Verstopping KRONIEK \?AN OORQ-REVELANQ Bevolkingsverloop in Zeeland dfy: u kunt niet alles weten ■'v:V:-x. Ut is hebeurd mee de barre weersomstandugheden, beste vrienden. Bram wouw Merie bie de neuze neme, mè dat lukte nie. Of toch wè? Toch d'r inhevlohe. 't Was koud en hlad, mè Merie en Bram zaete binnen. Ze waere op un féésje en Bram zat un stunt te verzinnen. Ie wouw Merie te pakken neme, want dat dee tun hraeg. Van oalus uutaele; mè wat, was de vraeg. Van oalus oa tun a heprebeert, mè Merie trapte d'r nie in. Ze kende Bram a hoed, dus ut oa weinug zin. Afijn, 't féést was ofhelööpe, ze hienge oal nae ruus. Ut was hlibbere en sliere en zö kwaeme ze tuus. Oalus most'stille hebeure om de kinders nie wakker te maeken. Bram most oalus vastouwe, om nie onderuut te raeken. Mè anééns kon'tun z'n eihe nie ouwe, ie lag ter bie as un baele. Un flienke schuuver oa tun hemaekt, recht mee z'n óöhe tehen un paele. Vlug stieng urn wee overende, Merie oa niks hezie-je. Dat von Bram mè hoed ok, deu z'n lienker öóhe kon tun niks zie-je. In d'n donker bin ze nae bédde hehae, Bram was vlug in slaep. Merie was ök zo de wind kwiet, nae un leste uuthebreide haep. Mè toen d'n oaren öchend, Merie lachte d'r eihe krom. Di lag Bram mee un blauw ööhe; ze riep: ni-je, Bram, ik bin nie zö stom. Ze docht, wee un hrap van Brammetje, mè ze vloog d'r toch nie in. Mee un doekje wouw ze poese, mè dat was nie nae z'n zin. Toen kwam Merie d'r achter; 't was verheme echt. Zodoende was ze d'r toch inhevlohe en Bram von dat toch nie slecht. "IUIET EEN KNIPOOG".. Kinderen, pratend met hun juf. De kleuter van de tachtiger jaren is in deze ontmoeting alle schroom kwijt, die zijn of haar ouders in hun jeugd nog wel hebben gekend. De gesprekken zijn derhalve altijd boeiend, vaak leerzaam voor juf en soms zelfs pikant als de kleuter het privé-leven in de openbaar heid brengt. Spontaniteit en woord keuze zorgen voor een hoge amuse mentswaarde. Kortom: de moeite waard om er goed naar te luisteren voor ie dere juf. De maandagochtendkring is zo'n ge legenheid. Kinderen bespreken in de kring hun weekend-belevenissen met de juf. Of liever: ieder vertelt juf zijn of haar bijzondere zaken en maakt juf deelgenoot van alle lief en leed. En juf hoort dan het één en ander Familiebezoeken en speciale etentjes scoren hoog, maar ook de aankoop van de nieuwe broek voor pa of het nieuwe bankstel blijven niet onvermeld. Juf wordt zelfs verrast met mededelingen over ruzie met de buren of de plaats waar vader altijd het geld verstopt als ze een weekend weg gaan Jan-Paul. Jan-Paul, een jongetje van zes jaar, uit één van Noord-Bevelands dorpen, heeft een vaste rubriek in deze maan dagkring. Hij maakt wekelijks melding van de strijd, die zijn voetbalteam voert En al is zijn juf dan geen deskundige gesprekspartner, dat weerhoudt hem er niet van iedere week weer de nodige details over medespelers, tegenstanders, scheidsrechter en vooral zijn eigen aan deel door te geven. Een enkele keer doet een medespeler-klassegenoot een poging iets toe te voegen aan het relaas, maar stemverheffing en een vernieti gende blik brengen de oppositie snel tot zwijgen. Zijn verhaal is moeilijk te onderbre ken, want zonder pauze te nemen, voert hij ook de andere elftallen ten tonele. Want hij komt uit een sportief geslacht en verblijft vaak vele uren van de za terdag op het voetbalveld. In één adem, om te voorkomen dat juf een ander een beurt kan geven, probeert hij dan ook nog de uitslag van Ajax en Feijenoord door te geven. Hierbij steekt hij niet onder stoelen of banken dat hij Ajax-fan is en zijn vader blijkt voor Feijenoord te zijn.. Zo vormt hij als het ware de sport bijlage van de maandagkrant. Korfbal. Juf vindt zijn wekelijks aandeel wel