NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Voorkom dat alcohol levens kapot maakt SPORT-AGENDA GALERIJ de HORN Evenementen-kalender Zeeland Magazine? Ho. 4171 Donderdag 23 mei 1985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107 -13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post ƒ35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Alcohol dreigt de jeugd te overspoelen. U kijkt er misschien van op: maar alcohol is een veel groter probleem dan drugs. U leest misschien wel eens in de krant over wéér een drugsdode. Dat gebeurt niet zo vreselijk vaak, mis schien één keer in de week. En met alcohol? Zeker 35 per week, oftewel vijf per dag minimaal. En de kosten van de hulp bedragen al bijna 1 miljoen gulden per week. U moet zomaar eens in uw kennissenkring vra gen hoeveel slachtoffers alcohol dage lijks maakt. Bijna niemand blijkt het te weten. En dan hebben we het nog niet eens over de karrevrachten pro blemen die alcoholmisbruik met zich meebrengt. Zeker 600.000 mensen heb ben die problemen. Wat is er nu onlangs ontdekt? De SWOAD, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Alcohol en Drugs, heeft een onderzoek uitgevoerd naar de drink gewoonten van jongeren. Het resultaat is rondweg schokkend. Om kort samen te vatten: het drinken begint al bij 14 jaar; en 1 op de zeven jongeren van 17 drinkt al meer dan 20 glazen bier per week. Daarbij zijn de jongeren zich over het algemeen vrijwel niet bewust van de gevaren van alcohol. We waarschuwen ze allemaal voor drugs, maar voor al cohol nauwelijks. En je ziet tenslotte ook overal alcohol om je heen, café's, supermarkten, op de tv, in tijdschriften, zelfs op scholen en in sportkantines, en in wegrestaurants. Dit zijn gegevens die dit jaar, 1985, zijn vastgesteld. Ouders en kinderen. Voor u gaat denken dat dit propagan da over geheelonthouding is: alcoholge bruik kan op zich weinig kwaad. Wie af en toe één of twee glazen drinkt, zal daar geen last van hebben. Het gaat ons niet om matig gebruik, maar om het voorkomen van misbruik. En een deel van dat misbruik is het gevolg van onwetendheid, vooral bij de jeugd. Geen enkele ouder zal willen, dat ziin of haar kind een forse drinker of drinkster wordt. Net zo min als welke ouder dan ook zijn of haar kind zal aanraden te gaan roken. Maar ja, als je het ze voordoet, dan kan je moeilijk gaan verbieden of afraden. Maar waar zijn we eigenlijk mee be zig? Als we het over bier hebben bij voorbeeld: u en ik drinken gemiddeld volgens de statistiek bijna 90 liter bier per jaar. Dat was in 1970 nog maar ongeveer 60 liter, en in 1965 nog maar 40. En daar moet u dan bij bedenken, dat dit cijfer het gemiddelde is per hoofd van de bevolking. Dus als je dan meetelt dat babies niet drinken, en kin deren onder de twaalf, dan wordt de hoeveelheid voor de volwassenen nog veel groter. Waarom doen we dat eigenlijk? Moei lijk om daar een antwoord op te geven. Maar in ieder geval is het wel zo, dat iedereen die teveel alcohol drinkt, zijn problemen absoluut niet oplost. Je krijgt er juist een probleem bij. Een probleem dat je je baan, je echtgenoot of partner en je gezin kan kosten, om niet te spre ken van je gezondheid. We zullen ons moeten matigen, al is het maar om voor kinderen een beter voorbeeld te zijn. Zolang de volwasse nen nog blijven doen alsof het heel stoer en volwassen is om veel te drinken, zullen kinderen dat graag blijven na doen. Hetzelfde geldt voor roken. Risico's van alcohol. Maar daarnaast is een heel belangrijk ding dat vooral de kinderen goed door gelicht worden over de risico's van alcohol. Zoals al eerder gezegd: ze weten er praktisch niets van. En juist