NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD u Tegen wil en dank De Emmabloem-kollekte bestaat 75 jaar SPORTAGENDA Vernieuwde tennisbanen te Kortgene Voorjaarstocht wsv „De Vrolijke Tippelaars" te Vlissingen GALERIJ de HORN Evenementen-kalender Vaccinatie tegen HEPATITIS-B No. 4164 Donderdag 4 april 1985 88e Jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs ƒ20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. "MET EEN KNIPOOG". Eigenwijs. Onderwijzers hebben de naam alles te weten, alles te moeten weten en voor al alles beter te weten. Samenvattend, met de nadruk op het laatste, wil men ze graag eigenwijs noemen. In de rij: groen als gras, doof als een kwartel en arm als Job misstaat „eigenwijs als een onderwijzer" echt niet en ik verwacht dat het nog wel eens als staande uit drukking in de dan vierdelige „Dikke Van Dale" komt. (Misschien wel naast „zuneg" als een Zeeuw, met dank aan de erbarmelijke STER-reclame-figuur). Ik kan niet ontkennen dat de peda gogen en -goges die niet zo te waar deren trek in zich hebben, maar ik wil toch een poging ondernemen enkele verzachtende omstandigheden aan te voeren. U zult na het lezen van dit ar tikel zeer meer begrip op kunnen bren gen voor ons ras, misschien haast waar- dering voor ons vak krijgen Stralenkrans. In de eerste plaats heeft de onder wijzer zijn verleden tegen, de tijd waar in hij werd opgeleid tot een wandelende encyclopedie, van alle weetjes-markten thuis. Het doorgeven ervan was een soort „hoogste goed" en menigeen zal met weinig genoegen terugdenken aan rijtjes als Hoogezand, Sappemeer, Zuid broek Het overpompen van kennis was een eenzijdige zaak en de enkeling, die wel eens durfde vragen naar het waarom, kreeg: „omdat ik het zeg", als antwoord. En zo werd een stralenkrans van al wetendheid gecreëerd, waarbij niemand twijfelde aan „des onderwijzers woor den." En al worden tegenwoordig aller wegen pogingen ondernomen om zelfs kind en ouders te overtuigen, dat on derwijzers geen globetrotters zijn, het resultaat is matig. Zelfs een aktie: „Liever een sukkel dan op een sokkel," werd geen succes. Overal waar een onderwijzer opduikt, moet hij het ontbrekende kruiswoord puzzelwoord weten, alles uit het vader landse verleden kunnen oplepelen en ieder rekenkundig probleem, liefst uit het hoofd, oplossen omdathij on derwijzer is! Nu zijn er weinig beroepen, waar de deskundige zover boven de „werkne mers" staat als bij dit beroep. Bergen- hoge problemen voor het kind worden zo gemakkelijk en helder opgelost, dat het kind alle zin enonzin gaat aan nemen, want iemand die procenten, ta fels, ontleding en historie zo goed onder de knie heeft, is in de ogen van een kind haast onfeilbaar. Groot geheim. U ziet, enkele duidelijk aanwijsbare oorzaken dat de maatschappij de onder wijzer eigenwijs maakt. En mocht u nog niet geheel overtuigd zijn, dan hoop ik dat het volgende, aandoenlijke verhaal, al uw twijfels wegneemt. Het gebeurde onlangs op het school plein. Ik had pleinwacht en liep toe te zien hoe de opgeladen energie-voorraad kwijt moest. Opeens schoof een klam handje in de mijne en een jongetje van 8 jaar keek me trouwhartig aan. Het warm-zweterige handje had juist een groot half uur „gestreden" met moei lijke sommen, maar ik kon niet los komen, want hij kneep zo hard, terwijl zijn ogen me indringend aankeken, dat ik voelde, dat hij me iets moest zeggen. Na een korte aarzeling begon hij: „Meesterwe krijgen een babietje". Het was er uit en terwijl hij toch wat schichtig rondtoerde, raakte hij in een spraak-versnelling: „Het duurt nog héél lang, meester. Maar mama heeft gezegd, dat het een geheimpje was Zijn handje voelde nog klammer aan en ik begreep dat het een haast on doenlijke zaak voor hem