NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Geef.. W Gefffid*. Moord in de „Vijf Gratiën SPORT-AGENDA mm m-i FEUILLETON I33 I Zeeland Magazine? Evenementen-kalender Steun het Astma fbnds. Postgiro 55055. 1 19 i 24 Jü 1 42 36 37 38 1 44 1 1 No. 4117 Donderdag 3 mei 1984 87e jaargang DRUK EN UITGAVE: DRUKKERIJ MARKUSSE TE WISSENKERKE - TEL. 01107-13 08 - GIRO 206882 Abonnementsprijs 20,per Jaar. Franko per post 35,per Jaar. Advertenties 38 ct. per mm. excL BTW. Voor fonten ln advertenties per telefoon opgegeven, kannen wfj geen enkele verantwoordelijkheid dragen. Doorrijden! Dan maar door het rode licht. Als er maar geen ijverige agent in de buurt is. Het moet goed gaan! De bestelwagen bereikt zonder moei lijkheden Amsterdam. Het spitsuur is in volle hevigheid losgebarsten. Kwint rijdt rustig. Hij zal geen overtreding maken. Hij neemt geen enkel risico. Zonder het te weten rijdt hij de fuik binnen. Van Benten vervloekt dit machteloos toehoren. Als alles goed gaat, zit er mis schien een promotie voor hem in. Be lachelijk! Hij had net zo goed naar de bioscoop kunnen gaan. Hij zit te kijken naar de gebeurtenissen die als een film aan hem voorbij glijden. Niettemin re kent hij op die promotie. Er zijn maar weinig mensen die op het juiste moment in hun leven een blijk van erkenning ontvangen. Maar als die erkenning uit blijftStadhouderskade! Kwint na dert het centrum. Hij koestert kennelijk absoluut geen argwaan. Het laatste stuk duurt door de ver keersdrukte eindeloos. Tenslotte rijdt de wagen de Reguliers gracht op. Van Benten steekt verstrooid een nieuwe sigaar op. Hij stopt voor de boetiek. Vijf kratten worden uitgeladen. Vijf maal loopt Kwint van de auto naar de winkeldeur waar iemand de kratten van hem overneemt. Waarom grijpen ze hem niet? Wach ten ze tot hij naar binnen gaat? Kwint loopt weer naar de auto. Hij stapt in de laadruimte. Een paar sekon- den later schiet de bestelwagen vooruit. Hij gaat er vandoor! Van Benten kreunt. Een gemotoriseerd agent gaat er ach teraan. Twee straten verder begint een sirene te loeien. Intussen wordt de eigenaar van de boetiek gearresteerd. De kratten worden doorzocht. Na zeven eindeloze minuten krijgt Van Benten bericht dat Kwint is gepakt. Nog eens vijf minuten en de zaak is rond. Men heeft op aanwijzingen van Van Benten de gemberpotj es met de Chinese merktekens onderzocht. Ze bevatten he roïne. De andere pulletjes, die het groot ste deel van de levering uitmaken, blij ken zo onschuldig als ze er uit zien. Ze moesten de lading dekken. Hoeveel he roïne gevonden is, is nog niet bekend. Genoeg in ieder geval om de bende op te rollen. Genoeg om Zwart te laten hangen. Ook Boonstra en Van der Ploeg werden gearresteerd. Van Benten liep naar zijn kamer met een kop sterke, hete koffie in zijn hand. Hij ging achter zijn buro zitten en wreef met beide handen in zijn ogen. Hij voel de zich uitgeput. Op dat moment werd hij eraan herinnerd dat mevrouw Rech ter in de wachtkamer zat. Ook dat nog. Ze glimlachte verontschuldigend toen ze binnen kwam. Ze glimlachte ondanks het feit dat ze bijna anderhalf uur had moeten wachten. Hij bood haar een stoel en een kop koffie aan. De koffie sloeg ze af. Van Benten excuseerde zich en dronk met kleine slokjes terwijl hij de Bent n reeds geabonneerd op een 2-maandelijks tijdschrift met aktnaliteiten, cultuur, evenementen, historie en recreatie. Het geheel in 4-kleuren om slag en alle artikelen voor zien van nog nimmer gepu bliceerde foto's. Slechts 30,— per jaar. Vraag gratis proefnummer: POSTRUS 1 - 4490 AA WISSENKERKE vrouw liet praten. „Ik ben bij u gekomen", begon ze, „omdat ik geloof dat dit het enige is wat ik doen kan". Van Benten keek haar afwachtend aan en dronk zijn koffie. „Zoals u