NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Blankevoet, de enige échte Ridder SPORTAGENDA GALERIJ de HORN Bijeenkomst met nieuwe bewoners in Kortgene Ho. 1463 Donderdag 28 maart 1985 88e Jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. EEN VERVOLGVERHAAL VOOR DE JEUGD O DOOR RON MEULDIJK. SLOT. De grote leider en zijn drie overge bleven manschappen vouwden het ene tentje op en lieten het luchtbed leeg lopen. De slaapzakken werden netjes opgerold en alles kwam netjes op een stapeltje terecht. Ja, als Ridder Blankevoet nu toch dacht dat het hier om een ingeoefende show ging, dan konden ze net zo goed daar wel een potje gaan kaarten, dat was lang geleden. Trouwens een bakje koffie zou er ook wel ingaan. Gepakt en gezakt stonden ze voor de poort van het kasteel, die door Ridder Blankevoet zelf werd opengedaan. Over elke schouder van de ridder keek een bediendenkoppetje mee, want die wil den de grote leider toch wel eens van dichtbij bekijken. „Hoi", zei de grote leider. „Hoi, hoi, hoi", zeiden de drie man schappen. „zzJullie waren toch niet zzbang voor al onze zztruken?" vroeg de grote leider. „Nee, in 't geheel niet", zei Ridder Blankevoet opgewekt, „was ons gescha- terlach niet storend?" „zzNee hoor", zei de grote leider een beetje beteuterd. De ridder ging hun voor naar de grote zaal, waar de kaarten al klaar zouden liggen. Ondertussen keek de grote leider met grote ogen rond. Hij was nu in het gebouw, waarin je als machtige leider kwam te wonen. Hij moest ook even glimlachen bij het zien van de tafels en stoelen die voor ver schillende deuren stonden. De bedienden moesten voor de koffie gaan zorgen en mochten daarna- gaan knikkeren met één van de manschap pen, want die vond knikkeren leuker. Dat kwam aan de andere kant wel goed uit, want klaverjassen ging een beetje moeilijk met z'n vijven. Het gemeentebestuur van Kortgene heeft in het gemeentehuis te Kortgene een bijeenkomst belegd voor inwoners, die in 1984 zich hebben gevestigd in die plaats om een overzicht te geven van datgene wat van belang is voor de nieuwe bewoners en wat er zo al te beleven is. De burgemeester, mevr. E. J. Hoo- gendijk - van Duijn, gaf een overzicht van de veranderingen die er in de laatste jaren hadden plaatsgehad. Zo is Kortgene veranderd van een overwe gend agrarische gemeente in een meer recreatieve gemeente. Ze vond dat een goede zaak, wat vooral van belang is voor de middenstand. Ook de visserij heeft er voor gezorgd dat er grote ver anderingen zijn opgetreden. Van groot belang is ook de komst van de Zee- landbrug geweest. Voor de bewoners hebben die veranderingen wat aanpas sing nodig gehad, maar dat was maar tijdelijk. Een groot verlies moet de gemeente accepteren met het verdwijnen van de MAVO-school. Problemen zijn er ook met het groot aantal oude woningen, die voor recreatie worden gebruikt en een groot gedeelte van het jaar leeg staan. De recreatie zorgt er ook voor, dat in het zomerseizoen een groot aan tal vreemdelingen zich in de dorpen ophouden, waardoor extra politiever- sterking nodig is. Tenslotte zei ze, dat er aan plannen wordt gewerkt om in de buurt van camping „De Paardekreek" een surfcentrum te stichten. Wethouder Van der Weele gaf ver volgens een overzicht van de samen stelling van de gemeenteraad, de sa menstelling van de dienst gemeente werken en van de grote omzetten aan de vismijn te Colijnsplaat. Een omzet van één miljoen gulden in 1984 en 1/3 van de totale Nederlandse garnalen- vangst is iets waar we trots op zijn. Ook de sportvoorzieningen mogen er zijn: 3 goed geoutilleerde voetbalvelden en 2 goede tenniskomplexen zijn er het bewijs van, dat door het gemeente bestuur deze aktiviteiten worden ge waardeerd. Ook de middenstand heeft Na een paar potjes koffie en klaver jassen was de stemming er helemaal in. Op het einde van de avond hadden ze als vrienden afscheid genomen en spra ken af, dat ze voortaan elke zondag avond een gezellig potje zouden kaarten Zo voelde Ridder Blankevoet zich niet zo eenzaam meer en riep steeds dat 't in zijn kasteeltje met de dag gezelliger werd. Hij is dan ook nog jaren gezellig en tevreden aan de macht geweest. De grote leider is een vriendelijk mannetje geworden en heeft toch maar voor een kunstgebitje gekozen. Dan konden ze hem weer eens fatsoenlijk verstaan. De mannen uit de dorpen hebben een biljartclub opgericht en een bijbeho rende biljartzaal gebouwd. Ze vonden voorlopig alles goed. (Oh ja, die rode lapjes hebben ze toch maar ingeruild voor spijkerbroeken, dat beviel toch wel). De boodschapper is een paar dagen later de kasteelkeuken binnen komen strompelen op zijn ver versleten gym pies. Maar na 't beloofde maaltje witlof met ham en kaas uit de kasteeloven was hij vlug weer de oude. De PTT heeft hem nog een baantje aangeboden, zelfs de president van Amerika kon hem voor verschillende doeleinden goed gebruiken. Maar hij heeft besloten om bij zijn ridder te blijven, dat was zo slecht nog niet. Ome Leo was na een paar dagen ook weer uit de kreukels. Hij is kort daarna naar België teruggegaan, omdat hij daar in zijn kamp nogal eenzaam zat te zijn. Van zijn leger heeft hij niets meer vernomen. En ome Leo's leger zit nu onderhand wel in Libanon, denk ik. Zijn daar ei genlijk veel haasjes?? EINDE. zich aan de nieuwe omstandigheden aangepast door het hebben van moderne winkels. En hij pleitte er voor om zo veel mogelijk bij de eigen middenstand te kopen. Wethouder Van Noort gaf een over zicht van de veelheid van zaken die er op sociaal gebied plaatsvinden. Veel zaken worden geregeld met andere ge meenten, omdat Kortgene te klein is om een goed bemande dienst in het leven te houden. De samenwerking met an dere gemeenten loopt prima. Verder was hij positief over het goed funktio- neren van de verschillende dorpsvere nigingen. Ook noemde hij het aantal goed ingerichte speeltuinen, al is het niet altijd eenvoudig om de ouders be reid te vinden wat werkzaamheden hiervoor te verrichten. Ook op het kul- turele vlak speelt Kortgene zijn par tijtje mee. Twee muziekgezelschappen en 4 zangverenigingen zijn hiervan het bewijs. Hierna hield de gemeentesekretaris een duidelijk en interessant betoog over de geschiedenis van Noord-Beveland en in het bijzonder over Kortgene. Hij gaf een goed gedokumenteerd