - 17. iets 19. puree - 20. haan - 21. ego - 23. kam 24. gijs - 25. mur - 27. ns - 28. de 29. toe - 31. ik - 32. eg - 33. sla - 35. no - 37. he - 38. pleet - 39. plein - 41. do 42. elp - 43. ijs - 45. reuze - 47. eland 50. es - 52. ir - 53. kil - 55. tt - 56. bl 57. tam - 59. is - 60. pi - 61. ada - 62. oog - 64. alg - 66. eer - 68. anti - 70. plaat - 72. robe - 74. not - 75. drommel 77. mee - 78. droesem - 79. elegant. Verticaal: 1. grimmig - 2. rie - 3. otter 4. ep - 5. sap - 6. kruk - 7. adem - 8. die - 9. de - 10. naast - 11. dra - 12. aandeel - 15. oraal - 18. sg - 20. hij 22. ongedurig - 24. generatie - 26. uk 30. oh - 32. el - 33. steek - 34. appel 36. oi - 38. por - 40. nijd - 44. letland 46. ei - 48. nt - 49. planeet - 51. sa 54. islam - 56. bd - 58. motto - 61. aroma - 63. oi - 64. alom - 65. game 67. er - 69. nor - 70. pre - 71. tel - 73. ben - 75. ds - 76. Ie.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1