difitl Wilt U van de komende winteravonden genieten WNfitïWjZ Alle bankzaken Lezers hanteren de pen zonder dat U daarvoor buitenshuis moet gaan 7 Schaft U dan een Erres-televisietoestel aan Firma J. Verburg Zonen, Colijnsplaat Coöperatieve Boerenleenbanken „COLIJNSPLAAT" „WISSENKERKE" te Colijnsplaat te Kamperland Tel. (K 1199)-228 Tel. (K 1107)-325 Postrek. 316389 Postrek. 365567 Gireert zonder kosten via Uw eigen bank Naar aanleiding van het artikel in uw blad van 3 November j.l. van dr Ritter, betreffende de britse ver kiezingsuitslag, ben ik zo vrij het volgende op te merken. Om te be ginnen moet ik hem gelijk geven, als hij beweert, dat de tegenstan ders van de socialistische gedachte de vlag niet te ver moeten uitste ken na de „nederlaag" van Labour, want het socialisme is nog een grote macht in Europa. Inderdaad is het socialisme nog een grote macht en ik ben er van overtuigd, dat hij gerust het woordje „nog" weg had kunnen laten. Het zal wel een grote macht blijven. Dat de socialisten aan grote critiek blootstaan, och, dat was te voor zien. De geschiedenis heeft zich ook nu weer herhaald. Toen de eerste wereldoorlog was afgelopen, riepen de duitse macht hebbers om een socialist als rijks kanselier. Een socialist alleen zou in staat zijn om de massa in het rechte spoor te houden, was het motief. Toen na de tweede wereld oorlog half Europa in puin lag, werden de socialisten wederom ge roepen om mee te regeren. Zelfs zonder dat ze bij algemene verkie zingen gekozen waren. Het kabinet Schermerhorn-Drees is hier een sprekend voorbeeld van. Er werd niet gevraagd of ze christelijk wa ren of ze niet te rood waren. Niets van dit alles. In woelige tijden wor den zij uitgenodigd om de zaak op de been te helpen zetten. Om puin te ruimen zijn ze goed genoeg. Vanzelfsprekend moesten er naast populaire ook onpopulaire maatre gelen worden genomen. Dat spreekt vanzelf. Een totaal verarmd en uit geplunderd land opbouwen zonder belastingen te heffen gaat niet. Dat zouden zij, die zich zo graag des kundigen noemen, ook niet geflikt hebben. Sociale voorzieningen tref fen ten behoeve van de minst draag- krachtigen was ook nodig; niet al leen om de arbeidsvrede te bewa ren, maar ook en vooral omdat de arbeiders hier recht op hebben. (Dat deze voorzieningen gewaardeerd worden is gebleken op hetN.V.V.- congres. Daar heeft minister Lief- tinck donderende ovaties gekregen). Toen het puin een beetje opge ruimd en de opbouw in buitenge woon snel tempo geschiedde, kwa men er gauw andere liefhebbers om te regeren. De aanvallen op de so cialisten namen in hevigheid toe. Als Nederland noodgedwongen een enorm leger moet vormen en daarvoor dientengevolge belasting moet betalen, krijgt Lieftinck de schuld. Zeer velen gaan accoord met een waanzinnige bewapening, maar ze hebben liefst dat een ander het geld betaalt. De na-oorlogse regeringen hebben met ontzaglijke moeilijkheden te kampen gehad. Moeilijkheden waar de vooroorlogse regeringen op geen stukken na mee te maken hadden. O.a. de woningnood. Minister In 't Veld wordt aangevallen omdat hij geen genoeg woningwetwoningen kan bouwen van f 9.000.— per stuk. Waren de regeringen voor de oor log een beetje actiever geweest, toen een flinke arbeiderswoning f 1800.— kostte en we ca 400.000 werklozen hadden, dan was de wo ningnood nu niet zo groot geweest. Het plan van de arbeid van irVos werd echter als een onding gene geerd. De Labour-regering in Engeland kreeg ook een onaangenaam erfe nisje op te knappen. Er moesten veel onpopulaire maatregelen ge nomen worden. Verschillenden pro beren het nu weer eens met de con servatieven. Toch zou bij een ander kiesstelsel de Labour-regering aan het bewind zijn gebleven. Zij haalde meer stemmen dan ooit tevoren. Zelfs plm. 200.000 meer dan de con servatieven. (Dit wordt bij de te genstanders van de socialisten nog al eens „vergeten" er bij te ver melden). Hieruit is duidelijk op te maken dat Labour een aanhang heeft zoals zij nog nimmer heeft gehad, ondanks veel onaangename maatregelen die zij heeft moeten nemen. Hier vormt het socialisme een zeer grote macht. Laten wij vurig hopen dat wij voor een nieuwe oorlog gespaard blijven. Maar als er weer een der gelijke ramp over ons komt, en als de vrede dan weer getekend wordt, dan is het niet moeilijk om te voor spellen dat er geen liberaal geroe pen zal worden om een regering te vormen. Dan zullen de puinruimers weer uit dezelfde hoek komen. Kortgene. A. Welieman. IRRES RADIO Stichting „Pension-Tehuis Noord-Beveland" Verleden week werd in „De Stads- wijnkelder" een bijeenkomst belegd voor het definitief in het leven roe pen van een Stichting „Pension- Tehuis Noord-Beveland". Een algemeen bestuur werd sa mengesteld met als voorzitter de heer P. J. Bom, Colijnsplaat. Het stichtingskapitaaal werd ge fourneerd door mevr. Bom, (initia tiefneemster) te Colijnsplaat. De voorzitter deed verschillende mededelingen inzake de plannen voor de bouw van het tehuis. Ver volgens werden de ontwerp-statu- ten in behandeling genomen Deze werden door de vergadering goed gekeurd. De Stichtingsacte werd ter vergadering gepasseerd ten over staan van notaris J. J. W. Klop te Kortgene. Hiermede was de oprich ting van de stichting een feit. De secretaris-penningmeester deed ver volgens mededeling van het feit, dat verschillende personen reeds tot een aanzienlijk bedrag hadden in geschreven op het benodigde bouw- kapitaal. Onder dankzegging aan de aanwe zigen sloot de voorzitter hierna de vergadering. Zoals reeds eerder werd mede gedeeld zal het tehuis waarschijn lijk worden gebouwd op het terrein, gelegen in het nieuwe uitbreidings plan der gemeente Kortgene. ERRES RADIO ERRES RADIO U kunt bij ons eerst een demonstratie bijwonen alvorens U een besluit neemt. Ook hebben wij in „De Stadswijnkelder" te Kortgene een televisietoestel geplaatst, waar U elke Dinsdag- en Vrijdagavond een uitzending kunt bijwonen. Een jaar geleden ontvingen wij reeds de kleine experimentele televisiezender uit Eind hoven, zodat wij nu over een ruime praktijk-ervaring beschikken en kunnen U daarom een prima beeldkwaliteit verzekeren. Gaarne geven wij vrijblijvend alle Inlichtingen en deskundig advies. Ook in radio's zijn wij ruim gesorteerd. Tel. 266 ERRES RADIO ERRES RAPID

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 2