V00RL1CHTINGS-RUBRIEK Gemeente Wissenkerke Beroep tegen overheidsbeschikkingen ZATERDAG 12 MEI 1984 ABDIJPLEIN MIDDELBURG Interprovinciale muzikale uitwisseling provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland TAPTOE CONCERT TOEGANG GRATIS! Subsidieregeling huisvesting gehandicapten^aangepast Zwembad Wissenkerke Inzamelen huisvuil Redaktie: Gemeente-secretarie Wissenkerke, Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke, Telefoon 01107 -16 55, toestel 24. De subsidieregeling huisvesting gehandicapten is met ingang van 1 janu ari j.l. op enkele punten gewijzigd. Dit was onder meer nodig omdat velen de huidige procedure als te ingewikkeld en te lang ervaren. Er is nu een procedureverkorting gerealiseerd. De gemeente zal in de nieuwe opzet een meer centrale plaats vervullen. Dat is van belang voor de gehandicapte die bjj de gemeente om passende woonruimte en financiële steun vraagt. Aangepast wonen. Wanneer u als gehandicapte in een gewone woning woont, zult u vaak op kleine of grote moeilijkheden stuiten. Veel van die woonproblemen zouden kunnen worden opgelost met extra voor zieningen of kleine verbouwingen. Een aan uw behoefte aangepast huis kan uw ongemak verlichten en er in bepaalde gevallen toe bijdragen, dat uw zelfstan digheid zoveel mogelijk behouden blijft of wordt vergroot. De gemeente daar toe door het rijk in staat gesteld kan u geldelijke steun geven om de nodige aanpassingen te laten aanbrengen. Af hankelijk van de woning en uw handi cap zijn er verschillende oplossingen mo gelijk. Gedacht kan worden aan: aanpassen van de huidige woning aan uw handicap door het treffen van technische/bouwkundige voor zieningen; verhuizen naar een woning, die ge zien uw handicap, geschikt voor u verhuizen naar een woning die aan gepast wordt aan uw handicap. Subsidieregeling. U kunt subsidie krijgen voor het aan passen van de woning aan uw handicap op grond van de „Beschikking geldelijke steun huisvesting gehandicapten". Het maakt voor de regeling niet uit of de gehandicapte zeifstandig woont of bij voorbeeld deel uitmaakt van een gezin. Evenmin is van belang of het om een eigen woning of een huurwoning gaat. Alleen aanpassingen aan de woning, die geheel en al gericht zijn op dè handicap, komen voor subsidie in aanmerking. Al gemene woningverbetering valt daar buiten. Daar zijn andere regelingen voor. Wel kunnen gehandicapten aanvragen van subsidie voor een centrale verwar mingsinstallatie en een douche, als deze voorzieningen nodig zijn, vermelden op de subsidie-aanvraag voor woningaan passing. Voor die twee voorzieningen hoeft dus niet nog eens een aparte subsidie-aan vraag voor woningverbetering te wor den ingediend. Voorwaarde hierbij is wel dat de Ge meenschappelijke Medische Dienst GMD de aanleg van centrale verwarming of een douche noodzakelijk vindt. Een deel van de kosten van die voorzieningen komt voor uw eigen rekening. Meldingsformulier. Als u meent voor subsidie in aanmer king te komen, moet u beginnen een zo genaamd meldingsformulier in te vullen. Dat formulier met een toelichting daar op is verkrijgbaar op het gemeentehuis, afdeling sociale zaken, telefonisch be reikbaar onder nummer 01107-1655. Als u de meldingsformulieren niet zelf in vult, dan kunt u een familielid, huisge noot, kennis of een hulpverlenende in stantie machtigen dit namens u te doen. Een toelichting bij het formulier vertelt hoe het moet worden ingevuld. Het in gevulde formulier stuurt u vervolgens naar het gemeentehuis Wissenkerke, Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke. Procedure. De gemeente zendt uw melding om advies aan de GMD. Deze pleegt eerst overleg met u over de maatregelen die genomen moeten worden om de woning aan uw handicap aan te passen. Vervol gens overlegt de GMD met de gemeente over de kosten. Als de kosten lager zijn dan f 6000.brengt de gemeente u op de hoogte van de beslissing die zij heeft genomen. Als het gaat om een woning aanpassing van meer dan f 6000.o- verlegt de gemeente eerst nog met de directie van de Volkshuisvesting. Daar na wordt u op de hoogte gebracht van de beslissing. Vervolgens kan een aan nemer (een elektricien, loodgieter of an dere vakman) een prijsopgave maken. Nadat u van de gemeente het antwoord op uw subsidie-aanvraag hebt ontvan gen mag pas met de werkzaamheden worden begonnen. Als u eerder laat be ginnen, krijgt u geen subsidie. In veel gevallen zult u tegelijk met de subsidie aanvraag een bouwaanvraag moeten in dienen. Als het werk klaar is moet dat