moest zijn zo'n geheim te bewaren. „Maar als het dan een geheim is, dan moet je het ook niet tegen mij vertellen," begon ik, „of mocht dat van je mammie De kinderogen keken me vastberaden aan. Toen sprak hij gedenkwaardige woorden: „Mama heeft dat niet gezegd, maar meesters moeten toch alles we ten Even later was ik het handje kwijt. Opgelucht, blij dat hij zijn geheim toch één keer had kunnen vertellen, stortte hij zich weer in het tikkertjes-ge woel. Ja, fijn, dat je zoiets vroegtijdig weet, zeker met de steeds teruglopende leer lingenaantallen Onderwijzer(eigen)wijs tegen wil en dank. H. In 1910 werd in ons land de eerste landelijke Emmabloem-kollekte gehou den ter bestrijding van de tuberculose. Tbc was in die jaren een gevreesde volksziekte, waaraan duizenden men sen per jaar stierven. De kollekte dankt haar naam aan Ko ningin-Moeder Emma, de moeder van Koningin Wilhelmina, die bescherm vrouwe van de tbc-bestrijding was. De Emmabloem-kollekte is de oudste lan delijke kollekte in Nederland. Nog tot het eind van de jaren vijftig was tuberculose een voorkomende en gevreesde ziekte. Nagenoeg de enige be strijdingsmiddelen waren rust, frisse lucht en goede voeding. Daarom waren er overal in ons land sanatoria en kuur- huizen. Eind jaren vijftig werden afdoende geneesmiddelen tegen de ziekte ontdekt en daarna verloor tbc het gevaarlijke en bedreigende karakter. „Explosies". Al is tbc niet meer „volksvijand num mer één", zoals vroeger, toch worden elk jaar in ons land nog zo'n 1500 men sen besmet. Regelmatig leest men in de krant, dat een „explosie" ergens heeft plaatsgevonden. Er blijken dan ver schillende mensen uit dezelfde omge ving besmet te zijn. Vaak zijn dat jon geren of buitenlandse arbeiders. Omdat de ziekte in hoge mate besmettelijk is, worden na het ontdekken van iemand die de ziekte heeft, de mensen uit zijn omgeving (school, disco, werkkring, fa milie, vrienden etc.) onderzocht. Waakzaamheid blijft geboden, want het risico van tuberculose blijft bestaan en het lijkt er zelfs op, dat het aantal ziektegevallen in de laatste jaren weer enigszins toeneemt. „Derde Wereld". In de ontwikkelingslanden is tuber culose nog een ware gesel. Meer dan 20 miljoen mensen lijden aan de ziekte en daarvan sterven er elk jaar enkele mil joenen. Dat is in feite onnodig, omdat tbc met geneesmiddelen betrekkelijk eenvoudig te genezen is. Het geld voor de aanschaf van die medicijnen ont breekt echter meestal. Daarom gaat een belangrijk deel van de kollektegelden sinds enkele jaren naar bestrijdingsprojekten in ontwik kelingslanden als Malawi, Indonesië, de Antillen. In de week van 814 april a.s. wordt er weer gekollekteerd voor de Emma- bloem. Het kan zijn, dat er een kollek- tant of kollektrice bij u aan de deur komt. Het is ook mogelijk, dat u een acceptgirokaart in uw brievenbus vindt. Steun dan de oudste kollekte van Ne derland, voor een doel, dat in de we reld nog steeds erg belangrijk is. Geef de 75-jarige Emmabloem-kol lekte een jubileumcadeautje voor de tbc-patiënten van alle gezindten in Ne derland en in de ontwikkelingslanden. Mocht u de kollekte of de acceptgiro kaart missen: u kunt uw gift overma ken op postrekening 16.000, ten name van Stichting De Emmabloem, den Haag Dat kan ook via uw bank. Op woensdag 10 april kunt u op tv na het journaal van 8 uur een kort So- cutera-filmpje zien over de geschiede nis van de Emmabloem-kollekte en de tbc-bestrijding. Op zaterdag 30 maart zijn de ver nieuwde tennisbanen van L.T.C. „N.