NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Raadsvergadering Kortgene SPORTAGENDA Prins Willem- Alexander jarig Koninginnedag 1985 Prinses Juliana jarig Pieter jarig GALERIJ de HORN Evenementen-kalender No. 4167 Donderdag 25 april 1985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post ƒ35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Bij de aanvang van de gemeente raadsvergadering te Kortgene op don derdag 18 april feliciteerde de burge meester mevr. Heijers met de voor spoedige geboorte van haar baby. Felicitaties volgden ook van dhr. De Smit aan het adres van mej. I. J. Wat- tel uit Kamperland i.v.m. haar benoe ming tot klerk A bij de afdeling alge mene zaken in Kortgene. En aan dhr. H. A. Roest wegens zijn benoeming als conrector aan een scholengemeenschap te Rotterdam. Bij een voorstel tot ontslag van enige leerkrachten aan de formatie kleuter school/lagere school te Colijnsplaat, sprak dhr. Geelhoed daar zijn onge noegen over uit. De burgemeester zei dat daar niet aan te ontkomen valt. Het aantal leerlingen is daarbij van invloed. Er zijn akties ondernomen om ontslagen tegen te gaan. Die akties hebben geen succes gehad. N.a.v. een circulaire van de minister dat besloten is de beginsalarissen van een aantal salarisschalen van het bur gerlijk rijkspersoneel ingaande 1 juli 1984 te verlagen, is dhr. De Looff van oordeel dat dit een gevolg is van de bezuinigingswoede van de regering. Voorgesteld wordt de bezoldigingsver ordening per 1 januari 1985 te wijzigen. Met algemene stemmen wordt vervol gens besloten het bezwaarschrift van het regionaal educatief centrum tegen de subsidiebeschikking 1985, ongegrond te verklaren. Aan dhr. W. Huibregtse wordt hierna een perceel tuingrond achter zijn wo ning verkocht a 25,per m2. Het betreft een perceel van 155 m2. Een voorstel om aan verenigingen en aan de kerk een bijdrage van 30, per ton te geven voor het verzamelen van glas, inplaats van 20,zoals de regeling nu is, is voor dhr. Van Damme aanleiding om te vragen wie dat gaat verzamelen als de kerk ermee stopt. Dhr. Huibregtse staat positief bij dit voorstel. Het is ook voor het milieu van groot belang dat het wordt opge haald. Voor wat de vraag van dhr. Van Damme betreft, was de burgemeester van oordeel dat er niets aan de hand is. Nadat alle frakties gunstig hadden ge reageerd op het voorstel wordt dit met algemene stemmen aangenomen. Omdat er klachten zijn gekomen over de minder goede geluidsweergave in de raadszaal, stelt het college voor om 2 luidsprekerzuilen aan te brengen in de zaal. De aanschaf zal 2.150,53 gaan kosten. Mevr. Van Oeveren vraagt wat de oorzaak is. Zijn de mensen op de pu blieke tribune hardhorend en waarom is daar niet aan gedacht bij het aan schaffen van de huidige installatie? Ook vond ze spraakles nemen aan trekkelijk. Dit zou de verstaanbaarheid ook ten goede kunnen komen. Dhr. De Looff is van mening dat iedereen moet kunnen horen wat er gezegd wordt. De burgemeester zei dat ook de no tulisten wat moeite hebben met het te zwakke geluid. Het geven van spraakles ziet ze niet zo zitten. Nadat mevr. Van Oeveren van oor deel was, dat het geluid in de hal moet kunnen doorklinken, wordt het voorstel aangenomen. Om een oplossing te krijgen voor een warmwatervoorziening in het gymnas tieklokaal van de basisschool „Het Stel- leplankier" te Colijnsplaat en een prak tische warmtevoorziening daarin, wordt voorgesteld om 2 c.v.