wat erg groot, maar ze is toch onder de indruk van de parate kennis van een zes-jarige voetbalfan. Zelf is ze beter thuis in de korfbalwereld. In de gym nastiekzaal heeft ze zelfs een poging on dernomen Jan-Paul enige liefde voor deze balsport bij te brengen. Tever geefs echter. Een mand zonder bodem als doel blijkt veel te klein en als Jan-Paul hoort, dat je zoiets samen -met „meiden" moet doen, verliest hij alle interesse. Nee, veel overeenkomsten ziet hij niet. Alleen de uitslagen van zijn F-team lijken wat op de korfbaluitslagen waar juf het over heeft. Het zijn cijfers, waarmee hij in z'n rekenboekje lang moet worstelen. Stil. Sinds enkele weken is Jan-Paul stil. Eerst vond juf het beter maar niet te informeren naar zijn zaterdagse beleve nissen, maar haar nieuwsgierigheid wint het uiteindelijk van haar vredig gevoel niet de halve sportkrant als een soort teletekst te moeten „lezen". „En, Jan-Paul," begint juf op een maandagmorgen, „hoe ging het zaterdag met je voetbalwedstrijd?" Jan-Paul's gezicht straalt een men geling van verwondering en onbegrip uit. Dan klinkt z'n heledere stem zelf verzekerd door het lokaal: „We hebben niet gevoetbald, juf. We hebben winter- verstoppingHebben ze dat niet bij korfbal?" Even moet juf slikken. Dan brengt ze, niet zonder moeite uit: „Nee, Jan-Paul, de korf is nooit verstopt Jan-Paul is tevreden, al begrijpt hij het antwoord niet helemaal. Maar ja, het is toch maar korfbal! H. WERKGROEP DORPSGEMEEN SCHAP WISSENKERKE HIELD VERGADERING Donderdag 24 januari j.l. hield de werkgroep Dorpsgemeenschap Wissen- kerke haar tweede vergadering. Ruim 20 belangstellenden waren aanwezig in café „Concordia" om te vergaderen over de festiviteiten die gehouden gaan wor den op Koninginnedag. Op deze vei'ga- dering was ook een delegatie aanwezig van het Oranje-comité, teneinde tot een goed gecoördineerd resultaat te komen. Anne-Marie van Iwaarden heette na mens de werkgroep iedereen van harte welkom en leidde verder ook zoveel mogelijk de discussies, die in hoofdzaak gingen over de versiering en de optocht op Koninginnedag. Omdat er nog geen bestuur is geko zen en er nog geen vereniging is op gericht, is het geheel nog wat rommelig en onsamenhangend. Maar wanneer de goede wil er is, zal dat zeker veran deren. Zo werd uit de vergadering ver nomen. Om toch tot een resultaat te komen, werden voor elke straat of wijk, per sonen aangewezen die de opdracht mee hebben gekregen om in hun straat met zoveel mogelijk vrijwilligers op Ko ninginnedag hun buurt te versieren. En eventueel een wagen voor de optocht te maken. Terug naar vroeger. Een kale boel met Koninginnedag, wat de straatversiering betreft. Iedereen in het daarover eens. Het Oranje-comité deelt mede, dat zij zelf voor de Voorstraat en de Oostvoor straat een oplossing hebben gevonden. Dit jaar hebben zij de beschikking over versiering in de vorm van vlaggetjes. Ook zegt het Oranje-comité alle mede werking toe, die nodig is om de overige straten in het dorp van gepaste versie ring te voorzien. Het kon vroeger ook! Waarom nu niet meer, was de mening van de vergadering. Erepoorten en andere grote bouwwer ken zullen er waarschijnlijk wel niet in zitten. Maar wanneer iedereen de vlag uitsteekt op die dag is dat alleen al een feestelijk gezicht, aldus enkele spre kers. Enthousiasme genoeg en wil men iets goeds en samenwerkends op stapel zet ten, is dat natuurlijk ook wel nodig. Laat daarom de aangewezen personen die voor uw straat aan de deur komen, niet in de kou staan. Maar geef spontaan uw medewerking. Niet in de schoenen van het Oranje comité. Dat was wat al snel duidelijk werd gemaakt door de werkgroep. Organisa tie van kinderspelen, volksspelen, op tocht, enz. is duidelijk een taak van