NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD (1) Winkelen SPORTAGENDA ZEELAND Zeeland Magazine? GALERIJ de HORN Evenementen-kalender WISKA dames- en heren-team zijn kampioen Mo. 4168 Donderdag 2 mei 1985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excL BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. "MET EEN KNIPOOG" Smurfen. Winkelen: het is een begrip waar zeer gemengd over wordt gedacht. Het is een produkt van de welvaartsstaat. Het is een pogen om alle kleuren, kwali teiten en vormen van bepaalde kleding stukken die men niet wil kopen, eerst te bekijken: alvorens men het juiste kledingstuk meeneemt. (Later eventueel nog te ruilen tegen een nog juister..). Heel veel vrouwen hebben van dit soort naspeuringen een hobby gemaakt. Geen enkel bezwaar tot zover. Zieli ger wordt het, als in het kielzog van de winkelende vrouw een man mee- drentelt, winkel-in winkel-uit, slechts hopend dat het einddoel snel bereikt zal zijn. Nog erger wordt het wanneer je die man zelf bent. Want veel mannen hebben het niet erg op winkelen voor zien. In smurfenland zouden ze tegen elkaar zeggen: „Ik haat winkelen Nu weet ik wel, dat er mannen zijn, die wel graag winkelen en dat er vrou wen zijn die er een hekel aan hebben. Per slot van rekening zijn er ook man nen die graag breien en vrouwen die fluitend een tuin omspitten. Maar de doorsnee man, is me uit vele gesprekken duidelijk geworden, pro beert dit soort uitstapjes tot een mi nimum te beperken. Vrouwen, daaren tegen, willen over het algemeen graag eerst wel eens kijken wat „er allemaal is." Ondanks het feit, dat mannen veel redenen kunnen aanvoeren om niet mee te kunnen (werken, sporten, vissen, knutselen, tuinieren) blijkt het toch niet altijd mogelijk te vluchten voor „win kelen met moeder-de-vrouw". Boel de boel. Het meest aantrekkelijke is ongetwij feld winkelen waarbij de man niet mee hoeftOorzaken liggen soms wat duister. Het kan de reclame-spot zijn van die vrouw, die de boel de boel laat, een beetje aandacht voor jezelf.. Mis schien heeft ze ook het gevoel dat zo'n volgeling een beetje blok aan het been is bij haar puzzeltocht. Misschien wil ze liever geheel alleen de mode-trend en prijzen-trend nader beschouwen waar- De Noord-Bevelandse volleybalver eniging Wiska is maar liefst met beide eerste teams kampioen in de tweede klasse geworden en zullen dus volgend volleybalseizoen in de eerste klasse uit komen. ,De heren waren vorige week reeds gepromoveerd, zaterdag j.l. deden de dames dat eveneens. Trainer-speler. Een prachtig succes voor deze Noord- Bevelandse vereniging, maar ook voor de trainer-coach Marco Stoffer uit Goes die zijn eerste seizoen bij Wiska zag af gerond met dit succes. Zelf een bekend en verwoed volleybal liefhebber, gaat hij volgend seizoen het eerste team spelers versterken. Jongere spelers zijn hard nodig, vindt het bestuur. Met spe lers als Jo Verburg en Leen Dees is de gemiddelde leeftijd wat aan de hoge kant, hoewel ze hun mannetje in het team nog best staan. Jaren geleden speelde Wiska ook al eerste klas, na de, nodige jaren in la gere klassen te hebben gespeeld, is deze prestatie dus weer opnieuw gele verd. Saamhorigheid en een hecht vereni gingsleven zijn wel de drijfveren van deze prestatie., wat ook bij de laatste wedstrijd van de heren bleek. De da mes waren alle present met een bloe metje voor