NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD De gelegenheidsvoetballer SPORTAGENDA Zeeland Magazine? Gelegenheidsvoetballers in aktie Evenementen-kalender GALERIJ de HORN No. 4172 Donderdag 30 mei 1685 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107 -13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. "MET EEN KNIPOOG". Flitsend. Pas op het veld valt hij door de mand: de tennisser, hardloper, wielrenner of trimmer, die „het" ook eens probeert. En „het" is dan een partij voetbal, met het kantoor, de fabriek, het café of de duivemelkers. Alle waarschuwingen van moeder de vrouw, vergezeld van het spookbeeld van ziekenhuizen en loop- gips, zijn in de wind geslagen. Tijdens dit soort partijtjes zijn er altijd een stel, die „het" al jaren niet gedaan hebben, maar om diverse redenen zich toch op een mooie zomeravond wel eens in het gestoei om de bal willen storten. Een flitsend le coq sportif-tenue zorgt voor de nodige camouflage en de le vensgrote rugnummers hebben een magnetische waarde. Zelfs nummer 13 wordt niet gemeden. Het schoeisel levert meer problemen op. Wee degenen, die schoenen met 6 metalen doppen heeft mogen lenen. Vóór de wedstrijd onwennig wiebelen, tijdens de wedstrijd de schrik voor vriend en vijand en na de wedstrijd de nodige blaar-vormige aandenkens. Nee, deze kamikazie-schoenen zijn niet aan te bevelen. Gewone gympies lijken het veiligst, maar geven een ver minderde wendbaarheid, haast neigend naar een: „immer gerade-aus". Kopbal. Wat de positie op het veld betreft is „ergens op het middenveld" zeer popu lair, waarschijnlijk ingegeven door de angst voor de bedreigde zóne, offensief of defensief. Opvallend is het grote gezag, dat de gelegenheidsvoetballer heeft, voor het fenomeen „kopbal". Bij voorbaat be weert hij hier zijn hersens niet voor te riskeren. Tijdens de wedstrijd doet hij dan ook uiterste pogingen om bij de landing van een hoge bal geëvacu eerd te zijn. Het gemak waarmee voet baller-teamleden de „kop" tegen het leer zetten, doen hem dan meestal ver in de tweede helft besluiten deze her senspoeling ook één keer te doorstaan. Hij gaat dan staan als iemand, die een koude douche verwacht, de schou ders omhoog, het hoofd naar omlaag. De bal botst dan ook midden op het hoofd.Een tweede kopbal volgt niet meer, maar hij herinnert zich gelukkig nog de stand Al doende leert men Maar terug naar het begin der strijd. Als een soort kenner van ruimtelijke ordening neemt hij in de beginfase een positie in waar spelers en bal slechts bij toeval komen. Wel golft hij met het spel mee, maar via windkracht 2 Als de bal dan toch in zijn richting komt, zet hij in eerste instantie zo'n indrukwekkende sprint in, dat hij zijn doel en de bal voorbijschiet. Bij een volgende poging geeft een diesel-start hetzelfde resultaat, want de bal raakt weliswaar zijn voet, maar is dermate onhandelbaar, dat er wel een ander mee vandoor gaat vóór hij echt een positieve voetbalbij drage kan le veren. Toch komen de eerste echte schoten. Hoewel hij het zelf wel betreurt dat die schoten altijd recht in het verlengde van zijn looprichting gaan en dus zelden een medespeler bereiken, blijft het bal- kontakt „om sich" toch het belangrijkst. Bent u reeds geabonneerd op aen 2-maandelijks tijdschrift met aktualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE Maar er datgene mee doen, wat zijn ogen en hersens willen, blijft een ver ideaal. Zo blijkt iedere sport toch meer geheimen te hebben dan de leek denkt; zelfs de voetbalsport, die toch als een voudig te boek staat. Want behalve het reeds eerder ge noemde kopwerk blijken toch onont beerlijk zaken als stoppen van de bal en het op het juiste moment raken van die ronde knikker voor vele gelegen heidsvoetballers nog moeilijker dan