weet, was ehwas mijn ex-man vanochtend bij kennis. Hij heeft me toen gevraagd de zorg voor Marnix onze zoon, op me te nemen". Van Benten trok zijn wenkbrauwen omhoog. „Ja, dat verbaast u, zo'n volwassen vent. De hoofdinspecteur bleef zwijgen. Ze aarzelde nog even, maar ging toen verder: Hij schijnt in moeilijkheden te zitten. Harrie, zijn vader, heeft ontdekt dat hij voor iemand werkt die er on wettige praktijken op na houdt. Het schijnt dat Charles Veenendaal hem daar al eens voor gewaarschuwd had, maar toen heeft Harrie ontdekt dat het toch waar is". „Weet u voor wie hij werkt?" „Voor een zekere Boonstra". Van Benten vergat zijn mond te slui ten. „Waarom heeft hij mij vanmorgen niets gezegd?" mompelde hij. Ze had hem kennelijk niet verstaan. „Misschien had hij de kracht niet meer Hij had het immers mij al verteld. En om het verhaal nogmaals te vertellen, het praten vermoeide hem". Van Benten schudde verwezen zijn hoofd. Een zaak waarin hem de mede plichtigen die hij mogelijk over het hoofd had kunnen zien, hem op een presen teerblaadje werden aangeboden. Hij keek naar de vrouw tegenover hem. Ze bleef volkomen rustig onder zijn blik. Ze had haar sombere winter mantel aangehouden. Haar benen netjes naast elkaar. Op haar schoot een tas met daarop, keurig opgevouwen, een ge bloemde sjaal. Haar handen hielden de sjaal en de tas krampachtig omklemd. Ze wekte medelijden. Wat moest hij haar zeggen? „Weet u wat uw zoon voor Boonstra doet?" „Als ik het goed begrepen heb, werkt hij als chauffeur voor die man. Hij rijdt zo nu en dan in een bestelwagen rond". „Heeft u hierover al met uw zoon gesproken?" „Nee, nog niet", antwoordde ze verle gen. „Ik heb er nauwelijks de gelegen heid voor gehad. Hij was de hele dag in het ziekenhuis en dan kun je toch niet over zoiets beginnen. Bovendien praat ik niet zo gemakkelijk met hem. We liggen elkaar niet, ziet u. Daarom is hij een paar jaar geleden bij Harrie gaan wonen. We botsten steeds en dan maakte mijn vriend zich kwaad op hem. Op den duur ging het gewoon niet meer". Ze bewoog zich nauwelijks onder het spre ken. „Toch blijft het je zoon, en ik zou niet graag willen dat hijdat hij Ik ben bang dat hij iets gedaan heeft, waardoor hij in de gevangenis kan ko men". Van Benten stond op. „Ik zal kijken wat ik voor u doen kan, mevrouw", zei hij formeel. „Het zal niet zo moeilijk zijn om uit te zoeken wat uw zoon op zijn kerfstok heeft". „Hij is niet slecht, die jongen. Hij moet in verkeerd gezelschap verzeild geraakt zijn. Dat begrijpt u toch wel?", vroeg ze wat angstig. „Natuurlijk, mevrouw". Ze stond langzaam op en glimlachte mat. Als ze lachte was ze geen onaar dige vrouw om te zien. Geen schoonheid, waarschijnlijk ook niet toen ze jong was. Van Benten wist later niet wat hem er toe bracht de volgende vraag te stel len: „Waarom bent u indertijd van uw man gescheiden?" Hij schrok er zelf van. Dit had niets met de zaak te maken. Ze scheen de vraag niet ongewoon te vinden. „Mijn man bleek homofiel te zijn". Ze zei het zonder haperen, maar ze knipperde nerveus met haar oog leden. Van Benten verstijfde, zijn hand uitge stoken naar de deurknop. In een paar sekonden trokken de beelden van de laatste weken aan hem voorbij, als bij iemand die op het punt staat te verdrin ken. Maar hij stond niet op het punt te verdrinken, integendeel Heel langzaam liet hij zijn arm zak ken. „Was Veenendaal soms ook Ze knikte een beetje verbaasd van ja. Van Benten besefte dat hij een tame lijk vreemde indruk op haar moest ma ken. Hij schraapte zijn keel en opende de deur. „Ik zal zien wat ik voor u doen kan, mevrouw". Als een slaapwandelaar liep hij terug naar zijn buro. Hij liet zich traag op zijn stoel zakken en staarde voor zich uit. Wat had hij ook al weer