NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD mm Ridder Blankevoet, de enige échte 16 SPORTAGENDA Jeugd Rode Kruis reikt diploma's uit 1 I I 1 1 Zeeland Magazine? GALERIJ de HORN u 19 31 36 39 Mo. 4158 Donderdag 21 februari 1985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,— per jaar. Franko per post ƒ35,— per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. EEN VERVOLGVERHAAL VOOR DE JEUGD DOOR RON MEULDIJK. „Al die willen te kaperen varen," klonk het 's avonds rond 't kampvuur van het tentenkamp van 'het Grote Ar mee. De taktiekbespreking hadden ze maar achterwege gelaten; ze zouden wel zien hoe 't zou lopen. Dus zaten ze nu gezellige kampvuurliedjes te zingen, waarbij ook nog stevige slokken shandy werden gedronken. Ze hadden goede moed voor de slag van morgen. Ze had den de materialen kort tevoren nog even bekeken, alles stond er nog. In 't kasteel zaten ze met z'n drieën rond de ronde tafel en speelden mens- erger-je-niet. Dat ergeren deden ze ei genlijk wel, want met het vreemde vertrek van ome Leo en de boodschap per, was het goede humeur ook ver ver dwenen. En dat ze nu in dat kamp ge zellige liedjes aan 't zingen waren, kon- ze ook niet erg goed verdragen. Aan 't mens-erger-je-nieten werd dus weinig plezier beleefd. Midden in 't twaalfde potje gaf Rid der Blankevoet een schop tegen de ta fel, zodat de pionnetjes een sprongetje maakten en even later op het bord la gen te heen en weren. De bedienden schrokken daar al niet meer van. Ze waren de laatste tijd al zo veel ge schrokken, dat ze eigenlijk schokvrij begonnen te worden. „Luister," zei Ridder Blankevoet, „nu ome Leo en de boodschapper door de lucht zijn gePFLRRRT, hoeven we niet meer op hun steun te rekenen. Dat be tekent dat we het grotendeels zelf op moeten knappen. Daarom heb ik on geveer het volgende plan bedacht. Vroeg uit bed, een stevig ontbijt, de deuren barrikaderen en ons vaandel slim verstoppen. Daarna al het wapen tuig van de muren halen, meenemen, en verzamelen in de torenkamer. Dan gaan we nu vroeg naar bed en pro beren zo goed mogelijk de slaap te vatten." In 't kamp gingen de mannen nog flink te keer, ze hadden het hele re pertoire van Normaal al gehad en be gonnen nu met een paar liedjes van vader Abraham. Na een tijdje ronkte het hard in 't tentenkamp en klonk er een spannend gesnurk uit de kasteelramen. De volgende morgen waren ze al vroeg in de weer in de kasteelkeuken. Ze stonden daar eieren met spek te bakken, sinaasappelen te persen en bruine boterhammen te smeren. Dat rook goed en dat smaakte uitstekend. Daarna werd er een thermosfles koffie gezet en werd er besloten om de afwas maar te laten voor wat het was. Al 't meubilair werd tegen de deuren gezet, zodat dit in vijf dagen nog niet open konden. Het vaandel werd in de wijnkelder verstopt. Daar mocht nie mand komen, behalve de ridder zelf. Dus dat stond daar goed. Ze plukten al 't mogelijke wapentuig van de muren, van dolken tot en met geweren met bajonetten en verzamelden zich in de torenkamer. Ze konden er nog net bij, zoveel rommel hadden ze meegesleept. Samen gingen ze weer voor 't torenkamerraam staan om te kijken wat er in 't kamp gaande was. Niets. Helemaal niets. Alleen een smeulend kampvuur, shan- dyflesjes