NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Hoe kent u Zeeuws? Ridder Blankevoet, de enige échte 19 SPORTAGENDA \r GALERIJ de HORN No. 4161 Donderdag 14 maart 1985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ IUIARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. EEN VERVOLGVERHAAL VOOR DE JEUGD DOOR RON MEULDIJK. Met verschroeide wimpers, ver schroeide kin, neus en oorharen en tal rijke sissende brandwonden moesten de tien mannen van het kanon het haze- pad kiezen. Alleen hadden haasjes zich wat lekkerder gevoeld, als ze tenminste ome Leo's leger niet waren tegenge komen. Als de grote leider niet zoveel riemen aanhad en niet zo dik in zijn vel zou zitten, dan was hij er nu wel uit gesprongen. Want na de daverende knal van het kanon klonk er een luid ge- schaterlach uit één van de kasteelramen Woedend stak hij zijn vuist in de lucht en schold de ridder en zijn be dienden stilletjes uit. De manschappen bij de kruitvaten waren nog druk bezig de gebruiksaanwijzing te lezen. Er stond geschreven: „KRUITVAT VOORZICHTIG VER PLAATSEN, LONT AANSTEKEN MET SIGAAR OF SIGARET, DEKKING ZOEKEN EN WACHT OP DE KLAP". Na het groene sein slopen de mannen (per kruitvat: twee voor 't tillen en één voor de sigaar) naar het kasteel. Staken de lont aan met de sigaar en zochten dekking. Stond er in de gebruiksaanwijzing iets over loslaten? Kan je dus wel ge loven, dat ze zelf de sigaar waren. Met dezelfde klachten als de mannen van 't schroefdopkanon kozen ze het zelfde hazepad. Kan je dus ook wel ge loven, dat de grote leider het niet meer had. Half overspannen riep hij de ove rige achtentwintig mannen tesamen. Hij vertelde ze dat ze hier niet bezig waren met een clownsnummer of een grote goocheltruc om alles te laten ver dwijnen. Hij stelde voor om óf een bil jartclub op te richten óf tot 't bittere eind met man en macht te strijden. Het merendeel stemde voor een biljartclub, dat leek hun wel leuk, ja. Dan had je toch meer pret. Daar zaten ze dan nog met z'n vie ren. Ze hadden nog één tent overge laten. Als eerste werd de lange af standskatapult gespannen. Een sterke veer zorgt er voor dat de kogel, ge maakt van een zwaar metaal, met enor me kracht wordt weggezwierd. Twaalf manschappen kwamen er aan te pas om die veer te spannen en op 't haakje te zetten. Met twee man brachten ze de eerste kogel op de katapult. Alles was klaar voor het eerste schot. Eerst moest er gewacht worden op 't sein van de grote leider. Een rode zakdoek be tekende niet vuren, een oranje bete kende stoppen als je nog kan, een groe ne betekende: oké. De grote leider stak nog steeds een rode zakdoek in de lucht, even daarna een oranje, en jawel toen de groene. Elf man hielden zich vast aan de kata pult, de twaalfde mocht 't haakje uit 't oogje halen. De spanning liep hoog op. Zou het eerste schot iets raken? Zou de ridder zich overgeven? „Zoeff" was er te horen, maar waar was de katapult en waar waren de twaalf mannen die ervoor zouden zor gen, dat 't schot een doel raakte? Ver dwenen Een handrem zou ervoor moeten zor gen dat de katapult op zijn plaats moest blijven staan, anders gaat hij met een flink gangetje achteruit. De grote leider zou het nu met twaalf man minder moeten doen, vandaar dat z'n hoofd nu een beetje rood werd. Dat was nogal verwarrend voor de mannen bij het schroefdopkanon, die dachten dat ze steeds een rode zakdoek zagen. Voorlopig dus nog niets aan de hand. Maar de grote leider stond al een tijdje met een groene te zwaaien. Kwaad liep hij op de mannen af. „Ik zzta al uren te zzwaaien heren, en znog steeds geen zzchot gelost! Je zzmoet goed naar zzmij kijken!" De grote leider ging terug naar zijn post en zwaaide met groen. Door de boosheid van de grote leider vergaten de mannen de anti-regenschroefdop