MIES BOUWMAN DOET EEN BEROEPOPU GIRO 809 druk werk net meisje ij zijn afwezig GOUD én"ANTIEK™^ Voor al uw naar KRUISWERK „Katseveer" <^Blcinlz&h.ótijn B.V. HULPCENTRUM 01100 -14444 GIRO 809 i STICHTING REDT DE KINDEREN (NEDERLAND) Drukkerij Markusse Wissenkerke Bereikbaar tn de weekends: Stichting voor Jeugd en Gezin in Zeeland. Adviesburo voor jongeren en ouders. Londensekaal 39, Middelburg, Telef. 01180 - 2 05 55, ook in het weekend. STORINGEN GAS EN ELEKTRICITEIT Centraal storingsnummer N.V. PZEM: 01184 - 7 91 91, bulten kantooruren doorlo pend bereikbaar. Tijdens de kantooruren In Goes: TeL 01100 - 2 10 55. Stichting Telefonische Hulpdienst Zeeland. Dag en nacht bereikbaarI (Ook in de weekends). TELEF. 01180-1 55 51. GESLACHTSZIEKTEN Anonieme hulp. Provinciale Vereniging Het Zeeuwse Kruis: maandag, woensdag en vrijdag van 9.00—12.00 uur: Tel. 01100- 158 92, toestel 35. KONTAKT BORST- KANKERPATIËNTEN Elke dinsdag telef. spreek uur van 11.00 12.00 uur, Onder nr. 01100 - 2 12 70. Elke 3e woensdag van de maand kontaktmiddag van 14.00-15.30 u., gebouw PMD, Zonnebloemstraat 53, Goes. FIOM-ZEELAND Stichting tot hulpverlening bij zwangerschap en alleen staand ouderschap. Varkensmarkt 1, 4331 LA Middelburg. Spreekuur vol gens afspraak, Tel. 01180 - 2 73 11, tussen 9.00-12.30 uur en ma. di. do. en vrijdag ook van 13.30 tot 15.30 uur. SOCIAAL CENTRUM Stichting voor maatschap pelijke dienstverlening op Zuid- en Noord-Beveland. Het adres is: Postbus 256, 4460 AR Goes. Kantoor: Fr. den Hollanderlaan 25, Tel. 01100- 1 39 30. Algem. maatsdhappelijk werk en informatie en ad vies op dit terrein, gezins- en bejaardenverzorging. Protestants Interkerkelijke Stichting voor Maatschap pelijke Dienstverlening in Zuid- en Noord-Beveland, Zonnebloemstraat 53, Goes, Tel. 01100 -21270. Spreek uur van 8.309.30 uur. Bulten kantoortijd en in de weekends bereikbaar d.m.v. antwoordapparaat waardoor telefoonnummer van wer ker die u kunt bellen, ge noemd wordt INFORMATIE- EN KLACHTENBUREAU over de Gezondheidszorg Telefoon 01100 - 31594. op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 912 uur; op dinsdag van 1.305 uur en op don derdagavond van 69 uur. KRUISVERENIGING NOORD BEVELAND J ZUID-BE VEL ANDWEST WIJKVERPLEGING Weekenddienst en avond- en nachtdienst. Voor de bereikbaarheid van de weekend- en de avond dienst krijgt n informatie via het antwoordapparaat op telefoonnr.: 01108 - 1378, WEEKEND-DIENSTEN Doktoren Noord-Beveland Spreekuur: 11.0011.30 uur. Dokter J. A. van Arkel, Telefoon 01107 - 13 18. Dokter J. A. Kersseboom, Telefoon 01108 - 13 19. WATERSTANDEN geldig voor de noordkust van Noord-Beveland FEBRUARI hoogwater 1 vrijdag 10.33 23.22 2 zaterdag 11.43 3 zondag 0^23 12.50 4 maandag 1.17 13.42 5 dinsdag 2.03 14.25 6 woensdag 2.44 15.04 7 donderdag 3.27 15.46 PREDIKBEURTEN voor zondag 3 februari. Herv. Kerk Colijnsplaat 10 uur ds. J. B. Beijer (ge- komb. dienst Werelddiako- naat) en 2.30 uur dhr. Ma liepaard uit Pernis (gekomb. dienst in de Herv. Kerk). Herv./Ger. Kerk Geersdijk 10 uur ds. J. J. Lamme uit Rijswijk (dienst voor doven) en 2.30 uur ds. J. L. Leeste- maker. In de Geref. Kerk. Herv. Kerk Kamperland 9.30 uur ds. J. H. Smeets (kindernevendienst oudste groep A; viering H. Avond maal; dienstkoll. Wereld- diakonaat en uitgangskoll. plaatselijk kerkewerk) en 17.00 uur ds. G. J. Schüssler (dankzegging en nabetrach ting; Geref. Kerk; dienst koll. Werelddiakonaat en uitgangskoll. plaatselijk