KOEJEMANS Opening jachthaven Kamperland Coöp. Raiffeisenbank „Colijnsplaat" Tweede blad van het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad d.d. 1 juni 1967 no. 3302 Recreatiegemeenschap „HET VEERSE MEER" een werkster UW ROBBEDOEZEN Vervolg toespraak Commissaris der Koningin Enige belangrijke cijfers en data uit de rede van burgemeester Wisse. heropende eigen verbouwd bankgebouw en filiaal te Kortgene. Voorzitter Bom enigszins pessimistisch door voortdurende bevolkingsafname. Met een eenvoudige handomdraai opende maandag 27 mei j.l. burgemeester P. J. Evers van Kortgene eerst het nieuw gestichte filiaal van de Coöp. Raif feisenbank „Colijnsplaat" in de Hoofdstraat te Kortgene, om dit gebaar een uur later wederdom te maken bij de opening van het fraaie, moderne en vergrote bankgebouw te Colijnsplaat. Voordat burgemeester Evers zijn officiële daad verrichte, was een aantal genodigden bijeen gekomen in één der zalen van „De Stadswijnkelder". Onder hen bevonden zich wethouder Markusse en secretaris Goossen namens het gemeentebestuur, de heer Oud- kerk als rayon-inspecteur van de Centrale Coöp. Raiffeisenbank te Utrecht, de heer G. E. de Jonge als voorzitter van de ring Noord- en Zuid-Beveland en als voorzitter van de zusterbank te Kamperland, de heren Schrijver en Knoop namens het architecten bureau Rothuizen en 't Hooft, aannnemer Kievit en leden van het personeel. Nadat beide bankgebouwen bezichtigd waren, die over de gehele linie een doelma tige. moderne en rustige sfeer ademen, kwam men tesamen in hotel „De Patrijs", alwaar diverse sprekers het woord voerden. Voorzitter Bom. als eerste spreker, noem de het een belangrijke dag in de geschie denis der bank. nu op één dag twee bankge bouwen geopend worden. Hij memoreerde een aantal personages, die in het verleden aan de bank verbonden waren en sprak er zijn spijt over uit. dat de thans zittende directeur door ziekte niet op deze feeste lijke dag aanwezig kon zijn. Namens de aanwezigen werd hem een telegram gezon den met de beste wensen voor een spoedig en algeheel herstel. Sedert het bestaaan der bank spreker wilde hier liever de nadruk leggen op „streek- bank" en niet spreken van dorpsbank" is er veel veranderd. Van stilstand is er nimmer sprake geweest; dit kan ook niet. De paar ton. die deze verbouwingen gekost hebben, hoopte hij dat voldoende waren voor een aantal decennia. Spreker stond hierna enige tijd stil bij de wijze waarop de Raiffeisenbanken het geld binnenkrijgen en dit weer onder de eigen bevolking uitzetten. De nog steeds afnemende bevolking be zorgde hem enige onrust en noemde hij een veeg teken aan de wand voor de bank, waaardoor de opgaande bewe ging van de bank wel eens kon worden afgeremd, en tot ernstige gevolgen aan leiding kon geven. Immers, de twee pijlers waarop het gehele bankwezen berust zijn: deelname van de gehele bevolking en de spaarzin van die zelfde bevolking Gelukkig is de streekover- heid intens bezig te trachten deze teruggang af te remmen en. zo mogelijk, in een bevol kingstoename om te zetten. In dit verband noemde hij de mogelijkheid tot aantrekking van enige industrie en de bevordering van de recreatie. Voorzitter Bom wilde deze ietwat minder optimistische geluiden de aanwezigen niet onthouden. Hij echter wilde zich toch open stellen in meer positieve zin. Tot slot dankte hij het bestuur en Raad van Toezicht, die dit alles mogelijk hebben gemaakt en de familie De Pree, die een aantal weken, onder moeilijke omstandig heden. in hun eigen woning de bank hebben voortgezet. Burgemeester Evers zei weinig moeite gehad te hebben de uitnodiging tot deze openingen te aanvaarden. Hij kende beide gebouwen van vóór de verbouwing en vond deze onherkenbaar terug. Voor personeel en klant moet het een bijzonder plezierige gewaarwording zijn. De