De premielening is een volksvijand Onder de loupe Tot leringe ende vermaeck Alle bankzaken BURGERLIJKE STAND De kleine man de dupe! (Van onze sociaal-economische medewerker) Lang heeft de overheid geaarzeld met nieuwe maatregeleij inzake de woningnood. Die maatregelen moeten liggen op financieel gebied, want er is materiaal genoeg en aan werkkrachten is evenmin gebrek. Eindelijk is nu aangekondigd, dat er een 2<l2 °/0 premielening zal komen met daar naast een 4 obligatierekening voor degenen, die principiële bezwaren tegen een premielening mochten hebben. Er zijn tal van redenen, waarom wij deze stap ter financiering van de woningbouw ten zeerste afkeuren. Coöperatieve Boerenleenbanken „COLIJNSPLAAT" te Colijnsplaat Tel. (K 1199)-228 Postrek. 316389 „WISSENKERKE" te Kamperland Tel. (K 1107)-325 Postrek. 365567 De eigen bank in eigen hand Men weet, dat er verschillende gemeenten in ons land zijn, die reeds lang in grote geldnood ver keren. Al die gemeenten roepen om meer woningen, waarvoor zij ech ter geen cent bezitten. Het rijk ver keert ongeveer in dezelfde positie. Beide gemeenschapsorganen wrin gen zich in alle mogelijke bochten om de nodige middelen bijeen te garen. Veel gemeenten schreven dan ook leningen uit, gelijk aan die, waarmee het rijk komt aandragen. Hier stuit men direct al op een ongezonde toestand. Rijk en ge meenten gaan elkaar concurrentie aandoen om geld los te krijgen. Het succes van deze financiële operaties zal er voor het rijk of voor de ge meente sterk in negatieve zin door beïnvloed worden. Er wordt opeens een grote geldvraag uitgeoefend op een markt, die zeer krap is. Men moet zich voorbereiden op teleur stellingen, die de lening-lawine dan wel weer zal afdammen, terwijl er stellig een aantal gemeenten of het rijk van deze geldzuiger hadden kunnen profiteren. De gemeenten hebben overigens nog het meeste kans van slagen, want dan blijft het geld meer in de buurt en zijn de resultaten van de tegemoetkomende houding der be volking beter zichtbaar. Wat is een premielening? Wij spraken van een tegemoet komende houding. Inderdaad is het profijt van deze leningen eenzijdig, want de geldschieters lopen veel risico's met geringe kans op voor deel. Om dit aan te tonen willen wij eerst uiteenzetten wat nu eigen lijk een premielening is en wie er op inschrijven. Een premielening is een meng vorm van obligatielening en loterij. Men krijgt elk jaar een vaste rente van zijn geld, die in het geval van de genoemde staatsloterij f 25.— per f 1000.— per jaar zal bedragen. Bovendien worden er nog een aan tal premies beschikbaar gesteld. Elk jaar verloot men onder de obligatie houders een aantal bedragen b.v. van f 50.000.-, f 20.000.-, f 10.000.- en lager. Het teleurstellende lage rente-percentage moet worden goed gemaakt door een kans op een groot bedrag ineens. Nu is een deel van ons volk af kerig van elke vorm van loterij om overwegingen die een niet econo misch karakter dragen. Deze men sen kan men daarom niet veroor delen, want over 't algemeen wordt de demoraliserende werking van de goklust teveel onderschat. In hoge mate schaadt zij de werklust en daarmee de productiviteit. Maar ook zuiver economisch ge zien zijn er tal van bezwaren. Deze soort leningen zijn het meest in trek bij kleine spaarders omdat men hier de kans heeft om ineens een groot bedrag te krijgen. De meest draag- krachtigen prefereren een vaste hoge rente, omdat zij zeker willen zijn een bepaald inkomen te verkrijgen uit hun beleggingen en minder ge prikkeld worden door de verlok kende kans op bijvoorbeeld een halve ton ineens. De kleine spaar ders, die