NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Ridder Blankevoet, de enige échte 18 Kursussen op Noord-Beveland SPORTAGENDA Lr Burgerlijke stand GALERIJ de HORN Ho. 4160 Donderdag 7 maart 1985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,— per jaar. Franko per post 35,— per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. EEN VERVOLGVERHAAL VOOR DE JEUGD DOOR RON MEULDIJK. ,Na een uurtje lopen, trekken en du wen, was 't in mooie uniformen gesto ken leger van ome Leo's strepenman gestopt. Ze hadden een spoor van dode vo gels, platte egeltjes en manke haasjes achter zich gelaten, omdat ze schoten op alles wat los en vast zat, want het zou iets met de vijand te maken kunnen hebben. En daarbij komt dat ze nu na lange trainingen, eens echt gingen vech ten, dus moesten ze toch bewijzen dat ze goede soldaten waren. De strepenman ging een praatje ma ken met de onderstrepenman en de streepman. Over welke kant ze nu pre cies op moesten, want dat hadden ze wel mooi vergeten te vragen aan ome Leo en zo eens rondkijkend was er voorlopig geen tentenkamp, kasteel of kring wolkenbergje te zien. Dus zo pre cies in de richting zaten ze nu ook weer niet. Terwijl de soldaten op de plaats moesten rusten ging de vergaderjng door. Ze besloten om te loten tussen de windrichtingen zuid, oost of noord, want van west waren ze gekomen. Ze zouden de soldaten niets laten merken en doen alsof ze precies de weg wisten, dan zou de onderstreepman bijnastreepman worden en de streepman zou een streep je voor krijgen. Het lot viel op noord. Jammer voor de vogeltjes, de egeltjes en de haasjes daar, want 't kasteel lag wel mooi in het zuiden. In het tentenkamp ontwaakten de manschappen langzaam maar zeker. Met een klein beetje hoofdpijn van de shandy en wat hees van de liedjes be gonnen ze 't materiaal op te stellen. De grote leider was een beetje zenuw achtig en zat op zijn nagels te bijten; te wachten tot de manschappen klaar waren. Het was zijn dag vandaag, van daag zou hij de macht in handen krij gen, aan dat idee moest hij nog even wennen. Hopenlijk moest hij niet meer man nen naar huis sturen. Vanmorgen waren er zeven vertrokken met heimwee. Ze hadden de hele nacht gehuild en om hun moeder gevraagd. Nu waren ze nog met z'n negenenzes tigen, daar zouden ze het ook wel mee redden hoor, maar veel meer moest hij ook niet verliezen. ,Toen alles klaargezet was verzamel den de mannen zich bij de tent van de grote leider. Na een paar keer tellen kwam de grote leider niet verder dan vijfenzestig. „zzWaar zijn die andere zzvier mannen?" vroeg hij kwaad, „als dat zo doorgaat 'heb ik zzelemaal geen mannen zzmeer". Eén van de mannen wist te vertellen dat er vier mannen met rode voeten op hun knieën naar huis waren gegaan, omdat ze gisternacht een ongelukje hadden bij 'tuitstampen van het kampvuur. „zzWeedegene", schreeuwde de grote leider, „die zznaar huis zzmoet kan zijn zzmedaille wel zzvergeten. zzls dat be grepen?" „Dan nu op je post en zzwacht op aanwijzingen". m leg «r I A*i Uastfel jlki (Wordt vervolgd) Kamperland. Vervolgcursus bakken, in de bakkerij van Piet Geijs, op 12, 19 en 26 maart. Ideeën en wensen van de cursist zullen in de lessen worden verwerkt. Aanvang 19.00 uur. Kookcursus voor gevorderden. In de cursus staat het uitproberen van nieuwe mogelijkheden centraal, zoals hapjes, buitenlands fruit enz. De lessen worden gegeven in het De Casembroothuis op woensdagmorgen, op 17 en 25 april, 2 en 9 mei om 9.00 uur. Wissenkerke. Voor de liefhebbers op