kantoorgebouwen van de Raiffeisen banken hebben aldus spreker naast doelmatigheid, veiligheid en efficiency, nog de taak zich in het woonbeeld van de plaats van vestiging aan te passen. Een in het vorig jaar gehouden enquête onder de aan gesloten leden van de bank had uitgewezen dat aan zulke gebouwen de volgende eisen worden gesteld: modern, eigentijds en een voudig. Welnu, beide nieuwe bankgebouwen voldoen hieraan geheel en zullen een mogelijk nog aanwezige drempelvrees teniet doen. Hierna feliciteert spreker de bank met het behaalde resultaat en biedt voor de bank te Colijnsplaat een maquette aan en voor het filiaal te Kortgene een ets van de stichter der Raiffeisenbanken. Als laatste spreker dankt de heer G. E. de Jonge voor de ontvangen uitnodiging en feliciteert ook hij bestuur en Raad van Toe zicht met deze beide fraaie panden. Hij wijst op de prettige manier van samenwer king en het mekaar op de voet volgen voor wat betreft de verbouwingen en het stichten van een filiaal. Hij vindt dat men bij de verbouwing van het bankgebouw te Colijns plaat wel zeer ver vooruit heeft gezien, hetgeen voor een springlevende bank wel begrijpelijk is. Kijkend naar het filiaal te Kortgene zegt spreker, dat dit het wel moeilijker zal hebben als dat te Wissenker- ke. waar nog totaal niets was. terwijl er te Kortgene reeds verscheidene handelsbanken gevestigd waren. Met de beste wensen voor de toekomst besloot spreker zijn toespraak. Hierna dankte voorzitter Bom alle spre kers nog eens persoonlijk en bracht hij ook dank aan alle gevers van bloemen en ge schenken. Een gezellige receptie besloot deze voor de Raiffeisenbank te Colijnsplaat zo gedenk waardige dag. Kans op subsidieverhoging bij uitvoering bagger- en eilandenplan. mate over een heel scala van uitstekende secundaire vestigingsfactoren. Wij hebben Vlissingen-Oost en Kamper land, wij hebben Terneuzen met kanaalzone en Veere. Geen ervan mag worden vergeten (en wordt ook niet vergeten). In Zeeland dient de mens en in zijn werk en in zijn ontspanning aan zijn trekken te komen. Het gaat ook het provinciaal bestuur beslist niet om het „brood alleen", maar wel degelijk om al die andere dingen, die het leven hier kunnen veraangenamen en echt leefbaar ma ken. In dit licht zou ik ook de prettige ge beurtenis van vandaag willen zien. Opnieuw mogen wij constateren welke ongedachte neven-facetten verbonden zijn aan de uit voering van het Deltaplan. Hier. in het Veerse Meer. is in enkele jaren tijds een watersportcentrum ontstaan, dat in toene mende mate de aandacht in binnen- en buitenland trekt. In wezen staat het nog maar aan het begin van zijn ontwikkeling. Toch mag worden vastgesteld, dat er in die weinige jaren al zeer veel is gebeurd, dankzij de activiteiten van de gemeenten, het Veerse Meer zelf en ook bescheidenlijk opge merkt: maar een klein stukje van de pro vincie. Vooral wil ik hierbij niet vergeten de grote medewerking van de rijksoverheid bij het inrichten van dit gebied. Wanneer u niet de beschikking zoudt hebben gehad over de nodige subsidies zou het er allemaal heel anders hebben uitgezien. Als ik hoor, mijnheer de burgemeester, dat Economische Zaken voor bijna 70% en tot een bedrag van meer dan 5 ton in de kosten van deze jachthaven heeft gesubsidieerd, dan geloof ik uw instemming te hebben, als ik zeg, dat dit zelfs heel wat meer is dan een goede aanzet. Alleen en daar is nu eenmaal niet aan te tornen er blijft dan altijd nog zo'n 30% te dekken over. Dat moet dan komen uit de smalle beurs van anderen. Misschien mag ik het in het algemeen wel zo formuleren: wij zijn dankbaar voor de belangrijke financiële steun van het rijk in de vorm van subsidies, maar wij zijn niet voldaan. Tijdens de bespreking, die Ged Staten zeer onlangs met de staatssecretaris van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk hebben gevoerd, is er opnieuw op aangedrongen het percentage, waarmee CRM in de recreatie-objecten van het Veerse Meer subsidieert, te verhogen van 50 tot tenmin ste 75%. En dit niet alleen vanwege het Met de opening van de jachthaven te Kamperland door de commissaris van de Koningin in de provincie Zeeland is een mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van het uitbreidingsplan Westelijk Noord-Beveland (gemeente Wissenkerke). dat een centrale plaats inneemt in de voorzieningen ten behoeve van de recreatie op en rond het Veerse Meer. Dit plan, in de wandeling aangeduid met „Bestemmingsplan Schotsman-Ruiterplaat haven Kamperland" stamt uit 1963. Het gemeentebestuur heeft dit bestem mingsplan gelanceerd als een antwoord op de uitdaging om dit gebied zonder industrie en een ouder wordende bevolking een nieuwe levens-injectie te geven. Het z.g uitbreidingsplan-in-hoofdzaak van 1963 werd gevolgd door het plan-in-onder- delen, vastgesteld bij Raadsbesluit d.d. 14 december 1964 en goedgekeurd door Ged. Staten van Zeeland op 10 januari 1966. In deze plannen zijn de volgende projecten opgenomen: een bosgebied; een terrein voor sociale recreatie; twee terreinen voor zomerwoningen (bun galows); een jachthaven voor 218 schepen; een terrein voor dagrecreatie nabij de jachthaven; plaatsen voor vestiging van botenloodsen e.d. en een horeca-bedrijf. Het plan is ontworpen door het architec tenbureau Rothuizen, 't Hooft en Poley te Goes. De eertijds door velen als „nooit haal baar" gekenschetste plannen zijn thans voor een niet onaanzienlijk gedeelte gerealiseerd. Volgorde en tempo van deze ontwikkeling blijken uit het volgende overzicht: Voorjaar 1963. Staatsbosbeheer plant een bos in aan de oevers van het Veerse Meer. Dit bos sluit min of meer aana op de afsluit- dam naar Walcheren. Er staan nu plm. 2.240.000 bomen en bossen, 25 maart 1966. Aanbesteding van de jachthaven. Na verkregen goedkeuringen en vergunningen van o.a. de Rijksdienst voor het Nationale Plan. Ged. Staten van Zee land. het Waterschap Noord-Beveland. de Rijkswaterstaat en de Inspectie der Domei nen te Nijmegen. Door het Ministerie van Economische Zaken werd op 26 juli 1965 een subsidie toegekend, in principe groot f 511.200. zijnde 69.7% van de investerings kosten. Het toezicht vanwege het Ministerie wordt opgedragen aan de Dienst voor aan vullende Civieltechnische werken te Den Bosch. April 1966. Aanleg van de eerste fase van het bungalow-terrein „Rancho Grande". (Wegen, riolering, waterzuivering, elektrifi catie en waterleiding). Er worden 20.000 bomen geplant terwijl voorts onder architec tuur van ir. M. Schiks uit Waalwijk de eerste serie van 4 experimentele vankantie- bungalows gebouwd worden. 15 april 1966. Gunning van de jachthaven. De jachthaven is ontworpen door en aange legd onder toezicht van de Kon. Ned. Heide Mij. De aanleg werd uitgevoerd door het aannnemingsbedrijf „Schouwen-Duiveland" n.v. te Zierikzee. 6 mei 1966. Door de firma Lievense uit Westkapelle wordt een aanvang gemaakt met het bouwrijp maken van de buitendijkse gronden (Schotsman-Ruiterplaat) bestemd voor de bouw v.an 355 zomerwoningen. smalle financiële draagvlak der gemeenten rond dit gebied, maar vooral ook omdat het Veerse Meer de feiten wijzen het uit een steeds belangrijker wordende functie vervult in de internationale recreatie. Wanneer de bestaande plannen worden uit gevoerd, zal de huidige capaciteit van 1.700 ligplaatsen worden opgevoerd tot 2.800. Maar zelfs een aantal van 6.000 is voor dit ruime gebied niet bezwaarlijk. U zult het met mij eens zijn. dat vele miljoenen zullen moeten worden geïnvesteerd om zo ver te komen. Natuurlijk kan alles niet ineens ge beuren. Maar u weet evengoed als ik, dat door stijgende welvaart en het beschikbaar komen van steeds meer