NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD SPORTAGENDA J P 1 9 p P i p P P i P P P P p P 1 P P 1 P P Dorpsgemeenschap Wissenkerke hield vergadering Toneelvoorstelling te Kortgene GALERIJ de HORN Evenementen-kalender 51 J6 u 51 Ja Ho. 4173 Donderdag 6 juni 1985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post ƒ35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excL BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Ruim 20 belangstellenden waren aan wezig in het Dorpshuis te Wissenkerke op maandag 10 mei, waar de Dorpsge meenschap een vergadering hield. Een belangrijke vergadering, want er zou besloten worden of men door zou gaan in de huidige vorm, dus als werkgroep, of zou men een vereniging worden? Anne-Marie van Iwaarden heette al len welkom, waarna de aanwezigen een terugblik wierpen op de festiviteiten rond Koninginnedag. Uit de discussies kon worden opgemaakt, dat het in alle opzichten een geslaagd feest is gewor den. Lof is er vooral over de goede samenwerking onderling, maar vooral ook tussen de werkgroep en het Oranje comité. Alleen jammer, dat er deze avond niemand van het comité belangstelling toonde. Om in de toekomst de goede samenwerking te handhaven zou het toch wenselijk zijn wanneer een afvaar diging aanwezig was. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen door iedereen worden bezocht. Dorpsgemeenschap blijft voorlopig werkgroep. Allereerst was er de vraag of men door wilde gaan met de Dorpsgemeen schap, in wat voor vorm dan ook. Mede door de vele positieve reakties kwam men tot het besluit om door te gaan. De georganiseerde aktiviteiten waren tot nu toe alle prima verlopen. De medewerking van verschillende zijden was optimaal geweest. Hoogtepunt van de aktiviteiten was wel Koninginnedag geweest. Bijna alle straten in Wissenkerke hingen onder de vlaggetjes, die door de dorpsbewoners zelf waren gemaakt. Ook aan de op roep om de vlag uit te steken was mas saal gehoor gegeven, wat het feestelijk aanzien nog verhoogde. Vertegenwoor digers van die straten waar weinig of niets aan de versiering was gedaan, wa ren nu wel aanwezig, met de toezegging van een nauwere samenwerking. Een discussie kwam er op gang, die de vraag inhield in wat voor vorm de Dorpsgemeenschap door moest gaan; werkgroep blijven of een vereniging op richten. Na wat dieper ingaan op de voors en tegens van een werkgroep, werd bij stemming besloten voorlopig nog geen vereniging op te richten. Dus door te gaan als werkgroep. Verdere aktiviteiten. De Dorpsgemeenschap wil niet stil blijven zitten. Er werd al volop over de verdere aktiviteiten gesproken. Als eer ste evenement wordt gekozen voor een avond-wandeltocht, die zal worden ge houden eind juni begin juli. Bespreking van meerdere aktiviteiten en/of evenementen komen ter sprake op de vergadering die wordt gehouden op maandag 10 juni in „Concordia", aan vang 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom. Op vrijdag 14 juni a.s. organiseert de „Dorpsvereniging Kortgene" een toneel voorstelling in „De Pompweie". Opge voerd zal worden „Prettig Weekend". Een dwaas blijspel in 4 bedrijven, op gevoerd door de toneelgroep van het VOO uit Wissenkerke. De