NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Kiiaki-stof en Egypt linnen in klenren Middenstandsverenigingen op Noord-Beveland f No. 2550 Zaterdag 20 October 1951 55e Jaargang Voor dames- en heren bromfiets-gebruikers hebben wij prima winddicht vanaf f 4.75 per meter 150 cm breed SCHRIJVER'S STOFFENHANDEL DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's Gemeenteraadsvergadering Wissekerke Deze week kwam de raad dezer gemeente in openbare vergadering bijeen. Afwezig met kennisgeving het lid Zuijdweg. De notulen der vorige vergade ring werden, met een kleine wijzi ging naar aanleiding van een op merking van het lid J. M. Filius, goedgekeurd. Enige mededelingen en ingeko men stukken werden voor kennis geving aangenomen. Het voorstel om, ingaande 1 Janu ari 1951, het presentiegeld der le den van de raad, ook uit te keren bij vergaderingen van commissiën uit de raad, werd z.h.s. aangenomen en een hernieuwde, aangevulde kin derbijslag-verordening werd vast gesteld. Zonder hoofdelijke stem ming werd ook het verzoek van de Oer. School van Geersdijk, om de be nodigde gelden, f 1962.25, beschik baar te stellen voor het vernieu wen van het sanitair aan haar school, ingewilligd en werd een vernieuw de instructie voor de gemeente-ont vanger vastgesteld. De gemeente-rekening over het jaar 1950 werd de raad aangebo den met een ontvang in de gewo ne dienst van f 277.302.11 en een uit gaaf van f 268.103.57. Het batig sal do van f 9.198.54 gaf een verlaging te zien ten opzichte van 1949, toen dit saldo ongeveer f 15.000.- be droeg. 1948 had een nog gunstiger batig saldo, n.l. ongeveer f 20.000.-. Niettegenstaande dat bracht de voorzitter een woord van bewon dering en dank aan de gemeente ontvanger voor het vele werk aan die rekening gedaan. De uitgaven in de kapitaaldienst over 1950 bedroegen f 415.922.20, de inkomsten daarentegen maar f 302.072.82, alzo een tekort van f 113.849.38. Het voorstel om de riolerings werken uit te breiden met de aan sluiting der bestaande huisleidingen aan de straatkolken, ontlokte enige discussie. Deze uitbreiding der werk zaamheden zijn door de aannemer ruim geschat op f 12.000.-. B. en W. stelden de raad boven dien voor om in beginsel te beslis sen dat voor de gebouwde eigen dommen in de kom van Wissekerke, gelegen in de Wissekerkepolder, een straatbelasting zou worden geheven evenals voor de kom van Geersdijk, gelegen in de Geersdijkpolder, waar voorgesteld werd om de keiweg te vernieuwen in klinkers en tegelij kertijd een tegeltrottoir aan de Oost zijde der Voorstraat aan te leggen. Het lid C. J. de Smit was de ge dachte toegedaan dat van begin af Blauwe werkoverhemden vanaf f 5.30 Grote sortering khaki overhemden alle maten en prijzen W. DINGEMANSE COLIJNSPLAAT Speciaal adres voor werkkleding besloten was de bestaande huis leidingen aan de straatkolken aan te sluiten. De voorzitter ontkende dit. Bustraan vroeg of op Kamper land dan ook straatbelasting gehe ven zou worden, wat zijns inziens niet billijk zou zijn, daar de be woners daar geen afvoer van fae- caliën rechtstreeks door het riole- Opril Markt, bij de kade, Goes ZEELANDS VANOUDS BEKENDE STOFFENHUIS ringstelsel hebben, maar dit wel via een septictank kunnen verkrijgen. Hij wilde ook liever geen straat belasting, maar wel een riolering- of waterbelasting. De voorzitter antwoordde hem, dat er voor Kamperland geen straat belasting zal geheven worden. De vorm: straatbelasting is gekozen omdat bij heffing daarvan geen kor ting wordt toegepast op de uitkering uit het gemeentefonds. Van Halst vestigde de aandacht op de moeilijke afwatering bij de woning van S. Huijbregtse. De voor zitter zegde een onderzoek toe. Dingemanse vroeg of de perce len, die geen straat hebben, ook straatbelasting moesten betalen. De voorzitter zeide van ja, omdat zij er wel gebruik van maken. Ziende op de nieuwe straat van Kamperland, die hij hun van harte gunt, was de oude straat van Wis sekerke maar een gelapte deken. Hierna werd de begroting 1952 van het Burgerlijk Armbestuur aan geboden met een ontvang en uit gaaf van f 5.025.08. De kasgeldlening groot f 48.000.- met de Centrale Raiffeisenbank kon niet meer verlengd worden, reden waar om B. en W. z.h.s gemachtigd wer den een kasgeldlening tot een be drag van f 37.000.- aan te gaan bij de Bank van Nederlandse Gemeen ten. De pensioengrondslag voor wij len de gemeente-ontvanger B. Kra mer, ingaande 1 Januari 1948, werd vastgesteld op f 2300.-. Voor de te genwoordige ontvanger, G. van Hek ken, werd de pensioengrondslag, ingaande 1 Januari 1951, vastgesteld op f 2315.-. Voor de burgemeester werd deze grondslag vanaf 1 Mei 1951 vast gesteld op f 5490.45. Op een in de vorige vergadering door J. M. Filius gestelde vraag ant woordde de voorzitter thans, dat een straatlantaarn op het eind van de Veerweg, volgens opgaaf van de P.Z.E.M., met graafwerk f418.