juist het meest behoefte hebben aan een grotere vaste rente, komen voor het grootste deel be drogen uit met een zeer lage rente. Van 't daggeld. Hier komt nog bij, dat veel van die gokkende spaarders niet eens geschikt zijn om hun guldens in obligaties te beleggen. Zij gebrui ken daarvoor dikwijls geld, dat zij alle dagen nodig kunnen hebben, zodat ze er op de meest ongelegen momenten over moeten kunnen be schikken en dan moet men direct iemand kunnen vinden om de obli gatie over te nemen. Mocht de ka pitaalmarkt op zo'n ogenblik on gunstig zijn voor verkoop, dan is men gedwongen de obligatie be neden pari, dus met verlies, van de hand te doen. Door de gevolgde foutieve lening- politiek voor de woningbouw zullen een groot aantal spaarders hun geld afstaan in de hoop daardoor spoe diger in een goed huis te wonen. Krijgt men inderdaad spoedig een huis, dan komt men tot de ontdek king, dat het geld bestemd voor de inrichting in obligaties belegd is. Pas op dat moment voelt men de teleurstelling. Het is te betreuren dat men van de zijde der overheid deze gang van zaken door de loterij prikkel tracht te bevorderen. Hoe bewust deze funestwerkende geldvraag wordt uitgeoefend moge blijken uit de opmerking van re geringszijde, dat men zal trachten deze gelden uit de consumptieve sfeer aan te trekken. Het zijn dus niet de bedrijven, waar men een beroep op doet of de banken en pensioenfondsen, maar de houders van kleine spaarsaldi. Onder deze laatsten zijn de trouwlustigen, die wat geld gespaard hebben voor meubels en stoffering, het meest geneigd om obligaties te kopen. Men redeneert dan dat men toch niet eerder ameublementen en tapijten kan kopen, voordat men een huis heeft en als er dan nog een extra premie kan komen Kleine man moet het ontgelden. De overheid zowel staat als gemeente gaat een totaal ver keerde weg op met haar woning- politiek. Waar het werkelijk ge schikte kapitaal de woningmarkt mijdt, omdat er geen kans op ren tabiliteit is, daar wordt de kleine spaarder er maar aan gewaagd. Men vraagt zich niet af hoeveel moei lijkheden men kan veroorzaken door geld te lenen van ongeschikte geld gevers. Men speculeert op onvol doende inzicht en goklust om de staat in de gelegenheid te stellen haar bouwplan te voltooien. De overheid werkt mee aan het scheppen van ondefinieerbare de moralisatie zonder dat er de ge ringste economische winst tegen over staat. Bij de huidige stand van de huurprijzen kan geen bedrag, in de huizenbouw geïnvesteerd, ren dabel zijn belegd. Deze waarheid wil men niet bekennen. Tenslotte is daar het probleem van de geldontwaarding. In de loop van de laatste twintig jaar is al menig geldschieter van de staat be drogen uitgekomen. Door de veie devaluaties zien de obligatiehouders, die nu hun vroeger uitgeleend geld terugkrijgen, slechts een derde van de waarde terug, die ze eertijds af stonden. Hoe meer schuld de staat maakt in guldens, des te aantrek kelijker wordt het om die gulden nog meer aan waarde te doen in boeten. In de laatste weken zit de lucht al weer vol devaluatiegeruchten. Wanneer de staat wil lenen van haar onderdanen, dient ze allereerst waarborgen te scheppen voor het koopkracht-behoud van haar munt eenheid. Helaas is elke vorm van staatslening in de laatste halve eeuw voor de geldschieters een zeer ris kante onderneming geworden. Dr H. R. Mes. (Nadruk verboden). Wrange historie Vorige maand was het juist 325 jaar geleden dat wij New York opkoch ten voor 24 dollar. Er bestaat nog een brief, die afkomstig is van Peter Schaghen, gedeputeerde van Holland en West-Friesland te Amsterdam. In dit document gaf