vrije tijd de drang naar recreatie met het jaar toeneemt. De ruim 22 miljoen, die tot en met 1967 voor de veelsoortige objecten van het Veerse Meer zijn geïnvesteerd, zullen door een veelvoud van dit bedrag gevolgd moeten worden. Het is prettig te kunnen vaststellen, dat het basisplan zeer reële grondslagen biedt voor de komende ontwikkelingen en dat in middels met het eilanden- en baggerplan, dat ruim 4 miljoen zal kosten, een begin kon worden gemaakt. In dit verband wil ik nog met instemming een zin uit de toelich ting op het basisplan citeren, namelijk dat alleen subsidies, die de 100 procent bena deren, kans geven op realisering van een groot aantal voorzieningen, welke voor de ontwikkeling van het Veerse Meer niet kun nen worden gemist. Nu toch echt wel afstappend van de fi nanciële paragraaf wil ik u. ook namens het provinciaal bestuur, als gemeentebestuur van Wissenkerke hartelijk gelukwensen met deze fraaie jachthaven, die ligplaats heeft voor 218 jachten. Zij is als het ware geïnte greerd in een groter geheel, waartoe ook behoren een bosgebied, een terrein voor sociale recreatie en twee zomerwoningen terreinen of wat deftiger gezegd: bungalow parken. Ik heb wel al ontdekt, dat u de zaken direct goed hebt aangepakt aan de jachthaven. Die is echt „aangekleed" met een steiger, een helling, een giek. verlichting, waterleiding, parkeergelegenheid en niet te vergeten een restaurant. Ik wil eindigen met het uitspreken van de hoop. dat vele dui zenden uit binnen- en buitenland de weg naar het Veerse Meer en ook naar deze jachthaven zullen vinden. Maart 1967. Bouw van de tweede serie van 4 vakantie-bungalows op het binnen- dijkse terrein „Rancho Grande". April 1967. Bouw van de eerste bunga lows langs de oever van het Veerse Meer (Schotsman-Ruiterplaat). 10 mei 1967. Eerste oplevering van de jachthaven. De eerste bootjes kiezen er lig plaats. December 1966 „Zeeuws Grondbezit" bouwt een serie van 13 zomerwoningen op de Schotsman-Ruiterplaat. December 1967. De firma Zwemer ves tigt een scheepsbouw en reparatie bedrijf annex botenberging op het terrein aan de jachthaven. Augustus 1967. Eerste gesprek over de bouw van een horeca-bedrijf aan de jacht haven. Januari 1968. Door de gemeente zijn reeds 65 vergunningen afgegeven voor de bouw van luxe vakantie-woningen in het ontwikkelings plan. Januari 1968. Architect ir. M. Schiks ont werpt een fraai plan voor de bouw van een plateau aan de jachthaven, waarop een café-restaurant, een winkel en een torenflat (zelfbedieningshotel) zullen komen. Februari 1968. Besloten wordt voorlopig ca van het plateau aan de jachthaven te realiseren en het café-restaurant nog voor het vakantieseizoen in bedrijf te stellen. Het werk zal worden uitgevoerd door aannemers bedrijf R. Slotema te Wissenkerke. Maart 1968. Bouw van de derde serie van 4 vakantie-bungalows in het plan „Rancho Grande". Volop bouwactiviteiten ook op de Schots man-Ruiterplaat. O.m. wordt een begin gemaakt met de aanleg van een grote toeristische weg en een gigantische water zuiveringsinstallatie. Maart 1968. De toeristische weg „aan de overzijde" over de schorren voor de Soe- lekerkepolder en Spieringpolder wordt rn gebruik gesteld. Er is voorlopig een route van 4 km langs het Veerse Meer, „De Ha ringvreter" en „de Goudplaat" voor de toeristische fijnproevers beschikbaar. Maart 1968. Er wordt een zeilmakerij ge vestigd op het terrein aan de jachthaven (Fa. ROHA). Mei 1968. Het café-restaurant dat ,,'t Veerse Meer" zal heten wordt op 23 mei in gebruik genomen. Het krijgt een moderne zelfbedieningsexploitatie en zal o.m. als „home" dienen voor de jachtclub „Noord- Beveland". Mei 1968. De jachthaven-accomodatie wordt uitgebreid met een CALTEX filling- station. Zowel de boten als de auto's kun nen er de gewenste brandstofsoort innemen. 