- Beveland" aan de Galgeweg te Kortge ne officieel geopend door de burgemees ter van Kortgene,. mevr. E. J. Hoogen- dijk - van Duijn. Voordat de opening plaats vond dankte de voorzitter van de club, de heer J. J. M. van Oeveren, voor de medewerking van de gemeen te in de persoon van wethouder L. M. van der Weele. Door de overgang van mateca- in gravelbanen is aan de wens van de club voldaan. De wens is nog dat ze in een later stadium van verlich ting voorzien kunnen worden. De verlichting van de banen op Co- lijnsplaat is overigens al in een verge vorderd stadium en de verwachting is dat er dit jaar nog gebruik van kan worden gemaakt. Vervolgens feliciteerde de burgemees ter de vereniging met de totstandko ming van deze banen. Vooral in een recreatiegemeente is het van groot be lang dat er door de recreanten geten nist kan worden. Voor wat de wens tot verlichten betreft, daar kan de porte monnee van de gemeente nog niet voor onen gaan. Verder was zij van mening dat contributieverlaging drempelverla ging tot gevolg zal hebben. Namens de gemeente overhandigde zij een fraaie beker, waarna ze, na enige mislukte slagen, de papieren toegang met een tennisbal opende. ,Op zaterdag 13 april organiseert de wandelsportvereniging „De Vrolijke Tippelaars" te Vlissingen haar 26e voor jaarstocht, onder auspiciën van de K.N.B.L.O. wandelkring W. Brabant- Zeeland. Afstanden: 5, 10, 15, 25 en» 40 km. Start vanaf clubhuis Zeeland Sport, Baskenburgplein te Vlissingen. (Gratis parkeren). Starttijden: 25 en 40 km om 10.00 uur, overige afstanden tussen 13.00 en 14.00 uur. Op alle afstanden zijn de routes ge heel vernieuwd, waarbij getracht is de af te leggen trajekten zo afwisselend mogelijk te maken. Elke 40-km loper ontvangt na vol brenging van de tocht een standaard, de wandelaars op de overige afstan den krijgen een soeciaal ontworpen voor j aarsmedaille. De deelnemers aan de 40 km hebben een verplichte rust te Lewedorp. De wandelaars op de 25 km mogen evenr tueel rusten in Arnemuiden. De medi sche verzorging is in de vertrouwde handen van de EHBO, afdeling Vlis singen. Nadere inlichtingen en voorinschrij- ven bij het secretariaat, mevr. A. C. Meerman, Westerzicht 90 te Vlissingen, telef. 01184-64753. FIOM-NIEUWS Vakantiegids één-oudergezinnen 1985. De landelijke Fiom heeft een vakan tiegids voor één-oudergezinnen 1985 uitgegeven. Dit boekje is te verkrijgen bij Fiom-Zeeland, Varkensmarkt 1 te Middelburg, en kost één gulden. Elk jaar opnieuw blijkt dat een groot aantal alleenstaande ouders moeite heeft met het vinden van geschikte en vooral betaalbare vakantiemogelijk heden. Om die ouders een beetje op weg te helpen heeft Fiom een aantal tips en mogelijkheden bij elkaar gezet. Aan de orde komen onder andere sa men met anderen op vakantie gaan, huisjes, kampeerterreinen en jeugdher bergen, georganiseerde (thema-)vakan- ties, kreatieve vakanties, sportieve va kanties in binnen- en buitenland, wo- ningruil, vakanties voor vrouwen (met of zonder kinderen), feestdagen en een aantal belangrijke adressen. Voor meer inlichtingen: bel Fiom, 01180 - 27311. VOETBAL Zaterdag 6 april: Middelburg 1 Colpl. Boys 1 (2.30 uur) Serooskerke 4 Colpl. Boys 2 (12.30 u) Colpl. Boys 4 Bruse Boys 4 (2.30 uur) RCS B2 Colpl. Boys BI (12.45 uur) Colpl. Boys F Zierikzee F (10.00 uur) Bevelanders 1 SKNWK 1 (2.30 uur) Bevelanders 4 Domburg 1 (12.45 uur) Mevo Cl Bevelanders Cl (11.00 uur) Goes Dl Bevelanders Dl (10.00 uur) Bevelanders El Domburg El (10 uur) Veere F Bevelanders F (10.00 uur) 's-H. Arendskerke 2 Wissenkerke 2 (2.30 uur) Zierikzee Dl Wissenkerke Dl (10 uur) Wissenkerke D2 Heinkenszand D3 (10.00 uur) Noormannen El Wissenkerke El (10.00 uur) Wissenkerke F Arnemuiden F (10 u) Dauwendaele 1 Kats 1 (2.30 uur) Wolf aartsdijk Dl Cortgene Dl (9uur) Cortgene El Goes El (10.00 uur) Maandag 8 april (2de Paasdag): Kats 1 Dauwendaele 1 (2.30 uur) Colpl. Boys 2 SSV 2 (10.30 uur) Bevelanders 4 Middelburg 5 (10.30 u) Zierikzee 5 Cortgene 2 (10.30 