N.V.VJeden fruitteeltfilms vertonen landbouwfïlms De juiste tijd Brilmonturen Brillenglazen „O P T I C A" A. L. KAMPMAN Op Donderdag 13 December a.s. zal de „Shell" in hotel „De Kroon" te Wissekerke verschillende nieuwe Aanvang 2.30 uur Des avonds 7 uur in „De Stadswijnkelder" te Kortgene verschillende o.a. kleutenfilmen ziektebestrijding enz. H.H. Pluimveehouders Pm Zwemer - Opfokhedrijf - Kamperland DRUKKERIJ DTOW MARKUSSE WISSEKERKE Sanbella Corsetten en B.H.'s C. Hoogerheide Colijnsplaat Buitengewone vergadering Bekendmaking. Een slepende kou of griep algemene ledenvergadering De besturen van de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting en de Nederlandse Fruittelers Organisatie Zendt wederom uw kuikenbon aan onderstaand adres. Alle rassen en kruisingen. Eendags Henkuikens f 1.-. 6-weekse hennen f 2.75. 9-weekse hennen f 3.50. is het nu om uw voorraad visitekaartjes, briefpapier, briefkaarten, enveloppen, rekeningen enz. na te zien en te bestellen. U bent dan verzekerd van tijdige levering. Onze bekende agenten nemen ook gaarne uw opdrachten aan. in e in elke prijs in elke sterkte Met vakmanschap en toewijding worden montuur en glazen gemaakt tot een goed passende ideale bril Uitgelezen collectie monturen in de beste fabrikaten ZEISS PUNKTALL DEPOT Houdt U bij de vakman in 't hartje van de Lange Vorst no 57-66 - telefoon 2094 - Goes LET OP HET JUISTE ADRES DE MODERNE ZAAK MET DE RUIME SERVICE De meest perfecte pasvorm en de langste levensduur. Toch het laagst in prijs. In vele modellen verkrijgbaar bij DAMPO keert en weert elke verkoudheid en pijn esss in spier en gewricht Herplaatsing wegens misstelling. op Vrijdag 14 December te 7.30 uur In „De Korenbeurs" te Kortgene. Spreker J. G. Suurhoff tweede voorzitter van het N.V.V. Onderwerp „Lonen en Prijzen". Voor leden met hun vrouwen rij den gratis bussen. Geeft u spoedig op bij uw afdelingsbestuur. Namens B.B. Noord-Beveland. Burgemeester en wethouders van KORTGENE maken bekend, dat door hen de gelegenheid wordt o- pengesteld tot inschrijving: a. voor het innemen van een staanplaats in 1952 op de ge meentelijke sportterreinen, voor de alleen-verkoop van consumpties, verversingen, enz. Een en ander is niet van toepassing t.a.v. bijzondere sportgebeurtenissen. b. Voor het in 1952 hooien of beweiden der gemeentelijke sportterreinen. Ingeschreven kan worden voor één der drie sportterreinen of des gewenst voor twee of voor alle drie gezamenlijk. Gegadigden dienen hun briefje in te leveren voor 17 December a.s. KORTGENE, 8 December 1951. Burgemeester en wethouders voornoemd, de burgemeester, A. A. Schuit, de secretaris, Tazelaar. Burgemeester en Wethouders van WISSENKERKE roepen gegadigden op naar de per 1 Januari 1952 va cante betrekking van schoonhoudster van het gemeentelokaal te Kamperland tegen nader overeen te komen loon. Schriftelijke of mondelinge aan meldingen worden ingewacht bij de burgemeester voor of op Vrijdag 14 December 1951 tot 's middags 5 uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd, J. J. van der Maas, burgemeester. N. D. van der Heijde, secretaris. Burgemeester en wethouders van KORTGENE maken bekend, dat degenen, die menen in aanmerking te komen voor een brandstoffen- toeslag zich kunnen melden: te KORTGENE, ten gemeente huize op Dinsdag 11 December en Vrijdag 14 December des morgens van 9-10 uur; te COLIJNSPLAAT, voormalig gemeentehuis op Dinsdag 11 De cember en Vrijdag 14 December des morgens van 11-12 uur; te KATS, voormalige gemeente kamer op Dinsdag 11 December en Vrijdag 14 December des morgens van 9-10 uur. Voor een toeslag komen in aan merking gezinnen met een inkomen van minder dan f 1378.en al- Ieenwonenden met een inkomen van minder dan f 1001.— per jaar. Burgemeester en wethouders van Kortgene, de burgemeester, A. A. Schuit, de secretaris, Tazelaar. Sanapirin helpt U eraf. Koker77-41 ct De IJsclub „Ijsvermaak ons vermaak" te Kamperland roept een op, die gehouden zal worden op Woensdag 12 December 1951 om 7 uur in het café J. Wirtz te Kamperland. Als de bode met de kaarten is geweest en men deze dan weigert, zal het dubbele betaald moeten wor den. Het bestuur.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 4