NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Onder de loupe Ho. 2551 Zaterdag 27 October 1951 55e Jaargang NQORDBEVELANDSE BRUG" Grondonderzoek Een vraag DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's Na jaren van vergaderen, confe reren en schrijven is dan eindelijk de eerste schrede gezet tot verbe tering van de verbinding Kortgene- Wolfaartsdijk. In haar laatste ver gadering besloten de Provinciale Staten van Zeeland op korte ter mijn een nieuwe, grotere boot op die veerdienst in bedrijf te stellen. Deze boot, die een dek krijgt waar op 27 normale auto's gereden kun nen worden, zal wel een tijdelijke verlichting in de zeer drukke en tijdrovende verbinding geven, maar is toch niet de ideale en door alle Noordbevelanders gewenste oplos sing: een vaste oeververbinding of brug. De stoot tot deze betrekkelijk on verwachte, vlugge inlegging van een nieuwe boot moet hoofdzakelijk gezocht worden in de intensieve verspreiding van de door de Kring Noord-Beveland der Z.L.M. uitge geven folder, waarop een sugges tieve uitbeelding van de verkeers moeilijkheden stond afgebeeld. Het werkcomité van de vereniging heeft door haar vele besprekingen met in vloedrijke personen en bovenal met haar besprekingen met de diverse politieke fracties uit de Provinciale Staten (uitgezonderd de Katholieke Staten-fractie) het hare bijgedragen tot deze voorlopige oplossing. Een voorlopige oplossing is de wens van het brugcomité, maar is dit ook van het provinciaal bestuur. Immers, in haar laatste vergadering heeft zij dit uitdrukkelijk vastge steld. Binnen een jaar zal er door dat bestuur een uitgebreid rapport worden uitgebracht betreffende de mogelijkheden, kosten en noodzaak van een vaste oeververbinding of brug. Uit de boezem van het brugco mité gingen er stemmen op om toch direct bij de Provinciale Staten er op aan te dringen dat het een boot met koplading diende te zijn met daarvoor speciale aanloophaventjes of fuiken. Deze gedachte kon ech ter bij de overgrote meerderheid van het brugcomité geen instemming vin den. De vrees, dat het daarvoor be nodigde grote kapitaal een remmen de invloed zou uitoefenen op de verwezenlijking van de vaste oe ververbinding, was daaraan niet vreemd. „Noord-Beveland uit haar isole ment verlost" blijft nog steeds de leuze van het brugcomité. Deze ver betering van het veer geeft niet in de eerste plaats een oplossing aan het Iuxe-autovervoer, maar in de WEER ONTVANGEN trainingspakjes losse trainingsbroeken korte jongensbroekjes enz. enz. W. DINGEMANSE Telefoon 255 Colijnsplaat allereerste plaats aan het auto-goe- derenvervoer van en naar Noord- Beveland. Minder wachttijd en ge makkelijker vervoer zullen niet na laten de thans zeer hoge vracht kosten van fruit, landbouwartikelen, bouwmaterialen e.d. omlaag te bren gen. Mochten de Provinciale Sta ten dan bovendien op korte termijn kunnen besluiten tot de invoering van een uniform en lager vracht tarief, de prijzen, uiteindelijk door de consument te betalen, zouden dan op een verantwoord en normaal niveau komen te liggen. De gedachte, die bij sommigen heeft post gevat, dat een vaste verbin- Wanneer is de grond het meest geschikt voor een goede planten groei Het beantwoorden van deze vraag is niet moeilijk, als we be denken dat een plant zijn voedings stoffen met de wortels uit de grond opneemt. In de eerste plaats moet de grond dus deze plantenvoedende stoffen bevatten. De plant nu neemt deze stoffen op in de vorm van zou ten. Als strikt noodzakelijke ele menten kan men noemen: stikstof, phosphor, kalium, calcium en mag nesium. En verder blijken ook nog nodig te zijn de u allen welbeken de sporen-elementen als mangaan, koper enz. Behalve voldoende zou ten stelt de plant ook nog andere eisen aan de bodem. Zo moet b.v. ook de lucht- en waterhuishouding in orde wezen. Dit zullen we ver der laten rusten, daar het als zo danig niets met het grondonderzoek te maken heeft. En welk nut heeft dit onderzoek nu voor ons? Het zegt ons, hoe het met de verschillende elementen in de bouwvoor gesteld is, en welke bemesting toegepast moet worden om aan een maximale opbrengst te komen. En dit dan zonder dat er meer gestrooid wordt als noodza kelijk is. Nu is het niet de bedoeling van het grondonderzoek om de hoeveelheid van alle mogelijke elementen vast te stellen. Voor Noord-Beveland is hoofdzaak het kaligehalte, P.citr.