aanvang is om 20.30 uur en de toegangsprijzen zijn: leden 2,50; niet- leden 4,en kinderen tot 16 jr. 1, Plaatsbewijzen: Hoofdstraat 45 of aan de zaal. De zaal is open om 19.30 uur. Korte inhoud van het stuk: Het gaat niet goed met de zaken van Toon van Duin, handelaar in veevoer. Juist nu komt zijn broer, tevens compagnon, met zijn vrouw een weekend logeren om de zaken eens te kontroleren. Het hele huis wordt in orde gemaakt want Sofie, de schoonzus, is niet de gemakkelijkste. Toon denkt met zijn sullige boekhou der Janus Droog, een manier gevonden te hebben om enige zakelijke missers verborgen te kunnen houden voor zijn broer, maar dan heeft hij toch niet op diens vrouw Sofie gerekend. Of dit al geen moeilijkheden genoeg geeft, komt juist dit weekend de stu derende zoon van Toon thuis en neemt nog drie vriendinnen mee, die totaal niet in huize Van Duin blijken te passen Dit brengt nog meer moeilijkheden en verwarring teweeg. Wat er dan allemaal staat te gebeuren dit weekend, moet u zelf maar komen meebeleven. De rolverdeling is: Toon van Duin in veevoeders (Dick Ruijsbroek); Truus zijn vrouw (Riet de Nooyer); Koert hun zoon (Menno Weber); Kees zijn broer (Toon Schijffers); Sofie zijn vrouw (Toby Cino) Veer werkster (Riet Hanenberg); Kaatje hulp (Louise Probert); Janus Droog boekhouder (Jan Brehm); Francy (Fa- tima Meuldijk); Herta (Nelly Wilderom) Pleuni (Margreet Houterman); souffleur (Ria Schijffers); regie (Ineke Ruijsbroek) "DE GRAAF VAN BUREN" E-PUPILLENT0ERN00I Op zaterdag 1 juni werd in Kortgene het eerste „Graaf van Buren" E-pupil- lentoernooi gehouden. De pupillen van de v.v. Cortgene kwamen hierin uitste kend voor de dag en kwamen in het bezit van „De Graaf van Buren" wissel beker middels de volgende uitslagen: Cortgene El Renesse El (doelpunten: Marcel Verwei 3x en Edwin Dieleman lx); RCS E2 Cortgene El 02 (Mar cel Verwei 2x); Cortgene El Noor mannen El 20 (Marcel Verwei lx en Patrick Platschorre lx). Dit was de enige wedstrijd waarin het doel van Cortgene in gevaar kwam, maar keeper Jozko Platschorre wist met twee attente reakties de nul te hand haven. Verder gaven een goed spelende laatste man Richard Verstappen, de vleugelverdedigers Evert-Jan Wisse en Davie Fleurbaai alsmede voorstopper Jakko Scheele weinig kansen weg. Daar- bii gesteund door de hard werkende middenvelders Pirn Luteyn, Walter v/d Kamer en Richard Verburg. RCS El Cortgene El 0—2 (Patrick Platschorre lx en Barry v/d Berg lx). Eindstand: 1. Cortgene El 8 pnt. (100) 2. RCS El 5 pnt. 3—2) 3. Noormannen El 3 pnt. 13) 4. RCS E2 2 pnt. 1—4) 5. Renesse El 2 pnt. 17) Voorzitter J. de Looff Bzn. reikte, onder groot enthousiasme, de prijzen uit in café-restaurant „De Graaf van Bu ren", waar dhr. Van Doorn de spelertjes met een verfrissing opwachtte. De wedstrijden van dit geslaagde toer nooi stonden onder leiding van de heren Peter de Graaf en Adrie de Vos. BEZICHTIGING EN VERLOTING VAN HANDWERKEN De dames van de handwerkclub „Amicitia" uit Wissenkerke organiseren op 11 juni een verloting in het Dorps huis te Wissenkerke. Vanaf 19.00 uur is er gelegenheid voor bezichtiging, waarna om 20.00 uur de trekking van de verloting zal plaats hebben. Er is ook gelegenheid wat gebreide kinderkleding te kopen. Belangstellen den zijn van harte welkom. P.V. "DE BLAUWE DOFFER" KORTGENE Uitslag wedvlucht Rouen op 1 1 H. Verburg en zn 11.38.18 2 Comb. Filius 3 J. Brouwer en zn 4 Gebr. v/d Maas 5 H. P. Versluys 6 Gebr. Kesteloo 7 Mevr. Priester 8 Gebr. v/d Maas 9 P. de Waal en zn 10 Gebr. v/d Maas 38.26 986. 