NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Circus Holiday: De russen komen GALERIJ de HORN Evenementen-kalender Ho. 4179 Donderdag 18 juli 1985 88e jaargang DBUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ UARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Zo wij ons met onderzoek instellen tot heil, niet tot vernietiging, dan pas zijn wij dit onderzoek waard! Maandag 22 juli: te Kamperland aan de Sophiastraat om 16.00 en 20.00 uur. Het rode circusgordijn splijt vaneen: woeste kozakken op onstuimige paar den stuiven de piste in. Eindelijk zijn de Russen er. Maar gelukkig alleen in Circus Holiday. Traditiegetrouw biedt Circus Holiday ook dit jaar een geheel nieuw program ma. Dat moet ook wel, want van de 150 Nederlandse gemeenten die per seizoen bezocht worden, zijn er jaar lijks vele dezelfde. In iedere plaats waar Holiday in 1985 optreedt, wordt een mengsel van zand, zaagsel en leem in de piste gestort. Samen zo'n zeven kubieke meter. Dat is nodig voor één van de hoogtepunten uit het programma: De Golgojews. Ze ven kozakken, vijf steppepaarden en twintig Russische Barsoi-honden. Een woest en wervelend samenspel van mens en dier, dat anders alleen in on herbergzame Siberische vlakten te aan schouwen is. Eens was Holiday-direkteur Hans Martens acrobaat aan de vliegende tra peze. Vandaar dat spektakulaire lucht- nummers nog steeds zijn voorkeur heb ben. Daarom ook voor het eerst sinds lange tijd weer vliegende trapeze in Nederland: The Circus Holiday Flyers. Vijf jonge mensen vliegen in vrije vlucht door de lucht en zien onderweg kans om ook nog eens salto-mortales en gevaarlijke passages uit te voeren. Andere luchtnummers zijn The New Elisons aan de vaste- en Stéphane aan de solotrapeze. Behalve de Russische paarden en honden zijn er nog veel meer dieren in Circus Holiday. Zoals de tien Bengaalse tijgers die Job Lijfering in een op merkelijke dressuur presenteert en de Afrikaanse baby-olifanten van Hans Martens. Daarnaast een hele stoet klei ne dieren (waaronder apen en vossen) van Antoinette en Harry Bergmans en de tientallen witgevederde duiven van Mademoiselle Patricia. Circus Holiday heeft geen keurige spreekstalmeester die om de haverklap „Hooggeëerd Publiek!" roept. Hoewel. het publiek blijft natuurlijk hoogge ëerd, alleen wordt het nu toegesproken door clown Didi die samen met zijn even lachwekkende collega Gionni de voorstelling bol laat staan van de grap pen en grollen. Ook de Saltarini's zijn weer van de partij met nieuwe koddige kunsten. Veel clownerie dus, maar dat mag ook wel in deze duistere tijden. Circus Holiday biedt in zijn tweeën half uur durend programma verder nog een grote parade, de uitgebreide Merlins Magic Show en de draadloop sters Maria en Daniella. Vast onderdeel ook dit jaar: een echt orkest vol ko perklanken. Holiday is met zijn tent voor 2000 personen het grootste circus dat ons land kent. Een Nederlands circus dat desalniettemin veertien nationaliteiten onder zijn medewerkers telt. Direkteur Martens juicht het inter nationale karakter van zijn circus toe: „Je moet ver over de grenzen kijken om kwaliteit te kunnen bieden. Alleen zo blijf je op Europees niveau mee tellen. Het Nederlandse publiek weet topkwaliteit te waarderen en is gaan houden van ons moderne maar op klas sieke leest geschoeide circus. Dat blijkt wel uit het feit dat we ieder jaar meer bezoekers mogen ontvangen. Daarom heeft Circus Holiday er weer erg veel zin in om ook dit jaar enige honderd duizenden Nederlanders een paar uur lang „Hooggeëerd" te laten zijn." Kaart-voorverkoop: Warenhuis Meu- lenebrg, A. van Heestraat 22, Telefoon 01107 - 1274 en de VVV te Wissenkerke, Voorstraat 36, Telefoon 01107 - 1595. Bedrijfsbrandweer voor Circus Holiday De ruim honderd mensen die in het kielzog van Holiday's grote tent mee trekken, vormen eigenlijk een dorp op zich. Behalve over komfortabele en vaak ultra-moderne caravans kunnen zij beschikken over drie aggregaten voor de eigen stroomvoorziening van 220 en 380 volt, een bedrijfsrestaurant in een grote trailer, een toilettenwagen, een vuilniswagen en bij tijd en wijle zelfs over een rijdende school. Sinds dit jaar is