NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Geet. V Geffludit F Ridder Blankevoet, de enige échte SPORTAGENDA Zeeland Steun het Astma Fonds, Postgiro 55055. U KUNT NIET ALLES WETEN Galerij de Horn „Dieren in de Natuur" expositie Domburg i 7 31 3< 35 36 47 1 d Mo. 4161 Nieuwjaarsnummer 1985 88e Jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,— per Jaar. Franko per post 85,— per Jaar. Advertentie» 38 et. per mm, excL BTW. Voor fouten In advertenties per telefoon opgegeven, kunnen w{J geen enkele verantwoordelijkheid dragen. EEN VERVOLGVERHAAL VOOR DE JEUGD DOOR RON MEULDIJK. In het dorpje waar de boodschapper gisteren had gespioneerd, was het on dertussen een drukte van belang. Alle mannen hadden zich verzameld, alle mannen van alle dorpjes, dat waren er zo'n honderd bij elkaar. Ze hadden zich versierd met kettingen, armbanden met pinnen erop, jasjes met spijkers erin en net zo'n broek erbij. Ook die bleke mannetjes met die rode lapjes hadden zoiets aangetrokken. Eén van hen had een knots met ij zeren pinnen eraan en zwaaide daar flink mee in 't ronde. Dat was waar schijnlijk de leider, want hij ging op een verhoginkje staan, zwaaide al schreeuwend en gillend met zijn knots om zich heen, zodat alle mannen er stil van werden en hij begon te spreken. „zzMannen," zei hij, „zijn wij z't er gens zzmee eens??" En toen gingen alle mannen joelen en staken hun vuist omhoog. „Zodoende," riep hij heel gemeen, „gaan wij zzridder z'ns heerlijk ver rassen, zzmet alles wat we hebben en we zznemen zelf de zzmacht over en ik zzwordt de zzleider, zzevrieboddie heppie??" Weer gingen de mannen joelen en schreeuwen en zwaaiden hard met hun zware kettingen in het rond. Dat had den ze eigenlijk beter niet 'kunnen doen, omdat daardoor vier brilletjes en een gehoorapparaatje sneuvelden. Maar de grote leider zei, dat ze met vijfennegen tig man die ridder ook wel klein zou den krijgen. Ze verzamelden alle wapens die ze hadden. Natuurlijk niet zoveel als de boodschapper aan Ridder Blankevoet had verteld, maar toch wel een ge vaarlijk hoopje. Vijf gevulde kruitva ten, een lange-afstandskatapult, een splinternieuw kanon met schroefdop te gen het inregenen, een stuk of twintig geweren en natuurlijk vijfennegentig paar erg boze vuisten. Toen alles zo'n beetje verzameld was, gaf de grote leider 'het sein om te ver trekken en met een gemene blik in hun ogen gingen ze op weg naar Ridder Blankevoet om die een warm pak op z'n broek te geven. fcruit knots (Wordt vervolgd) KERSTBOOM-VERBRANDING TE KAMPERLAND De jaarlijkse kerstboomverbranding voor de jeugd zal op Kamperland ge houden worden op donderdag 3 januari in de omgeving van de fietscrossbaan (18.30 uur). De bomen kunnen woensdag 2 ja nuari de gehele dag gebracht worden achter de brandweerkazerne. De brandweer van Kamperland. Bent a reedt geabonneerd op een 2-maandelijka tijdschrift met aktaaliteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,per Jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTBUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE OPBRENGST KOLLEKTE 1984 SPORT GEHANDICAPTEN De dorpen op Noord-Beveland had den de volgende opbrengsten: Colijnsplaat 543,55 Kats 295,85 Kortgene 348,10 Kamperland 1072,86 Wissenkerke/Geersdijk 897,10 Het volgend jaar zal de ikollekte voor de Sport Gehandicapten gehouden worden in de week van 22 tot en met 28 april 1985. VOORLICHTINGSMIDDAG VAN DE EPILEPSIE-VERENIGING TE HEINKENSZAND Voor de eerste maal, na de uitbrei ding van de epilepsie vereniging tot de hele provincie Zeeland, wordt op 12 januari een voorlichtingsmiddag gehou den. Als gastsprekers hebben dr. Boon (neuroloog), mevr. Erkers en mevr. Lar- sen, beiden verbonden als maatschap pelijk werksters aan de dr. H. Berger kliniek (epilepsie-kliniek) hun mede werking toegezegd. Deze middag is de eerste in een reeks voorlichtingsmiddagen