deze gezant een verslag over de aankoop van het eiland Manhattan. Het is een der oudste documenten, die betrek king hebben op de stad New York. Wrang is de historie en wel zeer getaand is onze glorie. Voor een handjevol kleingeld waren wij ruim drie eeuwen geleden in staat een plek te kopen, waar zich sindsdien zoveel rijkdom heett opgestapeld, dat men nu gemakkelijk heel Ne derland zou kunnen opkopen. Onze voorouders hadden een goede kijk op de dingen, anders had men de Indianen niet juist om dit plekje grond gevraagd van het uitgebreide Amerika 1 Wij kunnen daar nu nog uit le ren. Onze voorouders zagen de toe komstige positie van hun land zeer goed in. Mogen wij dan vandaag onze ogen openen om te zien hoe wij er nu voorstaan en wat wij zul len moeten doen voor onze toe komst. Wij zullen de hand aan de ploeg moeten slaan om te vermijden dat het nageslacht van hen, die ons Manhattan verkochten, nog eens bij ons komt met hetzelfde bedrag om de gehele nederlandse staat op te kopen. Het begint er soms aardig op te lijken. (M) Tip(sy) „Ik neem een schone poetsdoek, laat uit een gietertje er wat drup pels op vallen en rol stevig voor een paar uur op alvorens te gebrui ken". Dit beste mensen, stond woor delijk in de Goede Tips Rubriek van het bekende blad Housewife. Wat wij ons nu maar afvragen is waar om die, zonder twijfel goedwillen de huisvrouw, voor een paar uur opgerold voor die poetslap gaat lig gen. Gratis? In „Contact", het blad der nijvere oranjevereniging „Oog in al" te Utrecht, vonden wij een op z'n minst naar aandoende annonce van de fa. Stamhuis„Wij geven u een gratis ritkaart als u bij ons voor f 4.- besteedt. Laat uw kinderen genie ten, zonder dat het u geld kost" Zonder dat het ons geld kost Stam huis? En die vier gulden dan, tel len die niet mee? Neb „Wat u zoekt heeft chocolaterie Ahlers" zo stond er woordelijk in de Prinsestad. Verheugd zijn we er per eerste reisgelegenheid heen gegaan, eh dochvergeefs Die boordeknoop waar we ons gèk naar zochten, had zij niet. Krasse taal Dank zij de Telegraaf weten we nu eindelijk wat het minst gewenste beroep in ons kleine landje is. Schreeuwt zij ons immers niet met een tweekolomskop toe: „Ir den Hollander„voor geen geld, 50 on gelukken, 15 doden, wil ik overweg wachter zijn"? Handig De Arbeiderspers verblijdt de mensheid enige malen per jaar met het rondsturen van haar boeken- bulletins, waarvan de inhoud zo nu en dan ons in opperste verbazing de handen naar het hoofd weet te brengen. „De vrouwenencyclopaedie helpt bij het verzorgen van huis dieren zo goed als bij het repareren van het strijkijzersnoer" Het kan niet anders of dit moet een boek met handjes zijn. Brandende kwestie In Arnhem, de stad die de afge lopen jaren al zoveel brand en ver woesting heeft gekend, hebben ze blijkbaar nog lang niet genoeg ge had naar hun zin, getuige een show- card in een étalage, ergens bij het station„Tafelaansteker f 22.50" Na de huizen, de tafels zeker? WISSEKERKE Geboren: 17 Nov. Janna Adriana, d.v. P. I. Bouterse en L. T. Gouds waard. 21 Nov. Adriana Paulina, d. v. S. A. Meulenberg en A. Verhulst. 28 Nov. Levina, d.v. J. P. de Putter en L. Bakker. 29 Nov. Jacoba Adri ana, d.v. A. P. Meulenberg en M. H. Versluijs. Ondertrouwd: 23 Nov. Marinus Kramer, 49 jr te Amsterdam en Sara Anna Kramer, 43 jr. Getrouwd21 Nov. Pieter Olivier de Smit, 67 jr en Adriana Versluis, 44 jr. Overleden: 12 Nov. Cornells Breu- re, 52 jr, echtg. van Adriana Pie- ternelia [ohanna Priester. KORTGENE Geboren: 9 Nov. PieterCornelis, z.v. Marinus Nijsse en Cornelia Bolle.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 2