-installaties on afhankelijk van elkaar te maken. De kosten voor een en ander bedragen 6.200,Met algemene stemmen wordt besloten dit voorstel aan te nemen. In een volgend voorstel wordt een extra subsidie van 1000,gevraagd voor de extra kosten die zijn gemaakt bij de visserijdagen in 1984 te Colijns plaat. In voorgaande jaren was de bij drage 2000,Nu wordt 3000,voor gesteld. Dhr. De Looff heeft daar grote be denkingen tegen. Na een jaar komt men hiermee. Hij is van mening dat er nogal gemakkelijk met gemeenschapsgeld wordt omgesprongen. Het verstrekken van konsumpties kan ook wel zuiniger. Hoewel dhr. De Smit van mening is dat zuinigheid betracht moet worden wil hij toch, hoewel met pijn, aan het voorstel meewerken. Hij vindt het ove rigens fijn, dat de visserijdagen worden gepresenteerd. Mevr. Van Oeveren is van mening, dat het voorstel moet worden aangenomen. Dhr. Blankenstijn vindt dat de visserijdagen moeten blij ven, maar ook dat de organisatoren wat meer op de kleintjes moeten letten. Beperking van konsumpties is nood zakelijk. Dhr. Van Damme als lid van de or ganisatie trok het boetekleed aan, maar het produktschap visserij had aange drongen op goede reklame, omdat de garnalen in opspraak waren gekomen. Daarom werden garnalen aangeboden tegen gereduceerde prijs. De burgemeester is het met dhr. De Looff eens, dat men niet te gemakke lijk met gemeenschapsgeld moet om gaan. Toch vraagt ze aan de P.v.d.A.- fraktie om voor te stemmen. Ze hoopt dat in de toekomst de touwtjes wat strakker zullen worden aangetrokken. Na enig overleg met zijn fraktie- genoten zegt dhr. De Looff toe te stem men in deze éénmalige extra bijdrage. Wethouder Van der Weele is tevreden met de uitleg van Van Damme en geeft het comité een pluimpje voor de orga nisatie. Het voorstel wordt hierna aan genomen. Uitvoerig werd daarna gediscussieerd over een voorstel betreffende de aan schaf van brandweermateriaal. Voorge steld wordt om een krediet van 37500,- beschikbaar te stellen. Mevr. Van Oeveren vindt het een goed plan. Ze heeft vertrouwen in de korpsen uit Kortgene en Colijnsplaat. Ze vraagt ook of er nog materiaal van de BB over is, dat door de gemeente gebruikt kan worden. Dhr. De Looff vindt het vreemd dat de spuit van Kats niet gebruikt kan worden om riolen te zuiveren. Ook vindt hij het een vreemde zaak dat er nog offertes zijn gevraagd als er al inschrijvingen hebben plaatsgevonden. Dhr. Blankenstijn vindt dat een snelle inzet nodig is. Vandaar dat hij achter het voorstel staat. Dhr. De Smit twijfelt niet aan de kennis van de kommandant, maar had liever een regeling in regionaal verband gezien. Wethouder Van der Weele zegt dat het pompje van Kats niet te gebruiken is voor rioolzuivering. Daar is een riool ontstopper voor nodig. Alle raadsleden staan positief bij dit voorstel, maar algemeen is er toch een gevoel van onbehagen over het verschil van inleveren van offertes. Overigens blijkt dat de firma B. J. van Gilst uit Colijnsplaat het meest doeltreffende en het goedkoopste materiaal kan leveren. Wethouder Van der Weele is er van overtuigd dat geheimhouding verzekerd was aangaande