NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD GeeTw Geffludtf. Weifelend over de drempel ZEELAND U KUNT NIH ALLES WETEN Zeeland Magazine? Steun het Astma fbnds. Postgiro 55055. HELPT NEPAL Evenementen-kalender Bo. 4180 Donderdag 25 juli 1085 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ UARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107 -13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per Jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excL BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. "MET EEN KNIPOOG". Opwaardering. Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover. Dan gaat Nederland een unieke dag, of beter, een unieke nacht tegemoet. In de nacht van 31 juli op 1 augustus wordt Nederland namelijk duizenden direkteuren rijker. Mensen, die jarenlang „meester", bovenmeester of hoofd (der school) zijn genoemd, ont waken op 1 augustus allen als direkteur En een veelvoud gaat naar bed als „meneer" of gewoon „juf Els," maar op 1 augustus hebben ze allen de titel leraar of lerares gekregen. En dat omdat per 1 augustus dan echt de basisschool wordt geboren. En bii alle hooggestemde verwachtingen horen dan titels in dezelfde geest. We zouden het gerust de „nacht van de opwaardering" kunnen noemen. Alleen blijkt die opwaardering nog niet uit het salaris, maar dat komt misschien nog Naar verwachting zullen velen deze nacht niet thuis doorbrengen om alle drukte rondom deze „promotie" te kun nen ontlopen. Dat is niet zo moeilijk te realiseren want de meesten genieten juist in die tijd een korte vakantie. Levenslied. En toch zullen velen, en zeker de ouderen, weifelend „over de drempel" stappen. Ze zullen moeten wennen aan hun nieuwe naam, ze zullen moeten wennen aan al die veranderingen, die de basisschool met zich meebrengt. De direkteuren en leraren moeten de kar gaan trekken, volgeladen met vragende kinderen en ouders. En de trekkers zelf weten de weg ook nog niet zo goed. Sommigen hebben de neiging om ook maar op de kar te gaan zitten, maar dat maakt het trekken ervan niet een voudiger! Velen denken aan de bekende „goede oude tijd", de tijd dat de kinderen nog echt wat leerden En ze denken aan al die ministers, die de laatste jaren steeds weer andere dingen be dachten. En met een mengeling van gevoelens, van weemoed en van onzekerheid over de toekomst, kan de leraar zijn „le venslied" zingen, op de wijze van het aloude „Toen onze mop 1. Toen ons beroep een vak nog was toen stond je voor de klas. je praatte en vertelde maar, je was toen in je sas. Maar dat is nu voorgoed voorbij „de klas" is straks niet meer. Ministers brachten steeds wat nieuws, wat gingen ze tekeer. Refrein: Minister toch, minister toch, wat haal je in je bol. Minister toch, minister toch, we slaan straks nog op hol. 2. Als eerste kwam die kleine Cals met zijne Mammoeth an. En ieder rende in paniek die Mammoeth achteran. 't Was ome Jos van Kemenaad, die de basisschool bedacht. Die man bedoelde het zo goed, we kreunden toen al zacht. Refrein: O, Josje toch, o, Josje toch, 3. De tijden werden minder toen, het geld dat raakte op. Aan 't roer kwam toen minister Pais dat leek een knappe kop. Maar o, die man van Eegje Schoo, die wilde het weer zó: Een middenschool voor iedereen, toen liet Pais ons alleen. Refrein: O, Paisje toch, o, Paisje toch, 4. Maar Deetman bakt ze wel heel bruin, trek nu de broekriem aan. Het loon moet ook nog naar omlaag en nog meer zonder baan. Waar moet het met ons onderwijs in vredesnaam toch heen. Straks geven wij het ook nog op, dan staat het kind alleen! Refrein: O, Deetman toch, o, Deetman toch, enz. En als de grote Wim Kan het nog had mogen bezingen, dan had hij net als op die Oudejaarsavonden gezongen: Weifelend over de drempel, Wim Deetman wijst ons de weg. Weifelend over de drempel, als je struikelt, dan heb je wel pech. Weifelend over de drempel, toe mensen wees toch tevree. Want onze minister Wim Deetman, die geeft ons toch ook A.T.V De studenten van 4 tot 12 jaar wor den op 26 augustus op school verwacht! P.V. "DE BLAUWE DOFFER" KORTGENE Uitslag wedvlucht Rethel op 1 J. Brouwer zn 2 J. C. de Fouw 3 W. C. Versluys 4 Mevr. Priester 5 J. de Kam 6 Gebr. Kesteloo 7 W. C. Versluys 8 W. C. Versluys 9 Mevr. Priester 10 Gebr. v/d Maas 11.31.18 1293. 