45.43 979. 41.58 974. 42.51 971. 43.55 969. 49.29 967. 45.02 964. 51.44 963. 48.14 955. juni. 828 124 111 122 463 120 363 118 392 116 688 114 708 112 885 110 773 108 188 106 Wedvlucht vanuit Bourges 1 M. C. Clement 15.13.40 2 H. Verburg en zn 3 L. de Fouw en zn 4 Gebr. Kesteloo 5 J. van Belzen 6 Gebr. Kesteloo 7 H. Verburg en zn 8 A. v/d Kreeke 9 J. J. Verwei 10 W. C. Versluys 20.36 19.10 19.44 27.40 23.42 27.22 29.08 37.04 35.34 op 1 juni. 977.639 147 967.852 144 966.327 141 965.464 138 960.807 135 958.291 132 955.663 129 949.938 126 939.330 123 938.793 120 NACHTTOCHT BERGEN 0. ZOOM/ VLISSINGEN EN DAGTOCHT HANSWEERT/VLISSINGEN De w.s.v. „De Vrolijke Tippelaars" uit Vlissingen organiseert op zaterdag 8 juni a.s. voor de 15e maal haar tradi tionele nachttocht van Bergen op Zoom naar Vlissingen (75 km) en op zondag 9 juni a.s. haar dagtocht Hansweert/ Vlissingen (45 km). Start: Bergen op Zoom: zaterdagavond 24.00 uur bij café De Raayberg, Ant werpsestraat 267, Bergen op Zoom; Hansweert: zondagmorgen plm. 05.30 u. vanaf café Thalia, Schoolstraat 2 te Hansweert. Beide tochten staan onder auspiciën van de KNBLO, kring W. Brabant/Zee land. De medische verzorging is in han den van de EHBO, afdeling Vlissingen Voor de nachttocht geldt een minimum leeftijd van 16 jaar, terwijl men voor de dagtocht minimaal 14 jaar oud moet zijn. Voor de nachttocht dient men over een uitstekende wandel-konditie te be schikken. Een sportkeuring is niet ver eist, maar wordt sterk aanbevolen. De w.s.v. „De Vrolijke Tippelaars" heeft voor de wandelaars op beide toch ten weer fraaie standaards beschikbaar gesteld. De aankomst in Vlissingen is bij het clubhuis van Zeeland Sport aan het Baskensburgplein, Vlissingen, al waar de eersten tussen 12.00 en 13.00 uur zullen arriveren. Eventuele volgauto's worden verzocht de wandelaars tijdens de tocht niet te hinderen en vooral niet vlak voor de wandelaars te gaan rijden. Inlichtingen bij het sekretariaat: mevr. A. Meerman, Westerzicht 90, Vlis singen, Telefoon 01184 - 64753. DE VINDINGRIJKHEID VAN EEN WANBETALER Vele neringdoenden hebben tegen woordig en vroeger ook wel, te maken met netjes uitgedrukt: „niet erg vlot betalende klanten". Daarom is het be roep van deurwaarder er al heel lang en aan werkgebrek zal het bij hen niet liggen. Vele traag-betalende klanten proberen steeds op de meest vinding rijke manier onder de verplichtingen uit te komen. Het volgende verhaaltje las ik in een personeelsblad van een ge- renomeerd bedrijf uit onze kontreien. Het bedrijf in kwestie had al enkele malen een aanmaanbrief bij de trage persoon in de brievenbus laten glijden. Toen deze het welletjes vond, stuurde hij de volgende brief naar het bedrijf: „Naar aanleiding van uw schrijven, waarin u alweer om betaling van uw rekeningen vraagt, delen wij u mede dat uw voortdurende gejammer over