en een hoop schoenen voor de, van 't gesnurk op en neer gaande, ten ten. Van 't geronk kreeg 't drietal zelf weer een beetje slaap, maar die ther mosfles koffie deed wonderen. (Wordt vervolgd) Op donderdag 14 februari j.l. kregen 16 leerlingen van de chr. nat. school „De Pijler" te Wissenkerke hun jeugd EHBO A-diploma. Tijdens een feeste lijke bijeenkomst in de school kregen: Johnny Filius, Miranda Imanse, Arian v/d Klooster, Jos Meester, Arno de Moor Carolien Slootmaker, Karin de Smit, Jacqueline Cevaal, Ursala Dees, Erik Filius, Johnny Geldof, Anneke de Graag Annette Meulenberg, Wilko de Neef, Mark de Schipper en Richard Verburg de diploma's uitgereikt door de exami nator en voorzitter van het Rode Kruis, afd. Noord-Beveland, dokter J. A. Kers- seboom. De kursusleidster, mevr. W. M. Fer- ron - Strayer, wijst de kinderen op de mogelijkheid verder te leren voor het jeugd EHBO-B bij de EHBO-vereniging te Kamperland. Zij dankt dhr. Zwemer van die vereniging voor de assistentie die hij gedurende een paar lessen met de beademingspop van de vereniging verleende. Namens het bestuur nodigt dhr. Zwe mer de kinderen en ouders uit voor een kennismaking met de EHBO-vere niging op 28 februari a.s. Na het offi ciële gedeelte is er een demonstratie door een Lotusman, dhr. Van Belzen uit Zierikzee. Deze laat zien hoe won den geschminkt worden en speelt ver volgens voor slachtoffer. De geslaagde kandidaten verlenen eerste hulp. Het Jeugd Rode Kruis stelt zich ten doel: jeugd en jongeren te laten helpen, daar waar hulp nodig en gewenst is, uitgaande van de eigen mogelijkheden van die jeugd en jongeren. De jeugd te laten ervaren dat helpen nodig is en ook fijn kan zijn. Kijk eens om je heen en help een handje. Het jeugd Rode Kruis kent 4 werk gebieden: 1. sociale aktiviteiten; 2. internationale hulp; 3. jeugd EHBO en preventie; 4. informatie geven over het Rode Kruis. Voor inlichtingen en/of materiaal voor Noord-Beveland: mevr. W. M. Ferron - Strayer, Noordweg 5, 4494 NG Geers- dijk, Telefoon 01108 - 12 87. TAFELTENNIS Eerste winst voor Slagvast. Het eerste seniorenteam van Slagvast heeft vanaf dinsdagavond de eerste punten te pakken. Een prestatie, die nog meer waarde krijgt als men be denkt dat Jaap Jongh Visscher slechts enkele dagen daarvoor te kennen gaf er tijdelijk mee te willen stoppen en z'n team eigenlijk in de kou liet staan. Niettemin hebben Hans v/d Kraan, Jos Breas en invaller Leen Sandee gevoch ten voor wat ze waard waren. En dat was in deze wedstrijd zoals de uitslag laat zien, 82, heel wat. Zeer geconcentreerd werden de par tijen afgewerkt en zodoende stond Slagvast na de dubbel al voor met 31. Toen al werd zichtbaar dat er een over winning in zat. Vooral toen bleek dat ook Leen Sandee zich daadwerkelijk met de stand kon gaan bemoeien. Wat dan ook in z'n derde partij ten uitvoer werd gebracht. Op schitterende wijze wist hij deze in drie games naar zich toe te trekken. Hans v/d Kraan en Jos Breas zorgden er voor, dat Kerkwerve verder geen schijn van kans kreeg om nog iets aan de stand te veranderen. Op uitstekende wijze bleven beiden in deze wedstrijd dan ook ongeslagen. Ook het tweede seniorenteam be leefde weer een goeie avond. Thuis te gen Laurens werd een