uur) Zierikzee 4 Cortgene 3 (10.30 uur) Cortgene Al Ouwerkerk Al (10.30 u) TENNIS Dinsdagmiddag 9 april om 13.00 uur: verkleedopeningstoernooi voor de jeugd t/m 12 jaar op de banen van Kortgene. snelle inlüstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel- schilderden (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. Maandag 8 april (2de Paasdag): Koffieconcert te Colijnsplaat door de Brass-Band „Wilhelmina". .Hepatitis - B is een leverontsteking die wordt veroorzaakt door het Hepati tis - B virus. Het is een besmettelijke infektieziekte. Geschat wordt dat 2-4 op de 1000 mensen drager is van het be smettelijk virus. Daar er nog geen medicijn voorhan den is als men ziek is en deze ziekte moeilijk te behandelen is, wordt „voor komen" erg belangrijk. Sinds enkele jaren is er een vaccin beschikbaar. De informatielijn 01100-31032 van de dienst Geslachtsziektenbestrijding van de Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis geeft nadere informatie. Voor inlichtingen kan men ook kon- takt opnemen met de distrikts-verpleeg- kundige, tel. 01100-31310. Kruiswoordpuzzel no. 922 Horizontaal: 1. voetbalvereniging - 3. vogel - 8. Friese jongensnaam - 11. als eerder - 13. aankomende maand - 14. lidwoord - 16. laatste nieuws - 17. dun en scherp - 21. uitstel - 24. lyrisch gedicht - 25. voorzetsel - 27. vogel - 28. of eerder - 30. gevaarte - 32. onder het nodige voorbehoud (Lat. afk.) - 33. fa milielid - 35. gevangenis - 36. wand versiering - 38. aanw. vnw. - 39. cij feren - 40. kwebbelen - 41. periode in de keerkringslanden - 45. gekheid - 49. handvat - 50. herkauwer - 51. water in Engeland - 52. lopend touw - 53. niet genoemde - 55. zacht - 58. voorzetsel 59. kledingstuk - 61. mak - 62. boom 64. tarten - 67. plaats in Griekenland 69. voorvoegsel - 70. bolgewas - 72. dat is - 73. uitroep - 74. vertragingstoestel 75. deel van een bloem - 76. huid. Verticaal: 1. geestelijke - 2. droog van wijnen - 4. vis - 5. vreemde munt - 6. hetzelfde - 7. bijwoord - 9. verheugd 10. aanhaken van schepen - 12. regel 15. plaats in Noorwegen - 18. uitroep 19. dat is - 20. gevuld - 22. en anderen 23. eenheid van kracht - 25. losse naad 26. gezicht - 29. plaats in Gelderland 30. breekijzer - 31. soort gereedschap 32. meisjesnaam - 34. bouwland - 35. de onbekende - 37. heilige - 38. dor 41. soort t.v.-ontvanger - 42. deel van een naald - 43. de oudere - 44. luizeëi 45. levenslucht - 46. water in Friesland 47. uitroep - 48. tekenlat - 54. woede 56. zoogdier - 57. glibberig - 59. titel 60. selenium - 62. voorzetsel - 63. titel 65. een zekere - 66. voordeel - 67. Duits pers. vnw. - 68. Engels lidwoord - 71. dierengeluid - 72. displaced person. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 921 Horizontaal: 1. Hengelo - 7. zaandam 13. ali - 14. gaviaal - 16. ada - 17. asem 19. medan - 20. oder - 21. tam - 23. rol 24. ate - 25. los - 27. ar - 28. om - 29. lee 31. en - 32. dd - 33. vlg - 35. ea - 37. sl 38. paria - 39. aarde - 41. tu - 42. aal 43. er - 45. iller - 47. enkel - 50. In 52. ge - 53. ski - 55. ag - 56. bij - 57. kus 59. en - 60. sa - 61. sim - 62. tin - 64. gok 66. net - 68. aser - 70. terra - 72. long 74. air - 75. vandaal - 77. ree - 78. renesse - 79. brummen. Verticaal: 1. haarlem - 2. els - 3. niets 4. eg - 5. lam - 6. over - 7. zaal - 8. aan - 9. al - 10. dadel - 11. ade - 12. markelo - 15. idool - 18. ma - 20. ot 22. madrileen - 24. amerikaan - 26. on 30. es - 32. da - 33. vaars - 34. galei 36. ad - 38. pui - 40. eel - 44. alkmaar 46. Ig - 48. eg - 49. nijmegen - 51. nu 54. koord - 56. bi - 58. stern - 61. storm 63. ir - 64. gene - 65. krab - 67. el 69. sie - 70. tas - 71. aar - 73. nee 75. vs - 76. lu.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1