het geven van een smash, het plaatsen van een demarrage of het doelen in de korf. Een enkeling waagt zich zelfs aan een solo, maar ontwikkelt daarbij meestal zo'n snelheid, dat hij de samenwerking met de bal geheel uit het oog verliest. Laat staan dat de medespeler bediend wordt, want samenspel is toch een bladzijde of wat verder in het boek der voetbalkunde. Doelpunten maken blijft voor ieder een een magische zaak. Ik heb me steeds verwonderd over het feit, dat de doel punten bij zulke wedstrijden als het ware uit de lucht komen vallen. De via-via-ballen, de originele scrimmage, de dwarrel- en punter-ballen, het zijn alle smakelijke ingrediënten, vooral voor de spelers en de relativerende toe schouwers. Het einde nadert Naarmate de wedstrijd vordert, nemen de aktiviteiten af, de dorst toe en de accu raakt geheel leeg. De verlaten ge deelten van het veld worden weer be heerd door naar het einde snakkende nersonen en zo dooft menig gelegen heidsduel uit als de bekende nacht kaars. De dorst wordt gelest na afloop en al wegen de benen zwaar en voelen de voeten branderig aan, het blijkt voor herhaling vatbaar. Pas twee dagen later gaat hij aan deze gedachte twijfelen H. De in „de knipoog" beschreven per sonen zijn binnenkort weer op de Noord-Bevelandse velden te bewonde ren. ONDO, het elftal van voetballers dominees en -onderwijzers komt weer enkele keren optreden. Op maandag 3 juni a.s. speelt men in Wissenkerke om 19.00 uur tegen een elftal van politie- en gemeente-ambte naren. Deze wedstrijd is al haast een traditie aan het worden omdat al en kele jaren deze teams tegen elkaar in het strijdperk treden, met wisselend succes en in ieder geval vaak met veel doelpunten. De beide predikanten, Van der Hauw en Schüssler, vormen een deel van de sterke defensie, waarbij ze zich omringd weten door pedagogen uit alle kernen van Noord-Beveland. In ieder geval komen uit Kamperland: Ben van Bel- zen, Bart van Leerdam en Frans van der Heyde. Uit Wissenkerke komt Maar ten Westerweele, uit Geersdijk Piet de Nooyer, uit Kats Piet Beyer, uit Co- liinsplaat Bram Verhulst en Piet de Wild en uit Kortgene Marcel van de Berg en de grote attraktie Peter Ver burg, de Oostkapelle-spits. Op maandag 10 juni speelt ONDO weer, dan tegen de leraren van de Middelburgse C.S.W. Deze wedstrijd wordt gespeeld in Kamperland en be gint om 19.30 uur. In plaats van Peter Verburg is voor die wedstrijd MAVO-leraar en Middel burg-voetballer Wim Dekker gekon- trakteerd, die samen met de bovenge noemde personen de Walcherse ploeg gaat bestrijden. P.V. "DE BLAUWE DOFFER" KORTGENE Uitslag wedvlucht Meaux 1 A. v/d Kreeke 2 Gebr. Kesteloo 3 M. van Belzen 4 J. van Belzen 5 W. C. Versluys 6 H. Verburg en zn. 7 M. C. Clement 8 L. de Fouw en zn. 9 M. van Belzen 10 H. Verburg en zn. 10.40.26 40.46 41.11 45.18 42.55 44.24 43.31 43.35 43.39 45.06 op 25 mei. 1444.620 192 1439.416 190 1436.341 188 1433.102 186 1427.799 184 1424.072 182 1422.264 180 1419.555 178 1419.361 176 1419.326 174 ZEEUWSE WATERRECREATIEKRANT Het provinciaal bestuur van Zeeland heeft wederom de Zeeuwse waterrecrea- tiekrant uitgegeven. De krant geeft een groot aantal waarschuwingen, tips en raadgevingen voor het recreëren in al lerlei vormen op de Zeeuwse wateren en aan de waterkant. Het gaat daarbij niet alleen om persoonlijke omstandig heden van de waterrecreant, maar ook om diens verhouding tot anderen aan het strand en op het water. Gewezen wordt verder op milieuvriendelijk ge drag. De krant is gedrukt ip een oplaag van 75.000 exemplaren en zij wordt de zer dagen verspreid over een groot aantal adressen: VW's, hotels, pen sions, appartementen, campings, kamp huizen, visaasverkoopbedrijven, water sportorganisaties, duik- en visclubs, jachthavens, gemeenten, waterschappen, banken, rijkspolitie