NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD SPORTAGENDA gesloten Nationale Molendag en landelijke fietsdag Vlissingen in de ban van de Jubileum-avondvierdaagse Galerij de Horn Evenementen-kalender Verschijnings datum No. 4169 Donderdag 9 mei 1985 88e Jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,per jaar. Franko per post ƒ35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excL BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Zaterdag 11 mei a.s. van 10.00 tot 17.00 uur organiseert de Stichting „De Zeeuwse Molen", in samenwerking met molen „De Onderneming" en Warme Bakker Piet Geys uit Wissenkerke, een molenpuzzeltocht over Noord-Beveland. De route is plm. 25 km lang en leidt langs 4 molens. De volgorde van de route kan men zelf bepalen. Op vertoon van het deelname-formulier wordt u door molen „De Onderneming" en Bak ker Piet Geys een kop koffie met een molenbroodje aangeboden. Tevens houdt de molen „OPEN DAG" OP ZATERDAG 11 MEI A.S. zodat u ook de molen aan de binnen zijde kunt bezichtigen. Dit geldt tevens voor publiek dat niet aan de fietstocht meedoet, doch de molen in werking wil zien. De adressen voor deelnameformulier aan deze fietstocht zijn: Van der Heijde, Colijnsplaat; A-en-O Clement, Kamper land; A. Meulenberg, Kamperland; Na- gelkerke, Kortgene; Warme Bakker Piet Geys, Wissenkerke en Molen „De On derneming", Ooststraat 28, Wissenkerke. Het inschrijfgeld bedraagt 1, De wandelsportvereniging „De Vro lijke Tippelaars" te Vlissingen is mo menteel druk doende met de voorberei ding van de 25ste Avondvierdaagse in Vlissingen. Vele wandelaars zullen weer aan de start verschijnen. De Avondvierdaagse wordt gehouden van 20 tot en met 23 mei. Wie het sport- feest wil meebeleven, kan zich aanmel den bij mevr. A. C. Meerman - Haar- bosch,, secretaresse, Westerzicht 90 te Vlissingen, telefoon 01184- 64753. Start elke avond vanaf het clubhuis van Zeeland Sport aan het Baskens- burgplein te Vlissingen. Afstanden naar keuze: 5, 10 of 15 km per avond. De Avondvierdaagse staat onder aus piciën van de K.N.B.L.O. kring W.-Bra- bant-Zeeland. De starttijden zijn: maandag, dinsdag en woensdag alle afstanden om 18.30 uur; donderdag 5 km om 18.30 uur, 10 km om 18.00 uur en 15 km om 17.30 uur. De organisatie van de Avondvier daagse is een veelomvattend karwei. Al maanden zijn de organisatoren druk doende met het uitstippelen van routes, het regelen van vergunningen, overleg met gemeentebestuur, politie en de afd. E.H.B.O., muziekkorpsen enz., gereed maken van startkaarten en de speciale medailles. ,Elke deelnemer die de vier avonden heeft uitgelopen krijgt óf een Avond- vierdaagse-medaille óf een cijfer, af hankelijk van de hoeveelste keer van deelname. I Jeugdige wandelaars in de meerderheid. De Avondvierdaagse Vlissingen is in 25 jaar uitgegroeid tot een van de groot ste georganiseerde sportevenementen in Vlissingen. Jaarlijks vertrekt er een flink legioen wandelaars van de start plaats aan het Baskensburgplein. Meer dan de helft van de deelnemers zijn jeugdige avondwandelaars die in club- of schoolverband meelopen. Maar er verschijnen ook steeds meer families aan de start. De avondvierdaagse is niet alleen een sportief maar ook een fees telijk gebeuren, vooral bij de intocht op de laatste avond. Een viertal muziek korpsen begeleidt de wandelaars naar de finish; op het stadhuis nemen het gemeentebestuur