32.31 1285. 34.12 1278, 33.48 1275. 37.56 1262. 36.15 1257. 37.49 1254. 38.24 1250. 38.07 1246. 41.23 1246. 20-7 ,917 141 ,207 140 .729 139 ,580 138 ,813 137 .750 136 105 135 .222 134 .311 133 ,227 132 Uitslag wedvlucht W. Bouwense J. van Belzen P. van Belzen J. J. Ver wei J. J. Verwei W. C. Leenpoel P. de Waal en zn. W. M. Bouwense A. J. Bouterse J. van Belzen Rethel 11.31.45 34.02 35.04 35.02 35.36 35.50 36.30 36.37 37.08 36.49 op 20-7 1310.982 53 1293.858 52 1288.011 51 1287.125 50 1283.196 49 1278.101 48 1277.598 47 1276.807 46 1274.796 45 1274.578 44 Is een emaillepan droog gekookt, dan direkt de pan vol warm water zetten. Niet op een koude aanrecht of vloer plaatsen om springen te voorkomen. Rustig laten afkoelen, eventuele spijzen laten weken en deze verwijderen met warm water. Heel jonge kaas laat zich moeilijk snij den. Het gaat gemakkelijker als u het lemmet van het mes even verwarmt. Ballpointvlekken kunnen snel met spi ritus verwijderd worden. Uw ouderwetse petroleumtoestel zal niet „stinken", als u de pit goed schoon houdt. Wilt u het toestel doven, dan niet uitblazen, maar de pit omlaag draaien. Plaats geen anjers of rozen in de nabij heid van een schaal waarop appels lig gen. De bloemen zullen spoedig ver welken. Als stenen muren in de winter zweten, is warmer weer te verwachten. Bent u reeds geabonneerd op <ïen 2-maandelijks tijdschrift met aktualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE MET DE VAKANTIEKRANT OP STAP DAGTOCHT NAAR PARIJS Deze dagtochten worden gemaakt op 18 en 25 juli en op 1 en 8 augustus, alle dagen op donderdag. U kunt voor deze dagtocht op twee plaatsen opstappen, om 05.00 uur vanaf het Kerkplein te Kortgene en om 05.15 uur vanaf het WV-kantoor in de Voor straat te Wissenkerke. In overleg zijn op de route andere opstapplaatsen mo gelijk. Via het veer Vlissingen - Breskens over de autobaan Lille - Parijs komt u om ongeveer 11.00 uur aan op Place du Têtre en Sacre Coeur. Hier wordt de gelegenheid gegeven voor een uitge breid bezoek tot 12.30 uur. Dan begint er een rondrit door Parijs langs de vele bezienswaardigheden, met deskundige uitleg. Deze rondrit duurt plm. 2 uren. Van 14.30 tot 18.00 uur, bent u vrij om te gaan en staan waar u wilt. U kunt b.v. een wandeling maken of win kelen. De bus staat bij de Notre Dame, dus in het centrum van de stad. Om 18.00 uur vangt de terugreis aan en de aankomst bij het WV-kantoor is om plm. 23.30 uur. Omdat deze dagtrips door uw Va kantiekrant worden georganiseerd in nauwe samenwerking met Delta Tours uit Colijnsplaat, is de prijs van deze tocht slechts 40,per persoon. Deze Parijs-trip gaat alleen door wanneer er voldoende deelname is. Voor alle tochten kan geboekt wor den bij het WV-kantoor, waar u ook alle inlichtingen kunt verkrijgen. Streek VVV Noord-Beveland, Voor straat 36 te Wissenkerke, Telef. 01107 - 15 95 of 's avonds 01107-1514. Op de kermis van het leven, draaien vele molens verkeerd. WEEKPROGRAMMA CAMPING "DE MOLENHOEK" Op camping „De Molenhoek" zijn er de volgende aktiviteiten in de nieuwe kantine. Zaterdag 27 juli is er een dansavond m.m.v. „Blue Sett". 30 juli en 1 augustus is er disco met de alom bekende discjokey Christiaan, aanvang 20.00 uur. Zaterdag 3 augustus is er een dans avond op de Hollandse Toer. Tijdens deze dansavond zal de bekende Bel gische zangeres „Fenna" een optreden verzorgen. Op de Molenhoek gaat het er in als koek. GIRO 7475 MIDDELBURG GESLAAGDE PUZZELRIT TE KORTGENE Als onderdeel van de zomerevene- menten, die in de maanden juli en au gustus door de Kortgeense midden standsvereniging worden georganiseerd was er op woensdag 17 juli een puzzel- rit voor auto's. De organisatie hiervan was in handen van de MAC „De Beve- landen", die ook het parcours had uit gezet. Er werd met 13 auto's in de A- en 43 auto's in de B-klasse gestart bij Bar „De Loods" op het oude haven plein. Na een interessante rit met veel variaties, had de prijsuitreiking plaats in De Granada Bar in de Hoofdstraat. De uitslag in de A-klasse was als volgt: 1. C. J. de Graaf 53 strafpnt. 2. C. van Iwaarden 64 strafpnt. .3. W. F. Dekker 69 strafpnt. 4. J. v/d Hagen 90 strafpnt. 