te water, rondvaart- bedrijven, enz. Ook worden de ANWB- kantoren in het land bevoorraad. Een belangrijk onderdeel van de krant is de informatie die wordt verstrekt over de kwaliteit van het zwemwater. Ten opzichte van de situatie in 1984 zijn er geen wijzigingen opgetreden. Wel is nu van een aantal kreken en andere binnenwateren waarin veel wordt gezwommen ook een typering gegeven. Het gaat om de westelijke kreek bij Ouwerkerk, de kreek bij de Schelphoek, de Braakmankreek, de Groot-Vogel, de Otheense Kreek en het kanaal Goes - Goese Sas. Uit een recent verslag van de Tech nologische dienst van de Zeeuwse wa terschappen blijkt dat het zwemwater overal geschikt of aanvaardbaar is. Hier en daar laat het doorzicht te wensen over, vooral in het voedselrijke opper vlaktewater van de Zeeuws-Vlaamse kreken. Dit verschijnsel doet zich voor al voor door algengroei tijdens de zo mermaanden. Het vermoeden bestaat, dat de voedselrijkdom vooral samen hangt met de bodemgesteldheid, hetgeen als een natuurlijke oorzaak kan worden aangemerkt. De kwaliteit wordt aangegeven met kleuren: blauw (klasse I) is geschikt; groen (klasse II) is aanvaardbaar en rood (klasse III) is niet aanvaardbaar. De kleuren rood en groen worden alleen aangetroffen in de Westerschelde en de kleur rood dan voornamelijk in de buurt van havengebieden en de Bel gische grens. Voor het overige is het water langs de gehele Zeeuwse kust en in de Oosterschelde en Grevelingen „geschikt", afgezien van hier en daar een lozingspunt van afvalwater, dat met een rode pijl wordt gesignaleerd. De typering van het zwemwater is gebaseerd op de bacteriologische kwali teit en op het doorzicht. Wat de bacte riologische kwaliteit betreft zijn de nor men gehanteerd van de Wet verontrei niging oppervlaktewateren en de Wet veiligheid zwemgelegenheden. De uit eindelijke typering is gegeven op grond van metingen die in 1984 zijn verricht, aangevuld met plaatselijke kennis van de situatie. Zoals elk jaar zijn ook nu enkele wij zigingen aangebracht op de diverse kaartjes in de krant. Die hebben voor namelijk betrekking op de voortschrij dende werken in de Oosterschelde. In getekend zijn nu de stormvloedkering en de compartimenteringsdammen. In de krant wordt apart aandacht geschonken aan de Oosterschelde. Be halve allerlei nuttige wenken voor de veiligheid vooral in de Oosterschel- demonding wordt gewezen op het belang van het natuurbehoud in deze zeearm. De opzet en de inhoud van de krant zijn voor verantwoordelijkheid van het bureau voorlichting van de provincie. Daarbij is gebruik gemaakt van gege vens en suggesties van o.a. het Ko ninklijk Nederlands Watersport Ver bond, milieu-afdeling Deltadienst, Del tafederatie van vissportverenigingen, rijkspolitie te water, rijks- en provin ciale waterstaat en afdeling voorlichting Deltadienst. VOETBAL Zaterdag 1 juni: G. D. de Smit-toernooi voor C-junioren te Wissenkerke, aanvang 9.30 uur. Met de deelnemende elftallen van: DFS (Burgh-Haamstede); NSW (Numans- dorp); ZSC (Scharendijke); DBGC (Oude Tonge); GPC (Vlissingen)Kapelle; Wissenkerke; Kloetinge en Renesse. MUR-voetbaltoernooi op het sportkom- plex te Colijnsplaat. „Graaf van Buren" E-pupillentoernooi te Kortgene. Deelnemende verenigingen: Cortgene, Noormannen, RCS en Renesse. Aanvang 13.00 uur. Prijsuitreiking om 16.45 uur in café-restaurant „Graaf van Buren" te Kortgene. WATERSPORT Zaterdag 1 juni: Nehalennia-zeilwedstrijden te Colijns plaat, aanvang 10.00 uur, organisatie: de watersportvereniging. Zaterdag 1 juni: Muziekvereniging „Mozart" uit Yerseke om 15.00 uur en muziekvereniging „Con Amore" uit Hoedekenskerke om 19.00 uur op de muziektent bij Zwemparadijs Zeeland. 