kerkewerk). Herv. Kerk Kats 10.30 uur ds. A. M. Attema (Heilig Avondmaal). Herv. Kerk Kortgene 9.00 uur (kerk) en 18.30 uur (Pensiontehuis) ds. A. M. Attema (H. Avondmaal). Herv./Geref. Wissen kerke 10 uur dhr. J. D. Cozijnsen uit Oostkapelle (bijz. dienst m.m.v. „Harpe Davids" uit Colijnsplaat) en 2.30 uur ds. P. Joosse uit Vlissingen (in beide dienst gehele kollekte voor Werelddiakonaat). Geref. Kerk Colijnsplaat 10 uur ds. J. B. Beijer (We relddiakonaat) en 2.30 uur ds. Maliepaard uit Spijke- nisse. Geref. Kerk Kamperland Viering H. Avondmaal, 9.30 uur en 5.00 uur ds. G. J. Schüssler (dankzegging en koll. Werelddiakonaat) Geref. Kerk Vrijgemaakt Gebouw: Veerweg 53. 10.45 en 2.30 uur ds. J. H. Kuiper. Ger. Gemeente Kamperland 10 en 5 uut leesdienst. Ger. Gemeente Colijnsplaat 10 en 2.30 uur leesdienst. Ger. Gemeente Kortgene 10, 2.30 en 6.30 uur student G. J. van Aalst. Woensdag 6 febr., 7.30 uur ds. J. Beens van Scherpe- nisse. Voor uw bruids- en graf-arrangementen RLOEMEN- EN PLANTENCENTRUM J. Proost, Katseveerweg 1, Wilhel- minadorp. Tel. 01100-16085. Steunzolen naar maat, ook op doktersadvies. Al le voetcorrectors in voor raad. Voetkundige advie zen worden GRATIS ver strekt. Martin Wijdemans medisch gedipL voetkun dige, Oude Vismarkt 10, Goes, Tel. 01100-2 75 26. Voor de enorme belangstelling tijdens mijn verblijf in 'het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst zeg ik u, mede namens vrouw en kinderen, hartelijk dank. A. A. Meulenberg. Kamperland, januari 1985. A. van Heestraat 22. GEVRAAGD voor de bediening, 17-18 jaar. Spoedige indiensttreding. VISSPECIALITEITEN-RESTAURANT "DE SCHELDE" Colijnsplaat Telefoon 01199 - 225 van 1 tot 10 februari. TANDARTS HEIJERS - KORTGENE TE KOOP GEVRAAGD DOOR; IZ. FLIPSE ZN Antiquairs/Juweliers O.a. «loopgoud, «ieraden, meubelen, enz. Taxatie» voor verzekering, inboedels, enz. Van oudj bekend. m Segeersstraat 56 70, Middelburg, Telefoon 01180 - 13317 of 01180 - 25708. J ADMINISTRATIEKANTOOR Telefoon 01108 - 14 13. Kantoor: Hoofdstraat 23, Kortgene. BOEKHOUDINGEN BELASTINGZAKEN HYPOTHEKEN FINANCIERINGEN Agent: Nederlandse Middenstands Spaarbank. AANNEMERSBEDRIJF NIEUW- EN VERBOUW DIREKTE AANKOOP EN BEMIDDELING Inlichtingen: J. M. GILLESSE, Visserijstraat 31, Wissenkerke, Tel. 01107-1489 NOORD- EN MIDDEN-ZEELAND HOFLEVERANCIER groei briljant FABERY OE I0NGE JUWELIERS SINDS 1834 Laan Kvtstrait 30 Bw Y STICHTING REDT DE KINDEREN (NEDERLAND) WORDT DONATEUR, STORT F. 25,- DEN HAAG Ver van ons bed sterven dagelijks duizenden kinderen aan ziekten als kinkhoest, difterie, tuberculose en mazelen. Ver van ons bed worden ook duizenden kinderen blijvend invalide door kinderverlamming. Wie in een land woont als Nederland, waar kinderen gezond kunnen opgroeien, accepteert dat niet. Vandaar deze oproep. W VOOR F 25 PER JAAR KUNT U DONATEUR WORDEN VAN DE I STICHTING REDT DE KINDEREN (NEDERLAND) Voor f 25 per jaar steunt u een levensbelangrijk projekt. Met uw bijdrage kan de Stichting het immunisatie-projekt in Boven Volta (dat sinds kort Burkina wordt genoemd) voortzetten. Een projekt met als einddoel: uit banning van alle dodelijke kinderziekten in Boven Volta en ook in andere landen in de Derde Wereld. Dat einddoel is nog ver, maar bereikbaar mits er gerekend kan worden op uw steun. Er sterven zoveel kinderen onnodig. Doe daariets aan.«Nu. WORDT DONATEUR, STORT F. 25,- DEN HAAG

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 3