NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Scouting Noord-Beveland in nieuw onderkomen ZEELAND jt IKiirjt Til m M m r Een oud-eilandbewoner weet te vertellen (slot) ONDO voetbalde HELPT NEPAL GALERIJ de HORN Evenementen-kalender Mo. 4175 Donderdag 20 juni 1985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107 -13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, ex cl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Maar de kondukteur niet! „Awel mènneke," zei deze, „nog iene kiêr en gij stoat rap noast d'n tram zulle!" Dit was een pijnlijke zaak voor hem. Maar de kondukteur kreeg een dank bare blik uit twee grote meisjesogen en dit is ook wat waard. Aan de eind halte verloren wij onze dame al gauw uit het oog. Zij moest zeker met de veerboot over naar Burcht. Mijn vriend wilde ook nog naar de overkant, ,,'n Pint pakke en 's zien.." Bleek dus vandaag een slechte verliezer te kunnen zijn. Op het terrein van de liefde is de jager nimmer bang voor een paar modderplasjes, zeggen wij dan. Toch kreeg ik hem na wat overreding mee naar de ingang met de politiepost, pasjes voor entree gereed. Toen kwam de pijnlijke ontknoping zijner vluchtige verliefdheid in de tram. Als eerste kwam hij met zijn neus voor het loketje, deponeerde zijn pasje op ,,'t plankske" hiervoor en keek naar binnen. Daar was onze mede-trampas- sagiere nog toe aan de eerste begroe ting van haar politieagent-verloofde. Zat met de armen om zijn hals bij hem op de knie, zag ik nu ook. Zodra het loket voor mij vrij was, en dit was vlug, bracht ik een wijsvinger op de lip en voorwaar, de vrouw daar beloofde voor later een sportieve huismoeder te worden. Want zij lichtte haar „gen darm" niet in, geen paniek. Die nu ook wat anders aan zijn hoofd had, dan pasjes kon troleren Het oog van de naald was wijd ge noeg en zéér verstandig kroop mijn vriend daar wijselijk doorheen. Met door te lopen. Dit mocht ik door een wuivende politiehand ook! Maar mijnheer, besloot ik dit relaas, in „Holland" moest een agent van poli tie zijn verloofde eens tijdens diensttijd naar zijn post laten komen om een beetje te vrijen. Dit zou een kamer debat in Den Haag veroorzaken! Zo nauw kijkt men nu eenmaal bij ons. Voelt u het verschil? Blijft de vraag: wat is nu beter? Doch dienst is dienst. Maar in België verstaat men wel de kunst deze te veraangenamen Wij hadden „binnen d'n dok" te Ant werpen met het tankschip „Sleipnir" gasolie geladen voor Amsterdam. Zo mers warm dat het was, als nu! Op het ijzeren loopdek aan boord kon men zo een platvisje braden. Het water van het dok kwam van de Kempen, had men mij al eens verteld. Het was glas helder en toen nog vrij van schadelijke stoffen. Maar het was ten strengste ver boden om hierin te zwemmen. De wacht was nu op verzegeling van de lading door de douane en op de be geleidingspapieren. Nu had deze jongen onder de overall zijn zwempak al aan getrokken. Zou zich na de nog te ver richten werkzaamheden, zo gecamou fleerd, „per ongeluk" even overboord laten vallen. Maar zie, enkele honderden meters van onze laadplaats plonste er iemand in het verfrissende nat. Het bedienings- personeel van de walinstallatie haalde hierover de schouders op. Wij moesten het zoveelste naadje van de kous weten en gingen naar de badgast toe. Pas seerden een op de wal liggende bun deltje kleren. Zijnde een politie-uniform Daarop lag een klewang en een politie- helm. Aan de zwemmende agent riep ik: „Meneer, mag nu hier toch gezwommen worden?" „Neie," riep hij proestend terug, „das van eiges en nie. Moar awel, gedoe ge lijk ikke, ge spring d'r in!" Samen met de politie-agent, die dit dokgedeelte bewaken moest, hebben wij toen heerlijk gezwommen. Zou dit in Nederland, onder dergelijke omstandig heden, ooit denkbaar zijn geweest? De taxi's werden besteld. Daar werd afscheid genomen. Toen wij aan boord kwamen kwam juist het eerste morgen- gloren