NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Op voeden SPORTAGENDA ZEELAND Zeeland Magazine? HELPT NEPAL Evenementen-kalender Mo. 4174 Donderdag 13 juni 1985 88e jaargang DRUX EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107 -13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten In advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. "MET EEN KNIPOOG".. Opvoeden valt niet mee tegenwoor dig. Met stijgende verbazing nemen we kennis van de vele problemen, waar de opvoeder anno 1985 mee te maken krijgt. Hoe is het ooit mogelijk geweest dat één vader en één moeder vroeger 8 of soms nog meer kinderen konden opvoeden, terwijl nu ouders al wanhopig worden bij het grootbrengen van één of twee kinderen. Lang hebben we ge dacht, dat er probleem-kinderen waren, maar als we de media moeten geloven, zijn het meer de probleemouders, die het volwassen worden van de kinderen bemoeilijken Mensen van de „derde leeftijd" schud den het hoofd bij het zien opgroeien van de volgende generaties en laten we eerlijk zijn, het is ook echt iets om even met je ogen te knipperen als je op T.V. vrouwen over het vaderschap van hun kind hoort spreken. Discussies over de keuze tussen een „vage vriend" als vader, een onbekende diepvries donor of een intelligente zaadgever als verwekker, maken ook de opvoeding er niet eenvoudiger op. Wat voel je je dan ouderwets als je nog gelooft in het gezin als de hoeksteen van de samen leving Diploma. Verantwoorde opvoeding lijkt zo'n reusachtige klus te zijn, dat sommigen er maar niet of nauwelijks aan begin nen. Een bekend opvoeder bracht het onlangs treffend onder woorden: „Er zijn mannen, die meer aandacht be steden aan hun auto dan aan hun kind." Begrijpelijk misschien, want het resul taat van je werk is bij een auto vaak sneller en duidelijker zichtbaar dan bij een kind. Overal heb je tegenwoordig diploma's voor nodig, alleen het ouderschap mag je ongediplomeerd uitoefenen. Deze en soortgelijke opmerkingen kun je steeds meer horen. In een tijd, waarin het wonder van het nieuwe leven door een deel van de mensheid wordt terugge bracht tot een haast klinisch op de wereld zetten van weer een nieuw we reldburgertje, zou na de draagmoeder nu de gediplomeerde ouder moeten gaan komen. Waar moeten we heen, als dit wer kelijkheid zou worden? Examen. Stelt u zich het volgende „examen- gesprek" eens voor: „Juist, meneer Jansen, dus u wenste vader te worden?" „Jaehmeneer. Heieen, mijn vrouw, en ik dachten, dat we het ei genlijk wel aankonden. We zijn drie jaar getrouwd en Heieen heeft geen baan meer op dit moment „Ja, ja, werkeloos en dan een kind. Geen positieve grondgedachte. Maar we zullen eens kijken of u al een verant woord vader kunt zijn. Stelt u zich eens voor: uw kind komt steeds te laat voor de warme maaltijd. Welke op voedkundige daad stelt u daar tegen over?" „Nou, meneer, één keertje zonder eten naar bed doet wonderen hoor. Ik heb dit zelf als kind ook eens van mijn vader gemoeten en „Stopt u maar, meneer Jansen. U zit nog te veel vast in uw eigen verleden. Allereerst moet u zich realiseren, dat wij, volwassenen, door onze enge tijd schema's het kind uit z'n spel halen. Als uw kind geen behoefte heeft om op de door u opgegeven tijd te gaan eten, dan moet u flexibel zijn, ook in tijd. Eten dus tussen 7 en 9 uur 's avonds U denkt aan de afwas? aan warm houden? Technische probleempjes, me neer, uw eigen gemak! Maar uw kind wordt een gefrustreerd mens, een dwangbuis-persoon „Maar ehik ben toch ook „Nee, meneer Jansen, u voelt het nog niet aan. Een tweede kans krijgt u nog! Hoe zult u optreden, als