het comité, waar de toekomstige vere niging Dorpsgemeenschap, zich niet mee gaat bemoeien. Hun taak vinden zij, is de buurten organiseren en gekoördi- neerd naar buiten treden met allerlei aktiviteiten in buurtverband. Zoals al eerder genoemde straatversiering, wa gens voor de optocht, enz. Niet alleen met Koninginnedag wil de vereniging i.o. van haar bestaan blijk geven, maar ook andere buurt- en dorpsaktiviteiten wil zij gaan stimule ren. Zo is tijdens het laatste St. Nico- laasfeest voor de kinderen medewerking verleend. Wat naar ieders tevredenheid was verlopen, zo werd meegedeeld. Met een aantal taken in de achterzak werd deze vergadering afgerond. Be sloten werd om de volgende vergadering op dinsdag 5 maart te houden in Hotel „De Kroon". Iedereen, die hiervoor be langstelling heeft, is dan van harte welkom. UITVOERING VAN "APOLLO" TE WISSENKERKE Vrijdag 1 februari: U houdt van muziek, beter gezegd harmonie-muziek? Dan kunt u vrijdag 1 februari naar hartelust genieten in het Dorpshuis te Wissenkerke. Jeugd orkesten, drumband en natuurlijk de harmonie „Apollo" zelf zetten deze a- vond hun beste beentje voor om u als toeschouwer en luisteraar te laten ge nieten van een scala van muziekwerken Het jeugdorkest van „Apollo" bijt deze avond, die om 19.30 uur begint, de spits af. Zij brengen eigentijdse mu ziek ten gehore met nummers als „Play ing around" en „Stael away". Het uit 15 leden bestaande jeugdorkest staat onder leiding van dhr. R. Passenier uit Domburg. Onder dezelfde leiding staat ook het uit 15 leden bestaande jeugdorkest van „Apollo" uit Domburg. Welke ook een zestal muziekwerken ten gehore zal brengen. Na dit jeugdoptreden wordt door de harmonie samen met de drumband de mars Play-back uitgevoerd. De drumband zet hierna het pro gramma voort met een vijftal marsen. Dit optreden wordt besloten met de Aerobic mars, die samen met de har monie zal worden gespeeld. Na een pauze is dan de harmonie, die onder leiding staat van dhr. C. Ver sluis, aan de beurt. Acht nummers staan op het programma. Het zijn allemaal muziekwerken die goed in het gehoor liggen, zodat het publiek niet naar zgn. „zware muziek" behoeft te luisteren. Nummers als „Apache" en „Doorn- roosje's Bruidsvaart" spreken al voor zich. Na afloop van dit muzikale optreden om ongeveer 22.00 uur wordt er nog gedanst op muziek van het duo Co de Vos en Anthon Boer, een bekende for matie uit Vlissingen. De bevolking van de provincie Zee land is in het jaar 1984 met 167 inwo ners teruggelopen. Woonden er op 31 december 1983 355.513 mensen in Zee land, een jaar later waren dat er 355.346. De teruggang zat in het aantal mannen: 176.735 eind 1983, tegen 176.508 eind 1984. Het aantal vrouwen nam iets toe en wel van 178.778 tot 178.838. De teruggang met 167 inwoners was het resultaat van een geboortenoverschot van 1.023 en een vertrekoverschot van 1.190. Men moet teruggaan tot het einde van de jaren twintig en het begin van de jaren dertig van deze eeuw om een terugloop in het absolute inwonertal over een jaar te kunnen konstateren. Zo liep van 1928 op 1929 het bevolkings cijfer terug van 248.592 naar 247.910. Ook van 1929 op 1930 was er nog een kleine terugval en wel tot 247.606. Bij de vergelijking met voorheen zijn de extreme omstandigheden van oorlog en watersnood (vele doden, groot aantal geëvacueerden) buiten beschouwing ge laten. In 1984 werden 4.317 kinderen gebo ren en overleden 3.294 mensen in Zee land. Er vestigden zich 13.786 personen en er vertrokken 14.976 mensen. De gegevens over 1984 zijn verstrekt door de 30 Zeeuwse gemeenten. Het zijn voorlopige cijfers: in de over enkele maanden verschijnende officiële gege vens van het Centraal Bureau voor de Statistiek kunnen zich afwijkingen voordoen. De praktijk leert echter, dat dit niet meer dan enkele tierïtallen omhoog of omlaag betekent. De regio's. Wanneer men de verschillende Zeeuwse regio's bekijkt zal blijken dat Schouwen-Duiveland in absolute zin is gegroeid van 29.381 tot 29.443. West Zws.