De bange tijden wijken nooit Süiier Se loipe Lezers hanteren de pen 375 jaar geleden: de spaanse furie Alle bankzaken kachelhout Theedoeken KIESPIJN! Baddoeken Wij zijn ruim gesorteerd in kerstartikelen en kerstboomversiering I L. TANGE WISSEKERKE Geachte redactie. In uw blad las ik een dankbe tuiging van het Ned. Roode Kruis, afd. Noord-Beveland, met gespeci ficeerde opgaaf van de opbrengst der gehouden huis-aan-huis-collecte voor „de slachtoffers van de water snoodramp in Noord-Italië". Het to taalbedrag over het gehele eiland bleek te zijn: f 877.92. Is dat voor dit doel niet beschamend weinig? Moest dat, gezien de zegeningen die God ons schonk, niet minstens het tienvoudige geweest zijn? Dat er tegenwoordig veel ge vraagd wordt, weet ik ook wel. Maar dat kan in dit geval toch geen verontschuldiging zijn. Onze akkers hebben wel gedragen. Land bouwers geven toe, dat het jaar goed was; de arbeiders hebben be hoorlijk verdiend. Ons trof geen watersnood, geen hagel, geen mis gewas. Wij hadden elke dag genoeg op tafel en konden met Sinterklaas nog wat geld uitgeven voor ons genoe gen. Moesten wij dan de honderddui zenden, die zo schrikkelijk leden en nog lijden, niet ruimer bedacht hebben Wij leven toch niet uit de Kaïns- leuze: „Ben ik mijns broeders hoe der?" Laat wie zich vergist heeft in het bedrag dat hij (zij) in de bus deed, het per giro aan het Rode Kruis nog goed maken. Misschien kan de redactie het gironummer van de afdeling Noord- Beveland wel opgeven. Colijnsplaat. Ds H. Retel. (Gironummer 35308 ten name van penningmeester afd. Noord-Beveland van het Ned. Roode Kruis te Wis- sekerke). Elke tijd kent zijn eigen verschrikking. Wij menen zo dikwijls te le ven in de bangste dagen, die de wereld ooit gekend heeft, dat wii ver geten nog eens om te zien naar de eeuwen, die achter ons liggen. Door alle vervlogen jaren loopt een rode bloedstreep, die ergens achter de ho rizon een begin heeft en voor het laatst in een brede baan zichtbaar wordt in de vijf jaren duitse bezetting, die ons nog vers in het geheugen liggen. Breder dan in de jongste oorlog was de bloedbaan 375 jaar geleden tijdens de spaanse furie. Deze verschrikkelijke moord- en plunderpartij werd uitgevoerd door duizenden spaanse soldaten, die toendertijd Zuid- Nederland bezet hielden en al maanden geen soldij ontvangen hadden. Laten wij niet denken dat mui terij onder de soldaten, zoals die op 4 November 1576 te Antwerpen plaats vond, de enige oorzaak was van een stadplundering. De legers, die door de vorsten en staten op de been gebracht werden, beston den nog geheel uit huurlingen. Het waren mensen, die tegen betaling van een bepaald bedrag de solda tenjas aantrokken. Men vroeg niet naar nationaliteit of naar de reden van oorlogvoeren, men lette uitslui tend op de betaling. Als een Fransman geen kans zag op vreedzame wijze de kost te ver dienen, dan werd hij zonder meer soldaat in dienst van Engeland, wan neer de Engelsen meer betaalden dan de Fransen en hij zag er geen kwaad in om tegen zijn landgenoten te vechten. Vooral veel Duitsers en Zwitsers melden zich als soldaat. Het waren over het algemeen man nen, die nergens anders voor deug den. Om nu deze avonturiers tevre den te houden gaf men de troepen na verovering van een stad het recht tot plunderen. Dit betekende niets anders dan een complete roof- en moordpartij. Men ging van huis tot huis en roofde maar alles wat men dacht te kunnen gebruiken. De man nen, die zich verzetten of zelfs ver toonden werden vermoord en wat men de vrouwen aandeed is ge makkelijk te raden. De Spanjaarden zwermden in de tachtigjarige oorlog in groten ge tale door de Nederlanden. Dit is heel goed te begrijpen, wanneer we bedenken dat de armoede in Spanje steeds groter werd door de snel slin kende machtspositie van het land, terwijl Holland, Zeeland en vooral Zuid-Nederland een legendarische naam hadden gekregen door hun grote rijkdom. Elke Spanjaard in het leger kreeg de kans om zich rijk te plunderen bij verovering van een nederlandse handelsstad. De aantrekkingskracht van geld was in de zestiende eeuw niet geringer dan nu. De enige ma nier voor een stad om bij verove ring aan de plunderpartij te ontko men bestond in het aanbieden van een flinke afkoopsom. Muiterij. Duizenden spaanse soldaten zwierven door het hollandse land schap in het najaar van 1576. Hun ontevredenheid was groot want de koning had al maandenlang geen soldij betaald. Hun vechtlust was enorm want zij hunkerden naar buit. Het beleg van Zierikzee scheen een groot succes te worden, want ad miraal Boisot was gesneuveld in een poging om de stad per schip te ont zetten. De bekwame spaanse veld heer Mondragon slaagde erin de bezetting van de belangrijke koop handelsstad tol overgave te dwin gen. Alle soldaten verwachtten nu weldra zich op de weerloze bur gers te mogen storten, maar het feest ging hun neus voorbij. De plun dering werd afgekocht met f 100.000 voor die dagen een ongekend gro te som. In een geladen stemming trokken de Spanjaarden zuidwaarts. In Bra bant kwam men muitende troepen tegen, die Maastricht hadden ge plunderd. Men besloot gezamenlijk op te trekken naar Brussel om daar een goede slag te slaan. Te Brus sel was men echter gewaarschuwd, zodat de troepen gedwongen waren in Aalst hun tenten op te slaan. Coöperatieve Boerenleenbanken „COLIJNSPLAAT'' te Colijnsplaat Tel. (K 1199)-228 Postrek. 