NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD 5 pet korting r wollen japon- en mantelstoffen No. 2549 Zaterdag 13 October 1951 55e Jaargang Schrijver's Stoffenhandel Goes Bietenrooiers gevraagd DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's Stichting „Pension-Tehuis Noord-Beveland" Maandagavond j.l. werd een o- penbare vergadering gehouden van de Stichting „Pension-Tehuis Noord- Beveland" in een der zalen van „De Korenbeurs" te Kortgene. Een flink aantal belangstellenden wa ren aanwezig. De voorzitter, de heer P.J. Bom, opende deze vergadering met een welkomstwoord aan allen en spe ciaal aan de heer Lijnzaad, direc teur der Stichting Zeeland voor Maat schappelijk en Cultureel Werk te Middelburg. Even later werd de ont werper van het bouwplan, ir 't Hooft uit Goes door spreker verwelkomd. De voorzitter memoreerde het ont staan van deze Stichting en daar uit bleek dat zijn vrouw, mevrouw Bom-van Oeveren, de eigenlijke ini tiatiefneemster is. De heer Lijnzaad verkreeg daar na het woord. Onder meer zeide hij, dat de gemiddelde leeftijdsgrens in Nederland in het jaar 1800 voor de mannen 35 jaar was, in 1871 was dat 37, in 1932 61 jaar en thans 67 jaar, voor de vrouwen 68 jaar. De betere huisvesting, medische en hygiënische maatregelen hadden een drastische verlaging van de kinder sterfte tot gevolg, daardoor een ster ke daling van het sterftecijfer. Een hoog percentage personen op ge vorderde leeftijd, voor de provincie Zeeland is dat 9°/0, schept zijn ei gen problemen, o.a. dat van huis vesting, dienstpersoneel enz. Om daarin tegemoet te komen is het ontworpen Pension-Tehuis voor Noord-Beveland zeker op zijn plaats. Hierna kwam ir 't Hooft aan het woord. Aan de hand van een te kening toonde hij de aanwezigen het toekomstige tehuis, hetwelk door zijn innerlijke vormgeving het idee van een gesticht heeft verloren. De totale kosten van het gebouw, in clusief grond, bouwkosten, verwar ming, stoffering etc., worden geraamd op rond f 300.000.-. De totale bruto-kosten per jaar zijn begroot op f 45.865.-. Deze kos ten zijn berekend voor het gebouw en inventaris, lonen en sociale las ten, verwarming, electriciteit, water, diversen en de voeding. Het gebouw biedt plaats voor 31 bedden, zodat de totale kosten per bed f 1480.- bedragen. De ontvang sten zijn begroot als volgt2 grote zitkamers met elk een slaapkamer voor 2 personen a f 300 tot f 325 per maand; 4 zitkamers met slaap kamer voor 2 personen a f 280 tot f 300 per maand; 3 zitkamers met slaapkamer voor 1 persoon a f 150 tot f 160 per maand; 2 zit-slaap- kamers voor 2 personen a f 200 tot f 220 per maand;4zit-slaapkamers Voor een manchester jas of bruine of zwarte manchester broek naar W. Dingemanse, Colijnspl. Speciaal adres voor werkkleding. voor 1 persoon a f 125 tot f 130 per maand en 8 kleine zit-slaapkamers voor 1 persoon k f 100 tot f 110 per maand. Aan het hoofd van dit huis is gedacht een directrice, met kennis van ziekenverpleging. Verder een huishoudster, 4 dienstbodes, 2 dag meisjes en 1 huisknecht-tuinman. Na een duidelijke uiteenzetting van alle problemen werd gelegen heid tot vragenstellen gegeven, waar van een dankbaar en druk gebruik werd gemaakt. Uit de vele vragen die gesteld werden, kon men dui- De mooiste collectie vindt u in Opril Markt bij de Kade Zeeland's meest toonaangevende Stoffenhuis Ter vergoeding van uw reis kosten geven wij onze klanten uit Noord-Beveland bij aan koop van stoffen voor mantels of japonnen tegen inlevering van deze advertentie delijk het enthousiasme en de inte resse merken. We noemen er enkele: Worden bij niet-gehele bezetting van het gebouw de kosten op de bewoners verhaald Wordt het ge bouw te Kortgene gezet en waarom niet te Wissekerke? Wordt het een neutrale of christelijke behuizing? Alle vragenstellers werden volledig en tot hun volle tevredenheid be antwoord. Op een vraag, hoe men aan de benodigde f 300.000.— dacht te ko men, werd geantwoord dat het be stuur heeft gedacht aan de uitgifte van obligaties, groot f 500.— en f 1000.—. Bij een onderzoek was gebleken, dat men een hypothecaire lening op het gebouw en de grond zou kunnen verkrijgen van f 150.000.-. Gezien de grote belangstelling die de Noordbevelanders tonen voor het plan, koestert men de hoop het totale bedrag enkel met de uitgifte van obligaties te kunnen verkrijgen. Twee jeugdige personen uit de ver gadering hadden reeds f 9.000.