zeer verdiende 91 overwinning geboekt. Jaap Mees ter (3x), André Nagelhout (3x) en André Geluk (2x) en beide laatstgenoemde spelers ook de dubbel, zorgden voor dit gunstige resultaat. PROGRAMMA: Vrijdag 22 februari (inhaalwedstrijd): 't Zand 6 Slagvast 1 (19.30 uur). H0BBYBEURS TE K0RTGENE EN WISSENKERKE Ook op Kortgene wordt in maart een Hobbybeurs georganiseerd. En wel op zaterdag 9 maart, terwijl dit op Wis senkerke op 2 maart plaatsvindt. Alleen voor het dorp Kortgene, zo laten de organisatoren weten, want dan zitten we al meer dan vol. Deze beurs zal worden gehouden in het Dorpshuis „De Pompweie" en de organisatie is in handen van dhr. J. de Looff. Zoals gezegd, vindt de Noord-Beve- landse Hobbybeurs plaats op 2 maart in het Dorpshuis te Wissenkerke. Ook voor deze beurs kunt u zich reeds op geven en verdere inlichtingen verkrij gen bijTelefoon 01107 - 1514. Over beide beurzen zal nog verdere informatie volgen in dit blad. KURSUS REANIMATIE Op woensdag 17 april a.s. om 19.30 uur vangt aan een kursus Reanimatie. De eerste avond zal de theorie worden verzorgd en de twee opvolgende woens dagen, resp. 24 april en 1 mei, de prak tijk. De kursus wordt gehouden in het Drenthehuis te Geersdijk door de Stich ting Ambulance-vervoer Walcheren, on der auspiciën van de Nederlandse Hart stichting te 's-Gravenhage. Op de laatste avond zal een examen afgelegd moeten worden in bijzijn van dokter J. A. Kersseboom. De kursus- kosten bedragen 30,per kandidaat. Overige inlichtingen kunt u verkrij gen bij de kursus-organisatoren: mevr. W. M. Ferron - Strayer, Tel. 01108- 1287 en mevr. M. Kouwer, Tel. 01108 - 1458. Bent u reeds geabonneerd op aen 2-maandelijks tijdschrift met aktualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE VOETBAL Zaterdag 23 februari: Bevelanders 4 VGK 5 (12.45 uur) Dames: Bevelanders SVD (11.00 uur) Bevelanders BI VCK BI (12.45 uur) Mevo Cl Bevelanders Cl (11.00 uur) Goes Dl Bevelanders Dl (10.00 uur) Bevelanders El Domburg El (10 uur) Veere F Bevelanders F (10.00 uur) Dames: Colpl. Boys Dreischor (11 uur) Colpl. Boys F Zierikzee F (10.00 uur) Zierikzee Dl Wissenkerke Dl (10 uur) Wissenkerke D2 Heinkenszand D2 (10.00 uur) Noormannen El Wissenkerke El (10.00 uur) Wolfaartsdijk Dl Cortgene Dl (9 uur) Cortgene El Goes El (10.00 uur) Zondag 24 februari: Cortgene 2 Ouwerkerk 2 (2.30 uur) Cortgene 3 Zierikzee 5 (12.30 uur) VOLLEYBAL Zaterdag 23 februari: Dames: Wiska Ardito 3 (14.00 uur) Heren: Mytilus 4 Wiska (19.00 uur) Recreatie: DHVC 1 Wiska (8.30 uur in sporthal te Goes) BILJARTEN Vrjjdag 22 februari: B.V. Revanche B.V. Rilland (20 uur) CURSUS H.V.P.: STOELEN OPKNAPPEN Dames (en heren) op NoordBeveland, u kunt nu uw oude en versleten stoelen zelf leren repareren en opknappen door matten en bekleden. De H.V.P. organiseert deze cursus in Colijnsplaat. We beginnen op donder dagmiddag 28 maart in het Dorpshuis. Inlichtingen en opgaven by: E. Soete- kouw, Telefoon 01199 - 450. snelle iniystservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel, schilderyen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. HENGELWEDSTRIJD VAN DE NOORD-BEVELANDSE HENGELSPORTVERENIGING Zaterdag j.l. hield de Noord-Beve- landse hengelsportvereniging haar 1ste wedstrijd voor