die paar centen ons tot hier zit! Ons beta- lingsbeleid is als volgt: als we wat geld over hebben aan het eind van de maand doen we de namen van al onze kredi- teuren in een hoed en trekken dan de naam van de gelukkige winnaar. U ziet, een heel eerlijke manier; voor iedereen gelijke kansen. Maar als u niet stopt met dat gedramdan gaat uw naam zelfs niet in de hoed." Natuurlijk wil ik u hiermee geen na volgend voorbeeld aan de hand doen. Hoewel de manier waarop deze wan betaler met zijn schuldeisers omspringt niet dagelijks voor zal komen, zal het toch niet werken. Ook overtreedt u hiermee de loterij-wet en er zal een hoed gekocht moeten worden. Maar dat kan natuurlijk op rekening GESLAAGDEN OPENBARE MAVO TE KORTGENE Alle 17 leerlingen benutten hun laat ste kans om in Kortgene hun diploma te behalen. Dat waren uit Kortgene: Mike van Damme, Harald Groenevelt, Claudia Hage, Monique van Maldegem, Jeanet Verburg, Marco Versluis en Al fred Verwei. Uit Colijnsplaat: Jacque line van Belzen, Francisca Boen, Jo- landa de Haze, Jeanette Siereveld, Emiel Verburg, Annet Vink, Lianne de Waard en Ernest van der Weele. Uit Kamper land: Rob Zuijdweg en uit Kats: Mo nique Wayers. NOORD-BEVELAND VAKANTIE KRANT 1985 Ook dit jaar zal er weer een Vakantie krant verschijnen op Noord-Beveland, die ook verspreid zal worden op Zuid- Beveland en Walcheren. Dat vele eve nementen op Noord-Beveland hiervan profijt hebben gehad, staat als een paal boven water. En dat is ook de duide- liike doelstelling van de krant. Dit jaar verschijnt de Vakantiekrant vanaf eind juni t/m augustus, 10 weken achter elkaar. Evenals vorig jaar zullen hierin alle evementen, zover bij de re- daktie bekend, wetenswaardigheden en uiteenzettingen worden weergegeven. Zodat vele duizenden vakantiegangers van hetgeen op Noord-Beveland gebeurt, op de hoogte zijn. Niet zonder uw medewerking. De medewerking van verenigingen en bedrijven is voor het verschijnen van de Vakantiekrant echter nodig. Wat de verenigingen betreft: geef uw evene ment of te organiseren vakantie-ge beuren nu al, of in ieder geval tijdig door aan de redaktie. Graag met een zo uitgebreid mogelijke beschrijving van uw evenement(en). Wat de bedrijven betreft: ook uw medewerking kan niet gemist worden. De opzet was en is nog steeds: alleen Noord-Bevelandse bedrijven te laten adverteren in de Vakantiekrant. Dit kan het Noord-Bevelandse bedrijfsleven al leen maar ten goede komen. Echter, er moeten voldoende adverteerders zijn om één en ander te kunnen realiseren. Daarom: ondernemers, onderken deze exclusiviteit, zodat ook dit jaar de Va kantiekrant een Noord-Bevelandse aan gelegenheid zal en kan blijven. Informaties over adverteren en toe zenden evenementen bij de redaktie: C. A. van Boven, Voorstraat 30, 4491 EW Wissenkerke, Telefoon 01107 - 15 14. snelle inlqstservice v.a. 25 et/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel schilder en (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. VOETBAL Zaterdag 8 juni: „Onder de Molen"-toernooi voor vete ranen te Wissenkerke. aanvang 13.00 u. Met deelnemende elftallen van: Wissen kerke, Wolphaartsdijk, Dauwendaele, Z.S.C., Bevelanders, Zeelandia, Veere en