— toegezegd. De secretaris-penning meester, de heer M. K. Verburg, deelde nog mede, dat hij in de loop van enkele dagen 27 mensen had gesproken, die een bedrag van 40 a 50.000 gulden toezegden. Met een aansporing om zich zo vlug mogelijk als toekomstige be woner van het tehuis aan te mel den of zich als obligatienemer op te geven, sloot de voorzitter deze geannimeerde vergadering. Ouders, wat moet uw jongen wor den? Het bestuur der Vakopleidings cursus Bouwbedrijf hield op 18 Sep tember een vergadering met de pa troons en werknemers van Noord- Beveland. Omdat op deze vergadering bleek, dat zelfs in de kring der vaklieden de opleiding, zoals die gegeven wordt door de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf niet voldoende bekend heid geniet, meent het bestuur er goed aan te doen, met behulp van de plaatselijke pers, haar werkzaam heden nader toe te lichten. Wat wil de Stichting Vakoplei ding? Deze Stichting wil, dat ieder „die in 'tvak gaat", opgeleid wordt tot een degelijk vakman. Elke jongen, hetzij hij schilder, timmerman of smid wenst te wor den, dient ingeschreven te zijn in het leerlingenstelsel. Uw jongen, die een vak wenst te leren, komt bij een baas. De jongen wordt ingeschreven door de Stichting en ontvangt een werkboekje. In dit werkboekje vult hij elke week de uren, die hij heeft gewerkt in, en zet daarbij welk werk door hem werd verricht. Bovendien moet hij elke week in zijn boekje een schets maken van 't een of andere door hem in die week gedane werk. Gedurende deze practische op leiding bij zijn baas, volgt de leer ling geregeld elke week de lessen van de opleidingscursus Bouwbe drijf, die gegeven worden in de voor malige Openbare Lagere School te Geersdijk. Hij ontvangt daar op drie dagen in de week les in vaktekenen, con structieleer, materialenkennis, pro jectieleer, technisch schetsen, neder- landse taal, meetkunde, algebra en rekenen. Deze opleiding, die voor een jon gen, die dadelijk van de Lagere School bij een baas komt 3 a 4 jaar duurt, wordt beëindigd met het gun stig afgelegd examen, dat geheel op de practijk is ingesteld, waar de leerlingen dus een proef-werkstuk moeten maken, waarna hun kennis van het geleerde op de cursus door een schriftelijk examen wordt ge toetst. Ook leerlingen, van de Ambachts school gekomen, dienen ingeschre ven te worden in het leerlingenstel sel Voor hen duurt de opleiding ech ter twee jaar. Gedurende deze 2- of3a4jarige opleiding staan de jongens geregeld onder toezicht van de Stichting Vak- DEZE WEEK 250 gram koekjes, 100 gram chocolade- of advocaat-toffees, samen voor 87 ct. Speculaas per half pond 49 cent. 200 gram vruchtengries 49 ct m. 10 zeg. extra W. Dingemanse, Colijnspl. opleiding, welke hen regelmatig con troleert. Wenst u nadere inlichtingen om trent de opleiding, dan kunt u zich wenden tot het bestuur der cursus. Ook is op 18 September een com missie van toezicht gesticht, bestaan de uit patroons en werknemers. Deze commissie zal u gaarne volledig om trent de vakopleiding inlichten. Juist deze commissie maakt er haar werk van u vertrouwd te ma ken met onze opleiding. Op elke plaats is één van haar leden woonachtig. Het zijn de volgende heren: Colijnsplaat: C. Kievit; Voorstraat A 136. KortgeneJ. Engel vaartVan Citterstraat 244. Kats: Frans Hame link; Kerkstraat 76. Wissekerke: P. M. van Doorn; Voorstraat A 54. Kamperland: C. Wirtz, Achterweg. En nu: komt er een Avondnijverheidsschool op Noord-Beveland? Aan u het antwoord ouders, en jongens, die gaarne „vakman" wil len worden. Want het bestuur wil nog ver der gaan, wil haar opleiding nog beter en voordeliger voor u maken. Tot nu toe wordt onze cursus nog niet door het Rijk gesubsidieerd, wat enige kosten met zich mede brengt. Wanneer zich echter een genoeg zaam aantal leerlingen opgeeft tot het volgen onzer cursus kan het be stuur overgaan tot stichting ener gesubsidiëerde Avondnijverheids school, welke kosteloos door de leerlingen kan worden bezocht. Jongens, beneden de 21 jaar zo wel van de Ambachtsschool afge komen als van de Lagere School, of ge nu schilder, timmerman, mon teur of smid wenst te worden, geeft je op als leerling voor de Avond nijverheidsschool bij de heer M. O- verweg, Molenweg B 248 n te Kam perland, een briefkaart waarop: Ik geef me op als leerling", waaron der je naam en adres, is voldoen de. Ouders, geeft uw jongens de kans van hun leven; laat ze gratis op leiden tot vakman. Het bestuur der Vakopleidingscursus Bouwbedrijf. VAN DE ZANDE, Colijnsplaat. Een half pond speculaas of gesorteerde koekjes, 1 ons toffees, 1 ons bruidsuikers, 1 rol drop of zuur, voor 1 gulden. Deze week verwachten wij een zending bloembollen, het is nu tijd om te plaatsen. L. DE WAAL Colijnsplaat

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1