overzicht van de strijd, die er in de eeuwen gevoerd moest worden tegen de zee. Dat die niet altijd gewonnen werd, tonen de vele overstromingen aan. Opgravingen heb ben ook aangetoond, dat Emelisse in de Middeleeuwen in de buurt van Co lijnsplaat gelegen, een zeer rijke plaats was. Niet alleen tegen het water moest strijd worden gevoerd. De verschillen de graven bestreden elkaar op leven en dood. Om de legers in stand te houden en van wapens te voorzien, kostte zo veel geld dat er te weinig overbleef om de zeeweringen te versterken. Van daar ook die vele overstromingen. In het huidige Noord-Beveland is de oudste polder de Oud-Noord-Beveland- polder. De macht van de ambachts heren is altijd groot geweest, maar is in de 19e eeuw verdwenen. De geschie denis van Noord-Beveland kan worden gekarakteriseerd met een aaneenscha keling van blinken en verzinken. Altijd is men er echter in geslaagd de draad weer op te nemen met als gevolg het huidige welvarende Noord-Beveland, waar in 1907 de telefoon en in 1921 het elektrisch licht is gekomen. Hierna waren de 20 bezoekers in de gelegenheid om vragen te stellen. Bij velen was het opgevallen, dat er zoveel loslopende honden zijn, terwijl er toch een verordening is die dat in de kom men verbied. Niet alleen dat dit een grote vervuiling van wegen en straten teweeg brengt; het vernielen van zak ken met huisvuil is daar ook een ge volg van. Verder werd algemeen be treurd, dat de Kortgeense molen zo in verval is geraakt. Verder werd bezwaar gemaakt tegen de vervuiling van de erven bij krot woningen. Ook werd gevraagd naar de mogelijkheid om op opengevallen plaat sen in sommige buurten woningen te bouwen. Dit zou echter door particu lieren moeten gebeuren, zo was het ant woord. De gemeente krijgt te weinig toewijzingen om te bouwen. TAFELTENNIS Nek-aan-nek race duurt voort. Voor de afd. tafeltennis van Slagvast zijn de komende twee weken wellicht de belangrijkste uit hun jonge bestaan. N.l. slaagt het eerste senioren-team erin zich in de derde klasse te handhaven en gaat het eerste jeugdteam het hu zarenstukje uithalen, door via een kam pioenschap, te promoveren naar de 2de klas. Want vooral bij de jeugd gaat de nek- aan-nek race voort, met 't op de loer liggende Laurens. Afgelopen zaterdag werd deze race voortgezet door de ui terst lastige klip, Scaldina, in eigen huis nog wel, met 3—7 goed te omzeilen. Daar ook Laurens bij 't Zand met de volle winst ging strijken, gaat Slagvast met één punt voorsprong de laatste 2 wedstrijden toch met vertrouwen tege moet. Het tweede jeugdteam kon ook tegen Kapelle niet tot winst komen. Met 7—3 bleven zij aan de verkeerde kant van de score. Maar een opgaande lijn is duidelijk waar te nemen. In de derde klasse A bij de senioren heeft Slagvast de eerste kans om zich veilig te stellen laten liggen. Thuis werd van 't Zand onverwachts met 46 verloren. Hoewel er in de overige twee wedstrijden nog kansen genoeg zijn, hadden de Noord-Bevelanders het kar wei hier af moeten maken. Voor het tweede seniorenteam zijn de wedstrijden minder gespannen. Vrij uit spelend werd in Kamperland een keurige 55 eindstand bereikt tegen