hiervoor bestaat de NCA, de Nationale Commissie tegen het Alcoholisme. Deze vereniging geeft al jaren voorlichting over de gevaarlijke kanten van alcohol (en ook over roken en drugs). Maar vorig jaar heeft de NCA de voorlichting op de lagere scholen, in de zesde klas sen, uitgebreid. Voorkomen is tenslotte beter dan genezen. Het lesprojekt heet: „Gezondheidseducatie: Roken en Drin ken, wat je kunt verwachten van tabak en alcohol". Op de lagere school komt dan een speciaal opgeleide onderwijzer van de NCA. Die geeft drie lessen. Eerst legt hij de gevaren van roken en drinken uit. De kinderen zijn dan zeer ver baasd dat de volwassenen dergelijke produkten gebruiken, meestal zonder daar rekening mee te houden. Daarom krijgen de kinderen de opdracht om aan hun ouders, grootouders en oudere broers en zusters te vragen waarom ze roken en drinken, terwijl ze zelf be loven een week niet te snoepen. Op die manier merken de kinderen dat het niet zo gemakkelijk is om iets wat je lekker vindt, ook echt te laten. Daardoor krijgen ze ook een ander in zicht in het roken en drinken van hun ouders. Om de leerstof goed te verwer ken, maken ze tot slot een toneelstukje of ander werkstuk over roken en drin ken. Dan worden op een ouderavond deze werkstukken door de kinderen ge presenteerd. Vele aktiviteiten. De kosten van dit werk worden voor een klein deel gesubsidieerd. Maar bij voorbeeld niet het noodzakelijke les materiaal. Dat moet worden opgebracht door ons allemaal, via de Nationale Kollekte van de NCA van 10 tot 16 juni. Dat geld wordt niet alleen gebruikt voor de basisscholen, maar ook voor biivoorbeeld een videofilm voor de ou dere jeugd, voor folders, voor scriptie- nakketten, brochures, enzovoorts. Dit iaar breidt de NCA het aantal school- voorlichters sterk uit. Dus moet er dan ook weer veel nieuwe materiaal gedrukt worden. En dat kost geld. De NCA zoekt nog mensen die willen helpen bij het organiseren van de kol lekte, en bij het koliekteren zelf. Ge lukkig is het in juni lekker weer, dus als u een paar uur voor dit werk over heeft, dan graag. U hoeft heus niet de hele week te koliekteren, en het kan bij u in de buurt. Of als u wilt helpen bij de orga nisatie van dit uiterst zinvolle en zeer noodzakelijke werk, dan ook heel graag. Belt u even naar Utrecht, 030 - 711200, dan krijgt u de naam van een organi sator bij u in de buurt die u verder helpt. Laat de jeugd niet verdrinken! 2e PINKSTERDAG: BRADERIE OP CAMPING 'DE MOLENHOEK' Op camping „De Molenhoek" te Kam perland is er op Tweede Pinksterdag een braderie op het terrein naast de kantine. Omstreeks Pinksteren bevol ken enkele duizenden gasten de cam ping op Kamperland. Om voor deze gasten, maar ook voor de Noord-Beve- landse bevolking iets te doen met deze feestdagen, heeft de camping-direktie deze braderie op touw gezet. Enkele tientallen deelnemers aan deze braderie brengen een keur van produk ten en attrakties naar „De Molenhoek". Mocht u toevallig in de buurt komen, wip dan gerust even aan. Er is ruime parkeergelegenheid en met goed weer is er een groot gezellig terras, tussen braderie en kantine. Zaterdag 8 juni: 2e N00RD-BEVELANDSE HOBBY-BEURS „Laat je hobby bekijken", dat is het motto waaronder de tweede Noord- Bevelandse hobbymanifestatie van start gaat. De vrijetijds bestedingsvormen die door de Noord-Bevelanders worden be oefend zijn legio en zijn zeer uiteen lopend. Dit kan zijn van schilderen tot postzegels verzamelen en dan nog tien tallen hobby's daar tussenin. Deze ma nifestatie wordt gehouden op zaterdag 8 juni in het Dorpshuis te Wissenkerke. Alle Noord-Bevelanders die wat voor hobby dan ook beoefenen en deze willen