u uw kind geld uit uw portemonnee ziet halen zonder uw t>estemming?" „Ik zouik denkik geloof, dat ik eens goed met hem zou praten en hem erop zou wijzen, dat je niet zo maar iets weg mag nemen van een ander!" „U twijfelt, meneer Jansen, en twij felen moet een opvoeder niet. Boven dien blijkt uit het stelen van geld, dat het kind te weinig zakgeld krijgt. U zou hem zoveel moeten geven, dat hij over houdt, dat hij kan sparen, u kadootjes kan geven. Hij zou anders een gevoel loze materialist worden, ontevreden en alleen op zichzelf gericht. Het spijt me, meneer Jansen, u moet echt nog maar eens een poosje wachten. Komt u over een half jaartje maar eens terug. U bent gezakt." Schande. „En, Karei, ben je geslaagd?" „Nee, Heieen, helaas niet. Gezakt over een half jaartje terug." - „Oh, Karei, wat jammer. Ik zou zo graag moeder worden!" „Heieen, ken jij iemand, die een ge frustreerd dwangbuis-persoon is, ge voelloze materialist, ontevreden en e- goïstisch? Nouals ik die exami nator moet geloven, dan ben ik zelf zo'n vent. Vader heeft me gewoon groot gebracht. Tegenwoordig moeten ze „mondig" worden gemaakt." „We zullen nog eens goed naar de programma's over opvoeding kijken op T.V., Karei. Misschien slaag je over een half jaar. Nog even uitstellen, joh. Je zou toch geen vader willen worden zon der diploma. Daar spreken ze schande over H. RONDVAARTEN VANAF WERKEILAND NEELTJE JANS Het Informatiecentrum Stormvloed kering op het werkeiland in de mon ding van de Oosterschelde heeft de komende weken op woensdag en don derdag een extra programma opge nomen. Bij wijze van proef zal Rederij Den Breejen uit Zierikzee 4 maal per dag rondvaarten gaan uitvoeren vanaf de steiger bij het Informatiecentrum. Be zoekers kunnen dan na de programma punten film en expostie, óf meteen met de rondritbus mee, óf eerst een rond vaart maken en dan met de rondritbus mee. De rondritbus brengt de bezoekers tenslotte weer terug bij de bushalte, op de damaanzet te Westerschouwen. De rondvaarten gaan door de 2 noorde lijke stroomgeulen, vanwaar de storm vloedkering, die inmiddels z'n defini tieve vorm begint aan te nemen, goed zichtbaar is. Wanneer belangstelling blijkt te be staan voor rondvaarten, zullen deze ook in de komende jaren als programma punt worden opgenomen. In 1985 wordt nog volop gewerkt aan de stormvloedkering. Na 1985 zal de voorlichting plaatsvinden vanuit het de finitieve informatiecentrum in het dienstengebouw het „Ir. J. W. Tops- huis" bij de stormvloedkering. Momen teel wordt hier een grote waterbouw kundige expositie gebouwd. De rondvaarten zijn gepland op 12, 13, 19, 20, 26, 27 juni en 3 en 4 juli. De afvaarten liggen tussen 12.00 en 16.00 uur. De kosten bedragen 5,50 .p.p. In lichtingen: Informatiecentrum Storm vloedkering, telefoon 01115-2702. Bent u reeds geabonneerd op ien 2-maandelijks tijdschrift met aktualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE ORGELCONCERT MICHAEL W00LDRIDGE Vrijdag 14 juni 1985 om 20.00 uur bespeelt Michael Wooldridge het Comp- ton theaterorgel in de Concert- en ge hoorzaal, Singelstraat 13 te Middelburg. De 20-jarige Michael komt uit een familie, waaruit de orgelmuziek niet weg te denken valt. Ondanks dat er sinds 15 jaar een elektronisch orgel in huis staat, begon hij met pianolessen. Het orgel was voor hem echter een te grote verleiding. Michael had het geluk een van de befaamste Engelse theaterorganisten, Bobby Pagan, als leraar te hebben. Vanaf dat moment betekende dit de start van zijn orgelcarrière. Mede aanleiding voor zijn carrière werd een bezoek aan de Memorial Hall te Windsor. Daar