- cijfer, d.i. de fosfaattoestand en het humusgehalte. Het koolzure kalk- gehalte en de pH, of zuurgraad, zijn ding enkel ten goede zou komen aan de houders van luxe wagens, is ten enenmale foutief. Immers, de man zonder luxe wagen kan dan ook regelmatig en op elk gewenst tijd stip naar de overkant, wat voor al van zeer groot belang is bij plot seling opkomend ziekenvervoer. Ijs of mist vormen dan geen belet sel meer. Ambachtsscholen en scho len met meer uitgebreid onderwijs, zijn dan voor een ieder, tegen een minimum aan kosten, gemakkelijk te bereiken. Vele voorbeelden zijn ter betere argumentering naar vo ren te brengen. Wij volstaan met het bovenstaande. altijd ruim voldoende. Zelfs is de grond wel eens te basisch, wat het optreden van gebrekziekten in de hand werkt. Bepaling van de hoe veelheid voorradige stikstof heeft geen zin, daar dit toch aan uitspoe ling bloot staat. Op Noord-Beveland is de grote stoot voor het grondonderzoek ge geven door dr ir De Waal, die in de oorlogsjaren aan de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting verbonden was. In die jaren zijn veel bedrijven, spe ciaal die aangesloten waren bij de vereniging, geheel onderzocht. Na 1945 breidde het onderzoek zich steeds meer uit. En ook op de kleinere bedrijven leerde men steeds meer de waarde van een dergelijk advies kennen. Ook de „Vereniging ter bevordering van het verkrijgen van onroerend goed door landarbeiders" liet in 1950 voor al haar leden de grond bemonsteren. Momenteel is het zo, dat meer dan de helft van Noord-Beveland onderzocht is. Thans is er een ze kere mate van stilstand te bespeu ren. Dit komt omdat een kleiner deel de waarde er van niet wil zien en deze percelen worden vanzelf sprekend niet opgegeven. Ten twee de is er van de bedrijven, waar het nu vijf tot acht jaar geleden is dat zij onderzocht werden, ook te wei nig belangstelling voor de tweede maal. En deze zouden toch, door de oude en nieuwe uitslagen te ver gelijken, een prachtig overzicht van hun bedrijf kunnen verkrijgen. Daar zij immers uit hun bouwboek ook de vruchtwisselling en toegediende DEZE WEEK 250 gram koekjes 150 gram borstplaatjes of 100 gram toffees samen voor 85 cent 150 gram bonbons 55 ct W. Dingsmanse, Colijnspl. bemestingen kunnen nagaan. Speciaal willen wij nog wijzen op de D.K.B.-regeling, die getroffen is voor bedrijven beneden 10 ha. Deze krijgen op hun monster 40 subsidie, wat door het Rijk betaald wordt. Het crediet wat voor Noord- Beveland beschikbaar is, is nog niet verbruikt. Laat u deze kans niet ontglippen, anders gaat het naar andere gebieden. Degene, die tot nog toe geen be langstelling had voor een gefundeerd advies, zouden wij willen opwek ken de proef eens op de som te nemen. Desnoods kunt u het eerst eens met enkele percelen proberen. Vraag ook uw collega's eens, in hoe- vele gevallen zij op de fosfaatbe mesting aanmerkelijk konden be zuinigen. De plaatselijke assistenten zorgen gaarne dat u de analyse-rap porten tijdig thuis hebt. Zou het met het oog op de le vensgevaarlijke toestand der straten te Wissekerke niet gewenst zijn de straatlantarens de gehele nacht te laten branden Mocht dit om finan ciële redenen of teveel stroomver bruik niet mogelijk zijn, dan als compensatie de lichten een half uur later aan (dan is het meestal toch nog licht genoeg) en/of 8 dagen vóór en 8 dagen na volie maan geen straatverlichting. Een inwoner van Wissekerke. Slagersvrede. De prijzenoorlog in de slagers wereld heeft deze bedrijfstak veel schade berokkend. Zij was een ge volg van de gedaalde omzetten, die door de prijsstijgingen onvermijde lijk waren geworden. De winst is stellig niet evenredig met die ver anderde omstandigheden gestegen, maar integendeel sterk gedaald. De onrust onder onze vleeshou- wende medeburgers heeft de rege ring niet onberoerd gelaten. Men komt nu met een beschermende re geling aandragen, die alle klagende slagersmonden de mond moet snoe ren, maar die overigens waardeloos is. Gedurende een tijdvak van zes maanden moet de opbrengst van een slagersbedrijf nu gelijk zijn aan Hoe bestaat hetl Een pond rijst en een pak beschuit voor 65 cent. Bij 200 gram boterbonen voor 48 cent 3 rollen snoep grhtis. L. de Waal, Colijnsplaat. De bazar, uitgaande van de Hervormde Jeugdraad te Wissekerke, zal gehouden worden op 24 en 26 November a.s. Degenen, die toezegging deden van handwerk of iets dergelijks, worden vriendelijk verzocht dit vóór 14 November te willen bezorgen aan de Herv. pastorie te Wissekerke of bij een der vereni gingsleden.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1