aan de gemeente worden meegedeeld. Na controle ontvangt u van de gemeen te de subsidie. Deze kan bestaan uit een bijdrage ineens of een jaarlijkse bijdrage gedurende 20 jaar. Door het rijk goed gekeurde aanpassingen worden volledig vergoed, als de kosten hoger zijn dan f 250.Beneden dit bedrag wordt geen vergoeding gegeven. Wanneer de kosten boven de f 45.000.komen, wordt ook geen subsidie verstrekt, behalve in zeer bijzondere gevallen. Brochure. De brochure „Woningaanpassingen ten behoeve van gehandicapten" is gra tis verkrijgbaar ter gemeente-secretarie, telefoon 01107 - 1655, toestel 14. In het openluchtzwembad Wissenkerke, Julianastraat 24b, kan met ingang van 14 mei a.s. worden gezwommen als volgt: 14 mei tot en met 8 juli: maandag van 18.30 20.00 uur dinsdag van 15.30 17.00 uur en van 19.00 20.00 uur woensdag van 13.00 17.00 uur en van 18.30 20.00 uur donderdag van 18.30 20.00 uur vrijdag van 15.30 17.00 uur en van 19.00 20.00 uur zaterdag van 13.00 17.00 uur zondag van 13.00 17.00 uur 9 juli tot en met 19 augustus: maandag tot en met vrijdag van 13.00 17.00 uur en van 18.00 20.00 uur zaterdag van 13.00 17.00 uur zondag van 13.00 17.00 uur 20 augustus tot en met 15 september: Zie periode van 14 mei tot en met 8 juli Abonnementen. Abonnementen en 10-badenkaarten kunnen tot en met 11 mei a.s. worden aangevraagd ter gemeente-secretarie. Vanaf 14 mei zijn deze kaarten uit sluitend te verkrijgen aan het loket van het zwembad. Telefoon 01107 - 1887. Zwemlessen. Aanmelding voor zwemles diploma A en B uiterlijk 4 mei a.s. ter gemeente secretarie, telefoon 01107 - 1655. Aanmel ding is mogelijk voor kinderen welke vóór 1 oktober de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt. Aanvang lessen: 14 mei a.s. Bij voldoende deelname is het volgen van zwemles door volwassenen even eens mogelijk. Opgave tot en met 11 mei a.s.: gemeente-secretarie. y. Bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State is het mogelijk beroep aan te tekenen tegen een overheidsbe schikking, dat wil zeggen een besluit van een administratief orgaan van de overheid, waarbij een burger recht streeks in zijn belang is getroffen. Die burger kunt u zijn, en daarom verschaf fen wij u in een aantal artikelen enige inlichtingen over de regelingen in de Wet Arob (afkorting voor de Wet ad ministratieve rechtspraak overheidsbe schikkingen). Wat u precies moet doen om in be roep te komen bij de Afdeling Recht spraak staat verderop onder „Beroep op de Afdeling rechtspraak" en „Het be roepschrift". Het is wel goed als u eerst even leest óf u wel (meteen) in beroep bij de Raad van State kunt komen, en of u niet een bezwaarschrift moet in dienen bij bijvoorbeeld de gemeente. Welke zijn de administratieve over heidsorganen, die een besluit kunnen nemen waartegen u in beroep kunt ko men? Wat voor soort besluiten zijn dat? Hoe liggen de mogelijkheden van een beroep? Hoe is de gang van zaken als u in be roep gaat? Waar kunt u meer of nadere inlich tingen krijgen? Administratief orgaan van de overheid. In de wet Arob gaat het om: organen van de centrale overheid, zoals het in de wet heet: rijksorganen, zoals een minister, een inspecteur of een an dere rijksambtenaar die beschikkingen geeft; provinciale organen, zoals gedeputeerde staten, de commissaris van de Koning in, en soms ambtenaren; gemeentelijke organen, zoals burgemees ter en wethouders, de burgemeester, en soms ambtenaren; organen ingesteld bg z.g. gemeenschap pelijke regelingen, bijvoorbeeld een or gaan van een recreatieschap. Bepaalde organen zijn met zoveel woorden uitgezonderd in de Wet Arob, zoais de Kamers van de Staten-Gene- ra'al, de stembureaus, organen met rechtspraak belast (bijvoorbeeld recht banken, raden van beroep), organen van openbare lichamen voor beroep en be drijf (bijvoorbeeld van produktschap en bedr-ijf schap). Tegen beschikkingen van die organen kan dus geen beroep worden ingesteld op grond van de Wet Arob. Beschikkingen, wat zyn dat voor besluiten? Wanneer een administratief orgaan van de overheid een besluit neemt waar bij aan een bepaalde persoon, onderne ming of vereniging een recht wordt toe gekend of geweigerd, bijvoorbeeld een besluit waarbij een vergunning of toe stemming wordt verleend of gewei gerd, dan is dat in veel gevallen een bescliikking als in de Wet Arob bedoeld. In de wet zijn met een beschikking gelijkgesteld een weigering om een ge vraagde beschikking te geven en het on- redelijk-lang uitblijven van een beschik king. Een besluit waarhij een