Noord-Beveland bestaat de mogelijkheid om deel te ne men aan een vervolgcursus bloemschik ken. Zeer interessant. De cursus be staat uit drie lessen. De start is 13 maart om 19.30 uur in het bijgebouw van de MAVO te Wissenkerke. Colpnsplaat. Stoelen opknappen. Een cursus voor mannen en vrouwen. Start donderdag middag 28 maart om 13.00 uur in De Brug. Inlichtingen 01199-450. Kats. Hoe verzorgt u uw kamerplanten. U zult er veel informatie over krijgen. Zieke planten worden besproken en be keken en er wordt ook aandacht be steed aan de manier van stekken en kweken. Drie lessen. Donderdagavond 7 maart om 19.30 uur. Verder een cur sus over de siertuin. Wat plant u, waar plant u: in de zon of in de schaduw. In deze cursus hoort u er alles van. Start woensdagmorgen 3 april om 9.00 uur in het Nieuw-Zeelandhuis. Kortgene. Cursus inmaken en bewaren van le vensmiddelen. Start in Kortgene op dinsdagavond 11, 18 en 25 juni. In de 3 lessen komen aan de orde het maken van jam, kruiden drogen, inmaken van augurken, zelf zuurkool maken en nog vele andere ideeën worden besproken. Aanvang 19.30 uur in De Pompweie. Wie aan de cursus zelf kleding maken wil deelnemen, kan zich nu reeds aan melden. De start is op woensdagavond in september. Data 4, 11, 18 en 25 sep tember en 2 en 9 oktober. Er is plaats voor 12 deelnemers. Voor Kortgene kan men zich aanmel den bij mevr. M. Fleurbaay, Hoofdstr. 99, telefoon 01108- 1840. Voor Kamperland 01107 - 1624. Voor Wissenkerke 01107 - 1460. Voor Colijnsplaat 01199 - 450. Voor Kats 01109 -236. UITVOERING E.M.M. KORTGENE De jaarlijkse uitvoering van de Kon. Muziek Vereniging E.M.M. te Kortgene wordt gehouden op vrijdag 8 maart in „De Pompweie". Hierin ziillen de drum band o.l.v. de heer B. de Looff en het orkest o.l.v. F. Meyer een gevarieerd programma uitvoeren. Ook een groepje leerlingen zal hier aan meewerken. Na de pauze volgt optreden van de „Flushing boy barber friends" uit Vlis- singen en een demonstratie stijldansen van de dansschool Ed en Christien. TAFELTENNIS Als je in de derde klas van een sub top kan spelen dan geldt dat zeker voor het eerste team van Slagvast. Op de helft van de competitie is Slagvast er n.l. in geslaagd hun naaste belagers voor de derde plaats op vier punten achterstand te zetten. Ook MZ kreeg afgelopen dinsdaga vond 26 febr. geen enkele kans om het Slagvast moeilijk te maken. Met 82 werd door Hans v.d. Kraan (3x), Jos Breas (3x) en Leen Sandee (lx), plus de dubbel, een flinke tik aan de Middel burgers uitgedeeld. De beide eerstge noemde spelers zijn hard op weg om qua spelpeil, zich ruimschoots op dit niveau te handhaven, terwijl Leen San dee zich ontpopt als een prima reserve voor dit team. Voor het tweede sen. team liggen de zaken wel wat anders. Zij kregen van Oudelande 3 met niet minder dan 010 klop. En hoewel tot zes maal toe een derde game nodig was om een beslissing te krijgen, kwam de klap toch hard aan. Groter was eigenlijk nog de onver wachte klap die ons eerste jeugdteam kreeg te verwerken. Uit werd MZ met 64 verloren. Natuurlijk werd de zieke Monique v.d. Heijde erg gemist, maar ondanks dat had er op z'n minst een gelijk spel uit moeten komen. Mijns in ziens was er duidelijk een onderschat ting binnen dit team geslopen wat hun dan ook fataal werd. Vooral Stefan Na gelhout bleef deze keer onder de maat. Herbert Keizer en invaller Wim de Bruine deden onder de gegeven om standigheden wat men van ze mocht verwachten. Het tweede jeugdteam had weer eens een geweldige uitschieter. Met 100 ble ken