NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Containervervoer in binnenvaart sterk in opkomst SPORTAGENDA Vergaderingen bijeenkomsten Zeeland Magazine? Brassband „Wilhelmina" gaf koffieconcert Jeugd van Slagvast kampioen Rode Kruis steunt op bereidheid tot geven GALERIJ de HORN No. 4165 Donderdag 11 april 1985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Het aandeel dat de binnenvaart in neemt in het containervervoer tussen Rotterdam en het Westeuropese achter land (vooral over de Rijn) is nog altijd bescheiden niet meer dan ongeveer tien procent maar daar komt veran dering in. Men verwacht dat rond het jaar 2000 in Rotterdam ruim één miljoen contai ners per jaar zullen worden aangevoerd, die voor dóórvoor naar het Europese „achterland" bestemd zijn. Eén-derde van dat miljoen containers zal dan via de Rijn, de Schelde-Rijnverbinding en via andere waterwegen worden afge handeld. Een enorme sprong voorwaarts dus. Deze verwachting is gebaseerd op het feit dat in Rotterdam de aanvoer van containers nog zal groeien want Rot terdam is in Europa de „hoofdhaven" voor vele scheepvaartverbindingen over de hele wereld. Het vervoer per spoor of vrachtwagen bereikt langzamerhand de grens van de mogelijkheden om die groeiende stroom van containers te vervoeren. De binnen vaart heeft echter wél groei-mogelijk- heden en werkt bovendien goedkoper. De binnenvaartrederijen zullen dan ook steeds sterker op hun goedkopere ver- voersmogelijkheid wijzen. Voor gebieden in Midden- en Zuid- Duitsland is het „binnenvaarttarief" in het algemeen vijftig procent van dat van het weg- en railvervoer. Dat komt vooral door de grote capaciteit van een doorsnee binnenvaartschip (100 tot 150 containers van twintig voet, soms drie hoog gestapeld) en door de in verhou ding lage personeelkosten. In reisduur ontlopen de diverse vervoerssystemen elkaar vrijwel niet; het kan soms hoog uit enkele uren uitmaken. De binnenvaart is sinds de introduc tie van de container in West Europa (omstreeks 1966) eigenlijk voortdurend op de achtergrond gebleven. Het con tainervervoer kwam voort uit het Ame rikaanse systeem, dat uitgaat van zee-, weg- en railvervoer. In de huidige ver deling van het achterlandverkeer is dat wat Rotterdam aangaat nog steeds te zien: 75 procent komt en gaat per vrachtauto, 15 procent per spoor en 10 procent via de binnenwateren. Bent u reeds geabonneerd op aen 2-maandelijks tijdschrift met aktualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE Eén-derde. Over zo'n vijftien jaar zal de verde ling voor elk van die drie vervoerssys temen ongeveer één-derde bedragen. Het wegvervoer zal dus als de voor spellingen van de transportdeskundi gen inderdaad juist zijn de grote ver liezer worden; het vervoer per spoor winnaar en de binnenvaart „overwin naar". Even wat cijfers: in 1975 kwam de Rijnvaart nog maar op een vervoer stroom van 10.000 containers; in 1979 waren dat er al 60.000 en momenteel zijn 't er dik 100.000. Er zijn de laatste jaren nogal wat bin nenvaartrederijen containers gaan ver voeren; meestal met verbouwde tonna- nage (ook de duwvaart). „Ti-endsetters" op de Rijn zijn vooral Combined Con tainer Service, Spedition Frankenbach en Europese Waterweg Transporten (EWT). In het