NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Geef,V geld. Geef lucht 1' l I L J I u I i r I" 1 1 Ridder Blankevoet, de enige échte 15 SPORTAGENDA F Algemene vergadering van de tennisclub „Noord-Beveland" Steun het Astma Fbnds. Postgiro 55055. GALERIJ de HORN Zeeland Magazine? - 29 39 69 71 r Mo. 4157 Donderdag 14 februari 1985 88e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per jaar. Franko per post 35,per jaar. Advertenties 38 ct. per mm, excl. BTW. Voor fouten in advertenties per telefoon opgegeven, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid dragen. EEN VERVOLGVERHAAL VOOR DE JEUGD DOOR RON MEULDIJK. „Een luchtballon, een luchtballon!" hijgde de grote leider toen hij in het kamp aankwam. Alle manschappen schoten uit hun tenten en keken naar boven. „Oh, wat een mooie ballon! En zo schattig met die vogeltjes en die wolk jes." En zo bleven de manschappen met veel oh's en ah's naar boven turen en zagen in dat leuke ballonnetje verder geen kwaad. „Vooruit, zzmaak alle zzwapens ge- vechtsklaar zzen schiet die zzballon uit de zzlucht." „Hè, dat ballonnetje uit de lucht schieten," zeiden de mannen, „da's nou ook zonde. We hebben nog nooit zo'n leuk ballonnetje gezien en waarom? Hoe kan nu zo'n klein ballonnetje ge vaarlijk zijn?" „Da's waar," zei de grote leider, „wat een leuk ballonnetje, hè mannen." Maar hoe dichter de ballon naderde, hoe groter hij werd. De grote leider kneep hem wel een beetje, want hij zag ook wel dat er een moderne waterzak- werpmachine aan boord was. Maar het was al te laat om nog iets te doen. „Dat zijn ze, daar staan ze!" riep de boodschapper tegen ome Leo. „Als dat alles is," zei ome Leo, die maar niet meer in gedichtjes sprak, omdat hij toch wel hele gekke woorden ging verzinnen om te rijmen en ook een beetje omdat de boodschapper er niet goed van werd. „Dan hadden we de ballon daar niet speciaal voor hoeven te starten." Zo zweefden ze langzaam richting tentenkamp. Bijna boven de mannen aangekomen, sprak ome Leo ze al van uit de ballon toe. „Hé, mannetjes daar beneden." „Wij?" riepen de mannen op zichzelf wijzend. „Ja, jullie daar. Weten jullie dat je hier niet mag kamperen en dat jullie in het bezit zijn van verboden wapens? Als jullie nu meteen vertrekken, zal ik het door de vingers zien." „zzMaar wij zijn geen zztóeristen, wij zijn zz't gevaarlijke zzGrote Armee en zzwij vertrekken niet, zzwant deze zzmeneer hier, die zzwordt zzmorgen een zzmachtige zzman!" „Kan er iemand aan het woord ko men," zei ome Leo, „die ik tenminste een beetje kan verstaan, want hier be grijp ik geen zzznars van." Dat was al niet meer nodig, want zachtjes zweefde de ballon boven het kampvuur en het mandje vatte vlam, zodat de boodschapper en ome Leo aan 't knoopje van de ballon moesten gaan hangen. Niet veel later brandde er een gaatje in de ballon. Het enige wat de mannen in het ten tenkamp hoorden was: PFLRRRT PFLRRRT.en 't ballonnetje zigzagde door de lucht, richting nergens. tyuiwdje ü/d luchtballon (Wordt vervolgd) Tijdens de algemene vergadering van de tennisclub „Noord-Beveland" vrij dagavond j.l. in „De Korenbeurs" te Kortgene, besteedde voorzitter J. J. M. van Oeveren aandacht aan het 25-jarig „ambts"jubileum van de secretaris, de heer C. J. van Damme. Hij noemde o.m. de veelzijdigheid van de heer Van Damme, die in het plaat selijk verenigingsleven vele funkties vervult en ook op het organisatorisch tennisgebied zijn sporen heeft verdiend. De heer Van Oeveren merkte op, dat de vereniging bij het in dienst treden van de heer Van Damme ongeveer 40 leden telde, terwijl dat nu ongeveer 350 is. Toen was er 1 baan, nu zijn er 5 met 2 clubgebouwen. Het besturen van een dergelijke vereniging is een zake lijke aangelegenheid geworden en dat is iets wat de heer Van Dammer wel ligt, aldus voorzitter Van Oeveren. On der applaus van de aanwezigen werd de jubilaris daarna in de bloemetjes gezet. Ook