NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD De britse verkiezingsuitslag Onder de loupe Nd. 2552 Zaterdag 3 November 1951 55e Jaargang Krimpvrije jaegerwol Nog een vraag Flinke lakens, kant en klaar voor f 6.98 Een lezer uit Utrecht schrijft ons: DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's door dr P. H. Ritter De beslissing waarnaar niet slechts het britse volk heeft uitgezien, maar die millioenen buiten Engeland in spanning hield, is thans gevallen. De wind waait van rechts, zij het, dat de oppositie een belangrijke macht blijft vormen. Van alle europese democratieën bleek de britse het meest proefhou dend. De democratie mist haar doel, wanneer zij niet langer een wor steling der meningen en een ge zonde wisseling tussen de machts posities der grote partijen te aan schouwen geeft. Als zij verstart, gelijk in Nederland te vrezen is, of als zij haar vermogen tot samen binding, haar regeerkracht gaat ver liezen, gelijk in Frankrijk, dan faalt zij. Democratie kan niet leven zon der gebondenheid aan de adem des volks; het is de levende, de wis selende, de groeiende volksovertui ging, waaraan zij haar waarde ont leent. Democratie die politiek spel wordt en democratie, die in onver anderlijke staatkundige figuren gaat bevriezen, mist haar effect. Wij geloven, dat ook zij, wier gezindheid meer in de richting van „Labour" ligt dan in die der con servatieve partij onze opvattingen kunnen delen. Een nederlaag, vooral een geringe nederlaag als de britse partij van de arbeid heeft te boe ken, staalt de gelederen, heeft ten gevolge dat men zich op het prin cipiële standpunt terugtrekt, zij brengt die zuivering, zonder welke een politieke groep versterft. Het verschijnsel dat deze britse verkie zingen heeft begeleid: dat de nei ging der Labour-kiezers naar uit gesproken principiële candidaten uitging, betekent winst voor de so cialistische gedachte. Daarom moe ten zij, die de socialistische gedachte weerstreven de vlag niet te ver uit steken. Behoedzaamheid en waak zaamheid zijn noodzakelijk, want het socialisme is nog een grote macht in Europa. Wat heeft het britse volk bewo gen opnieuw zijn kans te geven aan de oude Churchill? Het besef der critieke positie, waarin het britse wereldrijk zich bevindt. Overwegin gen van binnenlandse politiek wer den op de achtergrond gedrongen, nu het rijk wankelt. En dit is een stelselmatige en onveranderlijke ka raktertrek van het britse volk: als het belang der natie aan de orde komt, verdwijnen alle particularis- Zojuist ontvangen zending gezondheids- onderkleding. Prima kwaliteit en krimpvrij. W. Dlngemanse Tel. 255 Colijnsplaat tische groepsverlangens. De britse volkswil treedt nimmer buiten het nationaal verband en de meest re volutionaire stromingen onthouden zich van een défaitisme, waaraan andere democratieën zich overgeven. Twee voorbeelden mogen deze stel ling bewijzen: de krachtige maat regelen van de afgetreden „Labour"- regering in Egypte en de volmaakte onmacht van het engelse cömmu- nisme. Bij de netelige positie waarin de britse natie zich bevindt, heeft zij de uitspraak gedaan, dat zij haar vertrouwen stelt in de man die haar tot de overwinning heeft geleid en tot de grootsten behoort, zo niet de grootste is der thans levende staatslieden. Een engels dagblad heeft Churchill beschuldigd van oor- logshitserij. De engelse kiezers heb ben het antwoord gegeven op die beschuldiging. Zij hebben het ver standig ingezien, want Churchill zal de vrede zijn kans geven en niet ten oorlog voeren. Hij weet wat een oorlog is en zijn gezag in de we reld zal de internationale verhou dingen gunstig kunnen beïnvloeden. Hij is niet slap, maar hij is ook niet dom. De britse verkiezingsuitslag werpt een vraag op, die voor de wereld politiek uiterst bijkomstige beteke nis heeft, maar die ons, Nederlan ders, bijzonder belang inboezemt. Welke invloed zal de wijziging in het britse bewind hebben op de in een nabij verschiet liggende neder- landse verkiezingen? De nederlandse democratie bergt een gevaar in zich, dat tegengesteld is aan dat van de franse. In Frank rijk te korte, in Nederland te lange regeringen. Het conservatisme van onze volksaard, of het nu van rechts of van links komt, en de funeste werking van onze evenredige ver tegenwoordiging belemmeren het functioneren van de adem des volks in de politiek. De groei, de wisse ling der volksovertuiging vindt in de nederlandse machtsverhouding te weinig weerspiegeling. Wij beschik ken niet over een eenvoudig partij schema als de