NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Daarom gaat u ook naar Buijze Abr. Buijze - Kamperland De blijft hangen No. 2557 Zaterdag 8 December 1951 55e Jaargang Het is gemakkelijk en gezellig winkelen in een zaak met een zo grote sortering in kwaliteitsartikelen Steeds nieuwe aanbiedingen Deze week 2 rollen Ark's beschuit en een half pond eierkoeken van f 1.23 nu voor 95 cent Ook deze week nog een fles winterlimonade af 1.25 met een gratis glas Let ook nu op onze prachtige sortering fijne vleeswaren Steeds vers voorradig Denk steeds aan onze zegelactie Spaar zegels - Spaar guldens Beleefd aanbevelend, DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's Wie zich heeft laten wiegen op de veie woordenstromen, die er se dert het einde van de tweede we reldoorlog over internationale sa menwerking zijn geschreven en ge sproken, hij raakt onthutst, wanneer "hij de realiteit aanschouwt. Wij willen nu niet terstond ge wagen van de blijvende, dreigende tegenstelling tussen Oost en West, waaraan de parijse bijeenkomst der volken niets heeft kunnen verhel pen, wij willen onze gedachten eerst samentrekken op de vraag, wat er op het ogenblik aan houvasten aan wezig is omtrent de samenwerking van Europa. WEER ONTVANGEN een zending prima nyionkousen reeds vanaf f 4.50 in de maten 9, 9'/2 en 10. W. DINGEMANSE Tel. 255 Coiijnsplaat. Zo goed als niets. De voornemens van een economische liberalisatie van ons werelddeel zijn aan de praktijk der nationale belangen be zweken. De britse regering neemt onbarmhartige maatregelen ten aan zien van de invoer van buitenlandse waren. Nederland wordt daar zwaar door getroffen. De franse regering volgt haar spoor. Ook van politieke en militaire samenwerking zijn de europese lan den nog ver verwijderd. Er is de frans-duitse tegenstelling. De Ame rikanen willen de Duitsers bij de europese verdediging betrekken, de Fransen huiveren voor de weder oprichting van een duits nationaal leger. Zij willen een europees leger in eenheidsvorm en niet een bond genootschappelijke verdediging. Hiertegen koestert de Benelux be grijpelijke bezwaren. De kleine mo gendheden hebben te waken voor het behoud van haar souvereiniteit en zij op de eerste plaats moeten voorzichtig zijn, met het zich onder geschikt maken aan een europese overheid, die onontbeerlijk schijnt als achtergrond van een europees eenheidsleger. Er is de britse afzijdigheid. Over het plan van een europees leger heeft Engeland zich met voorbe houd uitgelaten. Men mag hoogstens op samenwerking rekenen, maar zelfs deze staat niet geheel vast. De conferentie van de Noordatlan- tische Raad, te Rome gehouden, heeft haast even weinig resultaat opgeleverd als haar grotere zuster te Parijs. Alleen vernamen wij, dat Europa in het jaar 1952 geen ver hoogde hulp voor zijn verdedigings programma van Amerika kan ver wachten. Niettemin besloot men, dat Europa in de zomer van het volgend jaar veertig divisies moet gereed hebben, waaraan Nederland zijn aandeel moet leveren. Wij kun nen dus doorgaan met belasting be talen 1 Met dit verdeeld Europa speelt Rusland zijn uitputtingsspel. Het komt hierop neer, dat het zich steeds als vredesengel voordoet, hetWes- DEZE WEEK 250 gram fijne koekjes 100 gram rumstaafjes of 100 gram toffees samen slechts 89 cent Janhagel 29 ct pi. 5 p. extra. 250 gram kransjes 49 ct. W. Dingemanse, Colijnspl. ten van aanvalszucht beschuldigt en onderwijl zich heimelijk tot de tan den wapent. „Legt uw kaarten op tafel", zo roept Wisjinski uit, „dan zullen wij de onze laten zien 1" Maar hij weet, dat dit nooit kan gebeu ren, omdat het Westen zijn weer stand verliest wanneer de ontwa pening moet worden voorafgegaan door een westelijke capitulatie en de vredestoestand niet door weder kerigheid wordt geschapen. De mist, waarin wij ons sedert het einde van de tweede wereld oorlog bevinden, is nog altijd niet opgetrokken, ondanks de eindeloze woordenwisselingen, die werden ge voerd en de milliarden, die worden uitgegeven. Het wederzijds wan trouwen is nog voor geen duim o- verbrugd en onderwijl bezwijkt Eu ropa, bezwijkt Nederland aan zijn militaire schuldenlast. Het is een ontmoedigend schouw spel, dat het eind van dit jaar ver gezelt. Een verdeeld en hijgend Eu ropa, dat nog steeds verwikkeld is in de problematiek van zijn een wording. Een geheimzinnige, met geniale sluwheid begiftigde macht in het Oosten, die zijn prooi ver zwakt door een stelselmatige oor logsdreiging, voor zij haar slag zal slaan. De enige hoop op het behoud van de vrede ligt in het bewustzijn, dat ook aan de andere zijde van het ijzeren gordijn moet leven, dat in een komende oorlog niemand zal winnen, zodat het vaststaat: hij geeft voor niemand een oplossing. Die hoop bestaat, maar waarom moet dan de hele wereld lijden aan een hersenschim Aan ons de taak, het hoofd koel te houden. De enige wijze om aan de gevaren van deze tijd het hoofd te bieden is, zich niet vast te klem men aan schone wensen en ideo logieën, alvorens men de nuchtere werkelijkheid onder het oog heeft gezien. Bazar Wissekerke Willen degenen, die voor de ba zar vet hebben gegeven, het lege materiaal aan de pastorie terug halen? Zondagdienst artsen. Zondag a.s. doen dienst dr Janssen en dr 'tHart. Mogen wij uw bruidsbouquet, bloemenmand, bakjes, grafkransen, graftakken verzorgen. Bestel vroegtijdig uw kerstboom, alle maten verkrijgbaar. L. de Waal, Coiijnsplaat.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1