al zichtbaar boven de contouren van Gent. In mijn hut, op de bank, maakten wij nog gauw een „hazeslaapje". Was dit voor een keertje erg, zo'n korte nachtrust? Och, de mens verslaapt toch al een derde van de levenstijd. Voor de volgende nacht meerden wij af aan de Loskade van de Zeeuwse hoofdstad. Waar de familie, ter kam pement aan de Anna Frisopolder op Noord-Beveland, per auto even naar Middelburg kwam. Vonden vader toen maar slaperigDie is 's avonds ook niet de Lange Jan gaan begroeten! P. C. Noordhoek, Zierikzee. Feest is het zaterdag 22 juni voor de Scouting Noord-Beveland. Na 10 maan den werken, met vallen en opstaan, wordt het nieuwe onderkomen op het terrein naast de jachthaven van Kam perland officieel in gebruik gesteld. Beide Noord-Bevelandse gemeenten hebben hieraan hun financiële steentje bijgedragen. Daarom ook zullen beide burgemeesters de opening verrichten. Dit feestelijke gebeuren zal plaatsvin den onder het oog van vele genodigden en natuurlijk de welpen, kabouters en zeeverkenners van de groep Noord-Be veland. Niet alleen de Noord-Bevelandse ge meenten zijn met geld over de brug gekomen. Ook het zomerzegelfonds en Jantje Beton hebben flink bijgedragen om deze huisvesting mogelijk te maken. Die huisvesting is een direktiekeet van flink formaat, die door vrijwilligers is afgebroken, vervoerd en weer opge bouwd. Dat opbouwen is niet van een leien dakje verlopen. Toen in januari van dit jaar de keet al haast overeind stond, werd in één stormvlaag al het werk omver geblazen. Veel werkuren en doorzettingsvermogen waren nodig om alles toch weer onder dak te krijgen. Dat dit goed is gelukt, kunt u zater dag zelf komen bekijken, want na het officiële gedeelte is iedereen van harte welkom. De opening is om 14.30 uur. Deze middag zal de Scouting laten zien wat er zoal wordt gedaan. Er wordt voorlichting gegeven over wat Scouting is, de kosten, enz. U bent van harte welkom, zaterdag middag op het terrein bij de jachthaven Kamperland naast het havenkanaal. Ondo, het elftal van onderwijzers en dominees, heeft de afgelopen weken met wisselend succes gevoetbald. Tegen aartsrivaal Politie Noord-Beve land, gesteund door enkele gemeente ambtenaren, werd met 65 verloren. Onder de uitstekende leiding van ar biter Johan Kouwer werd de felle en gelijkopgaande strijd verdiend gewon nen door de „sterke macht". Waarbij als excuus mag worden aangevoerd dat de Ondo-ploeg slechts 11 spelers had en het voor enkelen zeer noodzakelijke wisselen niet mogelijk was. Als pleister op de wonde wonnen de pedagogen met het nemen van strafschoppen. Er wordt een datum gezocht voor een revanche wedstrijd! Een week later waren de leraren van de C.S.W. uit Middelburg op bezoek in Kamperland. Een groot aantal, vooral jeugdige toeschouwers, zag Ondo nu zeer duidelijk winnen met 83. Helaas was voor enkele Ondo-spelers de rust periode van één week net iets te kort, zodat hun bezigheden beperkt bleven tot moeizaam strompelen buiten de lij nen. De leraren van de C.S.W. (en één lerares) konden het eerste deel van de wedstrijd het tempo nog volgen, maar een konditioneel zeer sterk Ondo maakte het karwei na rust duidelijk af. Het nemen van de strafschoppen le verde ook een overwinning op voor de „meesters" en „pastors", zodat de man nen uit Walcheren een ervaring rijker en een illusie armer huiswaarts keerden Er wordt getracht deze zomer nog een wedstrijd voor Ondo te organiseren, waarbij men tegenstanders „op nivo" zoekt. GIRO 7475 MIDDELBURG Op donderdag 6 juni j.l. is in aan wezigheid van de Commissaris der Ko ningin, dr. C. Boertien, de vijftien mi nuten durende diaserie „leren om te overleven" in première gegaan. De serie is speciaal gemaakt voor de aktie „Zeeland helpt Nepal" voor ver toning op scholen, voor verenigingen, instellingen en organisaties, bijvoorbeeld als start van een Nepalaktie of -projekt. De serie geeft door middel van kon trasten tussen de leefomstandigheden in Nederland en die in Nepal een duidelijk beeld van het doel van de Zeeuwse ak tie: veel basisschooltjes te kunnen laten bouwen om zoveel mogelijk kinderen in West-Nepal goed en veelzijdig onder wijs te geven. Op de brief van de Commissaris der Koningin aan de Zeeuwse gemeente besturen hebben de volgende gerea geerd. s.