BERICHT. Algemene verhoging van abonnementsprijzen. Gemeenteraadsvergadering Wissekerke Alle bankzaken Feest-reclame Nieuwjaarskaarten Sijmen betaalt De organisatie van de hier te lande verschijnende nieuwsbladen „De Nederlandsche Nieuwsbladpers", heeft zich in verband met de zeer be langrijke stijging van de aan het uitgeven van een nieuwsblad verbonden kosten genoodzaakt gezien haar leden dringend te adviseren per 1 Januari 1952 een algemene abonnementsprijsverhoging toe te passen. De directe aanleiding tot dit op de abonnementsprijsverhoging der dagbladen afgestemde advies was een nieuwe zeer ingrijpende verhoging van de prijs van het courantenpapier, die daardoor meer dan elf maal zo hoog komt te liggen als de vooroorlogse. Deze papierprijsverhoging en de stijging van diverse andere aan het uitgeven van een nieuwsblad verbonden bedrijfsonkosten zijn oorzaak, dat het vasthouden aan de hui dige abonnementsprijzen niet langer mogelijk is. Wij zijn echter van mening dat, wat onze abonnementsprijs betreft, de grens bereikt is en hebben daarom, in samenwerking met enige zeeuwse nieuwsbladuitgevers, besloten onze abonnementsprijs niet te verhogen, in het vertrouwen dat onze talrijke lezers dit zullen waarderen en dit laten blijken door trouw abonnee te blijven. Per 1 Januari a.s. echter hebben wij, als compensatie van de enorme prijsstijging, de advertentieprijzen moeten verhogen. Onze gewone regelprijs wordt met ingang van die datum verhoogd tot 6 cent per m.m. De prijzen van de thans lopende contract-advertenties blijven on veranderd. Contracten, die na die datum worden afgesloten, worden aan een hogere prijs berekend. Wij vertrouwen, dat onze lezers en adverteerders volledig begrip zullen hebben voor de onvermijdelijkheid van deze maatregel. De uitgever. Coöperatieve Boerenleenbanken „COLIJ NS PLAAT" te Colijnsplaat Tel. (K 1199J-228 Postrek. 316389 ,WISSENKERKE" te Kamperland Tel. (K 1107)-325 Postrek. 365567 Gireert zonder kosten via uw eigen bank Maandag j.l. vergaderde de raad onder voorzitterschap van burgemeester J. J. van der Maas. Afwezig met kennisgeving het lid Zuijdweg. Naar aanleiding van de notulen van de vorige raadszitting vroeg het lid Van Halst (die op die vergadering niet aanwezig was geweest)Ik las over de aankoop van een gebruikte auto voor de Vleeskeurings dienst. Gaarne wilde ik weten wat de verordening op de vleeskeuringsdienst hierover zegt. Wie draagt in deze de verantwoording? Op de vraag van de voorzitter wat hij eigenlijk bedoelde, ant woordde Van HalstEr is destijds toch een gemeenschappelijke regeling aange gaan? Wie neemt de besluiten? Kortgene of Wissekerke De gemeenteraden hadden toch moeten stemmen over de aankoop van die bewuste auto? Volgens de no tulen heeft burgemeester Schuit op een bijeenkomst van de dienst gezegd, dat daarvoor de raad niet nodig was. Uit de zojuist voorgelezen verordening blijkt ech ter dat de gemeenteraden wel de beslis sing in diverse zaken hebben. Op Kort gene zijn ze over de thans gevolgde weg in het geheel niet te spreken. De conse quentie van een en ander is nu dat de heer Schuit burgemeester Schuit een te dure auto heeft laten kopen. Beide bur gemeesters zijn aansprakelijk. Voor Kort gene is dat nog erger, daar leven ze in de overtuiging dat zij niet aansprakelijk zijn. Bovendien, het is een auto die ner gens op trekt en die is nu in de dienst geschoven. Wethouder Hoveijn zegt ook dat Kortgene aansprakelijk is en het lid De Smit zegt dat de aansprakelijkheid der gemeenteraden in de vorige vergadering niet duidelijk is vastgelegd. Na deze bespreking worden de notulen onveranderd vastgesteld. Enige ingekomen stukken en medede lingen werden voor kennisgeving aange nomen. Besloten werd o.m. om de bij drage der gemeente voor leerlingen op de Chr. Kweekschool van 60 op 75 gulden te brengen. Het verzoek van Wed. Breure en A. Heijboer om verharding van de weg bij hun schuren kon nog niet ingewilligd worden, daar er nog geen zekerheid was dat er een overschot van stenen is. Ook werd z.h.s. besloten een nieuwe sierheg te doen plaatsen op de algemene begraafplaats ter vervanging van de oude versleten heg. Z.h.s. werd ook besloten het max. bedrag in debet der rekening- courant-overeenkomst met de Bank van Nederlandse Gemeenten op f 60.000.