Vrije economie heeft overwonnen Interlock heren broeken De Goedkope Simon Westerse wereld bleek bestand tegen de koreaanse krachtproef Alle bankzaken Gebreide dames lijfjes De Goedkope Simon Bij het eerste kuchen D&MPQ-PASTILLES voorkomen erger PREDIKBEURTEN Oud Geref. Kerk Kamperland. Ook onze afdeling kleinmeubelen is weer met de nieuwste model len aangevuld, zoals rooktafels, bloemtafels, kapstokken, lectuur bakken, borstelhangers, spiegels. L. TANGE WISSEKERKE voor niet mag worden gebruikt. Het blijft onaangenaam. Nog onaangenamer is dat er steeds meer reclamezinnen door de aether dringen. Onlangs was er de onpret tige geschiedenis van de zgn. ant- woord-man, die als een spreekbuis voor de E.C.A. door de Marshall hulpinstanties zou zijn gesalarieerd. De laatste tijd meent men ons via de microfoon bij herhaling te moe ten vertellen, dat het bier zo best is, dat de groente nog beter is en dat bepaalde fabrikanten zulke goede schoenen maken. Wat heeft dit al les te betekenen? Is onze luister bijdrage zo laag? Hebben de om roepverenigingen zo weinig leden? Zijn de radio-tekorten zo groot dat men reclame-bijdragen niet kan ont beren Wij hopen dat de radio-autori teiten ons zullen vertellen of er re clame gemaakt moet worden en of deze betaald wordt. Deze reclame dient te worden afgeschaft. Wij willen door de radio voorlichting ontvangen en ontspanningsprogram ma's en geen voorschriften betref fende aankoop van onze kleding, schoenen en levensmiddelen. (M) lang model f 3.95. Klokstraat 21, Goes (Van onze economische medewerker) Deze tijd kenmerkt zich opnieuw door een grote vloed van westelijk pessimisme. In de jaren toen wij Indië prijsgaven voelden wij dat in Ne derland zeer sterk doch bij het voortgaan der jaren helen alle wonden. De kwesties Perzië en Egypte beroeren ons niet direct doch zij beïnvloe den onze stemming ten opzichte van de toekomst voor de westelijke landen in ongunstige zin. Dat kan fatale gevolgen hebben voor ons e- conomisch leven en toch is daar veel minder reden voor dan wij wel licht vrezen. Er zijn naast de pessimistische verschijnselen ook nog op timistische factoren te noemen. Trachten wij ons een beeld te vormen van de economische toestand van ons land dan hoort men ook niets dan klaagzangen. Er is reden voor. Wij kunnen wel opnieuw gaan wijzen op de fantastische belastingdruk, op het gebrek aan kapitaal voor investering, op de slechte woningtoe standen en de gedaalde koopkracht, maar dat is alles overbekend. Het is waar dat wij er nog slecht voor staan maar dat was vijf jaar geleden niet minder het geval. Toen stonden wij met een verlamd pro ductieapparaat, een volkomen gedes organiseerd arbeidsaanbod en zon der defensie volkomen hulpeloos. Wij hebben de hand aan de ploeg geslagen en op bijna elk genoemd terrein is er fantastische vooruitgang gemaakt. Er zijn nog zwakke plek ken, men denke aan leger en vloot en de positie van de gulden maar overal is er sprake van vooruitgang. De politiek van schijnwelvaart heeft in het verleden de werkelijk heid maar al te zeer verdoezeld en nu wij door tal van onpopulaire e- conomische maatregelen eigenlijk eerst goed gaan beseffen hoe erg de realiteit wel is, nu zijn er toch nog meevallers aan te wijzen. De po sitie van onze munt is slecht, maar beter te noemen dan na de oorlog toen er sprake was van een opge blazen monetair beeld. De gulden ligt zeker nog niet vast in de markt, maar wij zijn veel minder gezon ken dan wij ooit verwacht hebben. De grootste meevaller voor West- Europa na de oorlog is de Mar shallhulp geweest en de grootste te genvaller kunnen wij de kwestie Korea en haar gevolgen noemen. Juist op het moment dat de ameri- kaanse economische hulp zijn wel dadige invloed zou doen gelden gin gen wij na de stapjes voorwaarts weer mijlen terug. De politieke te genstanders van het Westen zagen zich de winst, die zij in een ge- desillusionneerd werelddeel konden boeken ontgaan en hadden er be lang bij het westen onderspanning te zetten om langs die weg haar ondergang te bewerkstelligen. Vuurproef doorstaan. De fantastische druk ontstaan door de herbewapeningsprogramma's na het uitbreken van de oorlog op Korea is een krachtproef voor de westerse economie geweest. De vrije wereld heeft die proef glansrijk doorstaan. Men denke terug aan de geweldige prijsstijgingen, die in het laatste jaar zijn voorgekomen. De lonen moch ten niet evenredig omhoog gaan anders zou het geld zijn functie als ruilmiddel hebben verloren. De e- conomische chaos zou dan het ge volg zijn geweest. Wij zijn misschien in de laatste maanden teleurgesteld geweest o- ver de vertraging in ons economisch herstel. Wij moeten daarbij beden ken welk een zorg en inspanning ervoor nodig zijn om naast het standhouden van een zeker mini maal welvaartspeil ook nog een be wapening te financieren en uit te voeren, die in omvang en kracht in de geschiedenis nog nooit is voor gekomen. En dit alles gebeurt na dat ons werelddeel juist uit de grootste vernietigingsperiode uit zijn bestaan is ontwaakt. In dit najaar kunnen wij consta teren dat het zwoegen der weste lijke landen niet vergeefs is geweest. De elastische draden, die tezamen de economische organisatie van West- Europa en Noord-Amerika vormen, zijn tegen de hoogste spanning be stand gebleken. Deze conclusie trekken wij uit de economische verschijnselen, zo als wij die thans kunnen waarne men. Daar is het gevaarlijke prijs vraagstuk, barometer van de schaars te. In Amerika heeft men de abnor male aankopen gestaakt. Het publiek koopt geen extra hoeveelheden kle ding en voedsel meer. De prijzen van tal van artikelen hebben hun hoogtepunt bereikt en zakken zelfs al weer. De concurrentie-strijd is op alle terreinen van het zakenle- Coöperatieve Boerenleenbanken „COLIJNSPLAAT te Colijnsplaat Tel. (K1199)-228 Postrek. 