algemeen ver bindende regeling wordt vastgesteld, zoals een gemeentelijke of provinciale verordening, of een wet, is géén beschik king. Ook zijn bepaalde categorieën van beschikkingen in de Wet Arob uitgezon derd. Bijvooi'beeld: beslissingen die zijn genomen door de Kroon op een ingesteld beroep, benoemingen, examenuitslagen, beslissingen in belastingzaken. Er is ver der een bijlage bij de wet, waarin be paalde wetten zijn uitgesloten. Beschik kingen op grond van die wetten vallen dus ook niet onder de Wet Arob. Als u twijfelt, vraagt u dan eerst inlichtingen Wanneer is de Wet Arob voor u van betekenis? De Wet Arob opent de mogelijkheid beroep in te stellen tegen een beschik king, wanneer u daardoor „rechtstreeks" in uw belang getroffen bent. Dat bete kent: Als u kunt aangeven dat de be schikking zodanig tegen (één van) uw belangen ingaat dat van schade zou kunnen worden gesproken, dan kan de Wet Arob misschien voor u van betekenis zijn. Het gaat daarbij niet alleen om financiële schade. Het kan immers ook zijn, dat u schade lijdt die niet in geld is uit te drukken Voorbeeld: U wilt in uw woonhuis ijs of iets der gelijks (vis of dranken om „mee te ne men") gaan verkopen. U vraagt daar toestemming voor. Die wordt u gewei gerd. Het is duidelijk dat u dan van oor deel zult zijn dat u „rechtstreeks in uw belang bent getroffen". ,Het kan ook zijn dat de toestemming (mogelijk een vergunning) wel is ver leend, maar onder voorwaarden die u, naar uw oordeel, teveel op kosten zou den jagen. Ook dan zult u zich „recht streeks in uw belang getroffen" achten. Wanneer de toestemming wel aan u is verleend en u kunt zich ook met de gestelde voorwaarden verenigen, dan zult u geen bezwaar hebben tegen de beschikking waarbij die toestemming is verleend, maar uw buren mogelijk wel. Zij vrezen bijvooi'beeld voor lawaai, voor vervuiling van de omgeving door weg gegooide verpakkingen, voor stank. Ook al is dat bezwaar niet zo ernstig dat bij voorbeeld daling van de waarde van het eigen huis door de buren kan worden aangetoond, dan toch kan er sprake van zijn dat zij „rechtstreeks in hun belang zijn getroffen". Let op! Als u zellf van oordeel bent dat u rechtstreeks in uw belang bent getroffen of uw buren hebben bezwa ren, dan betekent dat nog niet dat de overheid een andere beschikking had moeten geven. De overheid heeft niet alleen met uw belang te rekenen. Het betekent alleen, dat de Wet Arob mis schien voor u of uw buren van bete kenis kan zijn. (Wordt vervolgd). In verband met de onderstaande feest dagen wordt op de hieronder genoemde dagen het huisvuil bij u opgehaald: In verband met Hemelvaartsdag: dinsdag 29 mei 1984: Wissenkerke en alle bungalow parken in de gemeente Wissen kerke woensdag 30 mei 1984: Kamperland en Geersdijk In verband met Pinksteren: woensdag 13 juni 1984: Wissenkerke en alle bungalow parken in de gemeente Wissen kerke donderdag 14 juni 1984: Kamperland en Geersdijk 1NZAMELINGSAKTIE LANDBOUWBESTRIJDINGS- EN DIERGENEESMIDDELEN In samenwerking met het Ministerie van Landbouw en Visserij organiseert de gemeente een inzamelingsaktie voor landbouwbestrijdings- en dierengenees- middelen. Tijdens de data maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 mei kunt u van 8.30 tot 12.00 uur landbouwbestrij dings- en diergeneesmiddelen, die u niet meer ge bruikt of mag gebruiken, inleveren. U kunt zich hiervoor melden in het ge meentehuis, Voorstraat 31 te Wissen kerke. Chemisch afval is niet bij deze aktie betrokken en kan dan ook niet worden ingeleverd. Ook verpakkingsmateriaal zal niet worden ingenomen. De middelen die u hebt verzameld dient u te verpakken in stevige plastic zakken. Herkenbare en niet-herkenbare bestrijdingsmiddelen moeten, evenals dièrgeneesmiddelen, apart worden ver pakt. Voeg geen middelen bij elkaar in één fles, blik of doos; dit kan gevaar lijke reakties geven. Aan het inleveren van landbouwbe- strijdings- en diergeneesmiddelen zijn voor u geen kosten verbonden. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich wenden tot de heer J. Paarde- kooper, telefoon 01107 - 1655. v.a. 11.00 uur: Programma: door de Kon. Harmonie 'De Christene Werklieden' (Waarschoot) Harmonie 'De Plicht' (Menen) en de Deltaband (Vlissingen) v.a. 14.30 uur: door de Kon. Harmonie 'De Christene Werklieden' (Waarschoot) Harmonie 'De Plicht' (Menen) en het Zeeuwse Bond Orkest VOORAFGAAND AAN DE TAPTOE ZULLEN DE KORPSEN ENKELE STADSMARSEN VERZORGEN.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1984 | | pagina 4