en bestuurders van de K.N.B.L.O. en van de wandelsport vereniging „De Vrolijke Tippelaars" het slotdefilé af. De laatste avond arriveren de wande laars allemaal op het parkeerterrein achter de De Ruijterschool aan de Ke nau Hasselaarstraat, zij komen dan uit de richting van het Strandhotel. Nadat zij op het parkeerterrein in de bloeme tjes zijn gezet, gaan zij onder muzikale begeleiding de volgende route: Kenau Hasselaarstraat, achter langs Torro, Glacisstraat, Hobeinstraat, Stadhuis plein, Dr. Friessenstraat, Brouwenaar- straat, Singel, Margrietenlaan, Irislaan, Van Goghlaan, Beatrixlaan, Baskens burgplein. VETERANEN "BEVELANDERS" VOETBALLEN TEGEN DE "GROENE SCHOOL" KAPELLE Zaterdagavond om 7 uur gaan de ve teranen van Kamperland weer de wei in. Dit jaarlijkse spektakelstuk gaat dit keer tegen de „Groene School" uit Ka- pelle. Om weer enkele grootheden en hun specialiteiten te noemen is niet zo moeilijk. De laatste sluitstukken bestaan uit 3 gerenommeerde keepers te weten: Tho mas Koole uit Serooskerke, Piet Huis- zoon uit Eindhoven en Rinus Kouwer uit Kamperland. Voordat de vijandelijke legers het doel bestoken, zullen ze eerst kennismaken met een tot de tanden toe gewapende achterhoede van Ko Ver burg, Wim Geelhoed, Wim de Bruin en Anton de Haze. Rondom de spelbepalende middenvel ders Wim v/d Vreugde en Jo Verburg, zullen Leen en Kees de Visser, Jan Clement en Jan Bouterse het „groene front" bestoken. Als vliegende „buitens" zullen Wim de Jager en Simon Klap hun rentree maken in Kamperland. En dan de „Groenen". Hoewel zij hun strategie tot het laatste toe geheim houden, staat wel vast, dat er onder de leraren veel talentvolle spelers zitten. De coach, die zelf meespeelt, is de trainer van E.M.M. en tevens gymleraar Rob de Vos. Hij heeft niet de beschik king over de beste spelers, maar wel is hij verzekerd van 100% inzet. Reeds wekenlang wordt de naam van de prak tij kleraar Marcel Hassink gefluisterd in de kantine de ster uit Woensdrecht. En wat te denken van Piet Voet, de leraar Nederlands uit Walcheren I. Piet Ganseman hoopt, net als in z'n bloemen kas, het doel schoon te houden. Jos Leemreyze, voetballer in Smer- diek II, wil in Kamperland schitteren. Wat denk je dan van Fred Meerman uit Serooskerke I? Andere sterren uit dit team zijn: Jan Versluys, leraar handvaardigheid, con cierge Johan Sinke, praktijkleraar Rob Stolte uit Kortgene en de laatste ko- lonne die bestaat uit: Harry Smeekens, Johan Vermerris en Johan Kouwer. Scheidsrechter is Adrie de Vos uit Kortgene. Na afloop is er in de kantine een gezellig muziekje aanwezig. HENGELWEDSTRIJD VAN DE N00RD-BEVELANDSE HENGELSPORTVERENIGING Zaterdag j.l. hield de Noord-Beve- landse hengelsportvereniging haar 4de kompetitiewedstrijd voor het kampioen schap 1985 in de Oosterschelde bij Co lijnsplaat. Aan deze wedstrijd werd door 68 leden deelgenomen, welke onder re genachtige weersomstandigheden een uitstekende vangst hadden. In totaal werden door de deelnemers 500 vissen gevangen met een totale lengte van 9224 cm. De vangst bestond hoofdzakelijk uit schol en bot. Na afloop van de wedstrijd werden de prijzen uitgereikt door voorzitter Biondina in café „Juliana" te Colijns plaat. De uitslag was: 1. M. Zuidweg, Kamperland 319 cm 2. J. Tazelaar, Kamperland 304 cm 3. J. Westerweele, 'sH Arendsk. 