kreeg hij de kans het grote, Compton orgel te bespelen, en erop te studeren. Het „London Chapter of the Ame rican Theatre Organ Society" stimu leerde hem en andere jonge talenten. Op 15-jarige leeftijd werd hij winnaar van de jaarlijkse competitie: „Jonge organist van het jaar". Sindsdien is hij een goede bekende geworden met een drukke concertagen da. In 1984 ontving hij de hogelijk ge waardeerde „Ian Sitherland Award" van de Engelse Cinema Organ Society, hetgeen resulteerde in een concert in het beroemde BBC Playhous te Man chester. Zijn programma bevat naast Big Band klassieken selecties uit musicals, films en zijn inmiddels befaamde Top Rank Rythm melodieën. Hij is een van de meest veelbelovende talenten van deze tijd en als geen ander zich thuisvoe- lend op de grote Compton theater orgels. Toegangsprijs bedraagt 10,Voor donateurs en houders van CJP- en 65-plus pas 7,50. GIRO 7475 MIDDELBURG KONTAKTMIDDAG VOOR BORSTKANKERPATIËNTEN Op woensdagmiddag 19 juni a.s. houdt de „After-care-groep" van Goes de maandelijkse kontaktmiddag voor vrouwen, die een borstoperatie of -am putatie hebben ondergaan. Deze middag vindt plaats in het ge bouw van de P.M.D., Zonnebloem straat 53 te Goes. Aanvang 14.00 uur, einde omstreeks 15.30 uur In de maanden juli en augustus zijn er geen kontaktmiddagen. MEDEDELING PR0V. ZEELAND In een brief hebben Gedeputeerde Sta ten de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer enkele problemen voorgelegd met be trekking tot een tijdelijke opslagplaats voor verontreinigde grond. GS doen een dringend beroep op de minister financiële middelen ter be schikking te stellen om een dergelijke opslagplaats in te richten. Indien de minister dit weigert, willen GS van de minister horen waar de provincie de vervuilde grond wèl kan opslaan. De provincie is in staat de thans be kende, meest urgente gevallen van bo demverontreiniging in drie jaar te sa neren door de betrokken percelen af te graven. De verontreinigde grond moet enige jaren worden opgeslagen in af wachting van verdere verwerking. GS willen in het Sloegebied, bij de regio nale Vuilstortplaats, een tijdelijke op slagplaats realiseren. Bij het uitblijven van een positief antwoord van de minister is de pro vincie genoodzaakt de operatie te be perken tot de sanering van één locatie per jaar, omdat verwerking van ver vuilde grond een zeer kostbare en tech nisch ingewikkelde zaak is. VOETBAL Zaterdag 15 juni: „Onder te Molen"-toernooi te Wissen kerke, aanvang 10.30 uur. Deelnemende elftallen: Wissenkerke 2, Kloetinge 4, Ritthem 1, Vrederust 2, Kruiningen 2, Dauwendaele 2, Wemeldinge 2 en Colpl. Boys 2. Zaterdag 15 juni: Muziekvereniging „ONDA" uit Middel burg om 14.00 uur en muziekvereniging „Ons Genoegen" uit Kapelle om 17.00 uur op de muziektent bij Zwemparadijs Zeeland. NOORD-BEVELAND VAKANTIE KRANT 1985 Ook dit jaar zal er weer een Vakantie krant verschijnen op Noord-Beveland, die ook verspreid zal worden op Zuid- Beveland en Walcheren. Dat vele eve nementen op Noord-Beveland hiervan profijt hebben gehad, staat als een paal boven water. En dat is ook de duide- liike doelstelling van de krant. Dit jaar verschijnt de Vakantiekrant vanaf eind juni t/m augustus, 10 weken achter elkaar. Evenals vorig jaar zullen hierin alle evementen, zover bij de re- daktie bekend, wetenswaardigheden en uiteenzettingen worden weergegeven. Zodat vele duizenden vakantiegangers van hetgeen op Noord-Beveland gebeurt, op de hoogte zijn. Niet zonder uw medewerking. De medewerking van verenigingen en bedrijven is voor het verschijnen van de Vakantiekrant echter nodig. Wat de