te verwijderen. Zodoende knalde het su permoderne kanon op de plaats uit el kaar. De ridder en zijn bedienden waren uitgelachen en gooiden een vliegtuigje. Het landde precies voor de voeten van de grote leider. Er stond iets opge schreven. De grote leider las voor: WE HEBBEN ERG GENOTEN VAN JULLIE SHOW. WE HADDEN DIT ZELF NIET KUNNEN BEDENKEN. JULLIE HEBBEN WEL FLINK GEOEFEND ZEKER? WAT DENKEN JULLIE VAN EEN POTJE KLAVERJASSEN? BIJ MIJ THUIS. (Wordt vervolgd) Eigenlijk zou de titel moeten zijn: „Ken uw Zeeuws. Maar dat kun je al leen tegen een Zeeuw zeggen, die ge wend is de Zeeuwse taal te spreken. Hieronder heb ik een aantal zinnen en woorden voor u opgeschreven, die recht uit de Zeeuwse voertaal zijn overge nomen. U zult zeggen: bijna niet te lezen, alle woorden aan elkaar geschre ven. Toch staat het er zo wij de taal bezigen. Veel gedeelten van woorden „slikken we in". Vandaar ook de soms komisch uitziende woorden. Gaat u er toch maar eens voor zitten en spreek de zinnen achter elkaar uit, letterlijk zo het er staat en het liefst hardop, omdat u dan ook de klank hoort U zult zien, dat het gaat. De mogelijkheden om zinnetjes op die manier te maken, zijn natuurlijk eindeloos. Probeer het zelf ook eens. Een leuke bezigheid voor de winter avonden in familiekring. Zeeuws: Nederlands: 1. Tektuushore. 1. Dat heb ik thuis gehoord. 2. Eitunnoeélemaelehinpiene? 2. Heeft hij nu helemaal geen pijn? 3. Kweetnieofukterkomme. 3. Ik weet niet of ik er kom? 4. Paerepluuwupper. 4. Parachutist. 5. Hoestakkè. 5. Gehoest dat ik héb. 6. Tekkalisgete. 6. Dat heb ik al eens gegeten. 7. Mójemienè? 7. Moet je mij hebben? 8. Tokketokkè. 8. Tot ik het ook heb. 9. Akutuutèmagj ietè. 9. Als ik het uit heb, mag jij het hebben. 10. Lèmmèketalanka. 10. Laat maar, ik heb het al lang. 11. Pakkunpaeroare. 11. Pak een paar andere. 12. Lètunontterevenuut. 12. Laat de hond er even uit. 13. Bietunakkunaai-j e? 13. Bijt hij als ik hem aai? 14. Oemoenenoedoe. 14. Hoe moeten we nu doen? 15. Bèjienoehlatzot. 15. Ben je nou helemaal zot. 16. Kantöknieèllepe. 16. Ik kan het ook niet helpen. 17. Bluufteruut. 17. Blijf er uit. 18. Eitundeiersbiezun. 18. Heeft hij de eieren bij zich? 19. Kakkunpaeroare. 19. Pak een paar andere. 20. Mostatiernoein. 20. Moest dat hier nu in? REIZENDE TENTOONSTELLING J0SIAH WEDGWOOD 1730-1795 Zeeuws Museum, Abdij 3, Middelburg. Van 9 t/m 27 maart op werkdagen van 1017 uur en 's zaterdags van 13.30 17.00 uur. Uit het bezit van drie Engelse musea is een honderdtal voorwerpen gekozen, dat een beeld geeft van de vroegste Wedgwood keramiek, geproduceerd on der leiding van Josiah Wedgwood I (17301795), de oprichter van de fabriek Josiah Wedgwood werd in 1730 ge boren in Burslem in Noord-Stafford- shire waar zijn vader een pottenbakke rij bezat, die al sinds 1650 eigendom van de familie was. In deze streek be stond een bloeiende keramiek-industrie in vele kleine bedrijfjes. De produkten werden door heel Groot-Brittanië ver kocht. Als jongste van het gezin Wedgwood, begon Josiah zijn loopbaan als leer jongen in het familiebedrijf. Na enkele compagnonschappen bij andere fabrie ken stichtte hij in 1758 zijn eigen bedrijf in zijn geboorteplaats Burslem. Om zich te kunnen handhaven op de overvoede Engelse keramiekmarkt, was het nodig produkten te leveren van hoge kwali teit en nieuwe glazuren te ontwikkelen. Josiah Wedgwood en zijn neef Thomas, die als gezel in dienst kwam en later compagnon werd, deden een groot aan tal proeven, waarvan zorgvuldig aan tekening werd gemaakt in een boek. Het zo o.m. ontwikkelde „creamware" vond zeer veel aftrek en bezorgde de fabriek zijn grootste winsten. De bekendste serviezen van cream ware zijn wel het „Huskservies" en het „Catharina" of „kikvors" servies, bei den vervaardigd voor