NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Geef.. W geld. Geef lucht. Ridder Blankevoet, de enige échte 17 SPURT-AGENDA ZEELAND r Vergadering van de welzijnskommissie in Kortgene Gezondheid voor ouderen HELPT NEPAL Zeeland Magazine? GALERIJ de HORN Steun het Astma Fbnds. Postgiro 55055.^ No. 4159 Donderdag 28 februari 1985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. EEN VERVOLGVERHAAL VOOR DE JEUGD DOOR RON MEULDIJK. Na verwoede pogingen om onderweg in de lucht te blijven, door vlieg- en propellorbewegingen met de armen te maken, zijn de boodschapper en ome Leo toch onfortuinlijk neergestort, voor de ingang van 't legerkamp, vlak voor de voeten van de man met de pruikepet op in 't hoge hondehok. „Geef acht acht acht," echo'de de man in de put met de vorm van een generaal en een boodschapper. „Oh, generaal, u hierik dacht datoh, oh en daar dat mannetje met de Zwitserse kaasboterhammen, ai, aiehik moet iemand waar schuwen." Helemaal in paniek holde de pruikeman 't legerkamp in. Iemand waarschuwen. „Help, help, de generaal is neerge stort, help, help, hij zit in de put." „Wat loop je nou te zeuren man," sprak de man met de strepen op de mouw hem nors toe. „Vort, ga terug in je hok, moev moev moev. Generaal, generaal, wat nou generaal, neergestort zeker, in een put zeker. Nou dan ken je onze generaal nog niet. We zijn hier niet bezig met een potje ganzeborden! Hé, kom terug," riep hij de pruikeman achterna, „neergestort? In een put?? Verklaar je nader." „Put, boodschapper, uit de lucht, neer gestort," sprak de pruikeman in tele gramstijl. „Waar, waar dan man," snauwde de strepenman, „vertel op." En hij pakte de pruikeman bij zijn boordeknoopje, tilde hem een eindje op en begon te rammelen. „Voor mijn hokkie," piepte het boor deknoopje. „Had dat dan direkt gezegd," gromde de strepenman en liet de pruikeman los. Die had nu een klein putje voor zich zelf. De strepenman holde naar de uitgang (ingang was vanuit de binnenkant de uitgang) en riep half zingend: „Gene raal tje, generaaltje, waar bent u? Oh, oh generaaltje, waar bent u neder ge komen?" „Doe normaal maal maal," klonk 't uit de put. „Generaaltje, generaaltje, waar slaat dat nou op garnaaltje." Oei, de generaal betrapte zich weer op een rijmpje, dat zou hij niet meer doen, dat had hij afgesproken. Maar wat wil je na zo'n duizelingwekkende vlucht en zo'n zelfde soort val. Dan kan je wel eens wat vergeten. „Generaal, ik kom u uit de put ver lossen," hijgde de strepenman en hielp de generaal uit de put en de generaal hielp de boodschapper uit de put. Wat verfromfraaid gingen ze naar 't kantoor van de generaal, waar de generaal 't verhaal van de vlam gevatte ballon vertelde. De strepenman liep rood aan, zo kwaad werd hij. Zijn generaal zat in een vlam gevatte ballon en zijn gene raal was door de lucht gePFLRRT. „Generaal," sprak hij beleefd, „sta mij toe het totale leger in paraatheid te brengen en de vijand te gaan verslaan." Zonder op antwoord te wachten tikte hij met de hakken tegen elkaar en snel de het kantoor uit. Het kanon was in eens mooi genoeg, er mocht niet meer gepoetst worden. De legerpakken moch ten niet meer bevuild worden, want ze moesten goed voor de dag komen. Alles, maar dan ook alles, was paraat en stond in lange rij te wachten op de strijd. Op bevel van de strepenman schoof de legerrij 't kamp uit. Ondertussen haalde de laatste man de pruikeman uit zijn putje. Vertrapt en geplet dat hij was door de lange stoet, die over hem kwam gehobbeld, strompelde hij naar z'n post in 't hon- de hok, dat nu ineens veel te groot was. (iwy tahcMiolc Ci et prujltetaqh d'i( ow\ fiiilp 'iS Sluk liAcUi- balloH flaaLs UA (Wordt vervolgd) In een vergadering van de