NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD lH. SCHIPPERS K. H. SCHIPPERS - KORTGENE No. 2559 Zaterdag 22 December 1951 55e Jaargang BIJVOEGSEL handbeschermer. korte jekker-jas. Kerstversieringen Jacm Berrevoets Uitslag K. H. SCHIPPERS DRUK EN U5TGAVE A. 0. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's Kerstmis heeft, wanneer wij de wereld door onze vensterruit bekijken, zijn ver schillende weersgesteldheden. Het kerst feest, zoals het in de traditie voortleeft, doet ons dagen aanschouwen, getooid met parelende sneeuw. Maar het kan ook misten op kerstmis en ook kan de regen stromen, zodat wij ons nestelen in ons huis en de kaarsen vroeg ontsteken. HelaasEr zijn velen, die de innigheid van een eigen woning missen, die niet „wonen", maar „opgeborgen" zijn, die met menigvuldigen in een kleine ruimte zijn samengeperst en voor wie het onmo gelijk is, de stille wiekslag te horen, die het kerstfeest omringt. De nood nijpt tot in het binnenleven van het gezin. Maar afgezonderd van de weersgesteld heden waarin en de omstandigheden waar onder wij het kerstfeest vieren, blijft het zich handhaven als een klimaat van onze ziel. Wie heeft de moed, de oren te slui ten voor het luiden der klokken, onont vankelijk te zijn voor de kleine liefdeda den van den naaste, die ons verkwikken, de neiging tot het goed leven, die in hem opkomt op Kerstmis, te onderdrukken Kerstmis nadert ons altijd weer, met zijn zachte tred, met zijn onweerstaanbare blankheid en met zijn eis der bezinning, waaraan wij ons niet meer kunnen ont worstelen. In die bezinning dringt zich de tegen stelling aan ons op tussen de kerstbood schap en de wereld, waarin wij leven. Niet het kruis beheerst de mensheid van heden, maar de atoombom. Zij belijdt niet de vrede, maar de zelfvernietiging. En in de harten der mensen leeft angst. Wat is die angst? Zij is gebrek aan godsvertrouwen. Kerstmis komt vragend tot ons. Waarom weifelt gij? De wereld is vol van ellende en ontbinding, maar moet ge uw anker leggen in een wisse lende stroom of op de bodem ener blij vende werkelijkheid? De betekenis van Kerstmis ligt hierin, dat het een andere, een hogere werkelijk heid stelt tegenover die, welke wij aan schouwen. Een werkelijkheid, die van de tastbare onafhankelijkheid is, maar één, die wij niettemin kunnen ondervinden. Wat weten wij van de raadselen der ge schiedenis? Niets gebeurt er, zoals wij het vrezen, niets gebeurt er, zoals wij het hopen. Dat moeten wij beamen, wanneer wij ons zieleleven uitsluitend richten naar de verschijnselen om ons heen. Het is al les wankel en wisselend, wat zich aan ons voordoet. Maar de christelijke heils belofte is bestendig. Wie de geloofskracht heeft, dit te beseffen, hij voelt de angst van zich wegvallen, hij hervindt de rust, ook in de benardheid der tijden. Extra lage prijzen. Baddoek 198 cent Wasdoek 39 cent Khaki-hemd 735 cent Theedoek 109 cent Zwarte sajet, sokkenwol, enz. W. Dingomans© Colijnsplaat door dv P. H. Hitter Wij zeiden, dat wij de hogere werke lijkheid, welke de kerstboodschap in zich besloten houdt, kunnen ondervinden. Ze ker, de kerstgedachte is vol van verwijt tegen een verdwaalde en verdwaasde we reld. Maar zij doet ook een beroep op ieder mens persoonlijk, op u en op mij. Een gebroken mensheid verhindert niet, dat wij ons hart verbinden aan Hem, die zijn leven offerde aan het kruis. Het hei lige is het onaantastbare. Geen atoombom kan de hogere werkelijkheid breken, welke door het christendom in de wereld is ge steld. Laat ons beginnen, ieder voor zich, mensen van goeden wille te zijn. Laat ons, een ontredderde wereld ten spijt, be sluiten, onze naaste te dienen, de zachte, weldoende krachten in ons te ontwikke- Verloren tussen Colijnsplaat en Kortgeense- veer een bruine lederen Tegen beloning terug te bezorgen bij de agent van dit blad te Co lijnsplaat. Wil degene, die boeken in zijn bezit heeft uit de bibliotheek van K. C. de