NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD 1 1 1 i I 1 1 mm m ZEELAND Partij Gemeente Belangen in de gemeente Kortgene is opgericht Grote zeskamp op «De Schotsman» S.O.S. playback-festival te Kortgene Dorpsgemeenschap Wissenkerke hield vergadering GALERIJ de HORN Evenementen-kalender HELPT NEPAL 19 22 JJ 37 45 53 Ho. 4177 Donderdag 4 Juli 1085 98 e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ UARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,per jaar. Franko per post ƒ35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Met vertegenwoordigers uit alle drie de kernen is op een bijeenkomst de partij Gemeente Belangen definitief in Kortgene opgericht. Ontevredenheid o- ver tal van gemeentelijke bestuursza ken is de oorzaak van dit initiatief. Als doel wil het bestuur dan ook het kontakt tussen de bevolking en de ge meentebestuurders sterk bevorderen. Tal van zaken, zo vindt men, worden ons maar voorgeschoteld en besloten, die niet altijd door het juiste keelgat gaan. Zo is men het b.v. niet eens met de verantwoording die de gemeente t.o.v. de bevolking aflegt over de fi nanciën, tal van andere zaken kunnen ook de instemming van de aanwezigen niet verkrijgen. Eén van de mede-oprichters is drs. G. Kraaijeveld uit Colijnsplaat. Hij for muleert het zo: Waar iemand landelijk op stemt is voor een gemeentepartij van weinig belang. Gemeentebestuurders moeten oog hebben voor hun gemeente en verkiezingsprogramma's van de po litieke partijen, waarvoor zij in een gemeenteraad zitten, zijn van weinig of geen belang voor een gemeentelijk be leid. Ook wij zullen met een verkie zingsprogramma komen, aldus dhr. Kraaijeveld. Maar dan wel met een programma wat afgesteld is op de be langen die de gemeenschap aangaan. Verder zijn op deze oprichtingsver gadering aanwezig de heren P. Slimme, J. v/d Spank, J. de Kosetr en C. v/d Kraan. Een voorlopig bestuur, bestaan de uit de heren Kraaijeveld, C. v/d Kraan uit Kats, J. de Koster uit Co lijnsplaat en J. v/d Spank uit Kortgene zullen alle zaken tot de eerste openbare vergadering behartigen. Als eerste doel heeft men gesteld zo veel mogelijk mensen uit de gemeente te benaderen, die sympatiseren met de doelstelling van een partij die de ge meentelijke belangen gaat behartigen in een volgende zittingsperiode van de gemeenteraad. Wat enkele maanden ge leden als een idee werd geopperd, is nu daadwerkelijk overeind gezet. Met de slogan: „We willen niet door de politiek in de gemeente worden ge regeerd, maar vanuit de bevolking", wil men de aanstaande verkiezingen vol gend jaar ingaan. Waaruit men zeker één, maar wellicht twee zetels hoopt te halen. Op donderdag 18 juli wordt er op het terrein nabij camping „De Schotsman" een groots opgezette zeskamp gehou den. Ploegen uit heel Noord-Beveland nemen aan dit spektakel deel. ,Alle Noord-Bevelandse campings, maar ook de dorpen komen aan de start met een ploeg bestaande uit 1 leider, 2 reserves (man en een vrouw) en 10 spelers (5 mannen en 5 vrouwen). Wan neer de organisatoren alles rond heb ben zullen er 11 teams aan deze zes kamp deelnemen. De bedoeling van dit evenement is om dit elk jaar ergens anders op Noord- Beveland te herhalen en te organiseren, zodat elk Noord-Bevelands dorp of cam ping één keer dit spektakel over de vloer heeft. Er is al een prachtige wisselbeker beschikbaar gesteld, maar elk team gaat in ieder geval met een prijs naar huis, terwijl alle deelnemers een her innering zullen ontvangen. Van de campings en van de dorpen Wissenkerke, Geersdijk en Kamperland zijn al contact-personen beschikbaar. Colijnsplaat, Kats en Kortgene hebben nog geen afgevaardigde kunnen leve ren. Daarom doet de organisatie een beroep op sportieve mensen uit die dorpen om zich aan te melden en een ploeg van zijn of haar dorp samen te stellen, zodat deze zeskamp een echte Noord-Bevelandse wordt. De zeskamp gaat 's middags om 14.00 uur van start en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Deze dag wordt 's avonds be sloten met een feestavond voor de deel nemers, aangeboden door „De Schots man". Contactpersonen zijn: Alex Knoth en Monique Mulder, beiden bereikbaar op telefoon 01107- 1751. 