-zal kosten. Gezien de consequenties, verbonden aan het plaatsen van die lantaarn, vindt de voorzitter dit be drag te hoog. Uit de vergadering kwam nog een oplossing naar vo ren, n.l. een buitenverlichting bij een van die buurtbewoners. Filius is daar in beginsel niet tegen, maar dan zal zo een persoon op de vast gestelde tijden altijd thuis moeten zijn. Hij zal echter het voorstel in overweging nemen. Op een vroe ger gedane vraag van Dingemanse deelde de voorzitter nu mede dat de brandputten e.d. te Geersdijk nu in orde gebracht zijn. Bij de rondvraag informeert Van Halst naar de twee onlangs aange kochte begraaf-toestellen. De voor zitter antwoordt hem, dat het toe stel te Kamperland nu weer in or de is, voor het toestel te Wisse kerke is een monteur aangevraagd. C. J. de Smit spreekt over de eenzijdige samenstelling van de Prij- zencommissie en vraagt of er bij de middenstand geen interesse voor deze commissie bestaat. De voor zitter zal dit vraagstuk voorleggen op de deze week te houden verga dering van de middenstanders uit Noord-Beveland. Hij had de mid denstand wel gepolst, maar niemand wilde zitting nemen. Van Halst merkt nog op dat er vorige week een middenstandsvereniging in onze ge meente is opgericht en dat daar ook de eenzijdigheid van die Prijzen- commissie besproken was. Geen der 14 aanwezige middenstanders was uitgenodigd zitting in die com missie te nemen. Op de vraag van Noordhoek aan de voorzitter wie van de middenstanders gevraagd werden, wilde de voorzitter liever geen namen noemen. Dingemanse dankt B. en W. en de raad voor hun medewerking tot het vernieuwen van het sanitair in de Ger. School te Geersdijk en vroeg maatregelen te willen nemen tegen de verstopte riolering te Geersdijk. De voorzitter had met de gemeen teopzichter Warren deze zaak reeds besproken en kreeg daardoor de indruk dat niet de riolering ver stopt was, maar slechts een vuil rooster de oorzaak was. J. M. Filius vestigde de aandacht op het afsterven van bomen in het nieuwe gedeelte van Kamperland en vroeg of die verplant zouden wor den. De voorzitter zal opdracht tot die verplanting ommiddellijk geven. Hierna ontstond enige discussie o- ver het schoonhouden en schoon maken van panden e.d. gelegen aan de molenweg en elders. De gemeen teverordening heeft wel binden de artikelen voor straten en pan den gelegen aan trottoirs en goten, DEZE WEEK 250 gram koekjes 100 gram rumbonen of 100 gram zilverhopjes samen voor 89 ct. 200 gram bruidsuikers 35 ct. 250 gram speculaas 49 ct pl. 10 zg. W. Dingemanse, Colijnspl. maar niet voor de Molenweg, doch vertrouwt op de goede wil van de aanwonenden. Hierna sluiting. Vrijdag 12 October j.I. is te Wis sekerke een middenstandsvereniging opgericht met aanvankelijk 13 leden. Maandagavond hield deze vereniging haar eerste vergadering en traden 8 nieuwe leden toe. Een bestuur van 4 personen werd gekozen. Getracht zal worden de midden standers van Geersdijk ook in de vereniging op te nemen en een van hen in het bestuur te benoemen. Noord-Beveland telt thans 4 van zulke verenigingen, n.l. te Colijns- plaat, Kats, Kortgene en Wissekerke. Dinsdagavond werd een algemene bijeenkomst van Noordbevelandse middenstanders gehouden waar een functionaris van de Kon. Ned. Mid denstandsbond, de heer K. Pijl uit Numansdorp een lezing hield over „een krachtige middenstand, stut voor stad en platteland". De voorzitter van de Colijnsplaat- se Middenstandsvereniging, de heer P. van der Weele, heette de bur gemeesters van Wissekerke en Kort gene en de vele aanwezigen harte lijk welkom en leidde met enkele welgekozen woorden de spreker in. Deze zeide o.m. dat de thans aan wezige burgemeesters de voetspo ren drukten van vele burgemeesters in den lande. Er zijn niet alleen woningbouw- problemen maar de middenstanders een grote nationale groep hebben ook hun vele en dringende problemen. Spreker greep terug in de vaderlandse geschiedenis tot het ijzeren tijdperk, de 9e eeuw, toen feitelijk de eerste middenstandsor ganisatie, de zogenaamde „Confra- tria" gevormd werd en kwam via de middeleeuwen het gildewe- zen tot de tegenwoordige tijd. Uit een krantenverslag haalde spreker de vernietigende woorden aan „de middenstand vernietigt zichzelf door haar verdeeldheid". Hij schetste de mogelijkheden die in organisatorisch verband be reikt konden worden en onthulde dat Zeeland de zwakste plaats innam in de Nederlandse organisatie. Thans 150 gram roomboterwafeltjes voor 35 cent. Een half pond fijne koekjes 60 cent. Eén half pond speculaas met een reep choco lade voor 60 cent. Wij geven een extra bezem, dweil en een borstel samen voor f 2.40. L. de Waal, Colijnsplaat.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1