316389 .WISSENKERKE" te Kamperland Tel. (K 1107)-325 Postrek. 365567 Spaart bij uw eigen bank Daar hoorden de muiters van de op standige beweging in de citadel van Antwerpen. Weldra had men con tact met elkaar en het gespuis be sloot de rijke havenstad te plun deren door haar van twee zijden aan te vallen. In de morgen van 4 November 1576 stonden de burgers van Ant werpen wallen op te werpen om de stad te verdedigen. Het werk vlotte niet door gebrek aan deskun dige leiding. Voordat de verdedi gingswerken gereed waren zag men de muitzieke troepen de stad zo wel bij de Sint Jorispoort als bij de Michielspoort naderen. Alvorens tot de aanval over te gaan deed de aanvoerder in het open veld een gebed om een zegen af te smeken over de wachtende gruwelarbeidl Een bloedbad. Weldra was heel Antwerpen in rep en roer. De weinige troepen waarover de verdedigers beschik ten, gaven zich over of sloten zich bij de muiters aan. Veel burgers trachtten het vege lijf te redden terwijl anderen met alles wat op een wapen leek zich naar het Meirplein begaf om de aanval te keren. Op dit plein is zo hevig gevochten dat de geschiedschrijvers allen schre ven van „een bloed-overplaste beurs". De aanval was echter niet meer te stuiten. Onder de kreet: „Spanje, bloed, brand en roof" wierpen de goed be wapende Spanjaarden zich op de burgerij. Men lette niet meer op spaanse- of hollandse gezindheid. Priesters werden evengoed vermoord ais predikanten. Alle kerken, kan toren en pakhuizen werden geplun derd. Een gedeelte van de stad brandde, terwijl elders het gejoel weerklonk van de op hol geslagen soldaten, die elkaar met munten bekogelden. Meer dan achtduizend burgers en enkele honderden sol daten kwamen op die beruchte dag om het leven. Over bange tijden gesproken. Als de Russen komen, zo horen we dikwijls, dan blijft er geen steen op de andere. De spaanse furie leert ons dat in de zestiende eeuw de bedreiging van de veiligheid en goed niet minder groot was dan thans. De politieke gevolgen van de roep der verschrikking waren ook in de strijd der Nederlanden om de vrij heid niet anders dan nu. Heden zien wij een europese unie in wor ding. De gevolgen van de spaanse roof op Antwerpen vindt men reeds op 8 November van dat jaar 1576 vermeld in de bekende pacificatie van Gent. In deze unie sloten zich 14 nederlandse provincies aaneen. De contracterende partijen beloof den elkaar hulp en bijstand in de strijd tegen Spanje, waarna een re geling over de geschillen inzake godsdienst zou worden gesloten. Er is niets nieuws onder de zon. A.G.H. Te koop blokken of gekapt. G. DE FOUW, Molenweg B 168, Colijnsplaat. S 3 halen, 2 betalen. I per stuk f 1.20, 3 stuks f 2.40 C. J. Türoe Ganzepoortstraat 23, Goes ©Col^CQijCQ^CQljCQl)CQl)CQ}jCQl)CQiyCQljCQlj© De honderdduizend Wij herinneren ons de tijd dat de werkloosheid een gesel was voor de mensheid. Die dertiger jaren be tekenden een omkeer in de gees tesgesteldheid van de mensheid en alle links-georiënteerde groepen in Europa danken er hun succes aan, zelfs na een tussenperiode van vijf jaar oorlog. Zoiets vergeet men niet licht! In November 1951 heeft in Ne derland de werkeloosheid het getal van honderdduizend weer overschre den. Een treurig bericht, dat tot nadenken stemt. Het C.B.S regis treerde 112453 werkelozen in de vo rige maand. Noblesse oblige. De regering, die wij nu bezitten dankt haar bestaan aan de roep der arbeiders om werk zonder onderbreking. Met honderd duizend wachtenden op arbeid kan zij bewijzen wat zij waard is. Er kunnen bepaalde plannen worden gevraagd voor bewapening enz. enz. Maar één ding kan geen minister op een zijspoor schuiven tot andere komendat is de zorg voor werk. Wordt de drang tot productie verhoging geen bespotting wanneer meer dan tweehonderdduizend han den onophoudelijk rusten Hier mag geen dag langer gewacht worden. De overheid neme het vraagstuk van de werkgelegenheid ten koste van alles ter hand. Niet later maar nu. Mijnhardt's Kiespijnpoeders.Doos 47ct 3 halen, 2 betalen. 1 per stuk f 1.69, 3 stuks f3.38. I C. J. Tilroe I Ganzepoortstraat 23, Goes @Col>Cö»CQDCaD(Q»($0C5»CaDCöï>C5DC3t>© Heden overleed plotseling, tot onze zeer diepe droefheid, onze innig geliefde echtgenoot, vader, behuwd- en grootvader, de heer Nicolaas Breure, - in de ouderdom van 64 jaar en 6 maanden. Wed. N. Breure - Bareman. Joh. Breure. J. M. Breure- Reijnhoudt. Nico. Aartje. Jaapje. Colijnsplaat, 11 Dec. 1951.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 2