Engelsen. Onze hui dige oppositie is meer in zichzelve verdeeld dan bij de critieke toe stand des lands geoorloofd is. De overgangsprocessen gaan hier trager. En men is hier geneigd door lijmen en lappen, door opneming van oppositionele elementen in de regering de gezonde kracht der po sitieve beginselstelling te verzwak ken. Wij missen onder onze staats lieden, figuren die tot de volksver beelding spreken. Een ook bij zijn tegenstanders geziene figuur als die van wijlen dr Colijn zoeken wij te vergeefs. Men gaat te ver, wanneer men uit de veranderde situatie in Enge land onmiddellijke gevolgtrekkingen maakt ten aanzien van de neder landse politiek. Toch zal de engelse wending haar psychologisch effect niet missen. Ook hier heerst bij ve len het gevoel, dat het land in ge varen verkeert en dat alleen een krachtige wijziging van beleid, de redding kan brengen. Daarbij spreekt de overwinning van Churchill tot veler verbeelding. Hij (en dus ook zijn richting) is ais het ware de plaatsvervangende krachtgestalte, om welke de gevoelens zich groe peren, bij gemis van een sprekende persoonlijkheid in het eigen volk. Men mag de zielkundige invloed van het wederom actief worden van een figuur als Churchill op de ge stemdheid van heel Europa niet onderschatten. Er bestaat dus grond voor de voorspelling, dat de koers zich ook hier gaat wijzigen. Hetgeen in de Katholieke Volkspartij aan het ge beuren is, geeft een aanduiding. Wij leven, na de uitspraak der britse verkiezingen, in een moment van kentering. f 1.95 per ons-knot. De Goedkope Simon Klokstraat 21, Goes Nu de Oostachterweg bestraat is komen vele bewoners van deze Achterweg tot de ontdekking, dat de nieuwe straat veel hoger ligt dan hun straatjes en tuintjes vóór de woning. Waar moeten die mensen met het te verwachten hemelwater blijven Afgevoerd naar de straatkolken kan het door die verhoogde straat niet meer. Een inwoner van Wissekerke. (geschikt voor 2-persoons). De Goedkope Simon Klokstraat 21, Goes In het Noord-Bevelands Nieuws- en Advertentieblad stond Zaterdag j.l. een rubriek onder de titel: „Tot leringhe ende vermaeck". Mijn com plement, ik heb het met genoegen gelezen. Toch behoeft men niet in andere kranten te gaan zoeken naar mooi opgestelde advertenties en dergelijke. Onder andere vind ik in het stuk „De Noord-Bevelandse Brug" deze leuke zin: „Immers, de man zonder luxe DEZE WEEK 250 gram koekjes 100 gram toffees of of 150 gram bruidsuikers samen voor 85 cent. Bruin speculaas 49 ct p. 250 gr. en 10 z. extra. W. Dingemanse, Colijnspl. wagen kan dan ook regelmatig en op elk gewenst tijdstip naar de overkant, wat van groot belang is, bij plotseling opkomend ziekenver- voer". Het lijkt mij echter dat de man met luxe auto nu ook niet op elk gewenst tijdstip naar de over kant kan. Uit „Grondonderzoek": „Het beantwoorden van deze vraag is niet moeilijk, als we bedenken, dat een plant zijn voedingsstoffen met de wortels uit de grond op neemt". Dit verbaast mij erg daar ik nog nooit plantenvoedingsstof- fen met wortels eraan heb gezien, misschien iets nieuws? Uit „Onder de loupe": „Men komt nu met een bescher mende regeling aandragen, die alle klagende slagers de mond moet snoeren, maar die overigens waar deloos is". Het lijkt mij een gekke bezigheid als je een regeling moet dragen, want dat moet „men" toch doen. Ook is het mij opgevallen dat de straten van Wissekerke in le vensgevaarlijke toestand verkeren. Ja, tegen de winter krijg je altijd veel zieken. Overigens is het mij niet duide lijk dat de straatlantaarns een half uur later aan moeten, als het dan toch nog licht genoeg is. U ziet dus dat ~zo'n vermakelijke rubriek toch nog leerzaam is, wat overigens toch ook de bedoeling is, zoals uit de titel blijkt. Noot van de uitgever: Wat ik er nog meer in zie: dat dit blad, ook door Noordbevelanders ver bui ten hun eiland, niet alleen gelezen wordt, maar ook letterlijk gespeld. Goed nieuws dus voor heren ad verteerders 1 Onaangenaam. Radio-luisteraars worden tegen woordig regelmatig verrast met al lerlei reclames. De omroepvereni gingen vermoeien ons dagelijks met aankondigingen over op handen zijnde tournee's en te verwachten gezellige avondjes. Dit is begrijpe lijk omdat ieder tenslotte de hem ten dienste staande wegen zal be wandelen om zijn doel te bereiken. Maar wij menen dat de radio daar- Een half pond koekjes en een ons toffees voor 85 ct Boterbonen 2 ons voor 48 ct en 3 rollen snoep gratis. L. de Waal Colijnsplaat

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1