verenigingen betreft: geef uw evene ment of te organiseren vakantie-ge beuren nu al, of in ieder geval tijdig door aan de redaktie. Graag met een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van uw evenement(en). Wat de bedrijven betreft: ook uw medewerking kan niet gemist worden. De opzet was en is nog steeds: alleen Noord-Bevelandse bedrijven te laten adverteren in de Vakantiekrant. Dit kan het Noord-Bevelandse bedrijfsleven al leen maar ten goede komen. Echter, er moeten voldoende adverteerders zijn om één en ander te kunnen realiseren. Daarom: ondernemers, onderken deze exclusiviteit, zodat ook dit jaar de Va kantiekrant een Noord-Bevelandse aan gelegenheid zal en kan blijven. Informaties over adverteren en toe zenden evenementen bij de redaktie: C. A. van Boven, Voorstraat 30, 4491 EW Wissenkerke, Telefoon 01107 - 1514. Kruiswoordpuzzel no. 932 Horizontaal: 1. deel van Amerika - 4. meer dan vol - 9. kledingstuk - 11. koeienmaag - 13. spil - 14. Frans onbep. vnw. - 15. water in Utrecht - 16. soort onderwijs - 17. ruw aanvatten - 21. verlaagde toon - 23. rechtop - 25. pittig 27. onder het nodige voorbehoud (Lat. afk.) - 28. tandajrm zoogdier - 30. anno 31. bijwoord - 32. vruchten - 37. bevel 38. N.V. (Duits) - 39. tot en met - 40. bijwoord - 42. water in Friesland - 43. de oudere - 44. ik - 45. klaar - 46. Duits pers. vnw. - 47. tot nader order - 49. dagelijks bestuur - 51. zangnoot - 52. koud - 53. gissing - 59. zuster - 60. herkauwer - 61. zangnoot - 62. rondhout 64. titel - 68. bolvormig dak - 71. meis jesnaam - 72. naar binnen drukken 75. maanstand - 76. meevaller - 78. vo- gelprodukt - 79. water in Friesland 80. meisjesnaam - 82. snavel - 83. be vestiging van het koningschap - 84. gewicht. Verticaal: 2. eind - 3. als eerder - 5. heden - 6. Europeaan - 7. zoogdier - 8. doet zich kennen - 9. lidwoord - 10. het zij zo - 12. plaats in Utrecht - 15. deel van het been - 16. luchtstrijdkrach ten - 18. meisjesnaam - 19. iongens- naam - 20. kippenprodukt - 22. bevel 24. zangstuk - 26. palm - 29. bestaat 30. waterhoogte - 32. kortschrift - 33. planeet - 34. vrees - 35. brandverf - 36. van node - 37. sportterm - 41. goedgeefs 48. bezittelijk vnw. - 50. familielid - 51. naar binnen werken - 52. geleerd - 54. vrucht - 55. vaartuig - 56. titel - 57. meisjesnaam - 58. vaak (Duits) - 63. vogel - 65. kledingstuk - 66. laatste nieuws - 67. bijwoord - 69. dubbelklank 70. geestdrift - 73. rivier (Spaans) - 74. steen - 77. rivier in Siberië - 81. van onderen. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 931 Horizontaal: J 10. trio - 12. 17. kelk - 19. 25. tere - 27. 32. lena - 34. 40. echo - 42. 47. oran - 49. 55. gaai - 57. 62. noir - 64. 70. anti - 72. 77. kooi - 79. 85. gard - 87. 91. aren. slim aard - esla - akte - ahem meer meet - uden - ster - glee - aida sate - - 5. dorp 14. imam 21. en - 29. vet - 36. pias - 44. sein 51. zo - 59. nto - 66. indo - 74. robe - 81. ne - 89. lsk - 8. esp - 16. to 23. buit 30. reep - 38. lof - 46. te 53. nona 60. geel - 68. ako - 76. mo 83. rete 90. raam Verticaal: 1. ptt - 2. si - 3. loki - 4. mal 5. dr - 6. oder - 7. pil - 8. ea - 9. smet 11. robe - 13. akte - 15. maan - 18. etre - 20. sela - 22. nerf - 24. utah - 26. eppe - 28. kali - 29. vlet - 31. emma 33. esse - 35. hoon - 37. irma - 39. onze 41. cent - 43. enge - 45. etui - 48. rage 50. eind - 52. onno - 54. oost - 56. alie 58. drab - 59. naam - 61. ergo - 63. oord 65. tikt - 67. near - 69. kent - 71. nors 73. liga - 75. oase - 78. oer - 80. ida 82. eek - 84. ek - 86. am - 88. an.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1