V.C.K. Zaterdag 8 juni: Muziekvereniging „Con Affezzione" uit Kwadendamme om 14.00 uur en muziek vereniging „Scheldegalm" uit Hans weert om 19.00 uur op de muziektent bij het Zwemparadijs Zeeland. Kruiswoordpuzzel no. 931 p— r— 6 7 10 11 13 15 16 18 2(P 22 H 24 28 31 Ï5 37 40 41 Al 43 46 48 u 50 63 64 56 66 ff- 58 60 61 63 u 64 66 67 68 70 71 73 74 76 n 78 y BOj 81 32 B dj 84 db 86 87 dö 81 Horizontaal: 2. geslepen - 5. landelijke plaats - 8. boom - 10. drietal - 12. ka rakter - 14. mohammedaans geestelijke 16. meisjesnaam - 17. deel van een bloem 19. rivier in Spanje - 21. voegwoord 23. prooi - 25. breekbare - 27. deel van een toneelstuk - 29. weldoorvoed - 30. smalle strook - 32. meisjesnaam - 34. uitroep - 36. clown - 38. groente - 40. weerklank - 42. groot water - 44. teken 46. voorzetsel - 47. plaats in Afrika 49. beginstreep - 51. op deze wijze 53. slaapziekte - 55. vogel - 57. plaats in Brabant - 59. netto - 60. kleur - 62. zwart (Frans) - 64. hemellichaam - 66. iemand van gemengd bloed - 68. kran tenjongen - 70. tegen - 72. slijtageplek 74. kledingstuk - 76. soort onderwijs 77. dierenverblijf - 79. opera - 81. deel van een Franse ontkenning - 83. hen nepbraak - 85. roede - 87. vleesgerecht 89. luchtstrijdkrachten - 90. venster 91. palm. Verticaal: 1. staatsbedrijf - 2. zangnoot 3. godheid - 4. vreemd - 5. titel - 6. rivier in Duitsland - 7. geneesmiddel 8. en anderen - 9. vlek - 11. kledingstuk 13. deel van een toneelstuk - 15. hemel lichaam - 18. naar mens - 20. muziek term - 22. bladader - 24. deel van de Verenigde Staten - 26. moesplant - 28. Indonesische rivier - 29. vaartuig - 31. meisjesnaam - 33. het zijn - 35. smade lijke bejegening - 37. meisjesnaam - 39. bezittelijk voornaamwoord - 41. munt 43. nauwe - 45. koker - 48. woede - 50. slot - 52. jongensnaam - 54. windrich ting - 56. meisjesnaam - 58. bezinksel 59. titel - 61. dus - 63. plaats - 65. vorm van tikken - 67. bij (Engels) - 69. En gels hertogdom - 71. onvriendelijk - 73. bond - 75. vruchtbare plaats in een woestijn - 78. ijzerhoudende grond - 80. meisjesnaam - 82. gemalen eikenschors 84. maanstand - 86. deel van de dag 88. meisjesnaam. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 930 Horizontaal: 1. om - 3. pim - 6. pas 8. in - 10. kano - 11. aroma - 14. oude 15. nero - 17. eros - 19. tav - 21. gema lin - 23. eed - 25. arg - 27. enk - 28. zes 30. streek - 33. pellen - 35. aak - 36. riool - 39. lam - 40. un - 41. span - 42. mode - 43. ms - 44. gat - 46. cacao 48. nee - 50. moloch - 52. iedere - 55. oke - 56. ier - 58. eel - 59. lee - 61. naslaan - 64. ter - 66. etna - 67. rede 69. raad - 70. trier - 72. eire - 74. km 75. eli - 76. alm - 77. or. Verticaal: 1. ok - 2. mama - 3. pon 4. mare - 5. do - 6. pari - 7. sos - 8. idee 9. ne - 12. rome - 13. melk - 16. egge 18. onze - 19. tas - 20. vara - 22. anno 23. esla - 24. don - 26. rekstok - 29. el lende - 31. tango - 32. kracht - 33. plooi 34. emmer - 37. ina - 38. oma - 45. aloe 47. ceel - 49. eelt - 50. mol - 51. cent 53. eend - 54. eer - 56. isar - 57. rare 60. edam - 62. anti - 63. aera - 65. ebro 66. ede - 68. eem - 69. rk - 71. is - 73. er. A\

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1