-' Borsele neemt als motto „In Borsele i3 uw gulden méér dan een daalder waard". De inwonersbijdrage wordt ver meerderd met een gemeente-kwartje tot maximaal 100.000 (25.000 gulden). Goes reageerde door in principe de tentoonstelling te reserveren en door toezegging de plaatselijke verenigingen en scholen te stimuleren. Zierikzee stelt een bedrag, groot 7500 gulden in het vooruitzicht en over de bevolkingsbij drage hoger dan 30.000 gul den een kwart met een maximum van 2500 gulden. Ook zij aktiveert en sti muleert haar verenigingen en organi saties vanuit de gemeente. Middelburg heeft een bedrag van 8.800 gulden uitgetrokken dat samen met het kwart van de provincie 11.000 vormt en voldoende is voor de bouw en inrichting van één schooltje. Onderzocht wordt of er jaarlijks een bedrag kan worden gereserveerd voor onderhoud van een school. In Axel haalde een vergelijkbaar voorstel als in Middelburg het niet in de gemeenteraad. Vlissingen heeft voor 1985 geen ruim te de provinciale aktie te ondersteunen. Zij heeft voor 1985 een projekt in Bangladesh onder handen. Misschien is er in 1986 wel een mogelijkheid. Valkenisse heeft toegezegd initiatie ven uit de bevolking positief te bena deren en te ondersteunen. De Unicef-tentoonstelling, opgezet en ingericht door Unicef-Nederland zal op 16 september in Middelburg worden ge opend en vervolgens te zien zijn in het Vlissingse stadhuis. Vanaf half oktober neemt de aktie „Zeeland helpt Nepal" de organisatie op zich. De tentoon stelling is dan voor de overige gemeen ten in de provincie beschikbaar. De Zeeuwse basisscholen en het voort gezet onderwijs zal eind augustus/begin september een werk- en informatiemap worden aangeboden. Hierdoor wordt het mogelijk de problematiek van Nepal en het onderwijsprojekt uit te diepen. De map is een samenwerking tussen Uni cef, Aktie Zeeland helpt Nepal, Zeeuws Steunpunt kunstzinnige vorming, Cen trum ontwikkelingssamenwerking Zee land. De Nederlandsche Middenstandsbank nv te Middelburg is de eerste sponsor- van de aktie „Zeeland helpt Nepal". Zij maakt het mogelijk, duizend ballonnen met het „Zeeland helpt Nepal"-vignet te verkopen. Er bestond behoefte aan om naast het geven van informatie ook iets ten verkoop aan te kunnen bieden. Met het verkopen van stickers is al een begin gemaakt. „Moederdag 1985". Dit is de vermel ding waaronder een inwoner van Gouda, met in Zeeland woonachtige ouders, een bedrag van 15,stortte. Een goed voorbeeld, ook voor vaderdag? NOORD-BEVELAND VAKANTIE KRANT 1985 Ook dit jaar zal er weer een Vakantie- krant verschijnen op Noord-Beveland, die ook verspreid zal worden op Zuid- Beveland en Walcheren. Dat vele eve nementen op Noord-Beveland hiervan profijt hebben gehad, staat als een paal boven water. En dat is ook de duide- liike doelstelling van de krant. Dit jaar verschijnt de Vakantiekrant vanaf eind juni t/m augustus, 10 weken achter elkaar. Evenals vorig jaar zullen hierin alle evementen, zover bij de re- daktie bekend, wetenswaardigheden en uiteenzettingen worden weergegeven. Zodat vele duizenden vakantiegangers van hetgeen op Noord-Beveland gebeurt, op de hoogte zijn. Niet zonder uw medewerking. De medewerking van verenigingen en bedrijven is voor het verschijnen van de Vakantiekrant echter nodig. Wat de verenigingen betreft: geef uw evene ment of te organiseren vakantie-ge beuren nu al, of in ieder geval tijdig door aan de redaktie. Graag met een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van uw evenement(en). Wat de bedrijven betreft: ook