— te brengen. Het voorstel tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling voor het Protestants Christelijk Streekziekenhuis te Goes ontlokte enige bespreking. De voor zitter uitte eerst zijn persoonlijke mening en stelde voor toe te treden op basis van zestig procent bijdrage in de kosten door de kerken en veertig procent bijdrage door de gemeenten. Reeds 26 gemeenten waren reeds toegetreden* Wethouder Ho veijn brengt een kort verslag uit over de laatste vergadering in Goes* Het lid Din- gemanse merkt op: wanneer de kerken het alleen niet kunnen, de kleine kerken kunnen het zeker niet. Komen dan de kosten van het tekort op de gemeenten? Wethouder Hoveijn wil het bedrag van f 300.per 1000 inwoners minstens vast houden, dan kan dat nimmer tegenvallen. Het lid Van Halst zou het zeer op prijs stellen dat tot toetreding besloten werd. De voorzitter zegt nogde katholieken kunnen het, dan kunnen wij het toch ze ker ook. Het woord is thans aan de 10 aanwezige raadsleden. Het lid Bustraanzoals het voorstel nu voor ons ligt, vind ik geen vrijmoedig heid om er mijn stem aan te geven. Ik heb financiële en principiële bezwaren daartegen. Het spijt hem dat hij er niet aan mee kan doen, hij ziet in deze een gelijkstelling met Rome. Zou het St. Joanna ziekenhuis een tekort opleveren, dan zou den wij daarin tegemoet moeten komen. De voorzitter gelooft voorshands nog niet in een bijpassen aan een tekort van het St. Joanna-ziekenhuis. Het voorstel werd met 9 stemmen voor en 1 stem tegen aan genomen. Met vrijmoedigheid durft de voorzitter het voorstel tot toetreding als lid van de Nederlandse Vereniging voor arbeid voor onvolwaardigen (A.V.O.) aan te bevelen. Nadat door hem enkele ondergeschikte vragen waren beantwoord, werd z.h.s. het voorstel aangenomen. Het besluit geneeskundige verzorging van het gemeentepersoneel werd z.h.s. met 1 jaar verlengd. Een voorstel tot het dragen van het aandeel dezer gemeente ad f 15.— in de statistiek van vreemde lingenverkeer, een voorstel tot wijziging van het toelagebesluit (vijf procent wedde- verhoging vanaf 16 Maart 1951) en een voorstel tot verlenging der gratificatiere geling 1950 ook voor 1951 werden z.h.s. aangenomen. De geraamde exploitatiekosten der o.l.s. voor 1952 werden vastgesteld op f26.52 per leerling. Besloten werd z.h.s. de openbare lagere school niet op te heffen. Een administratieve wijziging werd in de verordening op de Vleeskeuringsdienst z.h.s. aangebracht. Een voorstel tot aanschaffing van straat naamborden werd aangehouden tot een volgende vergadering. De leden kunnen dan kennis nemen van de officiële straat namen. Z.h.s. werden de benodigde gelden be schikbaar gesteld voor aanschaffing van een kachel voor de Geref. School te Kam perland. De voorzitter wijst de verschil lende schoolbesturen op een nogal eens voorkomende fout, n.l. de aangevraagde goederen aan te kopen en te betalen voor het desbetreffende besluit genomen is. Het lid H. P. Filius zag gaarne dat de beno digdheden in de gemeente gekocht wer den. De voorzitter was het daarmede roe rend eens, evenzo het lid De Smit. Ook het lid Van Halst kon zich voor de volle honderd procent daarmee verenigen en wenste dit ook voor alle benodigdheden voor de gehele gemeente. Op een vraag van het lid De Smit, of het gemeentebe stuur een schoolbestuur iets kan weigeren, wanneer dat schoolbestuur de goedkeuring heeft van de inspecteur, werd door de voorzitter ontkennend beantwoord. Gel den werden ook beschikbaar gesteld aan de Ned. Herv. School te Kamperland voor uitbreiding van de leerstof. Een voorstel tot wijziging der verorde ning op de heffing van besmettelijke ziek- tengelden werd z.h.s. aangenomen. In de rondvraag werd een vraag van Dingemanse over te planten bomen te Geersdijk door de voorzitter beantwoord. Het lid C. J. de Smit wees op de unieke gelegenheid om thans buizen te leggen en de sloot te dempen langs de weide van Van Maldegem. Volgens aan hem ver strekte gegevens was door het polderbe stuur reeds een verzoek daartoe aan de raad gericht, maar daarop nimmer ant woord ontvangen. B. en W. ontkenden zodanig verzoek ontvangen te hebben. In een persoonlijk onderhoud met de polder voorzitter Doeleman had de voorzitter op een zodanig verzoek gewezen. De sloot is geen gemeente-eigendom. Van Halst vraagt of dat zo bezwaarlijk is. Wij kun nen thans de kosten van het vervoer be sparen en oude buizen hebben we genoeg. Wethouder Hoveijn wijst er op dat de gemeente er totaal geen belang bij heeft, bovendien, enige jaren terug kon de ge meente ook geen sloot dichten die midden door het dorp Kamperland