-Vlaanderen liep terug van 25.446 naar 25.314. Dat was ook het geval voor Tholen en Sint Philipsland: 21.447 eind 1983, 21.340 eind 1984. Op Walcheren was een teruggang te konstateren: 109.915 en 109.646. Ook Oost Zeeuws-Vlaanderen eindigde lager dan het begon: 82.999 en 82.769. Noord- Beveland liep iets vooruit en wel van 6.743 naar 6.770. Zuid-Beveland ten slotte boekte ook een vooruitgang: 79.582 en 80.064. Geboorten- en sterfte-overschot. Van de 30 gemeenten hadden er 20 een geboortenoverschot en 10 een sterf te-overschot, te weten Westerschouwen, BADMINTON-NIEUWS: Het was opnieuw een drukke week voor de b.v. Wissenkerke, want in vijf opeenvolgende dagen, moesten eveneens vijf wedstrijden worden gespeeld. Dinsdag 22 januari: Wissenkerke 1 Sinar 2. De eerste wedstrijd werd vorige week dinsdag gespeeld. In de gymzaal in Wis senkerke ontving het eerste team kop loper Sinar 2 uit Middelburg. De heen wedstrijd was in een 80 overwinning voor Sinar geëindigd. Thuis werd het 71, opnieuw in het voordeel van Sinar. Het ene punt voor Wissenkerke kwam voort uit de heren- dubbel, gespeeld door Johan Cevaal en Jan van Iwaarden, die in twee sets werd gewonnen. Donderdag 24 januari: Nieuwland 2 Wissenkerke 2. Het tweede team moest voor haar tiende wedstrijd naar Nieuw- en St. Joosland voor de return met Nieuw land 2. Dit team was in de tweede helft van de kompetitie sterk omhoog geko men en er werd dan ook sterke tegen stand verwacht. Deze verwachting werd al snel bevestigd, want het ging van begin af aan erg gelijk op. Ondanks de 71 overwinning in de thuiswedstrijd, geraakte men nu niet verder dan 44. Voor Wissenkerke kwamen de vier punten als volgt tot stand. Jacco van Boven won in twee sets zijn tweede heren-enkel; Elly Karelse won in drie sets haar eerste dames-enkel; samen met Jacco Paardekoper won ze in drie sets de tweede gemengd-dubbel en tot slot zegevierden de beide Jacco's, even eens in drie sets, in de heren-dubbel. Vrijdag 25 januari: Wissenkerke 1 Jong Ambon 2. Deze wedstrijd was eigenlijk op dins dag 29 januari gepland, maar wegens bepaalde redenen verzet naar boven staande datum. De vorige ontmoeting met Jong Ambon was verloren met 62 Deze maal werd de schade beperkt tot een 53 nederlaag. Johan Cevaal won in drie sets en twee verlengingen zijn eerste heren-enkel; Jolanda van Gilst won in twee sets haar tweede dames-enkel en tenslotte wonnen beiden samen de eerste gemengd-dubbel in drie sets. D.O.K. 2 Wissenkerke 2. Diezelfde avond speelde 'het tweede team in Oostkapelle tegen koploper D.O.K. 2, die na het 44 gelijkspel van het tweede team tegen Nieuwland 2 zeker waren van het kampioenschap in de tweede klas, afdeling B. De spanning was dus iets afgenomen, maar toch wa ren beide teams gebrand op de over winning. De spanning nam dus weer toe toen de stand halverwege de wedstrijd op 33 kwam te staan. Daarvoor hadden Jacqueline Hoogerland en Jacco van Boven hun resp. tweede dames- en tweede heren-enkel gewonnen en had den Eliy Karelse en Jacqueline Hooger land gezegevierd in hun dames-dubbel. Helaas werden de beide gemengd- dubbels hierna verloren en bevestigde Aardenburg, Oostburg, Sluis, Valkenis- se, Axel, Hontenisse, Hulst, Sas van Gent en Kortgene. Opvallend was dat alle Zuid-Bevelandse gemeenten een geboortenoverschot boekten en dat dit ook op Walcheren minus Valkenisse het geval was. Vestigings- en vertrekoverschot. Tien gemeenten hadden vorig jaar een vestigingsoverschot, twintig zagen meer mensen