Fouw, deze terug bezor gen bij G. de Fouw, Molenweg B 168, Colijnsplaat. K. C. de Fouw, Frankrijk. Dampo in het gezin Gezondheid komt in. Bij hoofd-, neus- en borstverkoudheid Ruiling gevraagd van de op de beurs te Wissekerke verkeerd meegenomen JAC. DIELEMAN, landbouwer, On rustpolder. len die uit God komen en niet uit het straalvliegtuig. Dat kanook in een tijd van noodi Ik herinner mij, hoe een mijner makkers in het concentratiekamp mij op kerstmis een sigaar aanbood. Hij had nog een kist vol, zo zei hij, maar het was zijn aller laatste. Hij had haar voor eigen vertroos ting zorgvuldig gespaard, maar het werd zijn kerstgave aan mij. Er zijn duizenden van zulke kleine (en grote) weldaden te verrichten, die iets van het slechte in de mensheid wegnemen. Een mens, die alleen maar het goede wil, is een weldaad in deze donkere tijden. Een kerstgezant. Wij weten, dat een zich bewust wor den van de kerstgedachte, temidden van de tastbare problemen, die ons omringen, een ongekend moeilijke opdracht is. Men kan zich niet blinddoeken voor de be nauwende realiteit, die ons dagelijks fol tert. Maar wel kan men zich van de be klemming bevrijden door de diepte te zoeken die in Christus' geboorte aanwe zig is. Men kan de vrede hervinden in de be stendige, eeuwige Waarde, die zal ge bleven zijn, wanneer dit alles is vergaan. Men kan zich richten op een innerlijk licht, waarvan geprofeteerd is, dat het deze slechte wereld zal overwinnen. Ruime keuze in Aanbevelend, Joh. Verhurg - Kamperland Deze keer geen koekjes, maar bij aankoop van 250 gram Dukol koffie een reep chocolade van 20 cent gratis. P. A. MEULENBERG Kamperland - Tel. 274 De veerboot van Colijnsplaat vertrekt iedere dag naar Zie- rikzee 's morgens 9 uur, 'sa- vonds 4.30 uur. Bovendien 's Zaterdags om 1.15 uur. Verdere diensten op verzoek. Tel. 238 Zierikzee Voor de feestdagen diverse wijnen en likeuren Als reclame 1 fles schillen en '/2 pot abrikozen samen voor f 2.95. 2 pakjes A.j.P.-pudding van 30 ct nu samen voor 49 ct. F. FLIPSE - WISSEKERKE Lichtstaven en batterijen lampjes electrische rijwiellampen zaklampen kachels, strijkijzers, kokers infaphril rode lampen Philishave scheerapparaten (enkel het nieuwste model) KORTGENE der prijzen van de v.v. Bevelanders, Kamperland Lot no Prijs no Lot no Prijs no 928 1 1395 16 517 2 1035 17 1005 3 1048 18 1129 4 1544 19 558 5 983 20 1423 6 1033 21 737 7 1513 22 889 8 1679 23 1285 9 844 24 980 10 716 25 1308 11 1453 26 1316 12 1118 27 1218 13 1207 28 1155 14 1657 29 1547 15 947 30 1358 31 Prijzen af te halen in café „Nim rod" te Kamperland. Effen gekleurd flanel f 1.30 per meter Gekeperd flanel t 1.50 per meter Zware witte skisokken f 2.50 Theedoeken 89 cent M. Slabbekoorn, Kortgene. Brood-, schee-, zak- en tafelmessen koolschaven vee-, druiven-, nagel-, knoopsgat-, zak- en linnenscharen scheerapparaten, mesjes, kwasten, zeep en spiegels haar- en baardsnijmachines tabakspijpen en -dozen dozen voor shag en sigaretten standaards KORTGENE Mooi opgemaakte bakjes en potjes bloemen. Advocaat, Schillen, Persico, Citroentje, Cultura, Abriko zen, Kersen, Frambozen en Pruimen op sap. L. de Waal Colijnsplaat Plamuur en stopmessen, dril- en vaste schroe vendraaiers tot de kleinste toe, sleutels, ijzer zagen, stofbrillen, verf- en lakkwastjes, kaarten figuurzaaggereedschap, boortjes en zaagjes, schuurpapier en dito linnen, bijlen en hakmessen, schoppen, spaden, rieken, harken, kinderschepjes, kolenschoppen, poken en kachelhaakjes. Prima handzagen in alie prijzen, zowel voor de tim merman als ook voor hem die wat knutselt. Steekbeitels in verschillende breedte. Heften voor beitels. Hamers, ook van hout, in verschillende grootten. Nijp-, snij- en gastangen, waterpassen, duimstokken, potloden, drevels, centers, boren, wetstenen, staalborstels, verfkrabbers, splinter trekkers, voegspijkers, metsel- en strijktruwelen.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 3