de binnengekomen of fertes. Het voorstel wordt aangenomen. Bij de rondvraag pleit dhr. Blanken stijn er voor om de herdenking dat we 40 jaar geleden zijn bevrijd, niet op zondag 5 mei, maar op maandag 6 mei te vieren. Gods gebod, dat we de sabbat zullen heiligen, geldt voor ons allen en inzonderheid voor de overheid als die naresse Gods. De burgemeester heeft respekt voor de overtuiging van dhr. Blankenstijn, maar ze vindt het passend om dit heu gelijke feit op die datum te vieren. Dhr. De Looff vraagt hoe het komt, dat de begroting van het Dorpshuis „De Pompweie" nog niet gereed is. Verder vraagt hij of er een mogelijk heid is voor reduktie aan eigen inwo ners om gebruik te kunnen maken van het zwembad in „De Paardekreek". Mevr. Heijers vraagt weer aandacht voor het fietspad naar de sluis bij Kats en ook hoe het staat met de vervanging van dode bomen in de Hoofdstraat te Kortgene. Dhr. De Smit wil informatie over de plannen van een camping te Colijns plaat en over de resultaten van het in beroep gaan tegen het standpunt van de stuurgroep Oosterschelde. Over dit laatste zegt de burgemeester: „We hebben A gezegd en zullen ook B zeggen, omdat we in ons beleid worden beknot." Wat de vraag van mevr. Heijers be treft over de bomen in de Hoofdstraat, planten moet in het najaar gebeuren. Mevr. Heijers heeft het overigens in het najaar gevraagd. Ook het eventuele fietspad heeft de aandacht. Met het antwoord van wethouder Van Noort over de rekening van „De Pompweie" is dhr. De Looff niet te vreden. Dat die wel behandeld is, is in strijd met de waarheid. Reduktie voor het gebruik van het zwembad door eigen inwoners zal worden onder zocht door de betreffende wethouder. Uit het antwoord op vragen over het verloop van de onderhandelingen met de jachtclub uit Colijnsplaat, bleek dui delijk dat een en ander nog niet rond is. De vergadering wordt gesloten. Z.K.H. prins Willem-Alexander wordt zaterdag 27 april 18 jaar. H.K.H. prinses Juliana wordt dinsdag 30 april 76 jaar. Mr. Pieter van Vollenhoven wordt dinsdag 30 april 46 jaar. VOETBAL Zaterdag 27 april. SSV 1 Colpl. Boys 1 (2.30 uur) Borssele 2 Colpl. Boys 2 (2.30 uur) Colpl. Boys 3 Mevo 2 (2.30 uur) DFS 3 Colpl. Boys 4 (12.45 uur) Zeeland Sport BI Colpl. Boys BI (12.45 uur) Colpl. Boys El Zierikzee El (10 uur) Bruse Boys F Colpl. Boys F (10 uur) Bevelanders 1 Heinkenszand 1 (2.30 u) WIK 2 Bevelanders 2 (2.30 uur) SVD 2 Bevelanders 3 (2.30 uur) Bevelanders 4 Meeuwen 6 (12.45 uur) Bevelanders BI Arnemuiden BI (12.45 uur) Bevelanders Dl Wolfaartsdijk Dl (10.00 uur) Oostkapelle El Bevelanders El (10 u) Bevelanders F Noormannen F (10 u) Wissenkerke 1 ZSC 1 (2.30 uur) Nieuwdorp 3 Wissenkerke 2 (12.45 u) Wissenkerke 4 Meeuwen 5 (12.45 u) Wissenkerke Cl Colpl. Boys Cl (11 u) Wissenkerke Dl Kapelle Dl (10 uur) Kloetinge D3 Wissenkerke D2 (10 u) Domburg El Wissenkerke El (10 uur) Middelburg F Wissenkerke F (10 uur) Kats 1 SVD 1 (2.30 uur) Zierikzee Al Cortgene Al (2.30 uur) Cortgene Cl Mevo Cl (11.00 uur) Cortgene Dl Kloetinge D2 (10.00 uur) Zondag 28 april. Schoondijke 1 Cortgene 1 (2.30 uur) Cortgene 2 Zierikzee 4 (2.30 uur) Dreischor 2 Cortgene 3 (2.30 uur) Maandag 29 april. Cortgene Al Bruse Boys Al (18.30 u) snelle inljjstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel, schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. VOLLEYBAL Zaterdag 27 april: Dames: Mytilus 3 Wiska (15.00 uur) Zaterdag 27 april: Start van de Peelandmars te Colijns plaat, organisatie: „De Patrijzen". Dinsdag 30 april: Rondgang te Colijnsplaat door de mu ziekvereniging „Wilhelmina". OLIEBOLLENDAG TE KAMPERLAND Voor het uniform- en instrumenten fonds houdt de Brassband „Ons Ge noegen" te Kamperland a.s. zaterdag weer haar jaarlijkse oliebollendag. Kruiswoordpuzzel no. 925 Horizontaal: 1. harde schil - 6. razend 11. drank - 12. plaats in Gelderland 13. bijwoord - 15. geleerd - 16. gema nierde vrouw - 17. windrichting - 18. gezet - 20. dyne - 21. spil - 22. deel van een etmaal - 23. reeks - 25. in houdsmaat - 27. reeds - 28. titel - 29. gelijkmatige - 32. scheepvaartmaat schappij - 34. uitvlucht - 36. deel van een berg - 37. inhoudsmaat - 39. nieuwe maan - 40. gegraven gat - 41. deel van een schip - 42. waagstuk - 45. vaartuig 46. deel van Amerika - 48. naar aan leiding van - 51. vriend (Latijns) - 53. titel - 55. elektrode aan de positieve pool - 57. en anderen - 58. toets alleen 59. dierengeluid - 61. Engelse ontken ning - 62. Europeaan - 64. selenium 65. ambtshalve (Lat. afk.) - 67. Euro peaan - 69. de somma van - 70. bij woord - 72. onbehouwen - 73. bekende motorraces - 75. bijbelse naam - 76. en meer anderen - 78. blauwe kleurstof 79. woest, onbeschaafd mens. Verticaal: 1. boef - 2. de lezer heil (Lat. afk.) - 3. deel van het gebit - 4. her kauwer - 5. opschudding - 6. waadbare plaats - 7. halfedelsteen - 8. rivier in Duitsland - 9. landbouwwerktuig - 10. beroep - 14. bolgewas - 17. voorzetsel 19. nauw - 22. lekkernij - 24. dun - 26. maanstand - 27. deel van de dag - 28. ter herinnering - 30. ga (Engels) - 31. uitroep - 33. gokspel - 34. samarium 35. europium - 38. verbinding - 39. Ne derlandse Radio Unie - 42. reptiel - 43. openbaar ministerie - 44. smalle ope ning - 45. selenium - 47. N.V. (Frans) 48. Europeaan - 49. de somma van - 50. raam - 52. ongeveer - 53. titel - 54. zangnoot - 56. de onbekende - 58. aan stonds - 60. geur - 63. jongensnaam 64. enkelspel - 66. oosterse jongensnaam 68. grondtoon - 71. sluis - 72. koeien- maag - 74. eenheid van kracht - 77. bevestiging. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 924 Horizontaal: 1. al - 2. ado - 5. kam 8. st - 10. dr - 11. stavanger - 14. ri 16. aera - 18. gedoe - 19. uier - 21. nest 23. ree - 24. kind 25. van - 26. ida 27. som - 28. eer - 30. tip - 32. lat 34. alk - 36. aren - 40. eend - 42. har- lingen - 43. sela - 45. tolk - 48. oma 50. kok - 52. ver - 53. lap - 55. dar 56. edo - 57. den - 59. nita - 61. oor 63. stem - 65. toko - 66. norma - 68. orel 70. ad - 71. marseille - 74. la - 75. eg 76. est - 77. spa - 78. ot. Verticaal: 1. arena - 2. at - 3. dag - 4. overal - 5. knoest - 6. age - 7. me 9. trede - 10. da - 11. sas - 12. ade 13. rui - 15. ir - 17. rente - 20. ineke 22. tip - 24. kma - 25. vla - 29. rad 31. inham - 33. animo - 35. lente - 37. roe - 38. erg - 39. ego - 41. nel - 43. sul 44. lopik - 46. order - 47. kin - 49. ada 50. kroost - 51. kermis - 52. vos - 54. anode - 58. emelt - 60. torn - 62. ore 64. toe - 65. ta - 66. nrs - 67. alp - 69. la 72. ae - 73. la.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1