Sint Nicolaas inkopen Sint Nicolaas nadert Papierprijs stijgt tot ongekende hoogte PREDIKBEURTEN Dankbetuiging Wed. L. Kempe Alle bankzaken Coöperatief SLABBEKOORN KORTGENE •m AANBESTEDING worden aanbesteed Dinsdag gesloten. Regelmatige SftUZkuiq, is hei behoud Oan uuJ Uagen. G. AT. Augustijn dagmeisje gevraagd Uitslag verloting Sint Nicolaas Het 12-voudige van voor de oorlog. De directie der papierfabrieken N.V. Van Gelder Zonen, de enige fabrikanten van krantenpapier in ons land, heeft medegedeeld, dat de enorme stijging van de houtprijs (ongeveer 100% vergeleken met de prijs van een jaar geleden) een gro te verhoging van de papierprijs noodzakelijk maakt. Het kranten papier gaat per 1 Januari ruim f 0.84 per kilo kosten, hetgeen bij een hui dige prijs van f 0.63 een prijsver hoging betekent van 33%. Deze prijsverhoging is het gevolg van een nieuw contract van Finland met de Nederlandse papierindustrie. De prijs van hout, de grondstof voor het papier, wordt daarin verhoogd van plm. f 49.— tot f 95.— per kubie ke meter. De prijs van het kranten papier is, wanneer op 1 Januari de ze prijs van ruim 84 cent per kilo een feit wordt, in één jaar tijds precies verdubbeld. Voor de oor log kostte krantenpapier 7 ct per kg. Van geen enkele andere grond stof is het ons bekend, dat de prijs op heden de twaalfvoudige is van die van vóór de oorlog. Dat de nieu we prijsverhoging de krantenuitge verijen voor grote problemen stelt, behoeft geen betoog. Ook in het buitenland worstelt men met deze moeilijkheden. In Denemarken b.v. heeft men reeds 27 dagbladen moe ten stopzetten. Vrijdag jl. zijn de verschillende persorganisaties in spoedvergadering bijeen geweest om de toestand on der ogen te zien. Daarbij kwam naar voren, dat de krantenbedrijven alléén, deze nieuwe verhoging niet kunnen dragen te meer daar binnen kort nog andere verzwaringen van het bedrijfsleven zijn te wachten. Een verhoging van de abonnements- en advertentieprijzen werd dan ook onvermijdelijk geacht. Zodra wij van onze organisatie nadere mededeling ontvangen, zul len wij onze lezers-adverteerders op de hoogte stellen van de be sluiten die te dien opzichte geno men zijn. De collecte voor het Protestants Interkerkelijk Thuisfront te Colijn- splaat heeft opgebracht f 180. Zondagdienst artsen. Zondag a.s. doen dienst Dr L. P. Maas en Dr V. 't Hart. Etalagewedstrijd Colijnsplaat. Het ligt in de bedoeling op Co lijnsplaat een etalagewedstrijd te organiseren. Deze etalagewedstrijd, waarbij het publiek zijn inzicht be treffende een bepaalde etalage ten beste zal mogen geven, wordt ge organiseerd door de middenstands vereniging te Colijnsplaat. De deel nemende winkeliers hebben gemeend deze attractie te moeten geven in de Sint Nicolaasweek, omdat juist in die tijd haast een ieder in de weer is grote of kleine Sint Nico- laasgeschenken te kopen, waarbij in alle etalages wordt gezocht naar datgene wat men graag hebben wil. Ook de winkeliers krijgen door die wedstrijd de kans hun etalage zo verkoopkrachtig te maken, dat het winkelend publiek hun zaak niet ongemerkt voorbij zal gaan. Al met al mag deze etalagewed strijd als een gezonde uiting van middenstandsactie worden aange merkt, die ook door bet publiek op prijs zal worden gesteld, daar aan deze wedstrijd waardevolle prijzen verbonden zijn. Algemen Vergadering Z.L.M. Door de grote toevloed van ad vertenties kunnen wij het verslag van de algemene vergadering van de kring Noord-Beveland der Z.L.M. niet opnemen. In verband met een uitspraak van ir M. A. Geuze op deze vergadering, wijzen wij u op het volgende: Prijswijziging der australische gerst Naar ons wordt medegedeeld zal de door de nederlandse regering aangekochte partij australische gerst niet op de markt verschijnen tegen een prijs van f 36.c.i.f. Rotter dam, doch f 39.