Antwerpen-verkeer is met name het Rotterdamse bedrijf Eu- robarge actief. Eurobarge begint bin nenkort overigens ook op de Rijn, in een samenwerkingsverband met enkele an dere ondernemingen. De drie grootste rederijen hebben hun eigen Rijn-terminales o.a. in Keulen, Mainz, Mannheim en Karlsruhe. In Rot- terdam laden en loissen hun schepen bij de container-overslagbedrijven Eu rope Container Terminus (ECT) en U- nitcentre (die beide jaarlijkse binnen- vaart-groeicijfers registreren van twin tig tot dertig procent) en bij diverse stukgoedbedrijven die ook containers behandelen. ECT heeft op zijn nieuwe Delta-terminal op de Maasvlakte een aparte los- en laadplaats voor binnen vaartschepen. En die investering heeft direct te maken met de grotere rol die de binnenvaart de komende jaren in de aan- en afvoer van containers zal ver overen. Voor een groot aantal belangstellen den gaf de brassband „Wilhelmina" uit Colijnsplaat een koffieconcert op maan dag 8 april in „De Brug" te Colijnsplaat. Onder leiding van de dirigent werd een zeer gevarieerd programma ten ge hore gebracht, dat bij het publiek zeer in de smaak viel. Niet alleen de door het orkest uitgevoerde nummers, maar ook het optreden van het duo J. Bakker - A. Bogaard, het kwartet bestaande uit de dames E. Bakker, J. Bakker, A. Bak ker, M. Clarijs - Roodzand en de solist H. Steketee werden bijzonder gewaar deerd. Deze koffieconcerten, die „Wilhel mina" al enige malen heeft georgani seerd, blijken steeds meer bezoekers aan te trekken. Beslissing viel in de laatste partij. Monique v.d. Heijde, Herbert Keizer en Stefan Nagelhout hebben een hu zarenstukje uitgehaald door in één sei zoen door te stoten van de vierde naar de tweede klas. Een prestatie die nog meer reliëf krijgt als men weet dat zij het vorig seizoen „slechts" de tweede plaats wisten te behalen, maar op ver zoek toch promoveerden. En wie toen gezegd zou hebben dat een kampioen schap in 't verschiet lag een vinger naar het voorhoofd hebben gekregen. Want dat kon nooit. Maar vanaf de eerste wedstrijd heeft Slagvast de koppositie in handen ge had. Slechts één team was in staat ge weest Slagvast op de knieën te krijgen. En juist tegen dit team moest Slagvast in de laatste wedstrijd een punt zien te bemachtigen om kampioen te worden. Cadeau hebben ze het ook niet gekre gen. Het team van MZ uit Middelburg heeft er alles aan gedaan om Slagvast de tweede nederlaag te bezorgen en hen daarmee van de titel af te houden. Maar in de allerlaatste partij van de wedstrijd maar ook van de competitie wist Stefan Nagelhout het hoofd koel te houden. Bij een 4-5 achterstand bracht hij Slagvast, na een uitstekende partij, het beslissende punt 5-5. Daar voor hadden Monique v.d. Heijde en Herbert Keizer er voor gezorgd dat de aansluiting bleef. Want Slagvast had het moeilijk. Steeds moesten ze een achterstand zien weg te werken. Maar de laatste partij bracht hen de fel be geerde titel. Een titel ook waar zij het meest recht op hadden. Proficiat. Het tweede jeugdteam heeft de smaak van overwinningen te pakken gekregen. Zij behaalden in hun laatste competitie- treffen een 10-0 zege op het tweede jeugdteam van Big Smash uit Bigge- kerke. Ewald Begthel, Wim de Bruine en Bert Sandee gaven hiermee nog