24 mei 1968. Officiële opening van de jachthaven Kamperland. In de loop van het jaar zal de aanleg van een grote speelweide voor dag-recreatie ter hand worden genomen. Voorts zullen te zijner tijd nog twee kunstmatige eilandjes voor de kust van Kamperland in het Veerse Meer worden aangelegd (naar het voorbeeld van de ..Haringvreter"). Nieuwe wegen zul len het gebied verder ontsluiten, terwijl tussen het ontwikkelingsgebied en het dorp Kamperland door Staatsbosbeheer opnieuw een gebied zal worden ingeplant. De nieuwe provinciale weg die het gebied vanaf de Zeelandbrug vrijwel rechtstreeks bereikbaar maakt voor het verkeer uit de randstad Holland nadert ondertussen zijn voltooiing. Westelijk Noord-Beveland heeft zijn taak als toekomstig recreatie-gebied van meer dan nationale betekenis verstaan, meer dan dat: het is klaar om de gasten te ontvangen! Op de woensdagmorgen ten stadhuize van Veere gehouden algemene vergadering van de recreatiegmeenschap „Het Veerse Meer" antwoordde onder-voorzitter Van Geesbergen bijna bevestigend op de vraag van burge meester Hack van Arnemuiden, of er al iets naders bekend was omtrent een mogelijke verhoging van het subsidiepercentage (50) bij de uitvoering van het bagger- en eilanden plan. De heer Van Geesbergen zei dat de ver hoging van het subsidie-percentage „natuur lijk" onderwerp van gesprek was geweest bij het laatste bezoek van de staatssecre taris van het departement van Cultuur. Re creatie en Maatschappelijk Werk. Er is mo menteel een goed begrip aanwezig. Alhoewel de staatssecretaris nog geen officiële toe zegging kon doen. was er uit het gesprek toch te distilleren, dat op een verhoging van het subsidie-percentage gerekend mag wor den. Vrijdag 31 mei zal er weer een stukje stoffering aan het Veerse meer worden toegevoegd. Dan namelijk zal de heer Van Geesbergen met het werkschip van het Veerse Meer het eilandje bij De Piet openen, dat c-an voor de recreant wordt opengesteld. Zeegod Neptunes nam bezit van Jachthaven Kamperland FEESTDAG VOOR DE WATERSPORTERS Was het de dag tevoren (24 mei 1968), de commissaris der Koningin die in het middelpunt der belangstelling stond toen hij officieel de Jachthaven Kamperland o- pende, nu was het zeegod Neptunus die alles voor zich opeiste jachthaven incluis. Onder grote belangstelling zowel van de zijde der watersporters als van de zijde der bèvolking arriveerde hij om plm. 2.30 uur in de haven, waar hij ter begroeting werd toegesproken door burgemeester P. Wisse en C. J. M. van Damme, voorzitter van de watersportvereniging Noord-Beve land. die in deze nieuwe jachthaven haar thuishaven heeft. Neptunus vond het jammer dat zijn vrouw Neptonia niet mee was kunnen komen. Er waren echter pas twee meerminnetjes ge boren: Neptoosje en Neptientje. die boven dien bang zijn van forel. Nadat een fles champagne was ontkurkt. Neptunus. de burgemeester en voorzitter een heildronk hadden uitgebracht, werd het restant van de fles symbolisch in het water van de jachthaven geschonken. Voordat Neptunus in de jachthaven was aangekomen, waren enkele tientallen jach ten in de haven afgemeerd, die uit Veere waren vertrokken. De openingsplechtigheid werd muzikaal onderstreept door het muziekgezelschap „Ons Genoegen" uit Kamperland, dat plaats gevonden had op het terras van het res taurant. terwijl op het havenplateau de tam boers- en pijpercorpsen „Nicoleen" uit Kam perland en „Excelsior" uit Goes een aantal showmarsen ten beste gaven. 's Avonds was er nog achtergrondmuziek in het restaurant en zorgde „The Different Ages" op de rondvaartboot „Schouwen- Duiveland" van de R.T.M. aan de buiten steiger van de jachthaven gelegen, voor vrolijke tonen waarop de danslustige water sporters rondzwierden. Het eilandje bij De Piet is 3 ha groot en is voor zestiende met bos ingeplant, terwijl de rest met gras is ingezaaid. De totale kosten van dit eilandje bedragen 179.000.