316389 „WISSENKERKE" te Kamperland Tel. (K 1107)-325 Postrek. 365567 Spaart bij uw eigen bank ven in volle gang. Weliswaar is er nog dagelijks strijd in de V.S. om het inflatie spook buiten de deur te houden maar men is met het nemen van tegenmaatregelen nog lang niet aan het eind van zijn latijn. De overgrote vraag naar arbeids krachten beweegt zich langzaam in meer normale banen en hoe gunstig de full-employment ook mag zijn, de opwaartse ioondruk mag nooit zo sterk worden dat zij een mone taire ineenstorting kan veroorzaken. Toch wordt ook in de V.S. nog ge weldig geklaagd over het „dure le ven". Niettemin wordt er aan de overzijde van de oceaan flink ge spaard want de omzetten in de de tailhandel dalen er, het overig ver bruik neemt niet toe en aan loons verlaging denkt geen werkgever of arbeider. Er is dus sprake van wel vaart, al zal de prijsdaling waarvan nog weinig te zien is zijn invloed in korte tijd doen gelden. De da ling van de grondstofprijzen is nog onvoldoende doorgewerkt om er de gemiddelde burger in zijn inkomen iets van te doen voelen. Prijzen gaan zakken. Wat betekent dit alles voor Ne derland? Vanzelfsprekend zal de langzame daling en de stabilisatie der grondstofprijzen een weldadi ge invloed uitoefenen op het budget van de consumenten. Wij zullen echter direct nog niet kunnen spre ken van een geringere spanning tus sen inkomsten en uitgaven. Ook moet de prijsdaling eerst langzaam kunnen doorwerken. Naast de ver mindering van bepaalde uitgaven komen in de wintermaanden ook tal van andere kosten, die men in de zomer niet heeft, zodat er in de eerstkomende maanden nog een gro te druk op elke huishoud-begroting mag worden verwacht. Overigens luwt ook in Nederland de consumptiewoede. Gedeeltelijk wordt dit veroorzaakt door het uit geput raken van spaarsaldi, zodat men wel gedwongen wordt de ver teringen te beperken. Anderzijds prikkelt het steeds dalend saldo op de spaarbankboekjes tot hernieuw de inspaning om dit cijfer weer eens te doen stijgen. Het dalend cijfer van de omzetten in de détail- handel heeft naast de schaduwzij den voor de betrokken handelaren ook goede kanten voor de ontwik keling van de volkswelvaart in zijn geheel. De werkloosheid in enkele sec toren zal de verschuiving van pro ductie naar bepaalde bedrijfstakken, waarvan grotere productie wordt gevraagd, versnellen, zodat het e- conomische beeld van het land zich langzaam in zijn aankleding zal gaan richten naar een stoestand, van waar uit naar verhoging der welvaart kan worden gestreefd. De vermindering der economische spanning in Ameri ka tenslotte mag ons hoop geven dat men nu meer aandacht kan be steden aan de europese armoede. Veel zal daarbij afhangen van de gevolgde handelspolitiek. Tracht men in Amerika de volkswelvaart te vergroten ten koste van Europa, dan ziet het er somber voor ons uit. Men zou daar in het land van Truman zelf de nadelige invloeden op de duur van ondervinden, zodat een dergelijke op kortzichtigheid ge gronde gedragslijn niet mag worden verwacht. Het belangrijkste is wel dat de westelijke wereld er opnieuw in ge slaagd is aan te tonen welk een fantastische kracht er schuilt in en op particulier initiatief en zoveel mogelijk op vrijheid gebaseerde pro ductiewijze. Er is niet alleen spra ke van een succesvolle strijd tegen armoede en gebrek maar ook van een economische overwinning op overdreven collectivisme. Dat geeft ons moed. Dr H. R. Mes. met en zonder mouw f 2.69, f 2.95. Klokstraat 21, Goes Donderdag 8 November dankdag 10, 2.30 en 6.30 uur Ds Mieras. Zondagdlenst artsen. A.s. Zondag doen dienst Dr Janssen en Dr Bruynzeel. Verloofd Lena Boot en Geurt Blankenstijn Kortgene, Voorstraat 34 Middelburg, O.-Vlissingseweg 4 7 November 1951. 1856 - 1951 Vandaag, 3 November, is het de dag dat onze vader, be huwd-, groot- en overgroot vader Gijsbrecht Kramer zijn 95ste verjaardag hoopt te herdenken. De bewoners van „Rustoord" hopen dat hij nog een poosje bij hun mag blijven, dit is ook de wens van alle kinderen, klein en achterkleinkinderen. Colijnsplaat, November 1951. Op 29 October werd na een korte ongesteldheid van ons weggenomen, onze geliefde broeder, behuwdbroeder en oom, de heer Pieter van der Weele, in de ouderdom van ruim 72 jaar. Familie Van der Weele. Colijnsplaat, October 1951. De begrafenis heeft plaatsge had op Donderdag 1 Nov.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 2