waren er bloemen van het dis- trikt Zeeland van de K.N.L.T.B., waar van de heer Van Damme enige jaren het sekretariaat heeft gevoerd. In een kort dankwoord zei de heer Van Damme o.m. zich nog graag een tijdje te willen inzetten voor de ten nisvereniging. Er is nog genoeg te doen. Na intensief overleg met de gemeente zijn pas de Matecobanen in Kortgene omgezet in gravelbanen. Een volgend punt van overweging zou verlichting van de banen kunnen zijn, aldus de heer Van Damme. Tijdens deze vergadering werd de af tredende voorzitter Van Oeveren her kozen. De kontributie werd zowel voor de senioren als voor de junioren met 5,- verhoogd. In totaal zullen 19 teams aan de verschillende kompetities deel nemen. Deze zomer wordt in augustus een jeugdtoernooi gehouden. KONTAKTMIDDAG VOOR BORSTKANKER-PATIENTEN ■nJat hubi® i *.-* i siw- Op woensdagmiddag 20 februari a.s. houdt de After-care-groep van Goes de maandelijkse kontaktmiddag voor vrou wen, die een borstoperatie of -ampu tatie hebben ondergaan. Deze middag vindt plaats in het ge bouw van de PMD, Zonnebloemstraat 53 te Goes. Er zal uitgebreid gepraat worden over borstprothesen. Aanvang 14.00 uur, einde omstreeks 15.30 uur. TAFELTENNIS Eerste jeugdteam vergroot voorsprong tot drie punten. De weersomstandigheden maakten het onmogelijk, dat het eerste seniorenteam j.l. vrijdagavond in aktie kon komen tegen 't Zand uit Middelburg. Voor de kompetitieleider de moeilijke opgave, gezien het programma, deze wedstrijd opnieuw1 vast te stellen. Het tweede seniorenteam kon de maandag daarvoor echter wel in aktie komen. Uitspelend werd er tegen Veere 3 op de valreep toch weer met 64 verloren. Jammer, want gezien de ver houdingen was een gelijkspel zeker ver diend geweest. Voor het eerste jeugdteam van Slag- vast was 't afgelopen zaterdag weder om een prima dag. Niet alleen wonnen zij zelf overtuigend van Wilno 4 uit Vlissingen, maar ook omdat de kon- kurrentie aan elkaar punten aan het verspelen zijn. Toch kan niet gezegd worden dat er, ondanks de grote overwinning 91, goed gespeeld werd. Herbert Keizer nam echter de kans waar om z'n gemiddelde wat op te vijzelen. Met twee prima o- verwinningen had hij ook een flink aan deel in de zege. Stefan Nagelhout en Monique v/d Heyde bleven, eigenlijk te makkelijk in deze wedstrijd, weer ongeslagen. Het tweede jeugdteam uit Kamper land had als tegenstander koploper Wil no 5 op bezoek. En hoewel zij met 37 verloren, hebben ze het toch niet slecht gedaan. Bert Sandee wist zelfs twee maal een zege te pakken en Ewald Beg- thel nam ook nu weer een partij voor z'n rekening. WINTERWANDELING TE WISSENKERKE Zaterdag 16 febr. houdt de Zeeuwse Wandelsport Bond haar Winterwande- ling te Wissenkerke. Startplaats: Camping „De Roompot" te Wissenkerke. Starttijd: 13.45 uur. Af standen: 5-10-15 km. Inschrijfgeld: 3,50. Voor iedere deelnemer is er na afloop een mooie medaille aan lint. Inlichtin gen: Telefoon 01100 - 20695. BIJEENKOMST VOOR OUDEREN TE KAMPERLAND De bijeenkomst voor ouderen te Kam perland, gepland voor woensdag 20 fe bruari a.s. GAAT NIET DOOR. Nadere mededelingen volgen. BIJEENKOMST VOOR 55- PLUSSERS TE KORTGENE Op dinsdag 19 februari a.s. wordt een bijeenkomst voor ouderen georganiseerd over „Gezondheid en ouder worden". Deze lezing wordt gehouden door dhr. Roothart, direkteur van de School voor Verpleegkundigen te Goes. Hij zal pra ten over de lichamelijke en geestelijke aspekten van het ouder worden. De aanvang is om half drie in het Pensiontehuis „Noord-Beveland" en de entree is gratis. HOBBYBEURS TE KORTGENE "TST EN WISSENKERKE i j i Ook op Kortgene wordt in maart een Hobbybeurs georganiseerd. En wel op zaterdag 9 maart, terwijl dit op Wis senkerke op 2 maart plaatsvindt. Alleen voor het dorp Kortgene, zo laten de organisatoren weten, want dan zitten we al meer dan vol. Deze beurs zal worden gehouden in het Dorpshuis „De Pompweie" en de organisatie is