5. J. Huige 91 strafpnt. In de B-klasse: 1. P. J. Bouwens 87 strafpnt. 2. M. A. Veldhuis 90 strafpnt. 3. A. P. Verburg 110 strafpnt. 4. H. J. Peet 131 strafpnt. 5. A. Karman 137 strafpnt. De prijsuitreiking werd verricht door dhr. A. Westdorp, die namens de mid denstandsvereniging zijn voldoening uitsprak voor de prima organisatie van de rit. Kruiswoordpuzzel no. 938 Zaterdag 27 juli: Wielerkoers te Colijnsplaat, orga nisatie: CCB. 26 EN 27 JULI: BRADERIE TE WISSENKERKE Een jaarlijks terugkerend evenement in Wissenkerke is de Braderie. Vele ondernemers uit het dorp zelf, maar ook tientallen van daarbuiten zullen twee dagen lang de kramen in de Voor straat bemannen. De Wiskerkse Braderie staat vanouds bekend om zijn enorme uitgebreidheid, zowel wat het aantal deelnemers be treft, als het grote scala aan artikelen en goederen wat er wordt gebracht. Buiten de ondernemers zijn er ook een aantal niet-commerciële stands van bijv. verenigingen. Kermisattrakties en het nodige ver maak voor jong en oud ontbreken ook dit jaar niet. Een aantal oude ambach ten zullen worden gedemonstreerd, maar ook kunt u rustig uitblazen bij één van de horeca-ondernemers: HCR „De Kroon" en Bar „Concordia". Muziek is er te beluisteren, demon straties te bekijken, koopjes te halen of zomaar gezellig langs de kraampjes te lopen. Het kan allemaal op vrijdag middag tot 's avonds en zaterdagmiddag tot 's avonds in Wissenkerke. Horizontaal: 1. zonderling en grillig 7. bijvoegsels - 13. tocht - 14. boertige nabootsing - 16. vogel - 17. onbepaald voornaamwoord - 19. fijngemaakte aardappelen - 20. vogel - 21. ik - 23. toiletartikel - 24. jongensnaam - 25. rivier in Oostenrijk - 27. vervoerbedrijf 28. lidwoord - 29. gesloten - 31. pers. voornaamw. - 32. landbouwwerktuig 33. groente - 35. windrichting - 37. uit roep - 38. met zilver bedekte voorwer pen - 39. deel van een stad - 41. zang- noot - 42. kostbare stof - 43. koude lekkernij - 45. geweldige - 47. herkau wer - 50. verlaagde toon - 52. titel 53. koud - 55. bekende motorraces - 56. welwillende lezer (Lat. afk.) - 57. mak 59. bestaat - 60. onmeetbaar getal - 61. meisjesnaam - 62. deel van een naald 64. waterplantje - 66. voordat - 68. tegen - 70. afbeelding - 72. kledingstuk 74. niet (Engels) - 75. beklagenswaardig persoon - 77. bijwoord - 78. bezinksel 79. bevallig. Verticaal: 1. dreigend - 2. meisjesnaam 3. waterroofdier - 4. eerste persoon - 5. vruchtennat - 6. stoel zonder leuning 7. levenslucht - 8. aanwijzend voor naamwoord - 9. lidwoord - 10. voor zetsel - 11. spoedig - 12. bijdrage - 15. door de mond - 18. natuurkundeterm 20. persoonlijk voornaamwoord - 22. onrustig - 24. geslacht - 26. klein per soon - 30. uitroep - 32. stofmaat - 33. prik - 34. boomvrucht - 36. ons inziens 38. duw - 40. afgunst, kift - 44. staat in Oost-Europa - 46. vogelprodukt 48. deel van de bijbel - 49. deel van ons zonnestelsel - 51. N.V. (Frans) - 54. godsdienst - 56. buiten dienst - 58. zinspreuk - 61. geurige smaak - 63. ons inziens - 64. overal - 65. spel (Engels) 67. bijwoord - 69. gevangenis - 70. voor keur - 71. seconde - 73. jongensnaam 75. titel - 76. Frans lidwoord. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 937 Horizontaal: 2. garnaal - 8. rhone - 12. ek - 14. viola - 15. baarn - 16. tra 18. sta - 19. ja - 20. Ik - 22. recu - 24. abt - 26. zet - 28. so - 29. ae - 30. us 32. azuur - 34. por - 35. kortom - 38. ni 39. ding - 41. ria - 42. ontdaan - 44. as 46. bi - 47. it - 48. re - 49. sterkte 53. kim - 56. toet - 57. in - 58. amoebe 61. erg - 62. zegen - 64. ri - 65. Is 67. ee - 68. don - 69. dam - 71. stom 73. ir - 74. ou - 75. rif - 77. aga - 78. snoer - 80. filet - 82. ea - 83. stomp 84. bretels. Verticaal: 1. tetra - 3. av - 4. ris - 5. nota - 6. alabama - 7. aa - 8. ra - 9. halt - 10. ork - 11. nn - 13. kreek 15. bazuin - 17. ac - 21. lorgnet - 23. uur - 25. tz - 27. er - 28. sonar - 31. strik - 33. uno - 34. pia - 36. os - 37. oi 39. ddt - 40. kasteel - 43. timor - 45. store - 46. brt - 50. eeg - 51. tiener 52. eng - 53. kanarie - 54. im - 55. lb 59. eis - 60. eloge - 62. zo - 63. ed 66. smaad - 68. drom - 70. milt - 72. ta 73. ino - 76. fee - 78. st - 79. ep - 80. fr 81. tL

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1