—. Verder kwam nog naar voren dat men van plan is de bestaande en nog te creëren eilanden in het Veerse meer van historische namen te voorzien. Alleen de Schotsman plaat en de Haringvreter zullen vermoede lijk hun eigen naam behouden. De Schots man. omdat deze naam de historie goed weergeeft, doordat hier eenmaal een schip met Schotse kapitein strandde, en de Ha ringvreter (niemand weet nog hoe deze naam is ontstaan) om de romantiek, die in deze naam verscholen zit. Het Veerse meer is vreselijk rijk aan historie. Dit komt vooral tot uitdruk king waneer men oude kaarten en ge schriften bestudeert. Was het niet om streeks 1500 toen bij de Oranjeplaat gelegen voor Arnemuiden een admiraal de lont in het kruit ontstak, omdat hij weigerde zich aan de Span jaarden over te geven? Reeds ver voor de tijd toen Van Spijck besloot als held de lucht en de geschiedenis in te gaan. DELTA-MARINA Kortgene VRAAGT van 812. Zondags vrij. Telefoon 01108 - 3 15. De Raiffeisenbank aldus burgemeester Evers voorziet in een behoefte en is in de samenleving niet meer weg te denken. Vooral na de oorlog zijn haar werkzaam heden uitgediept en uitgebouwd. Het is nu een volwaardige, volwassen bank. De heer Oudkerk vertelde dat er in 1967 60 nieuwe kantoren in Nederland geopend waren. Nog is 1968 maar amper vijf maan den oud. of er zijn al drie nieuwe kantoren op Noord-Beveland geopend, waardoor volgens spreker Noord-Beveland wel zijn vooruitstrevendheid bewijst. Problematiek in en rondom het Veerse Meer. Alleen al de afkalving bezorgt de heren vroegtijdig grijze haren. Er schijnt nu iets afdoende op gevonden te zijn. Op het Aardbeieneiland is uit het „niets" een riet soort ontstaan, dat ongevoelig is voor zout water; er juist goed gedijt. Van deze riet soort nu heeft men stekken overgeplant op bepaalde oevergedeelten, die sterk van af kalving hebben te lijden. De toekomst zal echter moeten uitwijzen of dit gewas alleen voldoende zal zijn. Direct na het seizoen wordt alweer be gonnen met de uitvoering van diverse nieuwe projecten waarvan verschillende reeds be- stedingsklaar liggen. Zo onder andere start men dan met de aanleg van een eiland ter grootte van anderhalve ha tussen de Goud plaat en het Zilveren Schor, terwijl dan te vens een aanvang gemaakt wordt met de bouw van 2 grote steigers. Eén ervan komt aan de Noord-Bevelandse kant van de Ha ringvreter. terwijl de ander een z.g. kruis- steiger wordt, die aan de onderkant van het Aardbeieneiland wordt gebouwd. De be doeling is dat deze steiger op een afstand van het eiland komt te liggen, in de luwte van het eiland. Men rekent met de mogelijk heid op later tijdstip deze steiger met het eiland te verbinden. Vooruitstrevendheid kan men het be stuur van dit recreatieschap zeker niet ont zeggen. daar men reeds plannen kant en klaar liggend heeft voor het najaar van 1968, terwijl het seizoen 1968 feitelijk nog niet eens begonnen is. INGEBRUIKNAME MUZIEKTENT Bij gunstig weer zal de Kon. muziekvere niging E.M.M. te Kortgene op zaterdag 1 juni de'nieuwe verplaatsbare muziektent in gebruiknemen. Om 7.30 uur zal de vereniging in de Hoofdstraat concerteren in de fraaie tent, die plaats biedt aan 45 personen. Voor E.M.M. is de ruimte groot genoeg, momen teel zijn er 19 werkende leden, maaar nu er een jeugdgroep ,in opleiding is. hoopt men een volgend seizoen met een betere bezetting te kunnen optreden. Het is de bedoeling dat in dit seizoen op verschillende plaatsen in het dorp wordt geconcerteerd. GAAN STOEISTERK EN LEUK GEKLEED BIJ HEREN- EN JONGENSKLEDING Lange Delft 19, Middelburg „Onder de klok" ONZE SPECIALE JONGENS-AFDELING HEEFT EEN ENORME SORTERING KOMT U OOK EENS KIJKEN

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1968 | | pagina 3