in handen van dhr. J. de Looff. Zoals gezegd, vindt de Noord-Beve- landse Hobbybeurs plaats op 2 maart in het Dorpshuis te Wissenkerke. Ook voor deze beurs kunt u zich reeds op geven en verdere inlichtingen verkrij gen bijTelefoon 01107 - 1514. Over beide beurzen zal nog verdere informatie volgen in dit blad. VOETBAL Zaterdag 16 februari. Middelburg 1 Colpl. Boys 1 X2.30 uur) Serooskerke 4 Colpl. Boys 2 (12.45 u) DFS 3 Colpl. Boys 4 (2.30 uur) Bevelanders 1 SKNWK 1 (2.30 uur) Dauwendaele 1 Kats 1 (2.30 uur) Zierikzee Al Cortgene Al (2.30 uur) HENGELSPORT Zaterdag 16 februari. Eerste kompetitie-wedstrijd, inschrijven 10.3011.00 uur; vissen 11.3014.00 uur. BILJARTEN Donderdag 14 februari: Revanche dames De Branding dames (8.00 uur) snelle inlüstservice v.a. 25 ct/cm. zeer grote grafiekcollectie. repro/poster-art. plm. 150 olie- en aquarel, schilderijen (uit binnen- en buitenland). Kamperland Tel. 01107 - 2444. ma. en wo. gesloten. Bent u reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met aktualiteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE Kruiswoordpuzzel no. 915 2 3 4 5 6 6 9 10 11 12 15 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 34 35 36 37 39 40 41 I'3 U 45 46 48 49 50 51 52 S3 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 66 70 Horizontaal: 1. heraldiek wapen - 7. hoogste punt - 13. hoofdtooi - 14. vrolijk en bekoorlijk - 15. nauw - 18. leeftijd (Engels) - 20. soort vogel - 22. vrucht bare plaats - 25. landbouwwerktuig 27. uitstekend - 29. windrichting - 30. ieder - 32. rondhout - 33. per expresse 34. vleesgerecht - 35. dierenliefkozing 37. voor - 39. meisjesnaam - 41. of der gelijke - 42. deel van een drukpers - 43. kindergroet - 45. alsmede - 47. steen soort - 48. sluis - 50. niet helder van geest - 52. de somma van - 54. dieren geluid - 55. insekt - 57. tandarm zoog dier - 58. schildergerei - 61. uitroep 62. Europese hoofdplaats - 63. keer - 65. zangstem - 66. waterkering - 68. rij, slinger - 70. nieuwigheid - 72. groente 73. vergevensgezind. Verticaal: 2. maanstand - 3. vlaktemaat 4. bepaald gebied - 5. doel waarna men streeft - 6. voegwoord - 8. goud (Frans) 9. vreemde munt - 10. hofjonker - 11. Frans lidwoord - 12. deel van de bijbel 16. maand - 17. gesloten - 19. deel van een jaar - 21. familielid - 23. persbureau 24. Europese hoofdplaats - 26. gedaan en laten - 28. bijwoord - 29. voorzetsel 31. gaping - 34. grote spoed - 36. nieuwe wereldtaal - 37. schil, vel - 38. uitroep 40. meisjesnaam - 44. zijrivier van de Donau - 46. vrouwelijk beroep - 48. zeegroen - 49. hulpmiddel bij het lopen 51. bolgewas - 53. laagte - 54. meisjes- 60. en meer anderen - 62. vette vloeistof naam - 56. onder andere - 59. wolpluisje 64. vulkaaninhoud - 65. berg - 67. in houdsmaat - 68. vaartuig - 69. rijks grens - 70. deel van een Franse ont kenning - 71. mijns inziens. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 914 Horizontaal: 1. raadsel - 7. 'hengelo - 13. erg - 14. ina - 15. ado - 16. uur - 17. Ik 18. dag - 19. erf - 20. si - 22. mee - 24. ulm - 26. gier - 29. lisse - 31. mooi 33. idool - 35. sta - 36. baron - 37. eo 38. bes - 40. lot - 41. re - 42. primaat 43. uk - 45. hei - 46. pet - 48. es - 50. tegel - 52. zin - 54. roest - 56. riet - 57. regel - 59. lepe - 60. ras - 61. kei - 63. co 65. bed - 66. nmm - 67. bl - 68. hof 70. car - 72. sta - 73. aai - 74. tilburg 75. domburg. Verticaal: 1. religie - 2. ark - 3. ag 4. siam - 5. engel - 6. la - 7. ha - 8. edele - 9. norm - 10. eu - 11. lus - 12. origineel - 21. beo - 23. eis - 24. usa 25. dor - 27. ido - 28. rob - 30. stemmig 31. mat - 32. oor - 34. lepel - 36. boter 39. sri - 40. lap - 43. utrecht - 44. kei 45. het - 47. tol - 48. esp - 49. stellig 51. gek - 52. zes - 53. nek - 55. een 57. radar - 58. lente - 60. recu - 62. imam - 64. ooi - 67. bar - 69. fl - 71. rg 72. sd - 73. au.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1