Bert Sandee, Ewald Begthel en Ar nold Keizer voor de tweede maal deze competitie te sterk voor hun tegenstan ders. Big Smash uit Biggekerke was dit maal hun slachtoffer. Programma: Zaterdag 9 maart: 't Zand 4 - Slagvast 1, jeugd, aanvang 11.45 uur Oudelande 3 - Slagvast 2, jeugd, aan vang 9.30 uur. Dinsdag 12 maart: Slagvast 1 - Arnemuiden 3, 20.00 uur. Slagvast 2 - Westerzicht 7, 20.00 uur. K.N.F. SOLISTEN-CONCOURS Zaterdag 2 maart werd er in Middel burg een solistenconcours gehouden voor slagwerkers en blazers. Dit alles onder de vlag van de Zeeuwse Bond van de K.N.F., in de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg. Het solistenconcours zal voortgezet worden op 9 maart a.s. Deze eerste dag kwamen maar liefst 109 solisten hun opwachting maken. Wanneer beide da gen zijn afgewerkt, zullen dit er 172 zijn. Vanuit Harmonie Apollo te Wissen kerke waren drie deelnemers ingeschre ven. Twee blazers en Jacco van Boven als slagwerker. Nadat de uitslag be kend was gemaakt, waren de volgende resultaten uit de bus gekomen: le prijs met 51 pnt. Jacco van Boven. 2e prijs met 46 jnt. Marianne de Looff. 2e prijs met 46 pnt. Karei Burger. Jacco met het nummer „The Hobby Drummer", Marianne met „Concerto in sol maggiore, deel 2 en 3 en Karei met „Sonata", deel 1. Allen kwamen uit in de introduktie- afdeling. Op het K.N.F.-solistenconcours op za terdag 2 maart in Middelburg hebben Remco Peter de Looff en Leon de Looff beiden lid van de Kon. Muz. vereniging E.M.M. uit Kortgene, in de eerste afde ling respectievelijk een eerste prijs met 48Va en een tweede prijs met 46Va pun ten behaald. Beiden spelen trompet. OUD PAPIER Aanstaande zaterdag wordt oud pa pier opgehaald ten bate van de schuld delging der Ned. Herv. Kerk te Wis senkerke. U wordt verzocht het papier opgebundeld op het trottoir te leggen vóór 9 uur 's morgens. WISSENKERKE Geboren: Linda, d.v. H. de Kreij en T. G. M. Cornelisse. Tannetje, d.v. B. van Belzen en L. de Vos. Ondertrouwd: Jacob Oostdijk en Pau lina M. Walraven. Getrouwd: geen. Overleden: Blazina J. de Kam, w.v. Heijboer, 93 jaar. Elizabeth Provoost, e.v. Jeronimus, 76 jaar. VOETBAL Zaterdag 9 maart: Apollo 1 Colpl. Boys 1 (2.30 uur) Colpl. Boys 2 's-H. Arendskerke 3 (2.30 uur) Heinkenszand 3 Colpl. Boys 3 (2.30 u) Colpl. Boys 4 SKNWK 4 (2.30 uur) Dames: Dreischor Colpl. Boys (11 uur) VCK BI Colpl. Boys BI (11.00 uur) Colpl. Boys Cl Duiveland Cl (11 uur) SSV El Colpl. Boys El (10 uur) Colpl. Boys F DFS F (10.00 uur) Rillandia 1 Bevelanders 1 (2.30 uur) Bevelanders 2 Duiveland 2 (2.30 uur) Bevelanders 3 WIK 3 (12.45 uur) Domburg 1 Bevelanders 4 (2.30 uur) Bevelanders BI Middelburg B2 (12.45 uur) Bevelanders Cl Dreischor Cl (11 uur) Bevelanders El Noormannen El (10 u) Middelburg F Bevelanders F (10 uur) SVD 1 Wissenkerke 1 (2.30 uur) Wissenkerke 2 Kloetinge 4 (2.30 uur) Wissenkerke 3 Kloetinge 5 (2.30 uur) Meeuwen 5 Wissenkerke 4 (12.45 uur) Wissenkerke Cl SKNWK Cl (11 uur) Wissenkerke Dl Bruse Boys Dl (10 u) Kruiningen D2 Wissenkerke D2 (10 u) Serooskerke El Wissenkerke El (10 u) Wissenkerke F Middelburg F (10 uur) WIK 1 Kats 1 (2.30 uur) Mevo Cl Cortgene Cl (11.00 uur) Cortgene Dl Bevelanders Dl (10 uur) Zierikzee El Cortgene El (10 uur) Zondag 10 maart: Cortgene 1 Volharding 1 (2.30 uur) Zierikzee 4 Cortgene 2 (12.30 uur) BILJARTEN B.V. Revanche - B.V. Onder Ons. Aan vang 8.00 uur op vrijdag 8 maart. snelle inljjstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel- schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. JE