uw medewerking kan niet gemist worden. De opzet was en is nog steeds: alleen Noord-Bevelandse bedrijven te laten adverteren in de Vakantiekrant. Dit kan het Noord-Bevelandse bedrijfsleven al leen maar ten goede komen. Echter, er moeten voldoende adverteerders zijn om één en ander te kunnen realiseren. Daarom: ondernemers, onderken deze exclusiviteit, zodat ook dit jaar de Va kantiekrant een Noord-Bevelandse aan gelegenheid zal en kan blijven. Informaties over adverteren en toe zenden evenementen bij de redaktie: C. A. van Boven, Voorstraat 30, 4491 EW Wissenkerke, Telefoon 01107 - 15 14. snelle inljjstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. Zaterdag 22 juni: Muziekvereniging „Nu met Hope" uit Bruinisse om 19.00 uur op de muziek tent bij Zwemparadijs Zeeland. Jeugd-brandweerdag te Colijnsplaat om 10.00 uur bij de vismijn. Zondag 23 juni: Brassband „Ons Genoegen" uit Kam perland om 11.00 uur op de muziektent bij Zwemparadijs Zeeland. Maandag 24 juni: Muziekvereniging „E.M.M." uit Kort- gene om 19.30 uur op de muziektent bij Zwemparadijs Zeeland. Kruiswoordpuzzel no. 933 33 35 hH 37 ËHl39 '3 Blu <5 ■Hps ZTjBIiPts 5Ö 51 WsT" 53 tejjst 55 61 Ht2 63 BS* 5 7 89 F* Kan" Horizontaal: 1. afbeelding - 6. ex heer seres van Rusland - 11. persoonlijk voornaamwoord - 12. deel van Neder land - 14. voorzetsel - 15. eerste mens 17. Duits lidwoord - 20. metaal - 22. deel van een molen - 23. onbepaald voornaamwoord - 25. appel - 27. plaats in Zuid-Amerika - 29. plaats in Lim burg - 31. vaas - 32. dwingeland - 33. zoals de akten getuigen (Lat. afk.) - 34. lekkernij - 36. boordsel - 38. rijksgrens 39. loco burgemeester - 40. gewicht 41. voorzetsel - 42. vogelprodukt - 43. familielid - 44. staaf goud - 46. gordel 48. inhoudsmaat - 50. effen - 52. vreemde munt - 54. teil - 56. proef - 57. deel van het beddegoed - 59. rivier in Spanje 60. valse sleutel - 62. zangstem - 64. plant - 66. teken - 67. onder anderen 69. muziekinstrument - 72. de dato - 73. reisbenodigdheid - 74. lekkernij. Verticaal: 1. musicus - 2. in orde - 3. knolgewas - 4. draagvat - 5. voorzetsel 6. zoals de akten getuigen (Lat. afk.) 7. winterkost - 8. groet - 9. de onbe kende - 10. begin - 13. langspeelplaat 15. deel van een toneelstuk - 16. hoe veelheid - 18. jongensnaam - 19. oos terse titel - 21. geweldig groot mens 22. luchtig verblijf - 24. uitstalkast - 26. nummer - 28. muziekinstrument - 30. bijwoord - 32. nu en dan - 35. tijdperk 37. koning (Frans) - 43. luchtsteen - 44. chocoladestaafje - 45. stuurinrichting 46. smalle opening - 47. deel van een voertuig - 49. overlevering - 51. deel van de kachel - 53. godsdienst - 55. vaartuig - 57. inlandse gemeente - 58. pakken - 61. vorm van pijpen - 63. wrede keizer - 65. namelijk - 68. als eerder - 70. spil - 71. toets alleen - 72. dezes jaars. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 932 Horizontaal: 1. usa - 4. overvol - 9. das 11. leb - 13. as - 14. on - 15. eem - 16. lo - 17. aantasten - 21. es - 23. staand 25. pikant - 27. rr - 28. ai - 30. ao 31. er - 32. sinaasappelen - 37. sta - 38. ag - 39. tm - 40. nog - 42. ee - 43. sr 44. ego - 45. af - 46. du - 47. tno - 49. db 51. si - 52. kil - 53. onderstelling - 59. zr 60. os - 61. mi - 62. ra - 64. freule - 68. koepel - 71. to - 72. indrukken - 75. Ik 76. bof - 78. ei - 79. ee - 80. eva - 82. neb - 83. kroning - 84. ons. Verticaal: 2. slot - 3. ae - 5. vandaag 6. est - 7. vos - 8. ontpopt - 9. de - 10. amen - 12. baarn - 15. enkel - 16. lsk 18. an - 19. ab - 20. ei - 22. sta - 24. aria 26. aren - 29. is - 30. ap - 32. steno 33. aarde - 34. angst - 35. email - 36. nodig - 37. set - 41. gul - 48. onze - 50. broeder - 51. slikken - 52. knap - 54. druif - 55. ss - 56. em - 57. irene - 58. oft - 63. alk - 65. robe - 66. In - 67. nu 69. oe - 70. elan - 73. rio - 74. kei 77. ob - 81. vo. L A

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1