11 JULI Voor de derde achtereenvolgende keer wordt door de jeugdsoos van Kort gene dit jaar samen met de soosver- wanten uit Kats, een Playback-Festi val georganiseerd. Het dorpshuis „De Pompweie" is ook dit jaar de locatie waar de organisato ren weer veel publiek hopen te ont vangen. Het belooft weer een knal avond te worden, waar volgens één van de organisatoren, André de Looff, weer veel belangstelling voor bestaat. Uiteraard geen wedstrijd zonder jury. Allemaal deskundige mensen, bekende personen in Zeeland uit kringen van de muziek en schrijvers, aldus André. Dus zeker representatief voor het beoogde doel. Waar let zo'n jury op? Allereerst na tuurlijk op de originalilteit, het show element, de visuele aanblik en de moei lijkheidsgraad in muzikaal opzicht. Dat zijn de hoofdpunten volgens André, waar op gelet wordt. Het is dus echt wel oefenen geblazen voor je het po dium opstapt, maar het meedoen en muzikaal bezig zijn staan toch voorop. We doen het tenslotte allemaal voor ons plezier. Een prima organisatie achter dit fes tival garandeert een goed verloop voor en achter de coulissen. Maar het is nog niet klaar, want na het playbacken be gint er een knal disco te draaien. Volop spektakel dus op donderdag 11 juli in „De Pompweie" te Kortgene. De entree is f 5.voor soosleden is dit f 3.Aanvang 20.00 uur. In de vergadering van de Wissen- kerkse Dorpsgemeenschap, die gehou den is op 10 juni j.l. in „Concordia", is besloten om een Wandeltocht met Vossenjacht te organiseren op woens dag 10 juli a.s. Dit evenement wordt georganiseerd door Ron Meuldijk i.s.m. mensen uit de Dorpsgemeenschap. De wandeltocht met daarin allerlei leuke opdrachten is ongeveer 6 km lang. Dus iedereen kan deze wandeling gemakkelijk volbrengen. Onderweg zal aan de deelnemers een versnapering worden uitgedeeld. De eerste deelnemers zullen om 18.30 uur vertrekken. De kosten voor deel name zijn voor kinderen tot 12 jaar 1,50 en voor ouderen 2,50. Inschrij ven en vertrek is bij het Dorpshuis in de Voorstraat te Wissenkerke. Een ander evenement wat zal worden georganiseerd is een kinder-rommel- markt tijdens de Braderie op 26 en 27 juli. Hierover zal nog een uitgebreid bericht verschijnen in deze krant. De volgende vergadering is op 2 sep tember in H.C.R. „De Kroon". snelle inlijstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie, repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel, schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. Afbraak der gedachten, eerste bouwval tot ouderdom. Vrijdag 5 juli: Muziekvereniging ONDA uit Middel burg om 19.00 uur op de muziektent bij Zwemparadijs Zeeland. Disco te Colijnsplalat. Zaterdag 6 jui: Muziekvereniging Apollo van Wissen kerke om 14.00 uur op de muziektent bij Zwemparadijs Zeeland. Muziekvereniging Vooruit uit Waarde om 19.00 uur op de muziektent bij het Zwemparadijs Zeeland. Voetbalwedstrijd „Steunt Zonneveld" op het sportsomplex te Colijnsplaat. Or ganisatie Colijnsplaatse Boys. Gecostumeerd damesvoetbal en sport- instuif op het sportcomplex te Colijns plaat. Organisatie Colijnsplaatse Boys. 6-7 juli: Aankomst Veronicarace en Zeeland- brugrace aan de haven te Colijnsplaat. Organisatie Watersportvereniging. 7 juli: Harmonie De Vliegende Hollander uit Terneuzen op de muziektent bij Zwem paradijs Zeelalnd. GIRO 7475 MIDDELBURG Op maandag 1 juli 1985 is de 200.000,gepasseerd! De rommelmarkt van de Jacob Cats- school in Terneuzen heeft netto ruim 4.100,opgebracht. De helft hiervan is bestemd voor de aktie „Zeeland helpt Nepal", giro 7475; de andere helft gaat naar de school. De rommelmarkt werd gehouden op vrijdag 28 juni j.l. van 14.00 20.00 uur als sluitstuk van een lange periode van aandacht voor de aktie „Zeeland helpt Nepal". Behalve de gehele school was ook een tent in gebruik voor de markt en andere aktiviteiten als spelletjes, sjoelen, grabbelton, fotoquiz, e.d. Na de Kerstvakantie 1984 werden de plannen gemaakt; stenciltjes werden door de kinderen verspreid