MOET ER NIET MEE SPELEN Langzamerhand is de jaarlijkse to neeluitvoering van de Geersdijkse to neelclub een vaste avond geworden in het uitgaansleven van vele Geer dij ke- naars. Zo ook dit jaar weer. Vele maan den was o.l.v. de regiseuse mevr. Voer man dapper gerepeteerd en vrijdaga vond 1 maart was het dan zo ver. Kees de Haze, Adri Hendrikse, Piet van Leeuwarden, Peter van der Weele, Marian Verhulst, Will van Leeuwarden, Ineke Kramer en Arnie van de Geer gingen het blijspel „Je moet er niet mee spelen" op de planken brengen. Het Drenthehuis was goed gevuld toen om 8 uur het toneelstuk in première ging. Evenals voorgaande jaren werd het ook nu weer een groot succes. Voor de speelsters en spelers is het leuk, dat hun spel zo goed werd gewaardeerd, dat er a.s. zaterdag 9 maart een heropvoering plaats vindt, maar nu in het Dorpshuis te Wissenkerke. Aanvang 20.00 uur. Kruiswoordpuzzel no. 918 Horizo ntaal: 2. administrateur - 8. ge lijkmatige - 12. gewicht - 14. grap - 15. openbare verkoopplaats - 16. vlakte maat - 18. voor - 19. lidwoord - 20. spil 22. vers - 24. eenheid van druk - 26. muurholte - 28. soort onderwijs - 29. per expresse - 30. verbrandingsrest - 32. boomvrucht - 34. metaal - 35. clown 38. dat is - 39. fijngemalen turfsteen - 41. geheel van bouwlanden om een dorp - 42. deugdelijk - 44. de somma van - 46. dubbelklank - 47. da capo - 48. deel van een franse ontkenning - 49. druk - 53. plaats in Gelderland - 56. soort gebak - 57. lidwoord - 58. gezicht 61. jongensnaam - 62. aardnootje - 64. bijwoord - 65. familielid - 67. voorzet sel - 68. vogel - 69. telwoord - 71. lust 73. bevestiging - 74. rund - 75. deel van de wet - 77. ieder - 78. hoofddeksel - 80. vertegenwoordiger - 82. voorzetsel - 83. indonesisch eiland - 84. vitziek mens Verticaal: 1. hoofdhuid met haar - 3. jongensnaam - 4. wolpluisje - 5. tijd perk - 6. zonderling en grillig van vorm 7. frans voegwoord - 8. en anderen - 9. gewas - 10. grote bijl - 11. militair - 13. ziekte - 15. aanspreektitel - 17. water in Friesland - 21. plaats in Zuid-Hol land - 23. vallei - 25. zangnoot - 27. frans persoonlijk voornaamwoord - 28. slingerplant - 31. vaartuig - 33. vogel - 34. baan voor balspel - 36. klaar - 37. meisjesnaam - 39. ziekte - 40. kleren- hang er- 43. muziektempel - 45. voor stelling in de slaap - 46. plaats in Bra bant - 50. water in Utrecht - 51. zwak zinnig - 52. lidwoord - 53. uitstalkast - 54. titel - 55. onmeetbaar getal - 59. voordeel - 60. larve van de langpoot mug - 62. per expresse - 63. lidwoord - 66. bouwland - 68. zwaar stuk hout - 70. roof diertje - 72. zangnoot - 73. jon gensnaam - 76. tot nader order - 78. vogel - 79. onder andere - 80. aartsbis schop - 81. meisjesnaam. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 917 Horizontaal: 1. speels - 7. madrid - 12. deli - 13. alom - 14. av - 16. texel - 17. br - 18. kansas - 19. subiet - 20. er - 21. ui - 22. rage - 24. gouwe - 26. ring - 28. woestijn - 29. avegaar - 31. esse - 34. seoel - 35. kamp - 38. ka - 39. ee - 40. statig - 42. asfalt - 43. te - 44. epiek - 45. kt - 46. eren - 48. trip - 51. reünie - 52. edelen. Verticaal: 1. staker - 2. ed - 3. eerste - 4. 11 - 5. sits - 6. maximum - 7. mals - 8. al - 9. dobber - 10. rm - 11. dertig - 15. vara - 17. beun - 23. grens - 24. grijns - 25. euvel - 27. itala - 30. portiek 31. ekster - 32. sate - 33. extern - 35. koffie - 36. melk - 37. petten - 41. gene 42. akte - 46. eu - 47. ei - 49. r d- 50. pl.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1