tegen Boersma gezegd? Vrijdagavond kom ik weer ke gelen, want dan zal de zaak wel opge lost zijn". Morgen was het donderdag. Kom, hij zou eens gaan eten. Het was mooi geweest voor vandaag. Hij had zijn jas al aan toen de telefoon ging. „Ja?" „Chef, we hebben net doorgekregen dat Harrie Rechter is overleden". Van Benten knikte bedachtzaam in de hoorn. „Chef?" „Hm?" „We kregen zojuist bericht uit het zie kenhuis „Ja ja, ik heb het gehoord. Dank je". Langzaam legde hij de Ijoorn 0p de haak. „Het gaat zoals het gaan moet", mom pelde hij. De volgende ochtend om elf uur pre cies reed hij het hek van de „Vijf Gra tiën" binnen. Het was een mistige och tend. Op het moment dat hij het hek indraaide kon hij de omtrekken van het huis maar vaag onderscheiden. Op het grasveld vlak bij het huis ontwaarde hij de schim van een mens. Bij een tweede blik bleek het een man met een hark. Waarschijnlijk de tuinman die de laatste bladeren bij elkaar harkte. De bomen waren kaal nu. Hij belde aan. Hij wachtte geduldig terwijl hij zich afvroeg of Gloria Veenendaal thuis zou zijn. Hij had zijn bezoek niet van tevoren aange kondigd. Hilda, de huishoudster, opende de deur. „Is mevrouw Veenendaal thuis?" Ze monsterde hem eerst wantrouwig en knikte toen onwillig. „Ik zal haar roepen". Ze liet hem in de hal staan. Het was doodstil in het huis toen Hilda's voetstappen boven op de gang wegstier ven. Even later weer voetstappen. Hilda verscheen halverwege de trap. „Komt u maar boven, meneer". Ze leidde hem naar een ruime lichte kamer, waarvan de deur open stond. Gloria Veenendaal zat achter een grote, morsige tafel met een vlekkerige doek in de ene en een verfkwast in de andere hand. Toen ze hem zag, stond ze op en liep hem tegemoet. Ze droeg een vale, vlekkerige spijkerbroek en een donker blauw katoenen jak dat ook al niet brandschoon was. Een rood doekje om haar hoofd gebonden. „Neemt u me niet kwalijk, ik kan u geen hand geven". Ze toonde haar vuile handen. „Bent u aan het schilderen?" Van Benten keek speurend rond of hij een ezel zag. „Nee. Ik breng de zaken alleen wat op orde. Ik wil deze kamer als atelier inrichten. Het licht is goed en ik heb de ruimte". Er stonden een paar kisten op de grond. Behalve de stoel bij de tafel was er geen zitplaats te ontdekken. „Gaat u alstublieft zitten. Ik neem de tafel wel". Ze schoof een dozijn tubes en een paar kwasten opzij en wipte op de tafel. Ze zocht tussen de rommel en vond een pakje sigaretten en bood hem er een aan. „Nee dank u". (Slot volgt). VOETBAL Bevelanders 4 - Ritthem 2 op 3 mei (6.30 uur). Zaterdag 5 mei: Halve finale afdelingsbeker Colijnsplaat- se Boys - Veere 2 op terrein Bevelan ders te Kamperland. Brouwershaven 2 - Colpl. Boys 2 (2 uur) Colpl. Boys 3 - Kapelle 4 (2.30 uur) Colpl. Boys Al - Wolfaartsdijk Al (12.45) SKNWK BI - Colpl. Boys BI (12.45 uur) Colpl. Boys Dl - Krabbendijke Dl (10 u) Yerseke El - Colpl. Boys El (10 uur) Colpl. Boys - Heinkenszand A (11.00 uur) VCK 1 - Bevelanders 1 (2.30 uur) Bevelanders 2 - Oostkapelle 2 (12.00 uur) Noormannen BI - Bevelanders BI (12.45) Bevelanders - Kruiningen A (10.00 uur) SVD 1 - Wissenkerke 1 (2.30 uur) Wissenkerke 2 - Borssele 2 (2.30 uur) Heinkenszand 5 - Wissenkerke 4 (12.45) Wissenkerke Dl - Bevelanders Dl (10 u) Wemeldinge El - Wissenkerke El (10 u) Wissenkerke - Kloetinge (10.00 uur) SSV 1 - Kats 1 (2.30 uur) Middelburg D3 - Cortgene Dl (10 uur) Cortgene El - Ouwerkerk El (10 uur) Zondag 6 mei: Renesse 1 - Cortgene 1 (2.30 uur) Cortgene 3 - Renesse 4 (12.30 uur) 12 mei: „Onder de Molen"-toernooi 3e en 4e elftal van s.v. Wissenkerke. 19 mei: „Onder de Molen"-toernooi 2e elfltal van s.v. Wissenkerke. 26 mei: „Onder de Molen"toernooi le elftal van s.v. Wissenkerke. 