daar een eigen be drijfsbrandweer bijgekomen. Een aantal vaste medewerkers van Circus Holiday keerde bij de brandweer van het Stads gewest Breda terug naar de schoolban ken en werd daar opgeleid voor het diploma „hulpverlener/brandwacht 2de klas". De cursus is met goed gevolg afgesloten, zodat de veiligheid van be zoekers en medewerkers optimaal ge waarborgd kan worden, temeer daar Holiday's spuitgasten kunnen beschik ken over een volledig uitgerust blus- voertuig en een scala aan kleine blus middelen. Het eigen brandweerkorps komt niet alleen de veiligheid ten goede, maar ook de financiële positie van Circus Holiday. Doordat nu geen beroep meer gedaan hoeft te worden op te betalen gemeentelijke brandwachten, verwacht Holiday in 1985 een bedrag van 25.000,a 30.000,uit te kunnen sparen. Wanneer bezoekers Holiday's brand weer met loeiende sirenes uit zien ruk ken, hoeven zij niet te schrikken. In de regel zal het om een oefening gaan om de kennis op peil te houden. Want de verplichting om tenminste twee keer per maand te oefenen is opgelegd door de instrukteurs van de stadsgeweste lijke brandweer te Breda. Circus Holiday is het eerste circus dat een eigen bedrijfsbrandweer heeft. De verwachting is echter dat kleinere cir cussen dit goede voorbeeld in de toe komst zullen volgen. BRANDWEERDEMONSTRATIE TE KORTGENE Als onderdeel van de zomerevene- menten, die door de Kortgeense mid denstandsvereniging in de maanden juli en augustus in dat dorp worden georganiseerd, was er op woensdag 10 juli een brandweerdemonstratie op het haventerrein. Om 19.30 uur werden de brandweerkorpsen uit de regio Noord en Midden-Zeeland gealarmeerd voor een autobrand op het terrein, terwijl een duikersploeg uit Wolf aartsdijk een automobilist moest bevrijden,, die met zijn auto onder water in de haven was verdwenen. Ook de rijkspolitie te water verleende hierbij assistentie. Onder grote publieke belangstelling werd de oefening met prachtig mate riaal, o.l.v. de bevelvoerder, dhr. W. van Hou welingen, op vlotte wijze uit gevoerd. Ook dhr. P. Duivis, als ver tegenwoordiger van de regio, gaf blijk van zijn belangstelling. ORGELCONCERT VAN CHARLES J. DE WOLFF IN VROUWENPOLDER De bekende musicus Charles de Wolff die o.m. dirigent van het Noordelijk Filharmonisch Orkest en het Bachkoor Holland is, geeft op maandag 22 juli 1985 om 20.00 uur een concert op het orgel van de Geref. Kerk aan de School straat te Vrouwenpolder. Charles de Wolff studeerde orgel bij 0.m. Anton van der Horst en Jeanne Demessieu. Hij behaalde de Prix d'Ex- cellence alsmede prijzen in orgelcon coursen. Hij staat bekend als een groot vertolker van werken van J. S. Bach. Enkele jaren geleden werd aan hem daarvoor een Edison toegekend. Door zijn spel heeft hij groter vermaardheid gekregen in binnen- en buitenland waar hij jaarlijks tal van concerten geeft. Het concert dat hij op 22 juli 1985 in Vrouwenpolder zal geven, is van bijzondere betekenis, omdat het dit jaar 25 jaar geleden is dat Charles de Wolff zijn eerste orgelconcert in Vrouwen polder gaf. Het is dus een „jubileum concert" waarvoor het programma is samengesteld als volgt: 1. Variaties over „Est ce mars", J. P. Sweelinck. 2. Ciaconne e-moll, D. Buxtehude. 3. Concerto F-dur, G. F. Handel. 4. Sonate nr. II, F. Mendelssohn. 5. Trio-sonate nr. Ill, J. S. Bach. 6. Preludium en fuga a-moll, J. S. Bach. Al met al een programma dat goed is afgestemd op de mogelijkheden van het fraaie enkele jaren geleden geres taureerde en uitgebreide orgel in Vrou wenpolder, welk instrument mag wor den gerekend tot één van de historische orgels in onze provincie. ZEEUWS KLEDERDRACHTEN-MUSEUM Uniek in Zoutelande. Juist buiten Zoutelande onderaan de duinen, aan de weg naar Westkapelle, vindt u dit unieke museum. Het staat vol Zeeuwse folklore, cultuur en oud heden. Het klederdrachtenmuseum van de heer Melis is gevestigd in een grote boerderij aan de Westkapelseweg 50. Een indrukwekkende kollektie is in de loop der jaren opgebouwd. In het museum toont hij vooral Walcherse klederdrachten, maar ook de rest van Zeeland komt uitgebreid aan de beurt. Het geheel is aangevuld met antieke gebruiksvoorwerpen en vele albums