de tsarina Ca tharina II van Rusland. Het roomkleu rige aardewerk kon met diverse decors worden opgesierd. Het creamware ver toont een ingedrukt stempel met de naam Wedgwood. Naast een veelheid van gebruiksvoor werpen produceerde de fabriek, die zich steeds verder uitbreidde, ook siervoor werpen. Hiertoe werd in 1769 niet ver van Burslem een nieuwe fabriek ge bouwd met de naam Etruria (naar de in de tweede helft van de 18de eeuw zeer bewonderde kuituur van de Etrus- ken). Voor de produktie van deze voor werpen ging Josiah een compagnon schap aan met Thomas Bentley, een wereldwijs man, die zich later in Lon den vestigde en daar de leiding nam van de showroom en de decoratie ateliers. Vanuit Londen kon hij Josiah Wedgwood zeer goed adviseren omtrent de voorwerpen die de „upperclass" zich wenste. „Etruria" omvatte een fabriekskom- plex, huizen voor Josiah en voor Tho mas Bentley en arbeiderswoningen. Na 1773 blijken alle afzonderlijke takken van het bedrijf in het grote Etruria- komplex te zijn verenigd. Naast het nog steeds gefabriceerde creamware worden er ook voorwerpen gemaakt in Jasper, in rood en zwart steengoed („Black basalt") en werden er bijzondere glazuren toegepast als de porfier- en marmerdecoratie. Zes jaar lang experimenteerde Wedg wood tot hij met succes het z.g. Jasper- ware kon vervaardigen. Een door en door gekleurd steengoed in groen, blauw lila en zwart. Het Jasper, zowel als het Black Basalt leenden zich uitstekend voor voorwerpen in de neo-klassieke stijl van het eind van de 18de eeuw. In de tentoonstelling zien we voor werpen uit de periode 17301795: voor beelden van de diverse vormen, tech nieken, glazuren en decoraties. Veel „bekend" Wedgwood, dat vandaag nog net zo gemaakt wordt, maar ook veel voorbeelden van minder bekende, door Josiah Wedgwood I in vele moeizame experimenten ontwikkelde, nieuwe technieken. De tentoonstelling reist gedurende een jaar door Nederland onder auspiciën van de Rijksdienst Beeldende Kunst in Den Haag en is van 9 tot en met 27 maart 1985 te zien in het Zeeuws Mu seum, Abdijplein te Middelburg. Een handzame katalogus begeleidt de tentoonstelling en kost 5, KONTAKTMIDDAG VOOR BORSTKANKER-PATIENTEN Op woensdagmiddag 20 maart a.s. houdt de „After-care-groep" van Goes de maandelijkse kontaktmiddag voor vrouwen, die een borstoperatie of -am putatie hebben ondergaan. Op deze middag zal dokter Deen, huisarts te Goes, een lezing houden. Deze middag vindt plaats in het ge bouw van de P.M.D., Zonnebloemstraat 53 te Goes. Aanvang 14.00 uur, einde omstreeks 15.30 uur. VOETBAL Zaterdag 16 maart: Heinkenszand 1 Bevelanders 1 (2.30 u) Bevelanders 3 SVD 2 (12.45 uur) Dames: Bevelanders Dreischor (11 u) Bevelanders BI Meeuwen BI (12.45 uur) Bevelanders Cl Cortgene Cl (11 uur) Bevelanders Dl Kloetinge D2 (10 u) Serooskerke El Bevelanders El (10 u) Bevelanders F Oostkapelle F (10 uur) ZSC 1 Wissenkerke 1 (2.30 uur) Wissenkerke 3 Heinkenszand 5 (2.30 uur) Mevo Cl Wissenkerke Cl (11 uur) Wissenkerke Dl SSV Dl (10 uur) 's-H. Arendsk. Dl Wissenkerke D2 (10.00 uur) Oostkapelle El Wissenkerke El (10 u) RCS F Wissenkerke F (10 uur) Colpl. Boys 2 Borssele 2 (2.30 uur) Mevo 2 Colpl. Boys 3 (2.30 uur) Colpl. Boys 4 ZSC 3 (2.30 uur) Dames: Colpl. Boys SVD (10.00 uur) Arnemuiden BI Colpl. Boys BI (11 u) Colpl. Boys Cl Bruse Boys Cl (11 u) Colpl. Boys El Goes El (10.00 uur) Colpl. Boys F SKNWK F (10.00 uur) SVD 1 Kats 1 (2.30 uur) DFS Al Cortgene Al (2.30 uur) Cortgene Dl Heinkenszand D2 (10 u) SSV El Cortgene El (10.00 uur) Bekerkompetitie Bruse Boys 3 Colpl. Boys 1 (2.30 uur) Zondag 17 maart: Cortgene 1 Kwadendamme 1 (2.30 u) VOLLEYBAL Zaterdag 16 maart: Zaterdag 16 maart: Dames: Wiska Dynamo'70 2 (13.30 u) Heren: Wiska Mytilus 3 (15.00 uur) Recreatie: Vollust Wiska (10.10 uur in sporthal te Goes) snelle inltfstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel- schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. ^1 UITVOERING VAN E.M.M. TE KORTGENE In het Dorpshuis „De Pompweie" te Kortgene hield de Kon. muziekvereni ging E.M.M. uit Kortgene haar jaarlijk se uitvoering op vrijdag 8 maart j.l. Tot genoegen van het talrijke publiek werd een aantrekkelijk programma uit gevoerd door de drumband o.l.v. B. de Looff, het orkest en een leerlingen groepje o.l.v. F. Meijer. Na de pauze werd het eerste gedeelte verzorgd door de Flushing Boy Barber Friends uit Vlissingen en het tweede gedeelte door een optreden van de Dansschool Ed en Christien met een de monstratie stijldansen. Dit laatste bracht zoveel enthousiasme teweeg dat een groot gedeelte van het publiek hier aan meedeed. Zoals gebruikelijk werd ook nu weer een oud muziekinstrument bij opbod verkocht en werd een beroep gedaan op de jeugd om lid te worden van E.M.M. Kruiswoordpuzzel no. 919 Horizontaal: 1. beroep - 4. gelijkenis 10. koeienmaag - 13. meer in Azië - 15. heilig boek - 16. kant - 17. tekenlat 19. naar links afslaan - 21. Frans voeg woord - 22. meisjesnaam - 24. pers. vnw. - 25. tot en met - 27. of dergelijke 29. familielid - 32. zangnoot - 34. afvoer buis - 37. soort stof - 39. Europeaan 40. bevallig - 42. vreemde munt - 43. titel - 44. Frans onbepaald vnw. - 45. laag (Engels) - 46. uitroep van pijn - 47. nikkel - 48. deel van Amerika - 50. edelsteen - 51. snavel - 52. bloem - 54. keur - 56. kosten koper - 57. fier - 60. Frans lidwoord - 61. lumen - 62. vlakte maat - 63. van het lopende jaar (Lat. afk.) - 65. familielid - 67. chaos, warboel 70. teschandemaking - 73. Oosterse jon gensnaam - 74. vorm van roeien - 76. model - 77. transportmiddel - 78. zon nescherm - 79. voormalige voetbalvere niging. Verticaal: 1. smak - 2. jongensnaam 3. deel van een bedrijf - 5. plant - 6. cilinder - 7. slede - 8. speelgoed - 9. unieke - 10. zangvogels - 11. plaats in Noord-Holland - 12. kledingstuk - 14. Chinese maat - 16. zonder kinderen 18. water in Brabant - 20. deel van een Franse ontkenning - 23. de onbekende 26. plant - 28. zangnoot -,30. vogel - 31. makker in het kwaad - 32. zangnoot 33. moeilijk - 35. uit Ierland afkomstige 36. deel van het lichaam - 37. landgoed 38. vlug Spaans rijpaard - 41. plakmid del - 49. plaats in Noord-Holland - 51. onbepaald vnw. - 53. persoonlijk vnw. 55. laatst leden - 57. handelsterm - 58. voorzetsel - 59. sprong - 61. schaapka meel - 62. uitroep - 64. ongeveer - 66. handelsterm - 67. mannelijk dier - 68. titel - 69. droog - 70. nogmaals - 71. vaartuig - 72. wandversiering - 75. en anderen. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 918 Horizontaal: 2. manager - 8. egale - 12. cg - 14. boert - 15. markt - 16. are 18. pro - 19. de - 20. as - 22. lied - 24. atm - 26. nis - 28. lo - 29. pe - 30. as 32. eikel - 34. tin - 35. paljas - 38. ie 39. tras - 41. enk - 42. probaat - 44. ad 46. oe - 47. dc - 48. ne - 49. pressie 53. ede - 56. soes - 57. de - 58. tronie 61. torn - 62. pinda - 64. nu - 65. ma 67. om - 68. beo - 69. elf - 71. trek 73. ja - 74. os - 75. art - 77. elk - 78. kalot - 80. agent - 82. te - 83. banka 84. neetoor. Verticaal: 1. scalp - 3. ab - 4. nop - 5. aera - 6. grotesk - 7. et - 8. ea - 9. gras 10. aks - 11. lt - 13. griep - 15. meneer 17. ee - 21. monster - 23. dal - 25. mi 27. il - 28. liaan - 31. sjees - 33. kip 34. tra - 36. af - 37. an - 39. tbc - 40. kapstok - 43. odeon - 45. droom - 46. oss - 50. eem - 51. idioot - 52. een 53. etalage - 54. dr - 55. pi - 59. nut 60. emelt - 62. pe - 63. de - 66. akker 68. balk - 70. fret - 72. re - 73. jan 76. tno - 78. ka - 79. oa - 80. ae - 81. to.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1