laten zien en wat heel belangrijk is, er meer over willen vertellen, kunnen op deze dag terecht. Ook wordt aan de deelnemers vrijgelaten of ze willen rui len of misschien zelfs eigen gemaakte spullen willen verkopen. De deelname en de toegang tot deze hobbymanifes tatie is geheel gratis. Wilt u deelnemen of meer informatie, dan kunt u bellen of opgeven bij: C. A. van Boven, Voorstraat 30 te Wis senkerke, Telefoon 01107 - 15 14. Kom naar Wissenkerke „Laat je hob by bekijken". f OPRICHTINGSVERGADERING TOERCLUB "DE KROON" Eén dezer dagen vond een oprich tingsvergadering plaats in Hotel „De Kroon" te Wissenkerke van de toerclub De Kroon. Nadat een aantal enthou siaste fietsers een jaar geleden begon nen zondagsmorgens gezamenlijk te gaan fietsen en dit aantal in stijgende liin toenam, werd besloten tot de op richting van een toerclub. Een zevental middenstanders van Wissenkerke werd bereid gevonden als sponsor op te tre den, zodat thans in een tenue voorzien van de sponsornamen wordt gereden. De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van toerfietsen. Vastgesteld werd dat zondagsmorgens en donder dagsavonds plm. 50 kilometer zal wor den gereden en de gemiddelde snelheid bedraagt 25 kilometer. Als voorlopig be stuur werd gekozen: J. v/d Berge, C. Geldof en D. Zwijnenburg. Verder wer den de statuten en een huishoudelijk reglement vastgesteld. De club bestaat thans uit 14 leden. De sponsors zijn: Hotel „De Kroon", Warme Bakker Piet Geijs, Slagerij Ver loop, Garage Van Damme, Drukkerij Markusse, Autoberging De Moor en Ho veniersbedrijf Koster. "VREDE DOOR MUZIEK" Onder dit motto komt het Ameri kaanse Mc. Pherson College Concert Choir, evenals in 1983, naar Kortgene en zullen daarna een toernee door Eu ropa maken. Ze zullen optreden in o.a. Duitsland, Denemarken, Zweden, Noor wegen, Finland en Rusland. Het koor, waaronder veel studenten die zang en muziek als studierichting hebben, zal optreden in de Ned. Herv. Kerk op donderdag 30 mei, aanvang 20.00 uur. Kaarten a 3,te verkrijgen aan de kerk vanaf 19.30 uur. Komt allen! Het is de moeite waard! HENGELWEDSTRIJD VAN DE NOORD-BEVELANDSE HENGELSPORTVERENIGING Op Hemelvaartsdag hield de Noord- Bevelandse hengelsportvereniging haar traditionele vrije wedstrijd in de Oos- terschelde bij Colijnsplaat. Aan deze wedstrijd mocht ook door niet-leden worden deelgenomen. Onder prachtige weersomstandighe den namen 91 sportvissers deel aan deze wedstrijd welke in totaal 563 vissen vingen met een totale lengte van 9468 cm. Ook bij de sportvisserij slaat de emancipatie toe, want de wedstrijd werd namelijk gewonnen door een vrouw, zodat het spreekwoord dat 1 vrouw 100 mannen te veel is, bewaarheid werd Na afloop van de wedstrijd werden de prijzen uitgereikt in café „Juliana" door voorzitter Biondina. De uitslag van de wedstrijd was: 1. Mevr. Slabbekoorn - Versluis Kapelle 364 cm 2. D. Slabbekoorn, Kapelle 312 cm 3. H. Hamelink, Kapelle 307 cm 4. B. Brandenhorst, Kamperl. 283 cm 5. G. C. Versluis, Goes 275 cm 6. J. Tazelaar, Kamperland 243 cm 7. P. Nousse, Heinkenszand 233 cm 8. Ph. Leendertse, Kamperland 222 cm 9. M. de Rijke, Oostkapelle 219 cm 10. L. v/d Berge, Kamperland 211 cm 11. Th. de Looff, Kortgene 205 cm 12. D. Goedheer, Hansweert 198 cm 13. C. Koens, Goes 191 cm 14. G. J. Lepoeter, Kapelle 189 cm 15. M. J. Luijk, Goes 173 cm 16. Mevr. Zwemer, Goes J. Moerland, Colijnsplaat 165 cm 17. 