hun mannelijke collega's. Dames kampioen met bloemen en gebak. De laatste wedstrijd die door de da mes werd gespeeld om kampioen te worden was zaterdag j.l. Het damesteam bestaande uit 8 speelsters, in leeftijd variërend van 16 tot 21 jaar, wonnen deze voorlaatste wedstrijd met 30 van Mytilus 3 uit Goes. Het was een span nende strijd, waarbij de zenuwen een grote speelden. Eén van de grote win- bij zelfs de verkoopster niet nodig is Nee, dank u, ik kijk liever wat rond" „Natuurlijk, mevrouw, gaat uw gang"). Gevolg is echter dat het aandeel van de man beperkt blijft tot een geldelijke bijdrage en hij de tijd verder naar eigen inzicht en genoegen kan inrichten met de wetenschap, dat de vrouw dat ook doet. De eerste de beste. Winkelen is een noodzakelijk kwaad als je mee moet omdat je zelf het lij dend voorwerp bent bij de aankopen. Vooraf ernstig gewaarschuwd niet het eerste het beste te nemen, wurm je je zelf in veel te kleine paskamers in diverse modellen, die óf jeugdig óf vlot óf financieel aantrekkelijk zijn. Zaken waar je altijd „slaagt" worden in eerste instantie als een besmettelijke ziekte gemeden. Eindelijk krijg je iets te pakken in toch je favoriete plaats (waar mannen altijd slagenAls je de verkoopster mag geloven heb je het helemaal ge maakt („U ziet er helemaal niet uit of u veertig bent! Pardon, u bent pas vijfendertigJe keert huiswaarts met het gevoel, dat je er voorlopig weer tegen kan! Vrouwmoedig. Het grote probleem is het winkelen, waarbij je mee mag, warm aanbevolen! Je mag meekijken langs de eindeloze rijen broeken en jassen, jurken en blouses. Je loopt mee, op zoek naar. ja wist je het maar! Belangrijk is het vooral je metgezel in het oog te houden en steun- en rustpunten te vinden in de diverse winkels. Want op dat mo ment dreigen historische woorden, dat „alle dingen onuitsprekelijk vermoei end zijn" te worden bewaarheid! Voor allen (en ik weet dat er velen zijn) voor wie dit verhaal herkenbaar is, wil ik een volgende keer ter bemoe diging het een en ander schrijven en adviseren. Maar belangrijk is: draag je lot vrouwmoedig, want bedenk: Kleren maken de vrouw! H. naars bij de dames was trainer G. Geelhoed. Zichtbaar verguld met dit resultaat stond hij temidden van zijn dames. Hij heeft dit team vanaf de eer ste volleybalkennismaking begeleid en opgeleid, wat voor een volleybalteam toch wel een bijzondere prestatie ge noemd mag worden. Na afloop van de enerverende strijd, waar heel wat publiek bij aanwezig was, stonden het bestuur, herenspelers en familieleden klaar met bloemen en ge bak voor de kampioenen. Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met aktualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor dien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE Examens Brandweer Bij de vrijwillige brandweer van de gemeente Kortgene zijn de volgende leden geslaagd voor het Rijks Diploma Hoofdbrandwacht. Van het korps Kortgene: de heer J. Koole. Van het korps Colijnsplaat: de heren A. Karman, C. Reijnhoudt en C. L. van der Weele. De cursus werd gegeven door de Re gionale Brandweer Midden- en Noord- Zeeland, het examen werd gehouden in het Brabantse Etten-Leur. Met Delta Tours: 7 dagen Sauerland Er zijn voor deze reis nog een be perkt aantal plaatsen vrij, zo liet Delta Tours uit Colijnsplaat weten. De vertrekdatum is op 18 juni. De eerste dag gaat via