vol foto's van mensen in klederdrachten. De heer Melis is altijd bereid nieuws gierige bezoekers de nodige uitleg te geven. Het spreekwoord „de kleren ma ken de man of vrouw", was vroeger bij de klederdracht zeker van toepassing, zo weet dhr. Melis te vertellen. De kleding die men droeg, vertelde ook heel wat over de mensen zelf. Zo had je de lange mutsen voor de jonge meisjes. Op een bepaalde leeftijd kre gen ze de kleine mutsjes op. Ook kon je aan de beuk van een vrouw zien of ze in de rouw was. Ook de welstand van de drager was duidelijk te zien aan de kleding. Zo kon de breedte van een bont randje op de mannenpakken al veel vertellen over de gesteldheid van de persoon, aldus de heer Melis. Zo hoort bij ieder kostuum en kledingstuk eigenlijk een verhaal, wat dhr. Melis de bezoekers allemaal uitlegt tijdens de rondleiding. Het museum in Zoutelande is dage lijks geopend van half elf tot half zes. Kruiswoordpuzzel no. 937 Horizontaal: 2. kreeftachtig diertje - 8. rivier in Frankrijk - 12. maanstand 14. klein soort viool - 15. plaats in Utrecht - 16. baan voor balspel - 18. bevel - 19. bevestiging - 20. maanstand 22. ontvangstbewijs - 24. kloostervoogd 26. duw - 28. dus (Engels) - 29. als eerder - 30. Verenigde Staten - 32. blauwe kleur - 34. duw - 35. kort ge zegd - 38. nikkel - 39. voorwerp - 41. meisjesnaam - 42. ontsteld - 44. spil 46. bismut - 47. Engels lidwoord - 48. zangnoot - 49. verdedigd punt - 53. einder - 56. gezicht (lieflijk) - 57. voor zetsel - 58. ééncellig diertje - 61. bar 62. soort visnet - 64. Romeins imperium 65. briefaanhef - 67. water in Friesland 68. Spaanse titel - 69. waterkering - 71. niet kunnende spreken - 73. titel - 74. dubbelklank - 75. lange smalle ondiepte 77. oosterse titel - 78. koord - 80. uit gesneden reep vlees - 82. en andere 83. harde duw met de vuist - 84. broek ophouder. snelle inlUstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel- schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. Vrijdag 19 juli: Disco te Colijnsplaat, organisatie: jeugdsoos. WOENSDAG 24 JULIAUTO- PUZZELRIT TE KAMPERLAND In samenwerking met M.A.C. „De Bevelanden" en de Ondernemersvere niging Kamperland organiseren deze op woensdag 24 juli a.s. een autopuzzelrit. Inschrijven vanaf 18.15 uur in het „Jhr. Mr. de Casembroothuis" in de Nieuwstraat. Start vanaf 19.00 uur op de land- bouwhaven. Verticaal: 1. reinigingsmiddel - 3. als volgt - 4. tros, rij - 5. rekening - 6. één der Verenigde Staten - 7. water in Brabant - 8. rondhout - 9. bevel - 10. zwaardwalvis - 11. de onbekende - 13. smal vaartwater, ondiepte - 15. muziek instrument - 17. anno christi - 21. soort bril - 23. deel van de dag - 25. ter zake 27. bijwoord - 28. modern opsporings middel - 31. lus - 33. volkerenorgani satie - 34. meisjesnaam - 36. rund - 37. ons inziens - 39. insektenbestrijdings- middel - 40. burcht - 43. Indonesisch eiland - 45. Amerikaanse winkel - 46. bruto-registerton - 50. handelsgemeen schap - 51. jongmens tussen 10 en 20 jaar - 52. nauw - 53. zangvogel - 54. in memoriam - 55. loco-burgemeester 59. verlangen - 60. lofrede - 62. op deze wijze - 63. jongensnaam - 66. oneer 68. grote menigte - 70. inwendig orgaan 72. kindergroet - 73. griekse godin - 76. sprookjesfiguur - 78. heilige - 79. eerste persoon - 80. vreemde munt - 81. soort verlichting. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 936 Horizontaal: 1. poeder - 7. schouw - 12. gade - 13. idee - 14. rp - 16. uiver - 17. di - 18. patrijs - 19. etalon - 20. ep 21. ri - 22. raam - 24. prins - 26. stag 28. bepaald - 29. politie - 31. aera - 34. idool - 35. klok - 38. rn - 39. oi - 40. bilbao - 42. scherp - 43. eg - 44. korst 45. tp - 46. esse - 48. uden - 51. dokter 52. tering. Verticaal: 1. purper - 2. eg - 3. daarom 4. ed - 5. reus - 6. nevelig - 7. sire 8. cd - 9. helaas - 10. oe - 11. weinig 15. papa - 17. dora - 23. amper - 24. palei - 25. stoel - 27. titel - 30. notaris 31. arbeid - 32. enig - 33. albast - 35. kohier - 36. oort - 37. kippig - 41. oker 42. stut - 46. ek - 47. se - 49. de - 50. ni. Golgojews kozakken razen op volbloedpaarden door de piste.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1