het kampioenschap 1985 in de Oosterschelde bij Colijnsplaat. Hinder van drijfijs werd niet onder vonden doordat bij aanvang van de wedstrijd het ijs weggedreven was en bij het einde van de wedstrijd het ijs pas weer terug kwam drijven. Aan deze wedstrijd werd door 51 le den deelgenomen onder mooie winterse weersomstandigheden. Deze deelnemers eindigden allen op eenzelfde plaats, nl. op de eerste plaats, omdat geen van de deelnemers kans zag om een visje te verschalken. Na afloop van de wedstrijd werd dan ook het prijzenpakket onder de deel nemers verloot in café „Juliana" door voorzitter Biondina. De volgende wedstrijd voor het kam pioenschap wordt gehouden op 23 maart 1985 van 15.0017.30 uur bij Colijns plaat. Inschrijven van 14.0014.30 uur in Café „Juliana" te Colijnsplaat. Kruiswoordpuzzel no. 916 1 2 3 I5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 a 23 25 26 27 28 29 "I 31 33 35 37 33 40 41 12 43 49 45 46 47 8 50 51 52 53 54 55 56 57 58 53 50 61 Horizontaal: 1. ongeluk - 6. strafwerk tuig - 11. uitroep - 12. alfabet - 13. 14. vlaktemaat - 16. oosterse titel - 18. Duits pers. vnw. - 19. levenslucht - 20. deel - 22. jongensnaam - 24. eiland in de Oostzee - 26. geestelijke - 28. bevel schrift - 29. deel van de hals - 30. volk 32. vruchtbare plek - 33. vaartuig - 34. plaats in Italië - 37. plaats in Duitsland 39. rekening - 42. strafwerktuig - 43. inwendig orgaan - 44. hof - 45. verharde huid - 46. bejaarde - 49. wederom - 51. bedrog - 54. visgerei - 55. bijbelse naam 56. deel van het hoofd - 58. meisjesnaam 59. niet (Engels) - 60. naaste bloedver wanten van vaders zijde - 61. kwellen uit lust tot 'kwellen. Verticaal: 1. reden - 2. nieuw (in samen stellingen) - 3. zwarte delfstof - 4. bloemenhouder - 5. grondsoort - 6. mep 7. vreemd - 8. liefkozing - 9. ziekte 10. rivier in België - 15. argument - 17. wacht van krijgslieden - 19. plaats in Zeeland - 21. indonesische winkel - 23. plaats in Gelderland - 25. bevel - 27. voorzetsel - 28. boomvrucht - 31. stapel 34. bloem - 35. sportartikel - 36. van het jaar - 37. Nederlands vliegveld 38. mist - 39. naar beneden - 40. vreem de munt - 41. mythologische figuur - 47. eenheid - 48. voedsel - 49. ouderloos kind - 50. slot - 52. nauw - 53. kookgerei 56. gewicht - 57. familielid. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 915 Horizontaal: 1. blazoen - 7. toppunt 13. kroon - 14. riant - 15. eiig - 18. age 20. emoe - 22. oase - 25. eg - 27. emi nent - 29. no - 30. elk - 32. ra - 33. pe 34. ham - 35. lik - 37. pro - 39. ria 41. od - 42. degel - 43. da - 45. ook 47. lei - 48. sas - 50. suf - 52. ad - 54. be 55. tor - 57. ai - 58. penseel - 61. au 62. oslo - 63. maal - 65. alt - 66. dam 68. slier - 70. novum - 72. asperge - 73. genadig. Verticaal: 2. Ik - 3. are - 4. zone - 5. oogmerk - 6. en - 8. or - 9. piaster 10. page - 11. une - 12. nt - 16. mei 17. toe - 19. week - 21. oma - 23. anp 24. rome - 26. gl - 28. nergens - 29. na 31. kloof - 34. haast - 36. ido - 37. pel 38. oei - 40. Ida - 44. isar - 46. kapster 48. seladon - 49. kruk - 51. ui - 53. del 54. bea - 56. oa - 59. nop - 60. erna 62. olie - 64. lava - 65. alp - 67. mud 68. ss - 69. rg - 70. ne - 71. mi.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1