maals aan dat de juiste weg is gevonden. Hoewel ook de laatste wedstrijd geen punt meer heeft opgeleverd, lijkt het er op dat het eerste sen. team van Slag vast zich toch in de derde klas weet te handhaven. Volledige zekerheid was er geweest als er afgelopen vrijdag, ook al tegen MZ een punt was behaald. Maar Slagvast had de pech dat Hans v.d. Kraan een lelijke smak maakte waar hij later zoveel last van had dat hij de concentratie op de wedstrijd ver loor. De teruggekeerde Jaap Jongh Vis- scher en Jos Breas konden dat samen niet opvangen. Met 6-4 werd nu verlo ren waar een verdeling van de punten eigenlijk de juiste was geweest. Het tweede sen. team had in en te gen Oudelande weinig kans om het de kampioenen er lastig te maken. Wel tekenden Jaap Meester en André Nagel hout ieder voor een punt en hielden één van de twee spelers van Oudelande, die nog geen enkele wedstrijd had verlo ren, van een honderd procent score af. We weten het allemaal. Dat er men sen zijn die veel hebben. Dat er mensen zijn met niets. We kennen ze, die plaatjes van hol ogige, dikbuikige, hongerige kinderen. Die beelden met gezichten vol paniek en verdriet van mensen op de vlucht voor geweld. Die foto's van ravage ach tergelaten door aardbevingen, wervel stormen en wat dies meer zij. We hebben hem wel, die gedachte van ,wat kan ik daar nu aan doen', dat gevoel van frustatie en machteloosheid. Het is nu eenmaal niet eerlijk verdeeld in de wereld. Maar toch. Er kan veel worden gedaan. Want iedereen die heeft, kan geven. En iedere gever draagt bij aan het geheel. Zo wordt een gift uit kleine beetjes groot en kan het gebaar van hulp worden gemaakt, dat eerst zo onmogelijk leek. Elk jaar doet het Nederlandse Rode Kruis in zijn campagne-periode een be roep op iedere Nederlnader bereidheid te tonen het zijne bij te dragen. Hoe veel of hoe weinig dat ook is. Het is die goedgeefsheid die het Ne derlandse Rode Kruis in 1984 o.a. in staat stelde vele honderdduizenden droogteslachtoffers in Afrika te helpen en zijn binnenlandse taken uit te voeren De noden zijn de wereld nog niet uit. Nog lang niet. Mogen we u daarom ook in 1985 vragen te laten zien dat u wilt helpen. We kloppen daarvoor bij u aan in de periode 27 mei tot en met 9 juni. VOETBAL Zaterdag 13 april: GPC 1 Colpl. Boys 1 (2.30 uur) Colpl. Boys 3 SSV 3 (2.30 uur) Colpl. Boys 4 Duiveland 3 (2.30 uur) Dames: Zierikzee Colpl. Boys (11 uur) Middelburg B2 Colpl. Boys BI (12.45 uur) WIK F Colpl. Boys F (10.00 uur) Bevelanders 1 SSV 1 (2.30 uur) Bevelanders 3 Yerseke 6 (12.45 uur) Meeuwen 6 Bevelanders 4 (12.45 uur) Dames: WIK Bevelanders (11 uur) Bevelanders BI Jong Ambon BI (12.45 uur) Bevelanders Cl Wissenkerke Cl (11.00 uur) Bevelanders Dl Goes Dl (10.00 uur) Domburg El Bevelanders El (10 uur) Bevelanders F Veere F (10.00 uur) Cadzand 1 Wissenkerke 1 (2.30 uur) Wissenkerke 2 Bevelanders 2 (2.30 u) Oostkapelle 4 Wissenkerke 4 (16.15 uur) Wissenkerke Dl Zierikzee Dl (10 u) Heinkenszand D3 Wissenkerke D2 (10.00 uur) Wissenkerke El Noormannen El (10.00 uur) Arnemuiden F Wissenkerke F (10 u) Waarde 1 Kats 1 (2.30 uur) Ouwerkerk Al Cortgene Al (2.30 uur) Cortgene Dl Wolfaartsdijk Dl (10 u) Goes El Cortgene El (10.00 uur) Zondag 14 april: Terhole 1 Cortgene 1 (2.30 