en in fe bruari/maart werd begonnen met het verzamelen en opslaan van de tweede hands spullen. De oudercommissie was zeer behulpzaam, vooral bij het prijzen van de artikelen. Half juni brachten de kinderen nog eens affiches rond. In deze periode werd ook de diaserie „Leren om te overleven", die goed in beeld brengt waar de aktie op gericht is, aan de kinderen vertoond als introduktie van een Nepalweek. De opbrengst van de rommelmarkt zal in september aan de Commissaris der Koningin worden overhandigd bij de verkoop van de eerste Unicef-wens- kaarten in Zeeland. De eerste sportclub, een tennisclub, heeft gereageerd op de aktie in de vorm van een gift. Rectificatie: Kruiswoordpuzzel no. 934 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 li 13 H 15 16 17 18 20 23 25 26 27 28 30 31 33 34 35 35 33 39 40 41 42 4J 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 55 50 61 Horizontaal: 1. glasgordijn - 6. zeeman 11. een zekere - 12. groet - 13. godin 14. thee (Engels) - 16. mannelijk dier 18. sociaal economische raad - 19. op slagplaats - 20. uniek - 22. drietal - 24. plaats in Zeeland - 26. baljuw - 28. trottoir - 29. deel van een zeilschip 30. familielid - 32. pret - 33. vadsig 34. voormalige naam van Thailand - 37. maalinrichting - 39. gepelde gerst 42. Spaans riet - 43. verdicht verhaal 44 wisselborgtocht - 45 riem voor jacht honden - 46. individu - 49. kleur - 51. keizer (Lat. afk.) - 54. trek, eetlust - 55. een en ander - 56. reptiel - 58. voordat 59. vaas - 60. wielrijder - 61. werelddeel Verticaal: 1. telwoord - 2. dochter van Cadmus - 3. klef - 4. deel van een to neelstuk - 5. plaats in Noord-Holland 6. bericht - 7. kledingstuk - 8. Franse ondergrondse strijdkrachten - 9. lyrisch gedicht - 10. slang - 15. rangtelwoord 17. nauwte - 19. eetgerei - 21. kleur 23. plaats in Drente - 25. plaats in Gel derland - 27. deel van een effect - 28. mannelijk dier - 31. telwoord - 34. drie poot - 35. vogel - 36. verrot hout - 37. rivier in Frankrijk - 38. begrip - 39. feestkleding - 40. Engels telwoord - 41. landstreek in Italië - 47. bijwoord - 48. hemellichaam - 49. meisjesnaam - 50. bergruimte - 52. maand - 53. voorkeur 56. kortstondige regenval - 57. zwaard walvis. Kruiswoordpuzzel no. 935 Horizontaa: 1. hoofddeksel - 4. zoete lekkernij - 10. luchtvaartmaatschappij 13. smalle strook - 15. rivier in Frank rijk - 16. uitheemse plant - 17. soort dans - 19. kluizenaar - 21. titel - 22. landbouwwerktuig - 24. bekende motor races - 25. vervoermaatschappij - 27. geheel de uwe - 29. ettergezwel - 32. in orde - 34. gegraven watertje - 37. meis jesnaam - 39. vat - 40. wandeldreef - 42. deel van een kippenhok - 43. als volgt - 44. romeins imperium - 45. groente - 46. ambtshalve (Lat. afk.) - 47. voorzetsel - 48. elasticiteit - 50. plaats in Limburg - 51. klein roofdier - 52. stijl - 54. duidellijk - 56. uitroep - 57. sag - 60. prijs - 61. civiel ingenieur - 62. Frans persoonlijk voor-naamwoord - 63. ongeveer - 65. persoonlijk voornaam woord - 67. nu en dan - 70. mening - 73. bijbelse naam - 74. gever - 76. half bloed - 77. onbepaald voornaamwoord - 78. koudbloedig dier - 79. vallei. Verticaal: 1. voor - 2. watervogel - 3. vat met teer - 5. letter van het Griekse alfabet - 6. kom - 7. titel - 8. plaats in Overijssel - 9. pelsdiertje - 10. straatkei 11. meisjesnaam - 12. voorzetsel - 14. naschrift - 16. maanstand - 18. voor zetsel - 20. Frans voegwoord - 23. per condoléance - 26. godin - 28. meisjes naam - 30. schuier - 31. naast het be doelde - 32. goud (Frans) - 33. soort kaartspel - 35. gebladerte - 36. soort dans - 37. meisjesnaam - 38. zangstem 41. zangstem - 49. soort krokodil - 51. toegeeflijk opgevoed - 53. op dit moment 55. muziekterm - 57. bijeenbehorende groep dieren - 58. titel - 59. aantal pun ten in een wedstrijd - 61. vertaalsleutel 62. duur van eb en voed - 64. winter- voertuig - 66. plaats in Zeeland - 67. jongensnaam - 68. tot en met - 69. zeep water - 70. vrouwelijk dier - 71. dit is 72. plezier - 75. deel van de bijbel.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1