in 1985 en draagt een algemeen karakter. Dit wil zeggen, dat over epilepsie gesproken wordt op medisch en maatschappelijk gebied. Daarom is er in de pauze gelegenheid tot schriftelijke/anonieme vraagstelling aan de gastsprekers, die na de pauze in het forum plaatsnemen, om deze maar ook andere vragen te beantwoor den. Deze middag is niet alleen bedoeld voor de mensen met epilepsie, maar ook voor zijn of haar omgeving. Wat weet men bijvoorbeeld van eerste hulp bij een epilepsie-aanval. Het grootste ge vaar voor iemand die bijv. een aanval op straat krijgt, is dat er teveel gedaan wordt. Zuurstof toedienen of beademen is fout. Naast medische problemen heeft het hebben van epilepsie gevolgen voor het maatschappelijk leven. Bepaalde leef regels brengen beperkingen mee, die van invloed kunnen zijn op het sociaal funktioneren. Leren omgaan met epi lepsie vraagt vaak een afwegen van wat belangrijk is. Dit alles heeft tijd nodig, het is een doorlopend proces, waar nog bij komt, dat dit door het optreden van aanvallen ook telkens weer onderbroken wordt. De omgeving heeft hierbij een belangrijke rol te ver vullen. De mensen met epilepsie wor den ook vaak wanhopig van de nooit te rechtvaardigen sociale uitzonderings positie. We hopen duidelijk te maken met de voorlichtingsmiddagen, dat mensen met epilepsie niet anders zijn en het ook nooit worden. Aanvangstijd van deze middag is 14.30 uur in „De Stenge" te Heinkenszand. Voor inlichtingen kunt u bellen: mevr. I. van Nieuwenhuijzen, Tel. 01150 - 18915 of de fam. Clement, Tel. 01106- 1742. KURSUS ENGELS VOOR OUDEREN TE WISSENKERKE De 'kursus Engels voor Ouderen (vanaf 50 jaar) start op vrijdagmiddag 11 januari om kwart over twee in het noodlokaal van de Chr. MAVO te Wis- senkerke. Docent: dhr. Hans Verheul uit Vlissingen. De kursus is bedoeld voor beginners en bestaat uit 15 lesmiddagen van 1,5 uur. Kosten met Pas 65: ƒ75,zonder Pas 65 100,—. Opgave en inlichtingen: Stichting Welzijn voor Ouderen, Ostendestraat 1, Goes, Telefoon 01100-2 37 23. VROUWENGESPREKSGROEP TE GEERSDIJK Op donderdagmiddag 10 januari om 2 uur in het Drenthehuis te Geersdijk de Vrouwengespreksgroep 55+ Noord- Beveland. Wie hier belangstelling' voor heeft, kan de eerste keer vrijblijvend komen. De groep komt lOx bij elkaar om de 14 dagen. Kosten: 25, Leiding: Joke Smits, Sociaal Cen trum en Clazien van der Graaf, PMD. Opgave en inlichtingen: Stichting Welzijn voor Ouderen, Ostendestraat 1, Goes, Telefoon 01100 - 2 37 23. UNIEK AANBOD WINTERSPORT-VAKANTIE MET HET NOORD-BEVELANDERTJE In nauwe samenwerking met Delta Tours uit Colijnsplaat heeft uw krant een wintersportreis georganiseerd van zaterdag 19 januari t/m zaterdag 26 ja nuari 1985. De uitgezochte wintersportlokatle ligt in het Schwarzwald. Het wintersport centrum wat hier ligt heet: Feldberg. De plaats waar we verblijven is Todt- moos, in het prachtige Hotel „Malen" wordt u met alle komfort omgeven. Het verblijf is op basis van halfpension. Dit alles voor de prijs van maar 355, Vraag vrijblijvend inlichtingen en reserveer snel om teleurstelling te voor komen: Tel. 01199 - 651 of 01107-1514. Deze wintersportreis kan uiteraard alleen doorgaan bij voldoende deelname Paprikapoeder is niet geschikt voor vlees dat u grillen of bakken wilt. Pa prikapoeder verbrandt snel en geeft een onaangename smaak. Lijm van etiketten en prezen dat hard nekkig blijft zitten, kunt u makkelijk verwijderen door een beetje stofdoek spray er op te spuiten. Om spijkerbroeken langer op kleur te houden, moet u deze wassen met zout en weinig waspoeder, dus een schraal sopje. Natuurlijk binnenste buiten. Als u in het donker met pech langs de weg staat, gebruik dan alleen uw knip perlichten. Houdt u tevens uw dim lichten aan, dan is de kans groot dat uw batterij leeg is als u weer wilt starten. Jeans krimpt niet in de breedte, maar wel in de lengte. Houd