2 juni: Fanfare St. Willibrordus te Wis senkerke. „G. D. de Smit"-toernooi, pupillen van s.v. Wissenkerke. „Onder de Molen"-toernooi, vetera nen van s.v. Wissenkerke. 9 juni: „G. D. de Smit"-toernooi, c-junioren van s.v. Wissenkerke. 18, 19, 20 en 21 juni: Avondvierdaagse te Kortgene. Dit in afwijking van de eerder gepubli ceerde data. 20—21 juli: Braderie te Kamperland. 21 juli: Fansy-fair en rommelmarkt te Wis senkerke. 27—28 juli: Braderie te Wissenkerke. 4 augustus: .Wielerronde te Kortgene. 11 augustus: Muziekevenement te Kortgene. 1718 augustus: Visserij-dagen en braderie te Co- lij nsplaat. 1 september: Taptoe te Wissenkerke. TENNIS Streekcompetitie. Afgelopen zaterdag 28 april heeft de tweede ronde plaatsgevonden van deze onderlinge dorpen-competitie, waarvoor „Slagvast" met twee teams uitkomt, en waarvan de tennisvereniging „Zeroits" uit Serooskerke voor dit seizoen de or ganisatie op zich heeft genomen. Per team van 4 personen worden 3 wedstrij den gespeeld (dubbel-spel) zodat in to taal steeds 12 punten te verdelen zijn. Uitslagen waren: Vrouwenpolder Slagvast 1 012, Slagvast 2 Dauwen- daele 120. De eerstvolgende wedstrijden worden gespeeld op 12 mei a.s. en op het pro gramma staan dan „Zeroits" Slagvast en Slagvast 2 Vrouwenpolder. Kruiswoordpuzzel no. 877 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 20 22 23 25 26 27 28 29 31 33 34 35 39 40 41 42 43 u 48 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 s* 50 61 Horizontaal: 1. buitensporig - 6. binnen kort - 11. oude vochtmaat - 12 vod - 13. bevel - 14. vrouwelijk dier - 16. sportar tikel - 18. vogel - 19. vluchtheuvel - 20. meisjesnaam - 22. plant - 24. slang - 26. kleurling - 28. hoofdslagader - 29. gras zode - 30. scheel - 32. schrijfbehoefte - 33. klopje - 34. karwei - 37. strafwerk tuig - 39. oosterse titel - 42. hevige wind 43. deel van een wedstrijd - 44. richtings lijn - 45. rivier in Duitsland - 46. plaats - 49. wondje - 51. persbureau - 54. kran tenjongen - 55. europeaan - 56. meisjes naam - 58. bloeiwijze - 59. nauw - 60. muziekinstrument - 61. godin. Verticaal: 1. verlichtingsartikel - 2. knaagdier - 3. familielid - 4. soort struis vogel - 5. gevaarlijke plek in zee - 6. het zijn - 7. paard - 8. op de wijze van - 9. gevangenis - 10. projektiel - 15. de mond betreffende - 17. waterplantjes - 19. slok - 21. tegen - 23. familielid - 25. voorzetsel - 27. heiligvoorwerp bij de indianen - 28. deel van een schip - 31. verlangen - 34. dapper - 35. deel van Amerika - 36. punt - 37. europeaan - 38. scheel - 39. begrip - 40. bijwoord - 41. het masseren - 47. verlichtingsartikel - 48. niet lang - 49. muziekteken - 50. ko ker - 52. dwaas - 53. voor - 56. redaktie 57. zijrivier van de Donau. Oplossing kruiswoordpuzzel no. 876 Verticaal: 1. maandag - 2. of - 3. soda - 4. tsaar - 5. et - 6. rr - 7. eiwit - 8. vaal 9. tt - 10. eendere - 13. eb - 15. elan - 16. dinar - 18. allee - 19. leed - 21. norm 22. loot - 24. andorra - 26. bi - 28. ven ster - 30. mulat - 32. rente - 35. ier - 37. rak - 43. opstand - 44. snede - 45. alle 46. amen - 47. enten - 49. alsmede - 51. eter - 53. ai - 55. kolk - 57. kleed - 58. radio - 61. eder - 63. gade - 65. nh - 68. sa - 70. ne - 71. em - 72. ag. Horizontaal: 1. modiste - 6. revolte - 11. af - 12. osteria - 14. te - 15. edda - 17. waal - 20. liaan - 22. lille - 23. daan - 25. robot - 27. leve - 29. annam - 31. rio - 32. reder - 33. gd - 34. ruim - 36. tree - 38. ne - 39. os - 40. le - 41. an - 42. ps - 43. or - 44. sara - 46. akte - 48. ta - 50. prent - 52. lam - 54. enkel - 56. sate - 57. klier - 59. tors - 60. edele - 62. nagel 64. rede - 66. dank - 67. ns - 69. eenheid 72. ad - 73. daverde - 74. moedige.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1984 | | pagina 1