Veere 3. En dat winstpuntje was weer mooi meegenomen. PROGRAMMA: Zaterdag 30 maart: Wilno 4 Slagvast 1 (12.00 uur) Wilno 5 Slagvast 2 (12.00 uur) Maandag 1 april: Oudelande 2 Slagvast 2 (20.00 uur) Vrijdag 5 april: MZ 9 Slagvast 1 (20.00 uur) HENGELWEDSTRIJD VAN DE N00RD-BEVELANDSE HENGELSPORTVERENIGING Zaterdag j.l. hield de Noord-Beve- landse hengelsportvereniging haar 2de kompetitiewedstrijd voor het kampioen schap 1985 aan de zeedijk bij Colijns plaat. Gelukkig waren de weersom standigheden beter als tijdens de eerste wedstrijd, er dreven toen volop ijs- schotsen. Zodat de hoop op een betere vangst gericht was als bij de eerste wedstrijd waar geen enkele vis gevan gen werd. Dit werd gelukkig waarheid, de vangst bleek redelijk, de 72 deelnemers aan deze wedstrijd vingen in totaal 362 vissen met een gezamenlijke lengte van 7733 cm. Na afloop van de wedstrijd werden de prijzen uitgereikt door voorzitter Bi- ondina in café „Juliana" te Colijnsplaat. De uitslag was: 1. W. Noordhoek, Oostkapelle 298 cm 2. B. Biondina, Kamperland 287 cm 3. G. de Haan, Kortgene 284 cm 4. C. Augustein, Kamperland 242 cm 5. G. Keizer, Wemeldinge 241 cm 6. A. Koole, Kamperland 240 cm 7. P. Slimmen, Kats 230 cm 8. A. Kastelein, Geersdijk 228 cm 9. F. Boogaert, Goes 220 cm 10. M. de Rijke, Oostkapelle 191 cm 11. M. Zuidweg, Kamperland 189 cm 12. J. Kastelein, Geersdijk 187 cm 13. C. J. de Rijcke, Colijnsplaat 186 cm 14. J. Huige, Colijnsplaat 185 cm 15. G. Versluis, Kamperland 183 cm De volgende wedstrijd wordt gehou den op 20 april 1985 te Colijnsplaat van 15.00 17.30 uur. Inschrijven in café „Juliana" te Colijnsplaat van 14.00— 14.30 uur. VOETBAL Zaterdag 30 maart: Bevelanders 1 DFS 1 (2.30 uur) Nieuwdorp 3 Bevelanders 2 (12.45 u) Bevelanders 3 Wolf aarts dijk 3 (12.45 uur) Bevelanders 4 Domburg 1 (12.45 uur) Dames: WIK Bevelanders (11.00 uur) Bevelanders BI Arnemuiden BI (12.45 uur) Heinkenszand D2 Bevelanders Dl (10.00 uur) Bevelanders El Wissenkerke El (10.00 uur) Serooskerke F Bevelanders F (10 uur) Rillandia 1 Colpl. Boys 1 (2.30 uur) Oostkapelle 3 Colpl. Boys 2 (12.45 u) Colpl. Boys 3 Bruse Boys 3 (2.30 uur) Colpl. Boys 4 ZSC 4 (2.30 uur) Dames: Colpl. Boys Dreischor (11 u) Zld. Sport BI Colpl. Boys BI (12.45 u) Colpl. Boys Cl Bevelanders Cl (11 u) Colpl. Boys F DFS F (10.00 uur) Spui 1 Wissenkerke 1 (2.30 uur) Wissenkerke 2 Duiveland 2 (2.30 uur) Wissenkerke 3 Hoedekenskerke 3 (2.30 uur) Dauwendaele 3 Wissenkerke 4 (2.30 u) Wissenkerke Cl Cortgene Cl (11 uur) Heinkenszand Dl Wissenkerke Dl (10.00 uur) Wissenkerke D2 Robur D2 (10.00 uur) Wissenkerke F Dauwendaele F (10.00 uur) Brouwershaven 1 Kats 1 (2.30 uur) DFS Al Cortgene Al (12.45 uur) Goes Dl Cortgene Dl (10.00 uur) Cortgene El Colpl. Boys El (10 uur) Zondag 31 maart: Heinkenszand 1 Cortgene 1 (2.30 uur) Ouwerkerk 2 Cortgene 2 (2.30 uur) Cortgene 3 Dreischor 3 (2.30 uur) Kruiswoordpuzzel no. 921 Horizontaal: 1. plaats in Overijssel - 7. plaats in Noord-Holland - 13. sprook jesfiguur - 14. soort krokodil - 16. meisjesnaam - 17. levenslucht - 19. plaats op Sumatra - 20. rivier in Duits land - 21. mak - 23. cilinder - 24. godin 25. ongebonden - 27. slede - 28. voor zetsel - 29. watering - 31. voegwoord 32. de dato - 33. volgens - 35. en an deren - 37. te zijner plaatse (Lat. afk.) 38. uitgestotene - 39. planeet - 41. Frans pers. vnw. - 42. vis - 43. bijwoord - 45. rivier in Beieren - 47. deel van het been 50. laatste nieuws - 52. pers. vnw. - 53. sportartikel - 55. N.V. (Duits) - 56. voor zetsel - 57. liefkozing - 59. voegwoord 60. N.V. (Frans) - 61. visgerei - 62. me taal - 64. waagstuk - 66. keurig - 68. bijbelse figuur - 70. kleur - 72. inwendig orgaan - 74. houding - 75. vernielzuch tig iemand - 77. herkauwer - 78. plaats in Zeeland - 79. plaats in Gelderland. snelle inlUstservice v.a. 25 et/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel, schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. VOLLEYBAL Zaterdag 30 maart: Recreatie: Wiska PTT 2 (08.30 uur in sporthal te Goes) BILJARTEN Vrijdag 29 maart: Revanche HW (aanvang 20.00 uur) PRIJS-KLAVERJASSEN IN CO LIJNSPLAAT OP 29 MAART IN CAFÉ "JULIANA" Op bovenstaande datum en plaats wordt er een grote prijs-klaverjas avond georganiseerd. Deze avond begint om 19.30 uur. Er zullen drie partijen van zestien spellen worden gespeeld volgens het zgn. Rotterdamse systeem. Met dit klaverjassen zijn een aantal prachtige prijzen te winnen, die be schikbaar zijn gesteld door café Juliana. Verticaal: 1. plaats in Noord-Holland 2. priem - 3. onbep. vnw. - 4. land bouwwerktuig - 5. jong dier - 6. voor zetsel - 7. groot vertrek - 8. voorzetsel 9. reeds - 10. zuidvrucht - 11. groet 12. plaats in Overijssel - 15. afgod - 18. familielid - 20. deel van de bijbel - 22. Spanjaard - 24. bewoner van een zeker werelddeel - 26. voorvoegsel - 30. ver laagde toon - 32. kindergroet - 33. jonge koe - 34. vaartuig - 36. jongensnaam 38. deel van een gevel - 40. drank - 44. plaats in Noord-Holland - 46. laatst genoemde - 48. landbouwwerktuig - 49. plaats in Gelderland - 51. bijwoord 54. bindmiddel - 56. titel - 58. vogel 61. harde wind - 63. titel - 64. gindse 65. schaaldier - 67. stofmaat - 69. Duits pers. vnw. - 70. stapel - 71. bloeiwijze 73. ontkenning - 75. deel van Amerika 76. lutecium. Oplossing kruiswoordpuzzel Horizontaal: 1. troetel - 6. klewang 11. wa - 12. ontdaan - 14. oa - 15. ahoi 17. kano - 20. kongo - 22. beker - 23. toen - 25. emmen - 27. vara - 29. annie 31. sol - 32. kenia - 33. lg - 34. giek 36. geel - 38. cl - 39. ee - 40. kl - 41. ev 42. nh - 43. sl - 44. sein - 46. krek 48. te - 50. cijfer - 52. ode - 54. roken 56. aker - 57. enorm - 59. kent - 60. j irene - 62. neger - 64. telg - 66. rots 67. en - 69. steiger - 72. mt - 73. luister i 74. alsmede. I no. 920 Verticaal: 1. tweetal - 2. ra - 3. toon 4. enige - 5. lt - 6. ka - 7. laken - 8. enak - 9. no - 10. garnaal - 13. di - 15. aken - 16. honig - 18. nevel - 19. oran 21. omsk - 22. belg - 24. ongelijk - 26. mo - 28. richten - 30. eiker - 32. kever 35. eli - 37. eer - 43. scalpel - 44. serre 45. none - 46. kern - 47. koket - 49. entente - 51. feit - 53. do - 55. kers 57. engte - 58. merel - 61. eist - 63. gors 65. pi - 68. nu - 70. er - 71. ga - 72. md.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1