Uitvoering Juweeltjes Kerstconcert Uitvoering G. M. Augustijn „OPTICA" A. L. KAMPMAN - GOES in 't hartje van de Lange Vorst no 57-66 - Tel. 2094 Dankbetuiging. Met de Kerstdagen en Nieu wjaarsdag in hotel „De Korenbeurs" te Kortgene van de Chr. Zangvereniging „Hosanna" te Wissekerke met medewerking van de tenor Toon van der Ende uit Wateringen op D.V. Woensdag 26 December 1951 Kerstkransen Diverse soorten koekjes Gebakjes Zoutgebak Chocolade en bonbons Wijnen en likeuren J. POUWER - KORTGENE eeudaaeu van brilmonturen te geven door het fanfare-gezelschap „Ons Genoegen" te Kamperland, op le Kerstdag aanvang 1 uur, op de muziektent. PREDIKBEURTEN Herv. Gem. Wissekerke zitting TANDARTS FEENSTRA is gedurende de Kerstdagen afwezig van 23 t.e.m. 27 Dec paardenknecht gevraagd iJZoOk! DE EVENS PUUR VAN JLEij|£E op Vrijdag 28 en Zaterdag 29 Dec. '51 „Boerenstrijd" Verloofd Clementine Courtois en Henk Kramer Den Haag, Hazelaarstraat 5 Wissekerke, Voorstraat A 52 B 22 December 1951. Op 28 December hopen onze lieve ouders, behuwd- en groot ouders W. C. van der Weele en N. J. van der Weele - Hanson de dag te herdenken, dat zij 40 jaar geleden in het huwe lijk zijn getreden. Gelegenheid tot feliciteren van 5—6.30 uur in hotel „Zee- landia" te Colijnsplaat. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Colijnsplaat, December 1951. Heden overleed, na een ge duldig gedragen lijden, tot mijn diepe droefheid, mijn zeer ge liefde vrouw Janna Cornelia Leendertse - Flikweert, in de ouderdom van 46 jaar en ruim 7 maanden. Allen, die haar van nabij ge kend hebben, zullen beseffen wat ik in haar verlies. G. J. Leendertse. Kamperland, 19 Dec. 1951. De begrafenis zal plaats heb ben op Zaterdag 29 Dec. om 12 uur te Kamperland. Heden overleed, na een ge duldig gedragen lijden, tot onze diepe droefheid, onze geliefde dochter, schoondochter, zuster, schoonzuster en tante Janna Cornelia Leendertse - Flikweert, in de ouderdom van 46 jaar en ruim 7 maanden. Familie Flikweert. Familie Leendertse. Kamperland, 19 Dec. 1951. Hierbij betuigen wij onze harte lijke dank voor de zeer vele bewij zen van deelneming, ons betoond na het zo plotseling overlijden van mijn innig geliefde man en onze lieve vader Cornelis Breure. A. P. J. Breure - Priester. M. A. van den Berg- Breure. J. C. van den Berg. A. A. P. Breure. W. van den Hoek. Wissekerke, December 1951. Met deze brengen wij onze har telijke dank aan familie, vrienden en bekenden voor de hartelijke be langstelling, die wij bij ons huwe lijk hebben ontvangen. M. Kramer. S. A. Kramer- Kramer. Amsterdam, December 1951. Aan alle vrienden en bekenden een zalig Kerstfeest en gelukkig nieuwjaar toegewenst van Matroos 111 s.d. W. C. Leenpoel. Hr. Ms. „Woendi" Hollandia, Nieuw-Guinea. onder leiding van Gommert de Kok te Goes in de Ned. Herv. Kerk te Wissekerke Aanvang 7.30 uur Entree f 0.60 Beleefd aanbevelend, Een uitgelezen sortering zoals U nog nimmer zag Eerste klas fabrikaten Prijzen voor iedere beurs Nauwkeurige afwerking Verkoop der beroemde Zeiss-Punktall-Glazen LET OP HET JUISTE ADRES! De vakmensen met liefde voor hun werk Programma: 1. Psalm 981-2 2. Stille Nacht 3. Er ruist langs de wolken 4. Ere zij God 5. Vol van pracht 6. Boven de sterren 7. De Heer is mijn herder 8. Lied des Geloofs 9. Als ge in nood gezeten. 10. Houdt gij mijn handen beide. 11. Danklied. Zon- en feestdagendienst artsen. 22 Dec. dr 'tHart en dr Janssen. 25 en 26 Dec. dr Maas en dr Bruyn- zeel. 29 Dec. dr Maas en dr 'tHart. 31 Dec. en 1 jan. dr Janssen en dr 'tHart. Herv. Gem. Wissekerke 23 Dec. 2 uur dienst en 6 uur Kerstwijding ds Boonstra. Ger. Gem. Kortgene 26 Dec., tweede Kerstdag, 10 uur, ds Dieleman van Ierseke. De Kerkelijke Ontvanger herin nert aan de laatste dit jaar, op Zaterdag 29 December a.s. des nam. van 3 tot 5 uur in de Kerkeraadskamer. Nog een mooie gestikte deken nu het kouder wordt? Prijs f32.—. Ook ontvangen mooie fantasie schortjes, vanaf f 2.50 Beleefd aanbevelend, Wed. C. Verburg - Kramer Kamperland KORTGENE Met Maart een bekwame bij j. LEENDERTSE, „Welgelegen", Kamperland. Garagebedrijf Kortgene Dames! Vooral nu Hamea-Gelei voor Uw handen te geven door Fanfare-Gezelschap „Ons Genoegen", Kamperland in de Ned. Herv. School Directeur F. Smit Opgevoerd wordt toneelstuk in drie bedrijven. Tot de eerste avond worden alleen donateurs, donatrices en leden van zusterverenigingen toegelaten en de tweede avond tegen entree's van f 1.—. Plaatsbespreken af 0.10 bij J. M. Markusse.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 5