Kortgeense welzijnskommissie, op donderdag 21 fe bruari in het gemeentehuis te Kortgene, werd breedvoerig gediscussieerd over een aanvraag van de VW Noord-Beve land om een bijdrage van 350,per jaar over 1984 en 1985 voor een expe riment met een akkommodatie-line computer. Verder over een aanvraag van het VW van 600,voor show- meubilair. Omdat voor de meerderheid in de kommissie de noodzaak niet aan toonbaar was, werd het voorstel terug genomen voor nader onderzoek. Ook een aanvraag om subsidie van het interkerkelijk kerkkoor „Harpe Da vids" uit Colijnsplaat voor aanschaf van nieuwe blouses en overhemden, leverde stof voor discussie op. Gevraagd werd 3649,Omdat men in de kommissie van mening was, dat meer aan zelf financiering kan worden gedaan, was men niet bereid om dit bedrag uit te betalen. Uiteindelijk werd besloten tot een bedrag van 500, Een aanvraag om een startsubsidie van 1.000,door de jeugdsoos uit Co lijnsplaat werd niet gehonoreerd. De vergadering was van mening dat nogal gemakkelijk om subsidie wordt aan geklopt. Tenslotte werd aandacht gevraagd voor aktiviteiten in het jeugdjaar 1985. In een door de stichting Welzijn voor Oudëren van de gemeenten Goes, Kort gene en Wissenkerke gehouden bijeen komst in het Pensiontehuis Noord-Be veland te Kortgene, sprak dhr. Root hart, direkteur van de school voor ver pleegkundigen in Goes, over gezondheid en ouder worden. Na zijn inleiding werd gediscussieerd over het verschil in leef wijze in het verleden en heden. Bij de aanvang van de bijeenkomst werd de nieuwe medewerkster van de stichting, mevr. I. Heykoop - Tazelaar, voorgesteld aan de vergadering door het d.b.-lid van de stichting, dhr. A. Welleman. Deze sprak er ook zijn teleurstelling over uit, dat er zo weinig belangstel ling was voor deze bijeenkomst van de zijde van de ouderen. GIRO 7475 MIDDELBURG Op donderdag 28 februari en vrijdag 1 maart zal in alle Zeeuwse brieven bussen (143.180) een enveloppe vallen gericht aan allle inwoners van de pro vincie Zeeland. In deze enveloppe zitten: een brief van de Commissaris der Koningin, waarin hij de actie „Zee land helpt Nepal" van harte aanbeveelt en een financiële bijdrage vraagt; een folder, waarin naast informatie over het land Nepal en zijn problemen ook duidelijk wordt gemaakt waarom deze actie noodzakelijk is en wat de Zeeuwse taak hierin kan zijn. Het pro ject dat door deze Zeeuwse actie wordt ondersteund is een Unicef-project met als motto „Leren om te overleven". een machtigingsformulier om in ter mijnen een bijdrage te laten overschrij ven op giro 7 4 7 5. Vanzelfsprekend is een eenmalige bij drage ook welkom. De eigen giro- of bankbetaalkaart moet dan gebruikt worden; de machtigingskaart heeft in dit geval geen nut. Deze brievenactie heeft als doel finan ciële steun voor het project in Nepal te vragen en beoogt ook om door middel van de gegeven informatie de bewust wording van de derde wereldproblemen te vergroten en daardoor eveneens de betrokkenheid bij het oplossen daarvan. Om de actie „Zeeland" helpt Nepal", waarvoor in totaal twee jaar is uitge trokken, goed herkenbaar te maken, is een embleem/vignet ontworpen, waar uit duidelijk blijkt dat het om ontwik keling/onderwijs gaat. ,Het is de bedoeling dit vignet bij al les wat de actie betreft zoveel mogelijk te gebruiken, zoals bij publicaties, pers berichten, nieuwsbrieven, deelacties van verenigingen enz. Het is voor iedereen beschikbaar. Zelfs voordat de brievenactie was be gonnen kwamen al spontaan bijdragen binnen voor Nepal. Er is al bijna f 2000. Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met aktualiteiten, cultuur,' evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE VOETBAL Zaterdag 2 maart: Colpl. Boys 1 Heinkenszand 1 (2.30 u) Rillandia 2 Colpl. Boys 2 (2.30 uur) Colpl. Boys 3 SKNWK 3 (2.30 uur) Mevo 3 Colpl. Boys 4 (2.30 uur) Dames: Colpl. Boys Dx-eischor (11 u) Colpl. Boys BI Jong Amibon BI (12.45 uur) Dreischor Cl Colpl. Boys Cl (11 uur) Colpl. Boys El Cortgene El (10.00 u) WIK F Colpl. Boys F (10.00 uur) Bevelanders 1 Duiveland 1 (2.30 uur) 's-H. Arendskerke 2 Bevelanders 2 (2.30 uur) SSV 3 Bevelanders 3 (12.45 uur) Bevelanders 4 VCK 5 (12.45 uur) Dames: Zierikzee Bevelanders (11 u) Zeelandia BI Bevelanders BI (12.45 u) SKNWK Cl Bevelanders Cl (11 uur) Bevelanders Dl Heinkenszand D2 (10.00 uur) Bevelanders F Serooskerke F (10 uur) Wissenkerke 1 Brouwershaven 1 (2.30 uur) Arnemuiden 3 Wissenkerke 2 (2.30 u) Kruiningen 6 Wissenkerke 3 (2.30 u) Wissenkerke 4 Meeuwen 8 (2.30 uur) Bruse Boys Cl Wissenkerke Cl (11 u) Wissenkerke Dl Heinkenszand Dl (10.00 uur) Robur D2 Wissenkerke D2 (10.00 uur) Wissenkerke El Bevelanders El (10 u) Kats 1 Cadzand 1 (2.30 uur) Cortgene Al WIK Al (2.30 uur) Cortgene Dl Goes Dl (10.00 uur) Zondag 3 maart: Liberty 1 Cortgene 1 (2.30 uur) Zierikzee 5 Cortgene 3 (12.30 uur) Cortgene 2 Dreischor 2 (2.30 uur) BILJARTEN B.V. Revanche De Boekanier vrijdag 1 maart om 8.00 uur. snelle inlüstserviee v.a, 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie. en aquarel, schilderden (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. VOLLEYBAL Zaterdag 2 maart: Dames: Wiska Mytilus 3 (14.00 uur) Heren: Wiska Mytilus 5 (15.30 uur) Heren: Dynamo'70 3 Wiska 2 (19 uur) Recreatie: Ad Fundum Wiska (8.30 uur sporthal te Goes) Kruiswoordpuzzel no. 917 Horizontaal: 1. dartel - 7. Europese hoofdplaats - 12. deel van Sumatra - 13. overal - 14. als volgt - 16. Nederlands eiland - 17. uitroep van kou - 18. deel van de Verenigde Staten - 19. onmid- delijk - 20. bijwoord - 21. bolgewas - 22. woede - 24. water in Zuid-Holland - 26. sieraad - 28. dorre vlakte - 29. grote boor - 31. het zijn - 34. plaats in Korea 35. overnachtingsplaats - 38. vogel - 39. water in Friesland - 40. deftig - 42. weg- bedekking - 43. voorzetsel - 44. leer van het heldendicht - 45. karaat - 46. in aanzien houden - 48. tochtje - 51. her eniging, bijeenkomst - 52. vertegen woordigers van de adel. Verticaal: 1. iemand die het werk neer legt - 2. en dergelijke - 3. rangtelwoord 4. laatst leden - 5. soort stof - 6. de hoogste waarde die iets kan bereiken 7. sappig - 8. ï-eeds - 9. visgerei - 10. vreemde munt - 11. telwoord - 15. om roepvereniging - 17. viskaart - 23. schei ding - 24. onaangename lach - 25. ge brek - 27. oudste latijnse bijbelverta ling - 30. deurnis - 31. vogel - 32. vleesgerecht - 33. uitwonend - 35. drank 36. zuivelprodukt - 37. plaats in Noord- Holland - 41. gindse - 42. officieel stuk 46. europium - 47. vogelprodukt - 49. eerwaarde heer (Lat. afk.) - 50. meer voud. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 916 Horizontaal: 1. ongeval - 6. karwats - 11. oei - 12. abc - 13. rot - 14. are - 16. aga 18. ich - 19. asem - 20. part - 22. alex 24. osei - 26. deken - 28. edikt - 29. keel 30. notie - 32. oase - 33. aak - 34. pisa 37. essen - 39. nota - 42. knoet - 43. lever - 44. tuin - 45. eelt - 46: oude 49. weer - 51. nep - 54. net - 55. eli 56. oor - 58. ina - 59. not - 60. agnaten 61. sadisme. Verticaal: 1. oorzaak - 2. neo - 3. git 4. vaas - 5. leem - 6. klap - 7. raar 8. aai - 9. tbc - 10. schelde - 15. reden 17. garde - 19. axel - 21. toko - 23. ede 25. sta - 27. naast - 28. eikel - 31. tas 34. petunia - 35. ski - 36. anno - 37. eelde - 38. nevel - 39. neer - 40. ore 41. asterte - 47. unit - 48. eten - 49. wees - 50. eind - 52. eng - 53. pan 56. ons - 57. oom.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1