162 cm 18. A. G. de Waard, Colijnsplaat 154 cm De volgende wedstrijd is een wed strijd samen met de Bevelanders uit Heinkenszand in de Westerschelde op 14 september 1985 van 13.3016.00 uur. Inschrijven aan de dijk bij „Duinkerke" van 12.3013.30 uur. Kruiswoordpuzzel no. 929 Horizontaal: 1. jongensnaam - 3. dieren verblijf - 7. leidsel - 10. reeds - 12. deel van een voertuig - 14. jongensnaam 16. opera - 18. feestkleding - 20. gewicht 21. stad der oudheid - 22. vogelprodukt 23. als eerder - 24. rivier in Duitsland 26. boos - 29. dappere - 31. Chinese maat 32. strijdperk - 34. Duits pers. vnw. 35. dom - 37. dierengeluid - 38. vreemde munt - 40. vragend vnw. - 42. ontken ning - 44. slede - 46. verbinding - 47. spoedig - 49. heilige - 50. bericht - 53. vadsig - 55. vaartuig - 57. goud (Frans) 58. deel van Amerika - 61. familielid 63. harde stoot - 65. herkauwer - 66. nooit - 69. tieren - 71. begrip - 72. deel van een Franse ontkenning - 73. familie lid - 74. pers. vnw. - 75. pers. vnw. 76. bezig - 78. familielid - 80. dwaze 82. thee (Duits) - 84. jongensnaam - 85. uniek - 86. land in Europa - 87. zang- noot. Horizontaal: 1. armee - 5. kaneel - 10. pok - 12. oei - 13. an - 14. ski - 15. oester - 17. stip - 19. sar - 21. rr - 22. set - 24. moot - 25. flits - 27. dol - 28. een - 30. ineke - 32. pee - 34. eerst 36. eli - 37. rk - 39. anp - 40. te - 41. Ie 43. artis - 44. ek - 46. ss - 48. gas - 50. se 52. esp - 55. tenor - 57. ark - 59. opera 61. ara - 62. oss - 64. oksel - 66. rome 67. den - 68. ia - 69. lee - 71. arts - 73. afrika - 76. edo - 78. ie - 79. nar - 80. net - 81. kerker - 82. spaan. snelle inlüstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel, schilderden (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. VOETBAL Zaterdag 25 mei: Vlissingen 1 Bevelanders 4 (2.30 uur) „Onder de Molen"-toernooi te Wissen kerke voor 1ste elftallen, aanvang om 10.30 uur. Deelnemende elftallen zijn: Bevelanders, Colpl. Boys, Hansweertse Boys, Wissenkerke, Walcheren (Vlissin gen), Dia (Teteringen), Flamingo's (Rijs wijk) en V.N.A. (Leiden). Maandag 27 mei: Bevelanders 3 Wolf aartsdijk 3 (2.30 uur) Bevelanders 4 VCK 5 (2.30 uur) Zaterdag 25 mei: Koninklijke Harmonie „Ons Genoegen" uit Vlissingen op de muziektent bij het Zwemparadijs Zeeland, aanvang 19.00 u. Verticaal: 1. goud (Frans) - 2. platte steen - 4. vaartuig - 5. anno - 6. schouw burgplaats - 7. geheel de uwe - 8. ge vaar - 9. soort onderwijs - 10. vriend (Frans) - 11. bergruimte - 13. familielid 15. de oudere - 17. verstand - 19. zoog dier - 21. bezittelijk vnw. - 23. putemmer 25. in wezen zijn - 26. vogel - 27. palm 28. weg met bomen - 30. of dergelijke 31. strik - 33. nihil - 36. land in Europa 39. maand - 41. reeds - 43. verlaagde toon - 45. onder het nodige voorbehoud (Lat. afk.) - 48. uitroep - 50. drank 51. meisjesnaam - 52. lokspijs - 54. altijd 56. titel - 59. omhoog kijken - 60. in houdsmaat - 62. deel van de dag - 64. plaats in Afrika - 67. elk - 68. deel van een been - 70. maanstand - 71. dunne 73. smalle weg - 75. bevestiging - 77. grondtoon - 78. voorzetsel - 79. voor zetsel - 80. gewicht - 81. Chinese maat 83. en anderen. Verticaal: 1. aks - 2. moe - 3. eerst 4. ei - 5. kat. - 6. animo - 7. es - 8. ekster - 9. lia - 10. portie - 11. oer 16. tolk - 17. st - 18. polen - 20. rente 23. es - 25. feil - 26. ier - 27. de - 29. est - 31. nl - 33. enter - 35. epe - 38. kas 39. ass - 42. ego - 45. keel - 46. staal 47. ser - 49. aroma - 51. eos - 53. sr 54. paraat - 56. narede - 57. as - 58. koe 60. peer - 63. serie - 65. knaap - 67. ds 68. ike - 70. eek - 72. ter - 74. fra 75. inn - 77. or - 79. ns. Bent u reeds geabonneerd op aen 2-maandelijks tijdschrift met aktualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor dien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE Oplossing kruiswoordpuzzel no. 928

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1