vertrekken dan zich kwa men vestigen. In aboslute cijfers lag Vlissingen met het vertrekoverschot het hoogst: 636. Tholen volgde met een min- cijfer van 227. Derde in dit rijtje was Terneuzen met 113. In Oost Zeeuws-Vlaanderen hadden alle gemeenten met een vertreksaldo te kampen: Axel 32, Hontenisse 42, Hulst 59 en Sas van Gent 31. Ook Sint Philipsland had een vertrekover schot: 32. In West Zeeuws-Vlaande ren had alleen Aardenburg een vesti gingsoverschot en wel Van 3. Oostburg was negatief, evenals Sluis, respektie- velijk 23 en 26. Op Walcheren zag Middelburg meer mensen vertrekken dan zich vestigen en wel 76. Zierikzee had een vertrek overschot van 46, Veere van 47. Op Noord-Beveland was sprake van een vestigingsoverschot: Kortgene +10, Wissenkerke +16. In Zuid-Beveland boekte alleen Reimerswaal een vertrek overschot: 41. Goes „boerde" goed: een vestigingsoverschot van 161. Borsele noteerde een vestigingssaldo van 18 en Kapelle van 32. Plus en min. Samenvattend: 12 van de 30 Zeeuwse gemeenten liepen in bevolkingsaantal vooruit: Brouwershaven, Duiveland, Arnemuiden, Mariekerke, Middelburg, Valkenisse, Kortgene, Wissenkerke, Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal. De resterende 18 liepen terug, Vlis singen het meest, nl. van 46.150 naar 45.742. De gemeenten op Noord-Beveland. Kortgene: Inwonertal per 31 dec. 1983: 3585; levend geboren: 32; overleden: 34; ge vestigd: 172; vertrokken: 162; inwoner tal per 31 dec. 1984: 3.593. Wissenkerke: Inwonertal per 31 dec. 1983: 3158; le vend geboren: 34; overleden: 31; ge vestigd: 143; vertrokken: 127; inwoner tal per 31 dec. 1984: 3.177. D.O.K. 2 met een 53 overwinning, nogmaals hun kampioenschap. Zaterdag 26 januari: Wissenkerke 3 Pluumpje 5. Tot slot speelde zaterdag het jeugd- team de return tegen het uit Goes af komstige Pluumpje 5. De eindstand werd dezelfde als die van enkele weken daarvoor in Goes, n.l. 35 in het voor deel van Pluumpje. Edwin de Moor won zijn eerste he ren-enkel, Martin Edelman zijn tweede heren-enkel en tot slot zegevierden beide heren in de heren-dubbel. De laatste kompetitie wedstrijden van het seizoen '84/'85 worden alle op za terdag 2 februari a.s. gespeeld. Het eerste team speelt uit tegen Astroiden 6, het tweede team speelt thuis tegen Ko librie 5 en het derde team speelt uit tegen Avanti 9. Geef uw poes van tijd tot tijd een ge klopt ei vermengd met wat wit brood. Dit geldt vooral voor mensen die poezen houden op een flat. Zijn/haar vacht zal er glanzender door worden. Chrysantenstelen moeten gespleten wor den, voordat de bloemen in het water gezet worden. Gepolitoerde meubelen wrijven we bij voorkeur niet met was, maar met een schone wollen doek. Een eventuele was- laag op deze meubelen kunt u verwij deren met een zacht lapje met petro leum. Zijn uw haren dof, was ze dan met ka- millenthee, waaraan wat borax of kool zure natron is toegevoegd, dan worden ze weer glanzend. Glimmende ruiten verkrijgt u door een klein scheutje af wasmiddel aan het lau we waswater toe te voegen. Ze worden er ook veel schoner door. 20 duiven verbruiken even veel lucht als een paard. Zorg dus voor een luchtig duivenhok. Het aanstreken van lucifers doet u al tijd van u af. Dit voorkomt dat even tueel wegschietende vonken in uw ogen terecht komen. Zet nooit een advertentie om jonge kat jes aan de man te brengen. Heel vaak komen ze dan terecht bij handelaren, die ze verkopen voor vivisektie. Een zeemleren lap, die in het midden versleten is, kunt u doorknippen, daar na stikt u de kanten weer aan elkaar. Het geheel op een katoenen lap vast naaien. De bloem in uw knoopsgat blijft langer mooi, indien u de steel even met een vlammetje afbrandt.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 2