264 cm 4. M. de Rijke, Oostkapelle 255 cm 5. G. R. Kastelein, Geersdijk 242 cm 6. J. Huige, Colijnsplaat 233 cm 7. I. Lamse, Colijnsplaat 221 cm 8. Th. de Looff, Kortgene 220 cm 9. K. Houterman, Serooskerke 212 cm 10. P. de Waal, Colijnsplaat 208 cm 11. K. Begthel, Geersdijk 205 cm 12. J. Janse, Oostkapelle 203 cm 13. C. J. de Rijcke, Colijnsplaat 203 cm 14. S. Tazelaar, Goes 200 cm De volgende wedstrijd wordt gehou den op 16 mei 1985 van 13.0015.30 uur te Colijnsplaat. Inschrijven van 12.00 12.30 uur in café „Juliana" te Colijns plaat. Dit is de gebruikelijke Hemel vaartsdagwedstrijd, welke ook toegan kelijk is voor niet-leden. Zaterdag 18 mei 1985 is er bovendien nog een speciale jeugdwedstrijd van 14.3017.00 uur. Inschrijven van 13.30 14.00 uur. GESLAAGD ORANJEFEEST TE WISSENKERKE Heel het dorp versierd, was het motto van de werkgroep Dorpsgemeenschap te Wissenkerke. Dat aan deze oproep gehoor was gegeven, bleek op 30 april. Op enkele kleine stukjes na, was het hele dorp inderdaad versierd. Iedereen die medewerking had toegezegd, heeft ook daadwerkelijk geholpen om dit tot stand te brengen. De straten hingen vol met vlaggen en hier en daar stonden er zelfs erepoorten. Dat ook dit niet aan de burgemeester was voorbijgegaan, bleek wel uit zijn korte toespraak, 's morgens na het lui den van de klok. Hij sprak er zijn waar dering over uit dat er zoveel werk was verzet door zoveel mensen. En na de felicitatie aan het Koninklijk Huis wenste hij iedereen een zeer geslaagde dag toe. Dat is het ook geworden. Een prach tige optocht trok, voorafgegaan door „Apollo" door het dorp. Direkt daarna begonnen de kinderspelen met mede werking en onder toeziend oog van het schoolpersoneel. Na de middag gingen de volksspelen van start, dit alles onder een enorme publieke belangstelling. Om ongeveer 17.00 uur werd het midden van de Voor straat ontruimd voor het traditionele touwtrekken. Er waren verschillende damesploegen en maar liefst 8 heren- ploegen, waaronder twee uit Kamper land. En natuurlijk de wisselbeker- verdedigers: de Rijkspolitie Noord-Be veland. Dat deze laatste ploeg sterk was, was al bekend. En het gemak waarmee ze alle tegenstanders als papieren zak ken de streep over sleurden, bewees dit nog maar eens. De wisselbeker bleef zodoende in het bezit van de Rijks politie. „Dit kan zo niet langer en volgend jaar zal het wel anders zijn", waren de wat teleurgestelde reakties van de te genstanders. Uit zeer betrouwbare bron is dan ook al vernomen, dat verschil lende ploegen volgend jaar zeker en kele weken naar een trainingskamp zullen vertrekken ('t kan verkere). Intussen was er in het Doroshuis een zeer goedbezochte kinderdisco van start gegaan. Die later op de avond werd voortgezet voor de wat oudere jongelui. Bii de plaatselijke horeca kon 's avonds worden gedanst, waar ook door velen gebruik van werd gemaakt. Een geslaagd Oranjefeest, dat zeker. VOETBAL Zaterdag 11 mei: GPC 1 Colpl. Boys 1 (2.30 uur) Colpl. Boys 3 SSV 3 (2.30 uur) Middelburg B2 Colpl. Boys BI (12.45 uur) Bevelanders 1 SSV 1 (2.30 uur) Bevelanders 3 Yerseke 6 (12.45 uur) Meeuwen 6 Bevelanders 4 (12.45 uur) Dames: WIK Bevelanders (11.00 uur) Bevelanders BI Jong Ambon BI (12.45 uur) Bevelanders Cl Wissenkerke Cl (11.00 uur) Bevelanders Dl Goes Dl (10.00 uur) Domburg El Bevelanders El (10 uur) Bevelanders F Veere F (10.00 uur) Cadzand 1 Wissenkerke 1 (2.30 uur) Oostkapelle 4 Wissenkerke 4 (12.45 u) Heinkenszand D3 Wissenkerke D2 (10.00 uur) Cortgene Al Mevo Al (2.30 uur) Goes El Cortgene El (10.00 uur) Zondag 12 mei: Ouwerkerk 2 Cortgene 2 (2.30 uur) Cortgene 3 Dreischor 3 (2.30 uur) Woensdag 15 mei: Heinkenszand D2 Bevelanders Dl (18.30 uur) Heinkenszand Dl Wissenkerke Dl (18.30 uur) Goes Dl Cortgene Dl (18.30 uur) Cortgene El Colp. Boys El (18.30 u) HENGELSPORT Donderdag 16 mei (Hemelvaartsdag): Hengelwedstrijd te Colijnsplaat, in schrijven: 12.00—12.30 uur; vissen van 13.00 15.30 uur. KAMPERLAND TOT EN MET 17 MEI. 9 Zaterdag 11 mei: Arne's Genoegen uit Arnemuiden (14.00 uur) en Veere's Genoegen uit Veere (19.00 uur) op de muziektent bij Zwem paradijs Zeeland. In verband met Hemelvaartsdag zal het eerstvolgende nummer van dit blad verschijnen OP VRIJDAG 17 MEI A.S. Advertenties voor dit nummer kunnen uiterlijk tot dinsdagavond 14 mei te 17.00 uur worden opgegeven. De uitgever. Kruiswoordpuzzel no. 927 Horizontaal: 1. weerklank - 4. kleur 7. egaal - 11. jongensnaam - 12. bid (latijns) - 13. teug - 15. bijwoord - 16. pers. vnw. - 18. bijwoord - 19. rang 21. herkauwer - 23. familielid - 24. godin 26. meisjesnaam - 28. elektrode aan de positieve pool - 31. speling - 32. van het heilige roomse rijk (Lat. afk.) - 34. in wendig orgaan - 35. strijdmacht - 39. inhoudsmaat - 41. muziekdrama - 44. oogziekte - 46. oprijg - 48. Engels voeg woord - 49. afwezig - 51. niet dezelfde 53. schrijver - 56. onbuigzaam - 58. ambtshalve (Lat. afk.) - 59. voorzetsel 60. overal - 62. drank - 63. nieuwe we reldtaal - 64. venster - 65. godin - 66. onderhuidse vetlaag. Verticaal: 1. plaats in de Betuwe - 2. klein vertrek - 3. ver opwaarts reikende 5. bos - 6. plaats in Italië - 8. metaal 9. ledemaat - 10. bergplaats - 14. drink- gelegenheid - 15. veeg - 17. geestdrift 18. wond - 20. vriendin (Frans) - 22. koraaleiland - 25. larve - 26. leraar 27. spil - 28. tandarm zoogdier - 29. evenredige vertegenwoordiging - 30. deel van een kledingstuk - 33. mannelijk dier - 36. gedeputeerde staten - 37. strandmeer - 38. uiterste grens - 39. titel - 40. zangnoot - 41. vette vloeistof 42. meisjesnaam - 43. landbouwwerktuig 45. bloedvat - 47. fijngemaakte vruch ten, houtpap - 50. bijbelse figuur - 51. gehoorzaal - 52. kleur - 53. deel van het hoofd - 54. gevaarlijke plek in zee 55. toestand van razernij - 57. thee (Engels) - 61. lyrisch gedicht. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 926 Horizontaal: 1. gans - 4. nog - 7. Belg 10. oordeel - 14. io - 15. spa - 16. sijs 18. ja - 19. pi - 20. olm - 22. ai - 24. duo - 26. ambitie - 30. don - 32. in 33. ri - 34. st - 35. en - 36. nt - 37. om 38. oke - 40. af - 42. ts - 44. egoisme 45. legende - 46. la - 47. rg - 48. rap 50. el - 51. at - 52. nn - 54. ad - 56. tr 57. ta - 58. aga - 59. trieste - 62. one 64. pij - 66. els - 67. ut - 68. hl - 69. lam 72. rui - 74. ne - 76. vaandel - 80. zijde 81. ada - 82. melk. Verticaal: 2. as - 3. sop - 4. nr - 5. odalisk - 6. ge - 7. blij - 8. Ik - 9. lied 11. ea - 12. es - 13. karn - 15. si - 17. sa 19. pon - 20. ob - 21. mt - 23. ido - 25. uitgang - 26. armsgat - 27. mi - 28. is 29. etagere - 31. ontdaan - 36. nel 37. oir - 38. eer - 39. elp - 41. fel - 43. set - 49. ameland - 53. nap - 55. dr 56. tt - 57. tot - 58. acht - 60. ie - 61. ss 63. egel - 65. ijl - 67. ui - 70. ave - 71. ma - 72. re - 73. ulm - 75. dij - 77. aa 78. da - 79. sl.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1