— c.i.f. Rotterdam. Herat. Gemeente Colijnsplaat. A.s. Woensdag 10, 2 en 6 uur ds F. Dieleman van Yerseke. Oud. Geref. Kerk Colijnsplaat. Zondag 10, 2.30 en 6.30 uur ds Hennephof en Dinsdag idem dank stond. Oud-Geref. Kerk Kamperland. Donderdag 29 Nov. 7 uur, dhr Ijselstein. Het bestuur van de Oranje vereniging Wissekerke geeft met leedwezen kennis, dat op 12 November 1951 plotseling is overleden, hun geachte voor zitter, de heer C. Breure, in de leeftijd van 52 jaar. Namens het bestuur. Wissekerke, November 1951. Hiermede zeg ik, mede namens de familie, hartelijk dank voor de vele blijken van deelneming, be toond bij het plotseling overlijden van mijn geliefde man, de heer Arent Hemmo Bosscher. Uit aller naam, M. A. Bosscher - Israël. Terneuzen, November 1951. Willem de Zwijgerlaan 40. Bij deze breng ik mijn hartelijke dank voor de vele blijken van be langstelling op mijn 90ste verjaar dag ondervonden. Wed. A. Verburg- Hoogerheide en familie. Kortgene, November 1951. De burgemeester van Kortgene deelt mede dat op Dinsdag 27 November a.s. te 15.00 uur, ten gemeentehuize door dokter H. janssen gelegenheid zal worden gegeven tot kosteloze inenting tegen pokken van kinderen beneden 2 jaar. Kortgene, 22 November 1951. De burgemeester voornoemd, A. A. SCHUIT. Voor uw zijn wij ruim gesorteerd in chocolade- en suikergoedfiguren chocoladeletters enz. enz. in alle prijzen en alles met Kroontjes Beleefd aanbevelend, Colijnsplaat Coöperatieve Boerenleenbanken „COLIJNSPLAAT" te Colijnsplaat Tel. (K 1199)-228 Postrek. 316389 .WISSENKERKE" te Kamperland Tel. (K 1107)-325 Postrek. 365567 1 jr 2 jr Kinderdirectoirs tot 12 jaar 99 cent Trainingsbroeken 2'/a jr 3 jr 4 jr 5 jr 6 jr 2.25 2.60 2.90 3.25 3.60 3.95 4.25 Herenhemden, maat 5, korte mouw f 2.20 Je adres voor een nuttig en blijvend Sint Nicolaas cadeau in lederwaren zoals: portemonnaies, portefeuilles, school-, reis- en boodschaptassen, reisnécessaires, padvindersriemen enz. is en blijlt Schoenhandel Van Halst Kortgene VASTE PR II ZEN EN SLABBEKOORN LEVERT DE MANUFACTUREN N3ZflHd 31SVA Laat ons u helpen! Weer ontvangen: Gestikte dekens 160 x 210 a f 28.75 Gekleurd flanel f 1.60 per meter Nylons f 4.75 Zakdoekjes in grote sortering Handschoenen zeer voordelig enz. enz. P. M. Bouwense Zoon Kortgene Namens het gemeentebestuur van Kortgene (N.-Bvl.) zal door onder getekende op 10 December a.s. ten gemeentehuize, des v.m. 11 uur, in het openbaar het verbouwen van de openbare lagere school c.a. te Co lijnsplaat. Bestek en tekeningen zijn na be taling van f 10.— (per post f 10.50) verkrijgbaar bij de Directie Centrale Dienst Bevelanden, gevestigd Dorps straat E 149 te's-Heer Arendskerke (Tel. K 1106 - 217). Restitutie al leen aan inschrijvers tot en met de dag na de aanbesteding f 7.50 per ongeschonden stel. De Directeur C.D.B., J. H. Valk. J. P. Schippers, Colijnsplaat. Garagebedrijf, Kortgene Met Sint Nicolaas fijn wit en bruin speculaas, chocolade- en suikerbeestjes, chocoladeletters en -figuren, peperbollen 16 cent per ons. Beleefd aanbevelend, Wed. C. Verburg - Kramer Kamperland Steeds voorradig: Stokvis Zoutevis Bokking Haring en mosselen in 'tzuur Alles met Kroontjes Beleefd aanbevelend, WED. L. KEMPE COLIJNSPLAAT Met Januari een bij P. G. A. DE LANGE, „Molen- zicht", Wissekerke. muziekvereniging E.M.M. Kortgene Lot no Prijs no Lot no Prijs no 11 18 343 21 22 15 367 5 60 6 368 23 130 26 407 16 138 9 496 4 169 14 534 22 181 25 659 20 191 24 711 12 201 19 743 3 209 11 835 10 237 1 936 8 245 7 967 2 270 17 983 13 Prijzen af te halen in café „Ha- venzicht Kortgene. Kleine geschenken zijn ook een welkome verrassing. Komt zien! Kijken kost niets Kopen kost geld Joh. Verburg Kamperland

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 2