hiermee reke ning met het afknippen en zomen van de broeken. Ga met een volle maag naar de super markt om uw inkopen te doen, dat be spaart u soms vele guldens. Op deze manier voorkomt u een beetje dat u meedoet aan de zogenaamde „impuls aankoop". Als u verkouden bent, leg dan een ge sneden ui op uw nachtkastje. De ba cillen trekken meteen in de ui en u voorkomt verdere besmetting voor uw partner. Pantykousen waarvan u alleen nog en kelingen hebt, kunt u in dezelfde kleur verven, of onkleuren. Kook de kousen even in een sopje met een scheutje gloor erin. VOETBAL Zaterdag 5 januari 1985: Heinkenszand 1 Bevelanders 1 (2.30 u) Bevelanders 3 SVD 2 (12.45 uur) ZSC 1 Wissenkerke 1 (2.30 uur) SVD 1 Kats 1 (2.30 uur) Colpl. Boys 2 Borssele 2 (2.30 uur) Mevo 2 Colpl. Boys 3 (2.30 uur) DFS Al Cortgene Al (12.45 uur) Zondag 6 januari 1985: Cortgene 1 Kwadendamme 1 (2.30 u) BASKETBAL Vrijdag 4 januari: Souburg 2 Delta-C. (18.00 uur te Souburg) Bucket B Delta-C. (19.15 uur te 's-Gravenpolder) VOLLEYBAL Zaterdag 5 januari: Heren: Marathon Wiska (17.00 uur) Heren: Ardito 2 Wiska 2 (14.45 uur) Kruiswoordpuzzel no. 909 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 15 15 17 18 20 21 22 23 24 26 27 28 i 30 32 33 37 38 39 j 1 41 l «5 46 (9 SO 51 cn KJ 53 55 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 T3 74 75 76 77 78 Horizontaal: 1. plaats in Noord-Holland 7. eten - 13. kloostervoogd - 14. samen spraak - 16. jongensnaam - 17. nimmer 19. meisjesnaam - 20. opdracht - 22. in orde (afk.) 23. nobele - 25. vogel - 26. ex oliemaatschappij (afk.) - 28. ijzer houdende aarde - 29. boom - 31. kloos terzuster - 33. slede - 34. van node - 35. voorzetsel - 37. ambtshalve (lat. afk.) - 38. metaal - 40. tevreden - 42. stuk hout - 44. knaagdier - 45. kruiderij 48. zout water - 50. anno - 51. bid (lat.) 52. niets uitgezonderd - 54. bolgewas - 55. leeftijd (frans) - 57. opening - 59. baardje - 60. vlaktemaat - 61. frans persoonlijk voornaamwoord - 63. deel- teken - 65. namelijk (afk.) - 66. reini gingsmiddel - 69. drank - 70. tehuis - 72. aanzien - 73. deel van de week - 76. ontvangt - 77. bijwoord - 78. verdrag. Verticaal: 1. soort speelplaats - 2. plaats in Denemarken - 3. kleinst deelbare deeltje - 4. verdelgingsmiddel (afk.) - 5. tandarm zoogdier - 6. aap - 7. gevul de - 8. onderofficier (afk.) - 9. ik (lat.) - 10. gesloten auto - 11. plaats in Gelder land - 12. soort bril - 15. watering - 18. persoonlijk voornaamwoord - 21. gods dienst (afk.) - 23. gelofte - 24. boordevol 27. voorspel - 28. deel van het hoofd - 30. koud - 32. redenaar - 34. juiste ge wicht - 36. domicilie - 39. schrede - 41. vaartuig - 43. deel van een vis - 45. jongensnaam - 46. bar - 47. benevens - 48. kleverige massa - 49. koosnaampje 53. meisjesnaam - 56. wond vocht - 58. deel van een toren - 60. dubbelzout - 62. stad der oudheid - 64. boom - 65. provincie (afk.) - 67. aanzien - 68. groet 70. te gelegener tijd (afk.) - 71. ontvangt 74. voorzetsel - 75. meisjesnaam. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 908 Verticaal: 2. ali - 3. leek - 4. kans - 5. art - 7. stal - 8. sate - 9. frans - 10. sr 11. da - 12. emmer - 13. das - 15. wal 17. sik - 19. seconde - 20. stekker - 22. lente - 23. ae - 24. me - 25. stoep - 27. nee - 29. ton - 32. eerst - 33. rr - 34. id 35. ereis - 36. rap - 38. aai - 40. uil - 42. sago - 43. kern - 46. knip - 47. lo - 48. bb - 49. riet - 52. ara - 54. eos. Horizontaal: 1. staal - 4. kabel - 6. les 8. sar - 9. fiets - 11. dante - 13. dr - 14. karwats - 16. ms - 18. kaas - 20. smid 21. snel - 23. alm - 25. stek - 26. scene 28. etter - 30. one - 31. ook - 32. enter 34. ineke - 36. rede - 37. rad - 39. peru 41. mare - 44. reis - 45. ps - 46. kaliber 50. il - 51. tango - 53. bries - 55. rio 56. neo - 57. slaap - 58. tsaar.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1985 | | pagina 1