uur) Ouwerkerk 2 Cortgene 3 (2.30 uur) Cortgene 2 Renesse 3 (2.30 uur) snelle inljjstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel- schilderüen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. VOLLEYBAL Zaterdag 13 april: Dames: Ardito 3 Wiska (13.15 uur) Heren: EWC 4 Wiska 1 (16.30 uur) Heren: Wiska 2 Labyellov (14.00 uur) Dinsdag 16 april om 20.00 uur Dorpsge meenschap Colijnsplaat in „De Brug". Kruiswoordpuzzel no. 923 Horizontaal: 1. titel - 3. jaarlijks weer kerend feest - 10. bieding - 13. nako melingschap - 15. al - 16. hetzelfde 18. zangnoot - 19. vrucht - 21. gelofte 22. gewas - 24. steundraad - 26. dans- koor - 28. breedvoerig - 30. vogelpro- dukt - 31. stuk stof - 33. opschudding 35. uiteinde van een spier - 36. voor zetsel - 37. pers. vnw. - 38. roofdier 40. maanstand - 41. onverstandig - 43. inhoudsmaat - 44. leidsman - 47. spil 48. bevestiging - 49. hevig - 50. water in Brabant - 51. u edele - 52. Nederl. vliegveld - 54. geogi-afische aanduiding 55. kostbare stof - 56. bijwoord - 57. vochtig koud - 58. lidwoord - 59. einde 60. kleur - 62. hoofddeksel - 64. ruw 66. bijwoord - 68. bitter vocht - 70. voegwoord - 71. voorzetsel - 72. kleur 73. plotselinge trek - 75. uitroep - 77. de jongere - 79. vlaktemaat - 80. plaats in Duitsland - 82. zoogdier - 84. ver langen - 85. tafelschuimer - 86. nummer. Verticaal: 1. deel van de week - 2. ri vier (Spaans) - 4. slede - 5. hert - 6. naar beneden - 7. reptiel - 8. deel van Amerika - 9. kleur - 11. goud (Frans) 12. gedeeltelijk - 14. bedorven - 17. nevel - 20. bloem - 23. wapen - 25. dierengeluid - 27. elk - 29. eikenschors 32. geneesmiddel - 34. kookgerei - 36. voorzetsel - 39. dierenverblijf - 42. zoogdier - 43. tuingereedschap - 44. vloerbedekking - 45. onder andere - 46. maand - 48. pers. vnw. - 49. insluiting van een stad - 51. voormalig soort on derwijs - 52. deel van een trap - 53. deel van de mond - 54. afwezig - 55. sprookjesfiguur - 56. water in Utrecht 59. meubelstuk - 60. soort stof - 61. teken van blijdschap - 63. handelsterm 65. radio-omroep - 67. schop - 69. on gedierte - 74. steen - 76. klein persoon 78. het romeinse rijk (Lat. afk.) - 80. telegraaf restant - 81. zangnoot - 83. voorvoegsel. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 922 Horizontaal: 1. psv - 3. parkiet - 8. abe 11. ae - 13. am - 14. de - 16. In - 17. I schril - 21. respijt - 24. ode - 25. tot 27. alk - 28. oe - 30. kolos - 32. rr - 33. j opa - 35. nor - 36. ets - 38. die - 39. i-ekenen - 40. tateren - 41. moesson 45. apekool - 49. oor - 50. ree - 51. dee 52. gei - 53. ng - 55. teder - 58. in 59. das - 61. tam - 62. olm - 64. tergen 67. sparta - 69. on - 70. ui - 72. di 73. ha - 74. rem - 75. stamper - 76. vel. Verticaal: 1. pastoor - 2. sec - 4. aal 5. rm - 6. id - 7. eer - 9. blij - 10. enteren - 12. orde - 15. oslo - 18. ho 19. ie - 20. vol - 22. ea - 23. pk - 25. torn - 26. toet - 29. epe - 30. koevoet 31. stamper - 32. rie - 34. akker - 35. nn - 37. st - 38. droog - 41. monitor 42. oog - 43. sr - 44. neet - 45. adem 46. ee - 47. oei - 48. liniaal - 54. rage 56. das - 57. glad - 59. dr - 60. se 62. op - 63. mr - 65. ene - 66. nut - 67. sie - 68. the - 71. ia - 72. dp.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1