Breda, Eindhoven, Weert, waar koffie wordt gedronken, naar Keulen, waar een bezoek aan de Dom wordt gebracht. De eindbestem ming is Olphe-Willingen. De tweede dag heeft 's morgens ieder de tijd voor zichzelf, 's Middags wordt er een bezoek gebracht aan de stad Brilon. Dag drie wordt besteed voor een bezoek aan de beroemde druip steengrotten van Atterdorn en een prachtige vaart over de Biggesee. De vierde dag wordt er een prachtige tocht gemaakt door het Sauerland. De vijfde dag gaat het naar de plaats Soest en de bekende Möhnethalsperre. Dag zes is geheel ter vrije beschikking. Op de ze vende dag gaat het weer huiswaarts. In Zevenbergen zal het afscheidsdiner plaatsvinden. Het bekende „Der Sauerland Stern" hotel is de plaats waar wordt verble ven. Dit hotel is voorzien van alle denk bare comfort, zoals douche en toilet, tv en een huisbar op alle kamers. Te vens beschikt het hotel over een groot zwembad, sauna, bowlingbanen enz. ,De kosten voor deze geheel verzorg de reis bedragen f 735.per persoon. Dus inclusief volledige verzorging en inclusief reis- en ongevallenverzeke ring. Mocht u interesse hebben om deze prachtige reis mee te maken, neem dan even contact op met Delta Tours, tel. 01199 - 281 of 651. Op maandag 29 april 1985 was de stand f 182.125.—. Op 23 april werd in de Zeeuwse Bi bliotheek een maquette van Nepal ge ïnstalleerd. Deze was gemaakt door leer lingen van de MTS in Vlissingen en zal gedurende de gehele actie dienen als graadmeter. Bij de maquette is een ta fel ingericht met informatie over Nepal en het onderwijsproject. Een grote stembus, in bruikleen ge geven door de gemeente Middelburg, dient als blikvanger én collectebus. De Scouting-groep Westdorpe (ge meente Sas van Gent) heeft zijn heitjes voor de verleende karweitjes overge dragen aan de actie „Zeeland helpt Ne pal". Het bedrag was f 341. De Hervormde Jeugdraad te Renesse (gemeente Westerschouwen) stelde de opbrengst van zijn jaarfeest aan de actie beschikbaar. Deze bedroeg f 300.-. De bloemenman uit Terneuzen die we kelijks aanwezig is op de markt in Vlis singen schonk een boeket van f 9.aan de actie. schrijven naar: Actie „Zeeland helpt Voor informatie kunt u bellen of Nepal", St. Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, telefoon 01180 - 31398 en 31507 (doorkiesnummer). VOETBAL Zaterdag 4 mei: Colpl. Boys 1 Bevelanders 1 (2.30 uur) Colpl. Boys 2 Hoedekenskerke 2 (2.30 uur) Yerseke 6 Colpl. Boys 3 (12.45 uur) Dames: Colpl. Boys WIK (11.00 uur) Colpl. Boys BI Bevelanders BI (12.45 uur) Goes El Colpl. Boys El (10.00 uur) Zierikzee F Colpl. Boys F (10.00 uur) Wissenkerke 2 SKNWK 2 (2.30 uur) Wissenkerke 4 Veere 4 (2.30 uur) SSV Dl Wissenkerke Dl (10 uur) Wissenkerke D2 'sH. Arendskerke Dl (10.00 uur) Wissenkerke El Oostkapelle El (10 u) Wissenkerke F RCS F (10.00 uur) Bevelanders 2 DFS 2 (2.30 uur) Brouwershaven 2 Bevelanders 3 (2.00 uur) Dames: SVD Bevelanders (11.00 uur) Duiveland Cl Bevelanders Cl (10 uur) Kloetinge D2 Bevelanders Dl (10 uur) Bevelanders El Serooskerke El (10.00 uur) Oostkapelle F Bevelanders F (10 uur) Kats 1 Wissenkerke 1 (2.30 uur) SKNWK Al Cortgene Al (12.45 uur) Cortgene Cl Colpl. Boys Cl (11 uur) Heinkenszand D2 Cortgene Dl (10 u) Cortgene El SSV El (10.00 uur) Zondag 5 mei: Cortgene 3 Zonnemaire 2 (12.30 uur) Woensdag 8 mei: Wolfaartsdijk Dl Cortgene Dl (18.30 uur) Wissenkerke D2 