loopt. Bustraan sluit zich bij deze woorden aan. De Smit is het hiermede niet eens en vraagt of beide objecten met elkaar te vergelijken zijn. Nu kan het met een minimum aan kosten gebeuren en men verdelgt boven dien een woonplaats van ratten. Die zijn er in de sloot te Kamperland ook genoeg volgens wethouder Hoveijn en de mensen wonen daar veel dichter bij de sloot. Geen demping te Kamperland, geen dem ping te Wissekerke. De voorzitter zegt dat er voor hem maar één gemeente is, dus geen Wissekerke, geen Kamperland en ook geen Geersdijk. Het verzoek tot demping en riolering moet van het pol derbestuur uitgaan. Het lid Dingemanse vindt dat het eind niet te voorzien is. Geen centimeter eigendom van de ge meente, geen cent er voor over. De Smit kan dat standpunt niet huldigen. De kos ten tot demping van de sloot te Kam perland zijn destijds begroot op f 22.000.—. Er is dus wel een groot verschil met deze demping. Bustraan wil aan de demping te Wissekerke de demping te Kamperland binden en stelt voor dat een en ander opnieuw zal onderzocht worden. Hij acht de demping van zeer veel belang en 't kan zijns inziens veel eenvoudiger. Van Halst zou er veel spijt van hebben wanneer deze demping nu ongedaan zou blijven en stelt voor het dan maar zelf aan het polder bestuur voor te stellen. De voorzitterbelanghebbenden moeten het samen betalen. Hij zal er nog eens over spreken en een begroting laten op maken. Op een vraag van C. J. de Smit waar om op een verzoek om vergoeding voor schoolgaande kinderen afwijzend was be schikt, antwoordde de voorzitter, dat hem een zodanig verzoek niet bereikt heeft. J. M. Filius informeert naar de boom planting aan de Molenweg te Kamperland. De rijweg is daardoor te smal geworden. Volgens de voorzitter is de oorzaak van een en ander gelegen in de kabels van de P.T.T. en van de P.Z.E.M. en een mogelijke aanleg van een trottoir. Hij zal de zaak echter onderzoeken. J. C. Noordhoek informeert naar de bouw van nieuwe woningen. De voor zitter wil eerst zekerheid van het beno digde geld hebben. Heeft de Boerenleen bank geld beschikbaar voor 4 nieuwe woningen? Wethouder Hoveijn en het lid Noordhoek antwoordden bevestigend. Waar er nog geen beslissing genomen kan worden waar die 4 woningen ge bouwd zullen worden, belooft de voor zitter de boerenleenbank voor 31 Decem ber a.s. uitsluitsel te geven. H. P. Filius vraagt of de in de termen vallende personen ook kunnen profiteren van de kolentoeslag. Op voorstel van Noordhoek wordt hiertoe besloten, met terugwerkende kracht. H. P. Filius vraagt ook om verharding van het kerkpad: Oostachterweg-School straat. De voorzitter heeft dit al onder zocht en het werk is al in behandeling. Op een vraag van Van Halst of de keur meester te Wissekerke moet wonen, ant woordt de voorzitter hem, dat die keur meester op Noord-Beveland moet wonen. Van Halst vraagt ook waar de auto, die voorheen te Wissekerke gestald werd, nu gestald wordt. Volgens de voorzitter wordt die nu voorlopig op Kortgene gestald, Hiermede sluit de voorzitter deze ver gadering. Waarschijnlijk is dit de laatste vergadering in 1951. Hij wenst allen een goed uiteinde en een prettig nieuwjaar. Het lid C. J. de Smit dankt de voorzitter voor deze woorden en wenst hem weder kerig alle goeds toe. Het eerstvolgend nummer van dit blad verschijnt op Nieuw jaarsmorgen. Advertenties voor dat nummer worden door ons gaarne aangenomen tot Zater dagmorgen 29 December a.s. In verband met de Kerstdagen verzoeken wij u beleefd voor tijdige opgave te willen zorg dragen. De uitgever. 250 gram koekjes (feestsortering) 100 gram fondantkransjes 1 pakje pudding 150 gram rozijnen, samen 139 ct Bij aankoop van deze reclame ontvangt u voor slechts 40 cent een fijne banketkerstkrans. W. DINGEMANSE COLIJNSPLAAT Mooie voor jong en oud Joh. Verburg - Kamperland Rechtzetting. Door onvoldoende beheersing van de ambtelijke functie-aanduidingen werd vo rige week onder bovenstaand hoofdje de directeur van een Vleeskeuringsdienst een diploma Handelskennis toegewenst. Het blijkt nu dat met „directeur" een geheel ander iemand werd bedoeld dan de dierenarts C. J. Hoek. Hieruit vloeit voort, dat het bedoelde diploma nu zou moeten worden behaald door de koper van de auto. Die dus aan het blokken en de heer C. J. Hoek mijn verontschuldiging voor de gelaakte han delingen, hem ten onrechte in zijn schoe nen geschoven.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 2