4 7 juni: Avondvierdaagse 5 en 10 km te Colijns plaat, organisatie „De Patrijzen" en de laatste avond inhalen van de wande laars door muziekvereniging „Wilhel- mina". snelle inljjstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel, schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. GESLAAGDEN CHR. MAVO TE WISSENKERKE Aan de Chr. Mavo te Wissenkerke behaalden de volgende leerlingen het MAVO-diploma Colinda Augustijn, Kortgene; Theo Beg- thel. Kamperland; Arjan Filius, Kam perland; Monica Geelhoed, Wissenkerke; Arianne van Gilst, Geersdijk; Elly van Goudswaard, Kamperland; Jeanet Ho- veijn, Wissenkerke; Monica Huibregtse, Colijnsplaat; Janet Kallewaard, Co lijnsplaat; Lianne de Kam, Kamper land; Jan Peter Kastelein, Geersdijk; Herbert Keizer, Kamperland; José Klompe, Kamperland; Tonny Koole, Kamperland; Jeanet Leendertse, Kam perland; Arno van der Maas, Kamper land; Sjaak van der Maas, Kamper land; Tolien de Smit, Kamperland; Wim Snoodijk, Wissenkerke; Marion Ver- sluijs, Kamperland; Lies de Vos, Co lijnsplaat; Jacqueline van 't Westeinde, Wissenkerke; Bianca Zwemer, Kamper land. Hiermee zijn alle kandidaten geslaagd Er werden geen kandidaten afgewezen. Kruiswoordpuzzel no. 930 Horizontaal: 1. voorzetsel - 3. jongens naam - 6. schrede - 8. voorzetsel - 10. vaartuig - 11. geur - 14. bejaarde - 15. wrede keizer - 17. godheid - 19. ter attentie van - 21. wederhelft - 23. ge lofte - 25. boos - 27. stuk grond - 28. telwoord - 30. gebied - 33. schillen 35. vaartuig - 36. afvoerbuis - 39. jong dier - 40. Frans lidwoord - 41. tweetal 42. gebruik in kleding - 43. vaartuig 44. opening - 46. drank - 48. ontkenning 50. afgod - 52. elke - 55. in orde - 56. Europeaan - 58. drank - 59. watering 61. opzoeken - 64. voorzetsel - 66. vul kaan - 67. verstand - 69. advies - 70. plaats in Duitsland - 72. land in Europa 74. afstandsmaat - 75. bijbelse naam 76. bergweide - 77. goud (Frans). Verticaal: 1. in orde - 2. familielid - 3. kledingstuk - 4. bericht - 5. zangnoot 6. handelsterm - 7. noodsein - 8. begrip 9. deel van een Franse ontkenning - 12. Europese hoofdplaats - 13. drank - 16. landbouwwerktuig - 18. bezittelijk vnw. 19. stapel - 20. omroepvereniging - 22. van het jaar - 23. rivier in Spanje 24. Spaanse titel - 26. gymnastiektoestel 29. armoede - 31. soort dans - 32. soort bankroet - 33. stofvouw - 34. draagvat 37. meisjesnaam - 38. familielid - 45. plant - 47. lijst - 49. verharde huid 50. graafdiertje - 51. munt - 53. vogel 54. aanzien - 56. zijrivier van de Donau 57. vreemde - 60. plaats in Noord-Hol land - 62. tegen - 63. tijdperk - 65. rivier in Spanje - 66. plaats in Gelderland 68. water in Utrecht - 69. godsdienst 71. bestaat - 73. bijwoord. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 929 Horizontaal: 1. ot - 3. stal - 7. toom 10. al - 12. rem - 14. joost - 16. norma 18. gala - 20. gr - 21. ur - 22. ei - 23. ae 24. elbe - 26. kwaad - 29. kloeke - 31. li - 32. arena - 34. du - 35. stupide 37. ia - 38. rm - 40. wat - 42. neen 44. ar - 46. las - 47. dra - 49. st - 50. mare - 53. lui - 55. ss - 57. or - 58. montana - 61. ma - 63. stomp - 65. os 66. nimmer - 69. razen - 71. idee - 72. ne 73. pa - 74. ik - 75. je - 76. druk - 78. tante - 80. malle - 82. tee - 84. ed 85. enig - 86. eire - 87. la. Verticaal: 1. or - 2. tegel - 4. tjalk - 5, ao - 6. loge - 7. tt - 8. onraad - 9. mo 10. ami - 11. Ja - 13. ma - 15. sr - 17. rede - 19. leeuw - 21. uw - 23. aker 25. bestaan - 26. kip - 27. aren - 28. laan 30. od - 31. lus - 33. niets - 36. ierland 39. maart - 41. al - 43. es - 45. rr 48. au - 50. most - 51. emma - 52. aas 54. immer - 56. sire - 59. opzien - 60. ton - 62. am - 64. oran - 67. ieder 68. enkel - 70. ek - 71. iele - 73. pad 75. ja - 77. ut - 78. te - 79. te - 80. mg 81. li - 83. ea.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1