Kloetinge D3 (18.30 uur) Kruiswoordpuzzel no. 926 Horizontaal: 1. vogel - 4. bijwoord - 7. europeaan - 10. vonnis - 14. in oprich ting - 15. plaats in België - 16. vogel 18. bevestiging - 19. onmeetbaar getal 20. boom - 22. tandarm zoogdier - 24. tweetal - 26. ijver, animo - 30. Spaanse titel - 32. voorzetsel - 33. het romeinse rijk (Lat. afk.) - 34. heilige - 35. Frans onbep. vnw. - 36. deel van de bijbel 37. voorzetsel - 38. in orde - 40. klaar 42. toets alleen - 44. zelfzucht - 45. overlevering - 46. zangnoot - 47. rijks grens - 48. vlug - 50. stofmaat - 51. Engels voorzetsel - 52. de onbekende 54. de somma van - 56. telegraaf restant 57. zoals de akten getuigen (Lat. afk.) 58. oosterse titel - 59. droevige - 62. Engels telwoord - 64. kledingstuk - 66. priem - 67. grondtoon - 68. inhoudsmaat 69. jong dier - 72. dierengeluid - 74. internationale aanduiding van een wind richting - 76. soort vlag - 80. kostbaar weefsel - 81. meisjesnaam - 82. zuivel- produkt. Horizontaal: 1. bolster - 6. woedend 11. ale - 12. epe - 13. nu - 15. knap 16. dame - 17. no - 18. dik - 20. dn 21. as - 22. dag - 23. rij - 25. dl - 27. al 28. ir - 29. egale - 32. kpm - 34. smoes 36. top - 37. hl - 39. nm - 40. put 41. anker - 42. gok - 45. ss - 46. us 48. nav - 51. amice - 53. drs - 55. anode 57. ea - 58. ts - 59. ia - 61. no - 62. ier 64. se - 65. ro - 67. rus - 69. ad - 70. soms - 72. lomp - 73. tt - 75. lea - 76. erna - 78. lakmoes - 79. barbaar. snelle inlüstservice I v.a. 25 ct/cm, zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel, schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. WATERSPORT Zaterdag 4 en zondag 5 mei: Teamwedstrijden zeilen te Colijnsplaat, start 10.00 uur, organisatie: watersport vereniging. Zaterdag 4 mei: „Oosterlands Fanfare" uit Oosterland op muziektent bij Zwemparadijs Zee land (14.00 uur). Dodenherdenking te Colijnsplaat, orga nisatie: CCB. Verticaal: 2. spil - 3. zeepwater - 4. nummer - 5. kamermeisje in een harem 6. persoonlijk voornaamwoord - 7. ver heugd - 8. maanstand - 9. vers - 11. onder andere - 12. vlagzalm - 13. boter ton - 15. zangnoot - 17. N.V. (Frans) 19. kledingstuk - 20. rivier in Siberië 21. meterton - 23. nieuwe wereldtaal 25. deur - 26. deel van een jas - 27. zangnoot - 28. bestaat - 29. pronkkastje 31. ontsteld - 36. troefkaart - 37. nako-, melingschap - 38. ijzerhoudende aarde 39. kostbare stof - 41. hevig - 43. sport- term - 49. Nederlands eiland - 53. drink- bakje - 55. titel - 56. geheel de uwe 57. voorzetsel - 58. telwoord - 60. dat is 61. vaartuig - 63. insekteneter - 65. dun 67. bolgewas - 70. groet - 71. familielid 72. zangnoot - 73. plaats in Duitsland 75. deel van het been - 77. water in Brabant - 78. kindergroet - 79. te zijner plaatse (Lat. afk.). Verticaal: 1. bandiet - 2. Is - 3. tand 4. eland - 5. rep - 6. wed - 7. opaal 8. eems - 9. eg - 10. drogist - 14. ui 17. na - 19. krap - 22. drop - 24. ijl 26. Ik - 27. am - 28. im - 30. go - 31. eh 33. poker - 34. sm - 35. eu - 38. las 39. nru - 42. gaviaal - 43. om - 44. kier 45. se - 47. sa - 48. noor - 49. ad - 50. venster - 52. ca - 53. ds - 54. si - 56. nn 58. temee - 60. aroma - 63. ed - 64. solo 66. omar - 68. ut - 71. sas - 72. leb 74. pk - 77. ja. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 925 HELPT NEPAL GIRO 7475 MIDDELBURG

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1